شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدجواد توکلی

معرفی اجمالی

  • تحصیلات حوزوی (سطح خارج)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از مؤسسه امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹
  • کارشناسی ارشد فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسموس روتردام، ھلند، ۱۳۸۳
  • دکتری فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسموس روتردام، ھلند
 • برخی از آثار ایشان:
   • کتاب: بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي، ۱۳۹۲،
   • مقاله: تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي، معرفت، ۲۱۳، شهريور ۱۳۹۴، ص ۶۳-۷۴،
  • مقاله: شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۹۴، ص ۱۱۳-۱۵۰٫

معرفی تفصیلی

تحصیلات:

تحصیلات حوزوی: درس خارج

تحصیلات دانشگاهی: دكترای اقتصاد

 

تدریس:

فقه معاملات۲، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۵٫

اساليب التمويل و التمول في المصارف الاسلاميه، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۵(به زبان عربي)

مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۵٫

اقتصاد خرد، كارشناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، گروه مديريت، ترم دوم سال تحصيلي ۹۴-۹۵٫

تاريخ عقايد اقتصادي، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم تابستاني، ۱۳۹۴٫

پول و بانکداری، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵٫

بانکداری اسلامی، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵٫

زبان تخصصی ۲، دکتری؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی ۹۴-۹۵٫

فقه معاملات۱، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي ۹۴-۹۵٫

The Economic System of Islam, Master Course, Al-Mustafa Open University, 1393-94.‎

نقد مباني و نظريات توسعه، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

اقتصاد ايران،كارشناسي ارشد اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

اقتصاد خرد۲،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

نظريه‌هاي توسعه متعارف، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

زبان تخصصي،دكتري اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

موضوعات انتخابي فلسفه اقتصاد اسلامي،دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

اقتصاد خرد ۱،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۴-۱۳۹۳٫

عقلانيت واقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

زبان تخصصي اقتصاد، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

موضوعات انتخابي در بانكداري اسلامي، کارشناسی ارشد اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

اقتصاد خرد ۲، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

خدمات بانكي در بانكداري اسلامي،، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

فلسفه و روش شناسي اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۳-۱۳۹۲٫

خدمات بانكي در بانكداري اسلامي، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

زبان تخصصي فلسفه اقتصاد، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

ماليه عمومي، کارشناسی مديريت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

توسعه و برنامه ريزي اقتصادي، کارشناسی مديريت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

اقتصاد بخش عمومي ۱، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

مباني معرفتي و اعتقادي اقتصاد در قرآن، دكتري قرآن و علوم، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

فلسفه اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم اول سال تحصيلي۱۳۹۲-۱۳۹۱٫

فلسفه اخلاق و اقتصاد، كارگاه اموزشي، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰٫

تجارت بين الملل، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰٫

فلسفه اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۰-۱۳۹۱٫

تاريخ عقايد اقتصادي، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي۱۳۹۰-۱۳۹۱٫

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي۱۳۹۰-۱۳۸۹٫

آمار در اقتصاد و بازرگانی ۱، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

کلیات اقتصاد، کارشناسي علوم تربیتی،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

زبان تخصصیمالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد مالیه و بانکداری اسلامی،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

پول ، مالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد مالیه و بانکداری اسلامی ،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

کليات اقتصاد،مقطع کارشناسيرشته معارف، دانشگاه  فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي  ۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

کليات اقتصاد، مقطع کارشناسيعلوم تربيتي،مدرسه آموزش عالیبنت الهدي ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسهآموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسهآموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي۱۳۸۹-۱۳۸۸٫

کليات اقتصاد، مقطع کارشناسيعلوم سياسي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، تابستان ۱۳۸۸٫

کليات اقتصاد،مقطع کارشناسيرشته معارف، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي ۱۳۸۸-۱۳۸۷٫

آمار و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني،مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز ۱۳۸۷٫

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز ۱۳۸۷٫

ترجمه تطبيقي متون انگليسي به فارسي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، زمستان۱۳۸۶٫

رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي فلسفه ، معارف و جامعه شناسي، زمستان ۱۳۸۰٫

رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي مديريت ، فلسفه ، معارف، روانشناسي و جامعه شناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز ۱۳۸۰٫

دروس تخصصي رشته معارف و حقوق؛ مقطع کارشناسي ؛پاييز ۱۳۷۹، دانشگاه پیام نور گلپايگان.

