شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان

معرفی اجمالی

 • تحصیلات حوزوی (سطح خارج)
 • دكتري جامعه شناسي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • تخصص: خانواده اسلامی، روش‌شناسی علم دینی و … .
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي،ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۰
  • کتاب: جامعه شناسي جنسيت با رويكردي اسلامي، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر، ۱۳۹۴
  • گامی به سوی علم دینی ۱ و ۲، ناشر:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 

    معرفی تفصیلی

 

الف) مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: حسين بستان (نجفي) گروه: علوم اجتماعي متولد: ۱۳۴۷
نوع قرارداد: رسمي قطعي نام پدر: محمد

وضعيت تحصيلات

دانشگاهي: (عنوان رشته تحصيلي / محل تحصيل/ سال اخذ مدرك)
– كارشناسي ارشد جامعه شناسي / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه – قم / ۱۳۷۹
– دكتري جامعه شناسي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۱
آخرين درجه تحصيلي حوزوي:
– سطح چهار حوزه / حوزه علميه قم / ۱۳۸۹
نشاني محل كار: قم، شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه، جنب ميدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
( تلفن: ۳۲۱۱۱۳۰۳ نمابر: ۳۲۸۰۳۰۹۰ (با پيش شماره ۰۲۵
Email: hbostan@rihu.ac.ir : آدرس پست الكترونيكي

 

ب) سوابق فعاليتهاي علمي – اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه / سمت
– پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مدير گروه جامعه شناسي ؛ عضو شوراي علمي؛ سردبير نشرية اسلام و علوم
اجتماعي

 

ج) سوابق فعاليت هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/ نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر
۱٫ فلسفه علوم انساني/ كارشناسي ارشد /مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) / قم
۲٫ آسيب شناسي اجتماعي/ كارشناسي/مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني/ قم / ۱۳۸۳
۳٫ كارگاه آموزشي خانواده/ طهورا/ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها با همكاري شهرداري تهران/ تابستان ۸۵
۴٫ جامعه شناسي خانواده/ دفتر مطالعات و تحقيقات زنان/ ۸۵ – ۸۶ – ۸۸ و ۸۵

۵٫ فمينيسم/ جامعه الزهرا(س)/ ۸۷- ۸۶

۶٫ زن در اجتماع از ديدگاه اسلام/ جامعه الزهرا (س)/ ۸۵ -۸۶

۷٫ نظام خانواده در اسلام/ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) / قم/ ۸۵
۸٫ جامعه شناسي خانواده/ مركز جهاني علوم اسلامي / ۸۶
۹٫ جامعه شناسي خانواده/ جامعه الزهرا(س)/ ۸۶
۱۰ . جامعه شناسي جنسيت/ دانشگاه تربيت مدرس تهران/ ۸۸
۱۱ . تاريخ انديشه اجتماعي/ دانشگاه باقر العلوم قم / ۸۹
۱۲ . علم ديني/ جامعه الزهرا(س)/ ۹۱
۱۳ . جامعه شناسي جنسيت/ جامعه الزهرا(س)/ ۹۲
۱۴ . جنسيت و علوم اجتماعي/ دانشگاه اديان و مذاهب/ ۹۳ ۹۴-

۱۵ . جنسيت در متون ديني/ دانشگاه اديان و مذاهب/ ۹۳ ۹۴-

۱۶ . فلسفة علوم اجتماعي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۹۳
۱۷ . جنسيت و علوم اجتماعي/ دانشگاه اديان و مذاهب/ ۹۴
۱۸ . علم ديني/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۹۴
۱۹ . تحول نظريه هاي خانواده/ دانشگاه الزهراء (س)/ ۹۴ ۹۵-

۲۰ . علم ديني/ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)/ ۹۴
۲۱ . نقد و برسي نظريه هاي متأخر خانواده/ دانشگاه اديان و مذاهب/ ۹۵
۲۲ . جامعه شناسي جنسيت / مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

 

د) راهنمايي پايان نامه: عنوان پايان نامه / مقطع / سال
۱٫ بررسي و تبيين رويكرد اسلام و فمينيسم به كاركردهاي خانواده / كارشناسي ارشد / ۱۳۸۶
۲٫ خانواده مطلوب از ديدگاه اسلام/ كارشناسي/ ۱۳۸۷
۳٫ تاثيرات اشتغال زنان بر خانواده، آسيب ها و راهكارها/ كارشناسي ارشد / ۱۳۸۷
۴٫ نقش مساجد ايران پس از انقلاب اسلامي در گسترش فرهنگ ديني و انقلابي چالش ها و چاره ها / كارشناسي
ارشد / ۱۳۸۷
۵٫ تبيين فرهنگ از ديدگاه مكاتب كاركردي و ستيز/ كارشناسي/ ۱۳۸۸
۶٫ مهم ترين حقوق زن از منظر مشهور فقهاي امامي و نقد ديدگاه فمينيست هاي مسلمان/ كارشناسي ارشد / ۱۳۹۰
۷٫ بررسي فقهي مسئلة تعدد زوجات/ سطح ۳ حوزه/ ۱۳۹۱
۸٫ فرايند جامعه پذيري در ايران؛ وضعيت شناسي، آسيب شناسي و ارائه راهكار با تأكيد بر نهاد خانواده/ سطح ۴ حوزه
۱۳۹۲ /
۹٫ تأمين امنيت اجتماعي بانوان در فقه اهل بيت (ع)/ كارشناسي ارشد/ ۱۳۹۴ سطح ۴ حوزه / ۱۳۹۴

۱۰ . بررسي و نقد آراء ميشل فوكو در بارة انقلاب اسلامي ايران سطح ۴ حوزه/ ۱۳۹۴

۱۱ . تصدي مناصب ولائي توسط زنان از نگاه كتاب و سنّت
۱۲ . نظريه همبستگي اجتماعي در قرآن/ دكتري/ ۱۳۹۴

 

ه) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب / ناشر / زمان نشر
۱٫ وبر و اسلام / ترجمه و نقد / همكار / پژوهشكده / ۱۳۸۰
۲٫ نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۲
۳٫ اسلام و جامعه شناسي خانواده / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۳
۴٫ گامي به سوي علم ديني( ۱)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / ۱۳۸۴
۵٫ اسلام و تفاوت هاي جنسيتي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت كشور/ ۱۳۸۸
۶٫ گامي به سوي علم ديني ( ۲)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۷٫ خانواده در اسلام/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۸٫ جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۰
۹٫ نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۹۲
۱۰ . جامعه شناسي جنسيت با رويكردي اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر/ ۱۳۹۴

 

و) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشريه/ زمان نشر
۱٫ نقش پيش فرض هاي معرفت شناختي در تعارض و حل تعارض علم و دين/ فصلنامه حوزه و دانشگاه / ش ۱۸
۱۳۷۸
۲٫ امكان اسلامي كردن علوم انساني/ مجموعه مقالات سمينار جامعه، دانشگاه و فرهنگ / ۱۳۷۸

 ۳٫ ساختار علم و علم ديني/ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ ش ۱۶ و ۱۷/ ۱۳۷۸
۴٫ جايگاه خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم/ سمينار دانشگاه فردوسي مشهد / ۱۳۷۹
۵٫ مشاركت اجتماعي – سياسي زنان از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه ساري / ۱۳۷۸
۶٫ كاركرد اجتماعي خانواده از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه تبريز / ۱۳۷۹
۷٫ امكان و چگونگي علم ديني/ ترجمه / فصلنامه حوزه و دانشگاه/ ش ۲۱/ ۱۳۷۹
۸٫ زنان خياباني و دختران فراري/ مجله زنان و تازه هاي انديشه / ش ۳ / آبان ۸۰
۹٫ طلاق / مجله زنان و تازه هاي انديشه / ش ۴ / آذر ۸۰
۱۰ . دختران خاكستر/ مجله زنان و تاره هاي انديشه / ش ۴/ آذر ۸۰
۱۱ . زنان و اين همه مشكل/ مجله زنان وتازه هاي انديشه / ش ۴ / آذر ۸۰
۱۲ . معنا و مفهوم جامعه شناسي اسلامي / مجموعه مقالات دين و علوم اجتماعي/ ۱۳۸۳
۱۳ . كاركردهاي خانواده از منظر اسلام و فمينيسم / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ش ۳۵
۱۴ . تأثير تشيع در الگوي همسرگزيني ايرانيان/ فصلنامه شيعه شناسي/ سال سوم/ شماره ۹ / بهار ۸۴/ ۱۳۸۲

۱۵ . ترجمه عربي مقاله شمارة ۱ با عنوان« دورالمواقف المعرفيه في التعارض و حل التعارض بين العلم و الدين »
مترجم: محمدايوب/ الحياه الطيبه/ ش ۱۷ / سال پنجم/ بيروت/ زمستان و بهار ۲۰۰۵ م.
۱۶ . تشيع و تأثير آن بر خانواده در ايران / فصلنامه شيعه شناسي / سال سوم/ ش ۱۱ / پاييز ۸۴
۱۷ . فمينيسم و تناقض در راهبردها / مجله حورا/ ش ۱۷ / آذر و دي ۸۴
۱۸ . بازنگري نظريه هاي نقش جنسيتي / فصلنامه پژوهش زنان / ش ۱۴ / بهار وتابستان ۸۵
۱۹ . حقوق زن / دانشنامه جهان اسلام / جلد ۱۳
۲۰ . نقش هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام با نگاهي به علوم اجتماعي/ مجموعه مقالات هويت و نقش هاي جنسيتي/ ۸۸
۲۱ . تأملاتي در باب جامعه شناسي خانواده/ مجموعه مقالات آسيب شناسي خانواده/ ۸۸
۲۲ . تبيين بي ثباتي خانواده با تكيه بر نظريه استاد مطهري / اسلام و علوم اجتماعي/ بهار وتابستان ۸۸ / ش ۱
۲۳ . توسعه و عرفي شدن در ايران / مجله اسلام و علوم اجتماعي/ پاييز و زمستان ۸۸ / ش ۲
۲۴ . جامعه شناسي اسلامي : به سوي يك پارادايم/ فصلنامه روش شناسي/ زمستان ۸۸
۲۵ . مباني ارزش شناختي جامعه شناسي اسلامي/ مجله اسلام و علوم اجتماعي/ش ۳/ بهار و تابستان ۸۹
۲۶ . آسيب شناسي تبليغ ديني در تلويزيون/ مجله اسلام و علوم اجتماعي/ ش ۴/ پاييز و زمستان ۸۹
۲۷ . راهبرد پارادايم سازي اسلامي در حوزة جامعه شناسي خانواده و جنسيت/ مجله مطالعات راهبردي زنان/ ش ۵۳
پاييز ۱۳۹۰
۲۸ . مباني روش شناختي نظريه سازي در جامعه شناسي اسلامي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده/ فصلنامه روش
شناسي/ ش ۷۱ / تابستان ۱۳۹۱
۲۹ . كوششي در جهت ارائة چارچوبي اسلامي براي جامعه شناسي جنسيت/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش /۹۱
۳۰ . راهكارهاي تحكيم خانواده در قرآن و حديث/ فصلنامه رسانه و خانواده/ ش ۵/ زمستان ۹۱
۳۱ . نقش خداترسي در اصلاح جامعه با تأكيد بر مناسبات جنسي و جنسيتي/ مجله زن در فرهنگ و هنر/ بهار ۱۳۹۲
۳۲ . كوششي نظري در جهت ساخت مدل اسلامي ثبات خانواده/ مجله مطالعات زن و خانواده/ بهار و تابستان ۹۲
۳۳ . جنسيت، اشتغال و دارايي از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ مجله مطالعات جنسيت و خانواده/ ش ۱/ پاييز و
زمستان ۹۲
۳۴ . جنسيت در آموزش و پرورش از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش ۱۰
۳۵ . خانواده/ دانشنامه فاطمي/ ۱۳۹۳
۳۶ . فمينيسم/ دانشنامه فاطمي/ ۱۳۹۳
۳۷ . پوشش زن (كار مشترك)/ دانشنامه فاطمي/ ۱۳۹۳
۳۸ . چالش هاي اخلاقي فمينيسم در فرزندآوري و راهكارهاي آن از ديدگاه اسلام/ (كار مشترك)/ فصلنامه پژوهشنامه
اخلاق/ تابستان ۱۳۹۳ / ش ۲۴
۳۹ . عرفي شدن در انديشة علامه طباطبايي/ مجله معرفت فرهنگي اجتماعي/ تابستان ۹۳
۴۰ . چيستي علم ديني/ مجموعه مقالات علم ديني، ديدگا هها و تحلي لها/ ۱۳۹۳
۴۱ . نگاهي مجدد به اجتهاد و ملزومات آن/ فصلنامه پژوهش هاي اصولي/ ش ۲۰ / بهار ۱۳۹۳
۴۲ . تحليل جنسيتي بزهكاري و بزهديدگي زنان از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ نشر يه اسلام و علوم اجتماعي
ش ۱۲ / پاييز و زمستان ۹۳
۴۳ . جنسيت و سياست از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ مجله مطالعات زن و خانواده/ ش ۱/ زمستان ۱۳۹۳
۴۴ . فراتحليل تحقيقات عرفي شدن در ايران بر پاية شاخص هاي برگرفته از متون ديني/ اسلام و مطالعات اجتماعي /
ش ۱۱ / زمستان ۹۴
۴۵ . حرمت تشبه به جنس مخالف به مثابه قاعده فقهي/ مطالعات جنسيت و خانواده/ حسين بستان و محمدرضا
كدخدايي/ ش ۴/ بهار ۹۴
۴۶ . روش نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي/ روش شناسي علوم انساني/ش ۸۶ / بهار ۹۵
۴۷ . كوششي در جهت ساخت نظريه عرفي شدن بر اساس متون اسلامي/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش ۱۵
بهار و تابستان ۹۵

 

ز) ميزگردها و سخنران يهاي علمي و تخصصي
۱٫ ارائه مقاله مشاركت اجتماعي – سياسي زنان از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه ساري / ۱۳۷۸
۲٫ ارائه مقاله ساختار علم و علم ديني / كنفرانس حوزه و دانشگاه / ۱۳۷۸
۳٫ ارائه مقاله معنا و مفهوم جامعه شناسي اسلامي/همايش مناسبات دين و علوم اجتماعي – پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه/ ۸۱
۴٫ ارائه مقاله ساخت نظريه اجتماعي با تكيه بر متون ديني/ نشست علمي روان شناسي اسلامي مؤسسه امام خميني/
اسفند ۸۳
۵٫ مصاحبه اي با عنوان مطالعات تطبيقي (راهبرد توليد)/ درآمدي بر آزادانديشي ونظريه پردازي در علوم ديني/ دفتر
سوم/ مركز مديريت حوزه علميه قم/ ۱۳۸۳
۶٫ جلسه نقد كتاب جستاري در هستي شناسي زن/ مؤسسه امام خميني/خرداد ۸۴
۷٫ ارائه مقاله خانواده و تغيير نقشهاي جنسيتي / سمينار مؤسسه امام خميني / اسفند ۸۴
۸٫ سخنراني با عنوان اشتغال زنان از ديدگاه اسلام / در همايش اشتغال زنان / مؤسسه امام خميني / فروردين ۸۵
۹٫ كارگاه روش تحقيق / همايش زن و پژوهش/ دانشگاه پيام نور تهران/ آذر ۸۵
۱۰ . سخنراني با عنوان علم ديني / نشست مقدماتي همايش پژوهش هاي قرآني/ مشهد/ آبان ۸۵
۱۱ . سخنراني با عنوان اسلامي سازي علوم انساني/ همايش اسلامي سازي و بومي سازي علوم انساني / پژوهشگاه
حوزه ودانشگاه/ آذر ۸۵
۱۲ . سخنراني با عنوان روش استفاده از متون ديني در علوم انساني / مؤسسه امام خميني / آذر ۸۷
۱۳ . سخنراني در نشست پارادايم جامعه شناسي اسلامي/ دفتر پژوهشگاه حوزه ودانشگاه در تهران/ خرداد ۸۹
۱۴ . سخنراني در نشست پارادايم جامعه شناسي اسلامي/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پرديس)/ تير ۸۹
۱۵ . سخنراني در نشست تحكيم خانواده/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پرديس)/ تير ۸۹
۱۶ . ارائه مقاله نظرية خانواده در همايش منطقه اي تفكر اجتماعي و جامعه شناسي در خاورميانة معاصر/ خرداد ۹۰

۱۷ . سخنراني در نشست روش تلفيق علوم اجتماعي و علوم اسلامي در رشتة مطالعات زنان و خانواده/ كارگروه
تخصصي مطالعات زنان/ شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني/ شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ آبان ۹۱

۱۸ . سخنراني در نشست« فلسفه جامعه شناسي؛ چيستي، چالش ها و ظرفيت ها »انجمن عالي حكمت/ مهر ۹۲ /
۱۹ . گفت وگويي با عنوان تحولات مادري و عوامل آن/ مادري در نگاه ديني و عينيت اجتماعي/ مركز تحقيقات زن و
خانواده/ تابستان ۱۳۹۳

۲۰ . كارگاه « روش توليد علم ديني »دانشكده تحول و ارتقاي علوم انساني دانشگاه شيراز/ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ /

۲۱ . نشست علمي« مباني و روش نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي »مركز تحقيقات زن و خانواده/ ۸ دي ۱۳۹۳ /

۲۲ . – ميزگرد « درآمدي بر روش شناسي علوم انساني اسلامي »  كانون انديشه جوان/ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي/ ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳

۲۳ . نشست علمي نقد نظرية علم ديني دكتر خسرو باقري/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه/ ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
۲۴ . نشست علمي نقد كتاب جامع هشناسي جنسيت/ مركز تحقيقات زن و خانواده/ ۱۴ اسفند ۱۳۹۳
۲۵ . نشست علمي اسلامي سازي علوم انساني؛ فرصت ها و چالش ها/ جامعة المصطفي/ ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

۲۶ . نشست علمي« علم و دين و علم ديني »دانشگاه صنعتي شريف/ ارديبهشت ۱۳۹۴ /

۲۷ . نشست علمي« آسيب شناسي الگوهاي همسرگزيني » همايش خانواده و آسيبشناسي جنسي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
۲۸ . نشست علمي نقد كتاب جريا نشناسي فكري فرهنگي فمينيسم/ پژوهشگاه امام صادق (ع)/ ۹ مهر ۱۳۹۴

۲۹ . كارگاه «روش نظريه سازي ديني در علوم انساني »مؤسسه امام خميني (ره)/ ۵ خرداد ۱۳۹۵ /

 

ح) تدوين جزوات درسي :
درسنامة فلسفه علوم اجتماعي

 

ط) آشنايي با زبان هاي خارجي
انگليسي و عربي

 

ي) عنوان پايا ن‌نامه (استاد راهنما، سال و محل ارائه)
۱٫ نابرابري و ستم جنسي در خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم / دكتر محمدحسين پناهي/ كارشناسي ارشد /
۱۳۷۹ / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 ۲٫ تبيين بي ثباتي خانواده در دوران معاصر بر پاية نظرية اسلامي/ دكتر محمدصادق مهدوي/ دكتري/ ۱۳۹۱
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *