شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (روان‌شناسی اسلامی)

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلام و روان‌شناسی

http://islamicpsy.rihu.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی

http://journal.manaviyat.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی و دین 

http://www.ravanshenasi.nashriyat.ir/

 

فصلنامه علمی ترویجی  اسلام و پژوهش‌های روان‌شناختی

http://www.islamicpa.com/fa/node/771

 

دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهشنامه روانشناسی اسلامی

http://psychology.riqh.ac.ir/