شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر مبین صالحی

رزومه دکتر مبین صالحی

تحصیلات:
 کارشناسی روانشناسی، موسسه امام خمینی،۱۳۸۳
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۸
– عنوان پایاننامه: بررسی تاثیر آموزش کنترل خشم بر عزت نفس و پرخاشگری نوجوانان بزهکار
 دکتری روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۵
– عنوان پایاننامه: ساخت پروتکل امیددرمانگری اسلامی و مقایسه تاثیر آن با امیددرمانگری اسنایدر بر بهزیستی فاعلی افراد
مبتلا به ام اس
 تحصیلات حوزوی از سال ۱۳۷۴

دروس و کارگاههای تدریس شده:
الف) تدریس
 محل تدریس: دانشگاه قم، دانشگاه آزاد قم، موسسه امام خمینی، جهاد دانشگاهی اصفهان، موسسه اخلاق و تربیت، جامعه الزهرا،
دانشگاه فرهنگیان قم، دانشگاه معارف، دانشکده هدی، دانشگاه طلوع مهر
 عنوان دروس: روانشناسی مرضی کودک، روانشناسی کودکان استثنایی، درمان اختلالات یادگیری، متون تخصصی، علم النفس از
دیدگاه دانشمندان اسلامی، روانشناسی عمومی، متون تخصصی انگلیسی رشته علوم تربیتی، رشد، روانشناسی فیزیولوژیک،
روانشناسی احساس و ادراک، انگیزش و هیجان، مشاوره کودک و نوجوان، فرزندپروری، آسیبشناسی پیشرفته
ب) کارگاهها
 کارگاه تشخیص و درمان اختلال یادگیری: مرکز مشاوره حوزه علمیه قم
 کارگاه فرزندپروری اسلامی )تهران، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، واحد خواهران فاطمی(
 کارگاه فرزندپروری اسلامی )سازمان اوقاف(
 آموزش اخلاق، قانونپذیری به کودکان )تهران، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، واحد خواهران فاطمی(
 امیددرمانی با رویکرد اسلامی و اسنایدر )انجمن ام اس(
 کارگاه اعتماد به نفس )جامعه المصطفی(
 کارگاه کنترل خشم )جامعه المصطفی(
 کارگاه فرزندپروری )مراکز مختلف بهزیستی قم(
 کارگاه مسائل روانشناختی نوجوانان
 کارگاه ارتباط با نوجوانان
 کارگاه تربیت مربی مهد کودک(حرم حضرت معصومه (س)، مرکز مشاوره صدرا
 کارگاه کنترل خشم و تعارضات زناشویی )مدرسه علمیه الحجه، وابسته به جامعه المصطفی(
 کارگاه اعتماد به نفس )حرم مطهر(
 کارگاه تشخیص اختلالات دوره کودکی
 ) کارگاه مهارتهای زندگی )مرکز مشاوره صدرا، ۱۳۹۵ ؛ دفتر تبلیغات، ۱۳۹۶
 ) تربیت جنسی کودک با رویکرد اسلامی )مرکز خاتم الاوصیاء، ۱۳۹۶
پ( همکاری با صدا و سیمای قم: با عنوان کارشناس تربیت کودک، ۱۳۹۴

 آثار چاپ/ارائه شده
 کتاب: کنترل خشم در ۳۱ گام: با رویکرد شناختی رفتاری: انتشارات قلم ماندگار،
 . کتاب: یک گام تا باور: عزت نفس کودکان: انتشارات موسسه امام خمینی )ره(،
 کتاب: روانشناسی بالینی: پاسخ به سوالات آزمونهای ارشد آزاد و سراسری، انتشارات ارشد، تهران،
 مقاله: بررسی علل و ویژگیهای روانشناختی اعتیاد در بزهکاران: چاپ در مجموعه مقالات برگزیده همایش علمی پیشگیری از
اعتیاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی قم: با نام ، قم،
 مقاله: امید محوری و نقش آن در پیشرفت با توجه به آیات و روایات و روانشناسی، همایش ملی پیشرفت ایرانی اسلامی، قم، –
مدرسه امام خمینی، زمستان
 مقاله: تأثیر امیددرمانگری اسلامی بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به ام اس و مقایسه آن با امیددرمانگری مبتنی بر نظریه
– اسنایدر، مجله علمی پژوهشی روانشناسی و دین،
 مقاله: تاثیر گروهدرمانی شناختی رفتاری بر بازنمایی ادراکی و تابآوری افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، چهارمین کنگره –
بینالمللی روانشناسی سلامت،  ، تهران
 مقاله: تأثیر امیددرمانگری اسلامی بر بهزیستی فاعلی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروسیس و مقایسه آن با امیددرمانگری مبتنی
بر نظریه اسنایدر، مجله روانشناسی و دین،
 مقاله: الگوی امید بر اساس منابع اسلامی و ساخت پروتکل درمانی آن، مجله اسلام و پژوهشهای روانشناختی،
 مقاله )ترجمه(: بهزیستی از دیدگاه دین و روانشناسی، چاپ در مجله روانشناسی و دین وابسته به موسسه امام خمینی )ره(:
 سه مقاله (ترجمه) زیر در مجله نقد و نظر؛ ویژهنامه دین و بهداشت روانی )وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی(،
۱٫ارزیابی علایق دینی و معنوی در رواندرمانی
۲٫به سوی روانشناسی اسلامی
۳٫دین و معنویت در علم و کاربرد روانشناسی سلامت
 مقاله )ترجمه(: حقوق زنان مسلمان در کشورهای غربی، چاپ در مجموعه مقالات همایش حقوق بشر دانشگاه مفید،

آثار درحال انجام یا زیر چاپ
 ترجمه کتاب روانشناسی شخصیت: رویکرد پنج عاملی. انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ]اتمام کار[
 کتاب: کودکان ۱ تا ۱ ساله: ویژگیها، نیازها و مسائل، انتشارات موسسه امام خمینی ]اتمام کار[
 کتاب: فرزندپروری اسلامی. ]به سفارش مرکز آموزشهای کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم[
 ترجمه کتاب Faith and Health: A Psychological Perspective ]به سفارش انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی[
 مقاله: تاثیر امیددرمانی بر استرس والدگری مادران کودکان مبتلا به اتیسم ]در حال داوری[

ج: آثار ارائه شده در همایشها
 ارائه مقاله )به صورت سخنرانی( در همایش علمی نقش فرهنگسازی دینی در ارتقاء امنیت اجتماعی با نام بررسی علل و
ویژگیهای روانشناختی بزهکاری در نوجوانان، قم،
 ارائه مقاله )به صورت سخنرانی( در همایش علمی پیشگیری از اعتیاد؛ دانشگاه آزاد اسلامی قم: با نام بررسی علل و
ویژگیهای روانشناختی اعتیاد در بزهکاران، قم،
 ارائه مقاله )به صورت پوستر( در همایش ملی سلامت )وزارت بهداشت( با نام بررسی آموزش گروهی مدیریت خشم بر عزت
نفس و پرخاشگری نوجوانان بزهکار
 مقاله بزهکاری نوجوانان، علل و نظریهها، در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیبهای اجتماعی، تهران،

سایر آثار علمی
 ارزیابی و داوری ۳۱۱ مقاله جهت مجله علمی پژوهشی روانشناسی و دین: )وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، –
قم(
 ارزیابی و داوری مقالات جهت مجله علمی پژوهشی اسلام و مطالعات روانشناختی: )وابسته به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم( –
 ارزیاب و داور مقالات مجله روانشناسی اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 تهیه محتوا، تدریس و نظارت بر تولید الکترونیکی بسته آموزشی درس فرزندپروری، ، دانشگاه قرآن و حدیث
 عضو شورای علمی تدوین سرفصلهای رشته مشاوره کودک و نوجوان، حوزه علمیه خواهران
 عضور هیأت تحریریه نشریه علمی تخصصی مشاوره اسلامی، حوزه علمیه خواهران

سوابق اجرایی:
 – عضو شورای استانی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره قم، ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۸
 – بازرس انجمن روانشناسی اسلامی،۱۳۹۳ـ۱۳۹۵
 – عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی اسلامی، ۱۳۹۵ـ۱۳۹۷

سوابق مشاوره و روان‌درمانی:
– ۱/۵سالهمکاری با طرح رواندرمانی یکپارچه توحیدی، زندان مرکزی قم )شامل گروه درمانی، درمان انفرادی و آموزش مهارتهای زندگی
– ۱ سال مشاوره روان درمانی در مرکز مشاوره بلاغ )وابسته به جامعة المصطفی(
– ۱ ماه همکاری با کانون اصلاح و تربیت قم
– ۱ سال همکاری با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی، دفتر تبلیغات اسلامی: بخش مشاوره
– ۳ سال همکاری با مرکز مشاوره عارف
– ۳ سال همکاری با مرکز مشاوره موسسه امام خمینی
– ۳ سال همکاری با مرکز مشاوره ارشاد
– ۱ سال همکاری با مرکز مشاوره زندگی به توان دو
– ۱ سال همکاری با مرکز مشاوره زندگی عاقلانه
– مسئول فنی مرکز مشاوره بلاغ