کتاب

اقتصاد جمعيت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتي، قم، انتشارات وثوق، ارديبهشت ۱۳۹۵٫

مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ۱۳۹۴٫

< > بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي، ۱۳۹۲٫

نقد و نظر اقتصاد اسلامي، سلسله نشست هاي علمي انجمن اقتصاد اسلامي در سال ۱۳۸۹، قم: انتشارات رواق دانش، زمستان ۱۳۹۰٫

مقالات

اقتصاد مقاومتي كليد برون‌رفت از موقعيت انفعال، فرهنگ پويا، ش ۳۲، ص ۹۶-۱۰۶٫

جدايي اقتصاد از انقلاب؛ نسبت سنجي تئوريك اقتصاد انقلابي و اقتصاد پساانقلابي، خردنامه همشهري، ش ۱۵۶، خرداد و تيرماه ۱۳۹۵، ص ۱۶۵-۱۷۰٫

مفهوم شناسی انصاف در اخلاق تجاری اسلامی، معرفت اخلاقی(علمی-ترویجی)، ش ۱۷، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ص ۲۵-۴۶٫ (منتشر شده در بهار ۱۳۹۵)

تحليل كاركردي سبك زندگي اقتصادي مطلوب در اسلام، پژوهش‌نامه سبك زندگي(علمي-تخصصي)، ش ۲، بهار و تابستان ۱۳۹۵، ص ۴۷-۷۸٫

نقد و بررسي سير تحول انديشه انسان اقتصادي در اقتصاد متعارف، معرفت (علمي-ترويجي)، ش ۲۱۸، بهمن ۱۳۹۴، ص ۲۹-۴۶ (به همراه سيد ناصر علم‌الهدي)

تحليل سيستمي نظام بانكي اسلامي، معرفت (علمي-ترويجي)، ش ۲۱۸، بهمن ۱۳۹۴، ص ۲۹-۴۶ (به همراه مرتضي صالحي)

تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي، معرفت، ۲۱۳، شهريور ۱۳۹۴، ص ۶۳-۷۴٫ دريافت فايل

اخلاق و اقتصاد اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ۱۳۹۴، ص ۱۱-۳۲٫

درآمدي بر مفهوم اخلاق در بانكداري اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، ۱۳۹۴، ص ۳۲۷-۳۵۲ (به همراه عبدالخالق كريمي)

بررسي ظرفيت بيمه تسهيلات جهت كاهش معوقات بانكي در بانكداري اسلامي، مجموعه مقالات بيست‌و ششمين همايش بانكداري اسلامي، تدوين مهدي رضوي، تهران، موسسه آموزش عالي بانكداري ايران، ج ۱، ص ۳۳۵-۳۷۸، شهريور ۱۳۹۴٫

راهبردهاي تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد مقاومتي، چكيده مقالات همايش ملي الزامات تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت بين‌المللي، مشهد مقدس،۲۶-۲۸ مرداد ۱۳۹۴٫

شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۹۴، ص ۱۱۳-۱۵۰٫

شاخص توليد ملي طيب، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۱۳۹۴، ص ۲۹۹-۳۲۸٫

تمايز ماليات‌هاي خدماتي و حمايتي در نظام مالياتي اسلام، پژوهش‌نامه ماليات (علمي-پژوهشي)، ش ۷۳، بهار ۱۳۹۴،ص ۲۰۱-۲۳۰ (همراه با حسين بحريني).

بررسي تطبيقي نظريه‌ها و مدل‎‌هاي رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامي، جستارهاي اقتصادي ايران(علمي-پژوهشي)،ش ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ص ۶۷-۹۴ .

شاخص بانكداري اسلامي، معرفتاقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش ۱۱، ص۷۱-۹۴، پائيز و زمستان ۱۳۹۳ (همراه با عبدالخالق كريمي).

شاخص اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام، همراه با سعيد كريمي، اقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش ۵۳، ص۵-۳۰، بهار ۱۳۹۳٫

ضرورت ايجاد فرماندهي مركزي براي اقتصاد ايران، فصل‌نامه علوم انساني اسلامي،ص ۲۹۳-۳۰۹، زمستان ۱۳۹۳٫

تفاوت‌هاي سبك زندگي اقتصادي اسلام و غرب، خردنامه همشهري، سبك زندگي ،ش ۱۳۴، زمستان، ۱۳۹۳٫

تقابل واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد، ترنم حكمت، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ش ۴، زمستان ۱۳۹۳

مفهوم جايگزين توسعه اقتصادي در بينش اسلامي، مجله نور انديشه، ش ۲۱ و ۲۲، ۱۳۹۳٫

سند چشم اندازو شاخصه هاي طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،مجله مدرسه اسلامي علوم سياسي، ش ۱ و ۲، ص ۶۱-۸۲، ۱۳۹۳٫

امکان پذیری الگوی متمایز اسلامی –ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، تهران،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ۱۳۹۲٫

مقاله در كتاب مدلي براي آينده اقتصاد ايران، تدوين مهدي مهرپور، تهران: انتشارات نور علم، ۱۳۹۲٫

< > توليد طيب ، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش ۶، ص ۲۹-۵۳، بهار و تابستان ۱۳۹۱،( همراه با عباس شفيعي نژاد).

< > بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصلاحات كلان اقتصادي در جهان، مجله معرفت اديان(علمي-پژوهشي)، ش ۱۱، ۱۳۹۱، ص۸۶-۶۵٫

چالش هاي اخلاقي در اقتصادحج، مجموعه مقالات اولين همايش ملي حج و اقتصاد، تهران: پژوهشكده حج و زيارت،۱۶۳-۱۱۹، ۱۳۹۱٫

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی،مجموعه مقالات سومین همایش نواندیشی دینی،تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰٫

آسيب شناسي ساختار انگيزشي و اخلاقي پژوهش در ايران، مجموعه مقالات همايش پژوهش و فناوري، ج ۲،ص ۶۷-۴۱،زمستان۱۳۹۰٫

روش شناسي تدوين شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، مجله معرفت اقتصادی(علمي-پژوهشي) ، ش ۴، ص ۵۶-۳۱،۱۳۹۰٫

توسعه در دو راهي آزادي و اخلاق،ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه ،ش ۵۲ و ۵۳،ص ۱۰۳-۱۰۰، مهر و آبان ۱۳۹۰٫

درآمدی بر امکان پذیری ارائهمفهوم ترکیبی از عدالت درالگوياسلامي-ايراني پيشرفت، ارائه شده در دومین همایش ملی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (عدالت و اقتضائات آن)، تهران: سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰٫

شاخص های پیشرفت روستا بر اساس الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت)، چکیده مقالات  در همایش ملی شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۸  اردیبهشت ۱۳۹۰، (همراه با اقای سید عبدالحمید ثابت و عباس شفیعی.

درآمدی برروش شناسی تدوین شاخص توسعه و پیشرفت بر اساس گفتمان قرآنی، چکیده مقالاتدر همایش ملی شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ۸اردیبهشت ۱۳۹۰٫

سند چشم انداز و شاخصه های اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چکیده مقالاتهمایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۹٫

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی،چکیده مقالاتسومین همایش نواندیشی دینی،تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۳۰ آذر ۱۳۸۹٫

آسیب شناسی ساختار انگیزشی و اخلاقی پژوهش در ایران، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۷ دی ۱۳۸۹٫

درآمدی بر چیستی ، قلمرو و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی ، مجله معرفت اقتصادی(علمي-پژوهشي، ش ۳، ۱۳۸۹، ص ۹۲-۶۵٫

رهیافتی روش شناسانه به امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی، چکیده مقالات همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، اسفند ماه ۱۳۸۹٫

اصول و مباني مقايسه بين ترجمه اي به همراه مقايسه تطبيقي دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادي اثرآمارتيا سن، پژوهش، ش۱، ص۲۲۴-۱۶۵، ۱۳۸۸٫

اقتصاد پژوهش؛آسیب شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش، پژوهش،ش ۲،ص ۱۹۱-۱۴۹، ۱۳۸۸٫

درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی، معرفت اقتصادی ،ش ۱،ص ۳۲-۷، ۱۳۸۸٫

دو مدل براي ايده گرايي در اقتصاد، نويسنده:آلن نلسون، معرفت ،ش ۶۶ ، ص ۵۳-۵۹ ،۱۳۸۲٫

بررسي توزيع سود و زيان در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايرانطي دوره ( ۱۳۶۳-۱۳۷۹ ) ، مجله معرفت ،ش ۵۳ ، ص ۶۶-۸۳، ۱۳۸۱٫

بانك اسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، مجموعه مقالات دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  ۱۳۸۰٫

< > اسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، خلاصه مقالات  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  ص ۱۴-۱۵،۱۳۸۰٫

واسطه گري مالي در اقتصاد اسلامي ، مجله معرفت ،ش ۴۱ ، ص ۴۷-۶۱ ، ۱۳۸۰٫

مقايسه تجربه بانکدارياسلامي در کشوراردنونظام بانک داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران ،مجله معرفت ،ش ۴۱و ۴۲ ، ص ۷۷-۸۲ و ۹۳-۱۰۵؛۱۳۸۰٫

بانک داري اسلامي در اردن، خلاصه پايان نامه کارشناسي ارشد، پژوهش و حوزه، ش ۲، ص ۹۶-۱۰۵،۱۳۷۹٫

راهنمايی پايان‌نامه

دراسه المصارف الاسلاميه علي الصعيد النظري و التطبيقي مقارنه بالمصارف التقليديه في العراق/ هشام الربيعي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

الرقابه في المصارف الاسلاميه و دورها في تطوير القطعاع المصرفي العراقي مع اقتراح نموذج امثل لها/ محمد الكريدي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

دور الاقتصاد المعرفي في تنميه القدره علي الابداع و التطوير في القطاع الصناعي العراقي؛ الشركه العامه للصناعات النسيجيه في واسط انموذجا/موسسه آموزش عالي علوم و معارف/ جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

وجوه ممیزه­ی عقود مشارکتی در فقه معاملات اقتصادی/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمدجمال شاكري/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

الگوی مطلوب تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد مطلبی فشارکی/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اصلاح ان در اقتصاد ایران/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ صادق لطفي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

بررسی روش‌هاي استمهال بدهي در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/آيت‌الله حيدري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ ۱۳۹۵٫

بررسی علل بوجود آمدن معوقات بانکی در پست بانک و راههای مقابله با آن/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/عباس استواري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/مهرماه ۱۳۹۴٫

انسان اقتصادي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ ناصر علم‌الهدي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، ۲۸ شهريور ۱۳۹۴٫

 اقتضائات سيستمي نظام بانكي اسلامي در تعامل با بخش توليد/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/مرتضي صالحي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، مرداد ۱۳۹۴٫

بررسي روند توسعه افغانستاناز ديدگاه اسلامي با تاکيد بر بخش کشاورزي/استاد راهنما/کارشناسی/ محمد احسان عرفاني، موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه،۱۳۹۳٫

راه كارهاي پيشگيري و حل مشكل تاخير بازپرداخت ها در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ اسحاق علي فهيمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ ۱۳۹۳٫

امكان سنجي طراحي و انتشار صكوك در بازار مالي افغانستان/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد احسان عرفاني/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/۱۳۹۳٫

الگوي بانكداري بانك اسلامي سنگال/استاد راهنما/ کارشناسی/داود سيدي تال/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ خرداد ماه ۱۳۹۳٫

معيارهاي مهندسي نظام مالي اسلامي /استاد راهنما/کارشناسی ارشد/سيد طالب علوي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ۱۳۹۲٫

بررسي ضمانت نامه هاي بانكي در الگوي تفكيك/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ميرحسين ناصري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/۱۳۹۲٫

الگوی پیشرفت روستاها بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/ عباس شفيعي نژاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰٫

شاخص هاي بانكداري اسلامي، /استاد راهنما/کارشناسی ارشد/ عبدالخالق كريمي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۱٫

شاخص هاي تجارت خارجي مطلوب در اسلام/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/محمد رحماني ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۱٫

معیارها و شاخص های اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/سعيد كريمي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۱٫

تجارت بین المللاز ديدگاه اسلام و بررسی تجارت خارجی افغانستان/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/رسولی، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰٫

بررسی فقهی و اقتصادی جریمه­ی تأخیرتأدیهدر نظام بانکی اسلامی/استاد راهنما/کارشناسی/ اسداللهکریمی/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، ۱۳۹۰٫

اقتضائات قرض الحسنه در بانکداری اسلامی/استاد راهنما/کارشناسی/ افتخاری/ موسسه اموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/فروردین ۱۳۹۰٫

بي عدالتي اقتصادي، تبعات،پيامدها و راه هاي برون رفت از آن با نگرش قراني و با نگاه ويژه به افغانستان/استاد راهنما/ کارشناسی/ سيد حسين انوري/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه.

مشاوره پايان نامه

بررسي شركت‌هاي ليزينگ/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/حيدري‌منش / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

شاخص بانكداري اسلامي/اس‌منشتاد مشاور/كارشناسي ارشد/معلي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

بررسي فقهي و اقتصادي ماليات هاي حكومتي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ حسين بحريني يزدي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/ خرداد ۱۳۹۴٫

شاخص های تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی(با تأکید بر تولید کالاهای اساسی)/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ نادر حقيقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،۲۵ اسفند ۱۳۹۳٫

بررسي تاثير مباني انسان‌شناسي فلسفه اسلامي بر هدف توليد كننده مسلمان/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/زهرا فقيري/دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي/دي ماه ۱۳۹۳٫

< > ها و رفتار اقتصادی انسان مسلمان (مطالعه موردی ماه مبارک رمضان)، /استاد مشاور/کارشناسی ارشد/حسنعلي حسيني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  ۱۳۹۱٫

معیار و شاخص های نظام تدوین بودجه از دیدگاه اسلام/استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ محمد كاظم صباغي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،۱۳۹۱٫

كارايي در الگوي تفكيك، /استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ علي نقي موسوي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/۱۳۹۲٫

بررسي تطبيقي ارزيابي سياست گذاري اقتصادي در اقتصاد متعارف و اسلامي/استاد مشاور/دكتري/محسن معارفي/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/در حال تدوين.

/استاد مشاور/دكتري/محمد كاظم صباغي /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

بررسي تاثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام/استاد مشاور/دكتري/ سيد حميد جوشقاني/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/مصطفي ابوطالب /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

مقايسه تطبيقي مولفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/محمد سعيد پناهي /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

ماهيت اقتصاد اسلامي/استاد مشاور/دكتري/ محمد بيدار/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

داوری پايان نامه

نسبت عدالت اقتصادي و كارآمدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/استاد داور/دكتري/ پرديس فارابي دانشگاه تهران/محبوبه عباسيان/زمستان ۱۳۹۴٫

بررسي تطبيقي متون مقدس اسلام و مسيحيت در رابطه با مسئله سبك زندگي در حوزه امور اقتصادي و مالي/استاد داور/سطح ۳ حوزه علميه قم/صدرا مهربخش/۴ شهريور ۱۳۹۴٫

شاخص لاضرر در بانكداري اسلامي/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد اسحاق فياض/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ مرداد ماه ۱۳۹۴٫

بررسی فقهی و اقتصادی مدیریت نقدینگی جامعه اسلامی/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد جواد ميرزداده/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/۲۷ اسفند ۱۳۹۳٫

بررسی فقهی و اقتصادی بورس بازی در بازار سرمایه/استاد داور/كارشناسي ارشد/سید محمد علی موسوی/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/۲۰ اسفند ۱۳۹۳٫

بررسی و تحلیل روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد جواد قاسمي/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/۶ اسفند ۱۳۹۳٫

روش‌شناسي اقتصادي فارابي/استاد داور/كارشناسي ارشد/علي‌اصغر هاشم‌پور/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۳

نقش وقف در تکامل اجتماعی (با مطالعه موقوفات شهرستان اصفهان) /استاد داور/كارشناسي ارشد/ مجتبی شیخی ده آبادی/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/۲۸ دي‌ماه ۱۳۹۳

ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی با تأکید بر الگوی تفکیک و الگوی بانکداری تجاری/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد محمد تقي هاشمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/دي ماه ۱۳۹۲٫

شاخص های توسعه اقتصادی با رویکرد اسلامی با نگاهی به افغانستان/ استاد داور/ کارشناسی ارشد/ محمد اسحاق مهدوی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، اردیبهشت ۱۳۹۰٫

سبك زندگي اقتصاد خانواده با رويكرد عقل معاش/استاد داور/سطح سه/حوزه علميه قم/بهمن‌ماه ۱۳۹۳٫

آسيب‌شناسي ديني توسعه‌ي اقتصادي با نگاه ويژه به افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ محمد اسحاق فهيمي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، خرداد۱۳۸۸٫

جايگاه بخش كشاورزي در توسعه‌ي اقتصادي عدالت محور و بررسي ظرفيت آن در افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ عزيز الله مفيد ،، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ فروردين  ۱۳۸۸٫

علل سياسي و اقتصادي عقب ماندگي اقتصادي افغانستان و راه کارهاي خروج از آن با توجه به آموزه هاي اسلامي/استاد داور/ کارشناسی/ قنبر علي حسيني / موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ مهر ۱۳۸۸٫

بررسي شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام و ارزيابي آن در نظام اقتصادي اندونزي/استاد داور/ کارشناسی/ افريزا صلاح الدين ، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ آبان ماه ۱۳۸۸٫

جایگاه وقف در نظام اقتصادی اسلام و ارزیابی آن در افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ خدابخش محمدی/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ بهمن ماه ۱۳۸۸٫

داوری کرسی‌های نظریه‌پردازی

مبانی معرفت شناختی نگرش الجمع للجمیع مرحوم علامه طباطبایی/داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ ۱۹/۸/۱۳۹۳

روش استنباط سیاست‌های پیشرفت در اندیشه شهید صدر/ داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ ۱۴/۱۱/۱۳۹۳

شاخص عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ ۲۸/۲/۱۳۹۴

 سوابق اجرایی:

مدیر مسئول دوفصلنامه علمی-پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامی، ۱۳۸۸ تا کنون.

دبير ويژه نامه اقتصاد اسلامي مجله ترويجي معرفت، ۱۳۹۴ تا كنون.

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴٫

دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،۱۳۸۰

دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴٫

پژوهشگر برتر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴٫

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، از سال ۱۳۹۰٫

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال ۱۳۹۳ تا كنون.

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه المصطفي (ص)از سال ۱۳۹۳ تا كنون.

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد و مديريت مركز مطالعات اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال ۱۳۹۴ تا كنون.

عضو شوراي گروه اقتصاد دانشنامه زن مسلمان، قم، جامعه المصطفي العالميه، از ۱۳۹۵٫

دبير علمي همايش نقش جمعيت در تحقق اقتصاد مقاومتي، ۱۳۹۵٫

دبير علمي همايش ملي اخلاق و اقتصاد اسلامي،۱۳۹۲٫

عضو کارگروه کشاورزی و امنيت غذائیو کارگروه نيروتدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران(۱۳۸۷-۱۳۸۸).

عضو گروه تدوین منشور (مانیفست) جمهوری اسلامی ایران، به سفارش نهاد ریاست جمهوری (۱۳۸۷-۱۳۸۸).

عضو شوراي علمي همايش هاي جهاد اقتصادي ، ۱۳۹۰، و تغييرات جمعيتي ، آبان ۱۳۹۲٫

مشارکت در تدوین سرفصل های مقطع دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي(۱۳۹۲)، و مقطع کارشناسی ارشد رشته هایبانکداری و مالیه اسلامی وتوسعه اسلامی.

طراحی سوالاتآمار و زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد ماليه و بانکداری اسلامی، موسسه علوم انسانی، جامعه المصطفی العالميه.

طراحی سوالات آزمون دکتری قرآن و اقتصاد، و اقتصاد نظري جامعه المصطفی العالمیه قم،۱۳۹۱؛ ۱۳۹۲؛ ۱۳۹۴٫

طراحي سوالات آزمون دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي و اقتصاد اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ۱۳۹۱؛۱۳۹۳٫

 منبع: وب‌سایت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://l1l.ir/558a

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *