شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسن‌آقا نظری

 

معرفی اجمالی

 • سمت:  – رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • استاد گروه اقتصاد
 • رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
 • مدير گروه اقتصاد  از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳
 • سردبير دوفصلنامه علمي پژوهشي جستارهاي اقتصادي ايران از سال ۱۳۸۶ تاكنون
 • سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • عضو كارگروه اقتصاد شوراي تحول در علوم انساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 • عضو كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار كشور
 • عضو كميته علوم انساني و علوم اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي
 • عضو هيات تحريريه نشريات علمي پژوهشي……

 

معرفی تفصیلی

 الف) مشخصات فردي:

نام ونام خانوادگي: حسن‏‌آقا  نظري         گروه: اقتصاد      متولد: ۱۳۲۸

نام پدر: علي محمد                         صادره از: شاهرود

وضعيت تحصيلات دانشگاهي: مباني حقوق اسلامي / خبرگان بدون مدرك / ۱۳۷۴

آخرين درجه تحصيلات حوزوي: اجتهاد                   عنوان پايان نامه: قاعده حيازت

مرتبه علمي: استاد پايه ۲۴

نشاني محل كار: قم / پرديسان / بلوار دانشگاه/ بعد از دانشگاه آزاد اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تلفن:۳۲۱۱۱۲۵۲ ۰۲۵                                  نمابر:۰۲۵۳۲۸۰۳۰۹۰

پست الكترونيكي  HNazari@rihu.ac.ir

 

ب) سوابق علمي – اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت

 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشي / رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي ،مدير و عضوهيئت علمي گروه اقتصاد و عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 2. سردبير دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران
 3. شركت در دومين كنفرانس اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي و ارائه مقاله
 4. سومين كنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس/ ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 5. چهارمين كنفرانس اقتصاد اسلامي / ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 6. عضو كميته علمي همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيه الله شهيد صدر (ره) از طرف رئيس دانشگاه مفيد
 7. پنجمين همايش اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس / عضو شوراي سياستگذاري و شوراي علمي همايش (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 8. چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي/ سازمان امور مالياتي كشور/ ارائه مقاله و سخنراني/ ۱۳۹۰
 9. عضو و نايب رئيس كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 10. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 11. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري دانشكده اقتصاد و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)
 12. عضو كميته فقهي بورس اوراق بهادار كشور
 13. عضو كميته علوم انساني و علوم اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي
 14. سردبير نشريه علمي پژوهشي معرفت اقتصادي
 15. عضو هيات تحريريه نشريات علمي پژوهشي: ۱- معرفت اقتصادي     ۲- روش‌شناسي علوم انساني

 

 ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

 1. هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامي / مجري/ كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ ۲۲/۹/۸۲ در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / كتاب سال حوزه در سال ۸۳ / پژوهش ديني برگزيده سال ۸۲ از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور.
 2. فلسفه اقتصاد / مجري
 3. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / مشاور
 4. درآمدي بر مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي / مشاور
 5. توسعه در آيينه تحولات/ مشاور
 6. مباحثي در فلسفه اقتصاد / مجري
 7. توليد از منظر قرآن كريم/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ مجري
 8. ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه حل‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي/ موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)/ مجري
 9. آسيب‌شناسي نحوه مصرف انفال در ايران بر اساس قواعد اقتصادي اسلامي/ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي/ مجري
 10. صندوق‌هاي وقفي/ مركز تحقيقات توسعه وقف دانشكده الهيات دانشگاه شهيد بهشتي/ مجري

 

د) سوابق فعاليت هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/نام مؤسسه يا دانشگاه/شهر

 1. مباني اقتصاد اسلامي / دانشگاه شهيد بهشتي / تهران
 2. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / دانشگاه علامه طباطبايي / تهران
 3. اقتصادنا  (شهيد صدر) / مؤسسه در راه حق  / قم
 4. اقتصادنا و فلسفتنا / مدرسه شهيدين
 5. اقتصاد عمومي / گروه تخصصي تبليغ شوراي مديريت حوزه علميه قم / قم
 6. فقه و اصول / مدرسه شهيدين / قم
 7. فقه معاملات / مؤسسه امام خميني /۱۳۸۰/ قم
 8. اقتصاد اسلامي / شوراي مديريت پايه۹ / سال ۶۹ – ۷۳
 9. فقه العقود / دكتري موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / ۸۰ – ۸۱

۱۰- فقه الاقتصاد/ كارشناسي ارشد موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / ۸۴ تا كنون تمامي ترمها

۱۱- اصول/ جامعه المصطفي/ دانشجويان دكتري فقه و اصول/۸۷ تا كنون

۱۲ – فقه العقود / دانشجويان دكتري فقه و اصول مدرسه حجتيه/ ۸۷

۱۳- فقه و اصول/ دانشجويان دكتري رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۸۸

۱۴- روش‌شناسي اقتصاد اسلامي/دانشجويان كارشناسي ارشد رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/۱۳۹۱

۱۵- فقه العقود در حوزه علمیه قم، مدرسه فیضیه از سال ۱۳۹۱

 

 ه) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده اند: عنوان پايان نامه/ مقطع/ سال / مركز علمي

 1. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه / ۱۳۷۵/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 2. اسلام و فقر / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 3. بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 4. معيارها و شاخص‏هاي توسعه انساني در اسلام / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 5. ماهيت پول / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 6. آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 7. مباني توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ايران / مشاور رساله دكتري (خليليان ) / ۱۳۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 8. تنزيل از نظر فقهي اقتصادي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 9. سياستهاي اقتصاد اسلامي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 10. انفاق از نظر قرآن / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 11. اتحاد اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه / استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ ۸۱-۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 12. ربا در قرآن و روايات /استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ ۸۲-۸۱/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 13. ربا وبررسي راه‏هاي توجيه آن/استاد مشاوره/ كارشناسي ارشد/ ۷۹-۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني«ره»
 14. معاطاه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / ۸۳ـ ۸۲
 15. خاتميت در قرآن و روايات / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / ۸۳
 1. عدالت اجتماعي / استاد راهنما / سطح چهار (معادل دكتري) / ۸۲
 2. حق مهر و نفقه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد/ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي / ۸۲
 3. شاخص هاي توسعه از نظر اسلام / استاد مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۸۳
 4. هره / مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / ۸۴
 1. الاسلام بين الاصاله و التغريب/ استاد راهنما دكتري- مدرسه حجتيه
 2. احكام فقهي پول / رساله كارشناسي ارشد مركز جهاني علوم اسلامي

۲۲- تنجيم از نظر فقهي / استاد راهنما / شوراي مديريت

۲۳- منهج استدلال الفقهي عند الشيخ الانصاري/ استاد راهنما سطح ۴ (معادل دكتري) مجتمع عالي فقه جامعه المصطفي/ ۱۳۸۸-۸۹

۲۴- بررسي فقهي نظريه كاهش جبران ارزش پول/ استاد راهنما/ دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق(ع)/۱۳۸۹

 1. نظارت و بازرسي در فقه اسلامي/استاد مشاور/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۶- مباني فقهي بيمه/ استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۷- اجير و احكام آن در عقد اجاره/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۸- حجيه السنه الشريفه، دراسه اصوليه/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۸۹

۲۹- بررسي فقهي اقتصادي ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي و برخي ابزارهاي آن/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۹۰

۳۰- اصول و مباني ماليات‌هاي حكومتي/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۹۰

۳۱- تاثير نهادهاي مالي غير سپرده پذير در اقتصاد اسلامي/ استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰

۳۲- مباني نظري فقهي-اقتصادي توزيع ريسك و مخاطره در بازارهاي مالي/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/۱۳۹۰

۳۳- الگوي مصرف از ديدگاه اسلام با تطبيق بر مصرف انرژي در ايران/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰

۳۴- بررسي فقهي قراردادهاي مستقبليات اختيارات و فروش استقضراضي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۹۱

۳۵- ضمان انخفاض قيمه النقد في شريعه الاسلاميه/استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۹۱

۳۶- اشتغال زنان در نظام اقتصادي/استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۷- بررسي فقهي و حقوقي وقف سهام شركت‌ها/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۸- بررسي الگوي تفكيك در بانكداري اسلامي به عنوان يك الگوي مطلوب/ استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۹- مصارف و شيوه تخصيص بيت المال در اسلام با بررسي تطبيقي بودجه دولت/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

 

 و) تأليف يا ترجمه كتاب:

 1. درآمدي بر اقتصاد اسلامي (يكي از مولفان)/ سازمان سمت / ۱۳۶۳
 2. مباني اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان) / سمت / ۱۳۷۱/ مسول آماده كردن كتاب جهت چاپ
 3. پول در اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان)/سازمان سمت/ ۱۳۷۴/ ترجمه اين اثر به انگليسي Money in Islamic Economic/ ترجمه اين اثر به عربي النقد في الاقتصاد الاسلامي
 4. هزينه و درآمد دولت اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – وزارت خانه اقتصاد دارايي / ۱۳۸۲
 5. نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي/ چاپ مشترك بين پژوهشگاه و سازمان سمت / ۱۳۸۵
 6. كار و توليد / كانون انديشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) / چاپ سوم / ۱۳۸۴
 7. مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت/ تابستان ۱۳۹۰
 8. نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ويراست دوم) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / زمستان ۱۳۹۰
 9. درسنامه نظريه‌پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ویراست سوم)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / بهار ۱۳۹۱
 10. مباني فقهي- اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهار ۱۳۹۲ .
 11. قاعده حيازت با رويكرد اقتصادي / انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم / ۱۳۸۵

 

ز) مقالات علمی تخصصی (فارسی، عربی، لاتین): عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

۱- بخش عمومي در اقتصاد اسلامي / سمينارمشترك سازمان سمت و وزارت دارايي / ۱۳۶۸

۲-  توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي / سمينار اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي مشهد/ ۱۳۷۰

۳-  عوامل تورم در اقتصاد ايران / معرفت / ۱۳۷۶

۴-  تمايز مباني دخالت دولت رفاه در ليبراليسم و دولت اسلامي / همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس  / ۱۳۸۰

۵ –  نقدي بر جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره /  سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس / سال ۱۳۸۲

۶-  درآمدي بر شكل گيري نظريات علمي اقتصاد اسلامي / چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي / سال ۱۳۸۲

۷-  عدالت اقتصادي از نظر افلاطون ، ارسطو ، و اسلام / فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي / ۱۳۸۳

۸-  العداله الاقتصاديه من وجهه نظر افلاطون ، ارسطو، هايك و اسلام / مجله المنهاج – لبنان/ ۱۳۸۳

۹ –  ارايه مقاله «درآمدي بر شكل گيري بازار مشترك اسلامي» به شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي / سال ۱۳۸۳

۱۰-  بانكداري اسلامي بر مبناي فقهي امام / دانشنامه امام علي (ع)/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) / ۱۳۸۴

۱۱-  ارائه مقاله «درآمدي بر روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي» به چهارمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد اسلامي / پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس سال ۸۴

۱۲-  ارائه مقاله «بررسي كلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» / كنفرانس بين المللي حقوق زنان/ سازمان تقريب مذاهب سال / ۱۳۸۴

۱۳- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري ايران / مجله انديشه حوزه / سال ۱۳۸۴

۱۴- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري / مؤسسه امام خميني / سال ۸۵

۱۵- اصول راهبردي توسعه اجتماعي – اقتصادي از ديدگاه امام علي (عليه السلام) / بنياد نهج البلاغه / ۱۳۸۵

۱۶- روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي / كنگره ملي علوم انساني: وضعيت امروز و چشم انداز فردا (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) / سال ۱۳۸۵

۱۷-  مقاله «جايگاه اعتباريات در روابط اقتصادي و اجتماعي» / / مطالعات اقتصاد اسلامي شماره ۱/پاييز و زمستان ۱۳۸۷

 1. Human Development (From Islamic Doctrine perspective)

ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال ۱۳۸۶

۱۹-  مقاله «منهج تنظير علم الاقتصاد الاسلامي / ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال ۱۳۸۶

۲۰-  Ustadh Sadr on the Estrangement of Ethics and Economics

كنفرانس مشترك مركز اسلامي لندن و كالج الهيات دانشگاه لندن/ ۱۳۸۶

۲۱ – گستره دخالت دولت در اقتصاد ايران و ارزيابي كارآمدي آن از نظر آموزه هاي اسلامي / پنجمين همايش بين المللي دوسالانه اقتصاد اسلامي / ۱۳۸۶

۲۲- الأزمة النقديه – الماليه في البلدان الغربيه و علاقتها بنظام الاقراض/ ارائه در همايش و چاپ در مجموعه مقالات همايش الازمة الماليه العالمية و الحلول الاسلامية و دور المصارف/سال۱۳۸۸

۲۳- نظام مالياتي مطلوب با رويكرد آموزهاي اسلامي / ارائه در همايش ماليات اسلامي و چاپ در مجموعه مقالات همايش

۲۴- مقاله «سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني و تاثير متقابل آن دو به عنوان مباني عدالت و پيشرفت»(رويكرد مقايسه اي بين ليبراليسم و آموزه‌هاي اسلامي)/ دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي (عدالت) مربوط به الگوي توسعه اسلامي- ايراني و در مجموعه مقالات اين نشست به چاپ رسيده است./ ارديبهشت ۱۳۹۰

۲۵- ماليات و مشوق‌هاي مالياتي در گردونه عدالت اجتماعي/ چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي

(سازمان امور مالياتي كشور)/ ۱۳۹۰

۲۶- مقاله «تاثير بخش اعتباري قراردادي آموزه‌هاي اسلامي بر بخش واقعي اقتصاد»/ دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)/ شماره ۴ / بهار و تابستان ۱۳۸۹

۲۷-  الاستصحاب في الشبهات الحكميه/ فصلنامه پژوهش‌هاي اصولي(فصلنامه تخصصي علم اصول)/ ۱۳۹۰

۲۸- مقاله روش شناسي نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نخستين كنگره علوم انساني- اسلامي/ ارديبهشت ۱۳۹۱

۲۹-  اضحيه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره ۱۳/ ۱۳۸۸

۳۰- اطعمه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۱۴/۱۳۸۸

۳۱- بيع الفضولي/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۲۳/۱۳۹۰

۳۲- بيع المعاطاه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۲۳/۱۳۹۰

۳۳- بايسته‌هاي فقه پژوهشي در تامين اجتماعي/ اسلام و علوم اجتماعي/شماره ۸

۳۴- عوامل ايجابي و سلبي حاكم بر درآمدهاي مشروع در انديشه‌هاي شهيد مطهري(ره)/مجموعه مقالات بنياد علمي و فرهنگي شهيد مطهري(ره)/گواهي چاپ

۳۵- ضمانت بانکی و ضمانت کاهش قدرت خرید پول/ مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمدمهدی آصفی/۱۳۹۳٫

۳۶- چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات/فصلنامه اقتصاد وبانکداری اسلامی/شماره ۱۲

۳۷- بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران/ مطالعات فقه امامیه/ شماره۵

۳۸- راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه­گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران / دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه / شماره ۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۵

 

ح) مقالات علمي – پژوهشي:

۱ – اشتغال، توليد، در آئينه نهج البلاغه/ فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال ۱۳۸۰
۲ – عدالت اقتصادي از نظر هايك و اسلام / فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال ۱۳۸۱
۳ – تفاوت علوم طبيعي و انساني / مجله معارف اسلامي (علمي – پژوهشي)/ معاونت پژوهشي حوزه علميه قم / زمستان ۱۳۸۴

۴ – بررسي ديدگاههاي برخي اقتصاددانان مسلمان در مورد پيش فرضهاي تقاضا و بازنگري آنها بر اساس معرفت شناختي مطلوبيت / مجله پژوهشهاي اقتصادي (علمي – پژوهشي) پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / سال ۱۳۸۶

۵ – الاحكام الحكومية و دور تقدير المصلحة في بلورتها (اتجاه قانون اقتصادي) / مجله علمي بين المللي نصوص المعاصره / بيروت / سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)ISC

۶ – عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۸۳٫

۷ – توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلام و تأثير آن بر توسعه انساني، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره ۲۶٫

۸ – نظريه مشاركت در سود، امتيازها، چالش‌ها و راه‌حلها، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي/شماره ۲۹/ سال هشتم بهار ۱۳۸۷٫

۹ – محاوله لا نتاج علم اقتصاد اسلامي، نصوص معاصره، السنه الثالثه، العدد الثاني عشرISC
۱۰- الضرائب الاسلاميه و التنميه الاقتصاديه/مجله الاجتهاد و تجديد/ شماره ۱۳ و ۱۴ زمستان و بهار ۲۰۱۰ / ISC

۱۱- روش شناسي شهيد صدر درباره شكل گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي درباره آن/ روش شناسي علوم انساني/ شماره ۶۱ / زمستان ۱۳۸۸

۱۲- روش شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي(مقاله علمي پژوهشي)/ روش شناسي علوم انساني/ شماره ۶۴ و ۶۵/ پاييز و زمستان ۱۳۸۹
۱۳- قدرت خريد؛ مقوم مثليت پول‌هاي اعتباري/نشريه جستارهاي اقتصادي/شماره ۱۳/بهار و تابستان ۱۳۸۹

۱۴- الضرائب الإسلاميه و آثارها الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و تجديد/شماره ۱۵ / تابستان ۲۰۱۰ (ISC)

۱۵- الضرائب الإسلاميه، أثرها علي الستثمار و الاستهلاك/ مجله نصوص معاصره/ شماره ۲۰/ پاييز ۲۰۱۰  (مقاله ISC)

۱۶- انخفاظ فقر المجتمع احدي اهداف الضرائب الاسلاميه/ مجله الاجتهادوالتجديد/ ۱۳۹۰ (ISC)
۱۷- دور الضرائب الاسلاميه في النمو و الاستقرار الاقتصادی/ مجله نصوص معاصره / شماره ۱۶ /  بهار ۱۳۹۰ (ISC)

۱۸- خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۶۹ / زمستان ۱۳۹۰

۱۹- آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران و ضرورت بازسازي آن/نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۷۰/بهار ۱۳۹۱

۲۰- الضرائب الاسلاميه و دورها في الحد من الفقر/ مجله الاجتهاد والتجديد(ISC)/ شماره ۲۲/ بهار ۲۰۱۲

۲۱- المسؤوليات الاقتصاديه للدوله الاسلاميه/ مجله الاجتهاد و التجديد(ISC)/ شماره ۲۳/ تابستان ۲۰۱۲

۲۲- مالكيت حقوقي نهادهاي مالي (شخصيت حقوقي نهادهاي مالي)/مجله اقتصاد اسلامي/ شماره ۴۳/پاييز ۱۳۹۰

۲۳- جستاري در دوام مقبوليت نظريه رفتار عقلاني كامل در علم اقتصاد/مجله سياست گذاري اقتصادي/شماره ۸/ پاييز و زمستان ۱۳۹۱

۲۴- تخصيص و بهره‌برداري از انفال در ايران (مطالعه موردي: واگذاري معادن)/فصلنامه راهبرد و مجلس/ شماره ۷۳/ بهار ۱۳۹۲

۲۵- روش‌شناسي فقه نظريات اقتصادي از ديدگاه شهيد صدر/معرفت اقتصاد اسلامي/شماره ۸

۲۶- علت و دليل در علوم اجتماعي/دوفصلنامه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۸۱ / زمستان ۱۳۹۳ / صص ۱۵۱-۱۴۲

۲۷- بررسي امكان تكامل نظريه‌ها و الگوهاي عقلانيت در علم اقتصاد با استفاده از يافته‌هاي دانشمندان مسلمان: يك رويكرد ميان رشته‌اي/دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي

۲۸- الربا و آثاره الاقتصادیه / مجله نصوص معاصره / گواهی چاپ در شماره ۳۰ (ISC)

۲۹- الربا و آثاره الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و التجدید، شماره ۳۰ و ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲

۳۰- مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن/ جستارهای اقتصادی ایران/ شماره ۲۰ /  پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۳۱- تفسیر الفعل الاختیاری من منظار مدرسه المحقق الاصفهانی و مدرسه المحقق النائینی/ مجله نصوص معاصره /  شماره ۳۵

۳۲- تفسیر الفعل الاختیاری مقارنه بین مدرستی الاصفهانی و النائینی / مجله نصوص معاصره / شماره ۳۶ و ۳۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۳

۳۳- Their Solutions on the Basis of Islamic Precepts Tax-Related Abnormalities in Iran and / مجله حکمت / کانادا / ۱۳۹۳

۳۴- غسل المال السلبی و الایجابی و السیاسی / نصوص معاصره / شماره ۴۰

۳۵- غسل المال السلبی و الایجابی والسیاسی/ مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۳۶ و ۳۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۴

۳۶- غسیل الاموال، المشکله والآثار، سبل المکافحه فقها وقانونا/نصوص معاصره/ شماره ۴۲

۳۷- غسیل الأموال المشکله، الآثار، سبل المکافحه فقهاً و قانوناً / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۴۰ و ۴۱ / پاییز و زمستان ۱۳۹۵

۳۸- تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی/ روش شناسی علوم انسانی/ شماره ۸۶ / بهار ۱۳۹۵

۳۹- خاستگاه نظریه­پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن / فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد / سال سوم / شماره ۲ / تابستان ۱۳۹۵ / صص ۱۵۸ – ۱۳۷

۴۰- آثار عملیه غسیل الاموال / نصوص معاصره / شماره ۴۳ / پاییز ۲۰۱۶ م (پاییز ۱۳۹۴)

۴۱- آثار عملیه غسل المال / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۳۸ و ۳۹ / بهار و تابستان ۱۳۹۴

۴۲- الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت­های آن بر الگوهای نوین / معرفت اقتصادی / سال سوم / شماره دوم / پیاپی ششم / بهار و تابستان ۱۳۹۱ / صص ۵ – ۲۸٫

 

ط) ارائه بحث در نشست هاي علمي:

۱ – بررسي نظريه بوم باورك به عنوان ناقد / دومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۱/۱۰/۸۳

۲ – تبيين مباحث كتاب «نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / سومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۰/۹/۸۴
۳ – ارائه بحث «رابطه كاهش قدرت خريد پول و بهره» در چهاردهمين كرسي آزاد انديشي و نظريه پردازي / دفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي / مورخ ۱۳/۲/۸۵

۴ – تبيين مباحث كتاب «نظريه پردازي اقتصاد اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم/ مورخ ۲/۴/۱۳۸۵

۵ – نقد «لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴» به عنوان كارشناس اقتصادي و ناقد لايحه / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۶

۶ – ارائه بحث نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي در جلسه گروه علمي فلسفه هاي مضاف / مورخ ۲۶/۸/۸۶

۷ – نشست علمي «نقد و بررسي نظريه مالكيت فكري» / پايان نامه جناب دكتري آقاي محمود حكمت نيا / به عنوان ناقد در مركز دين پژوهان كشور مورخ

۸- نشست علمي تخصصي الگوي تفكيك دربانكداري بدون ربا/ به عنوان ناقد / برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه/۱۳۸۸

۹- نشست علمي دولت حقوق متقابل (دولت اسلامي)/ به عنوان ارائه كننده بحث /برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه با همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهمن ۱۳۸۸
۱۰-نشست علمي ساخت مالي متوازن ساختي مناسب نظام مالي كشور/ به عنوان ناقد/ برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي / ارديبهشت ۱۳۸۹

۱۱- نشست علمي تخصصي «شاخص‌هاي عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام» / برگزاري توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

ي) عنوان پايان‏نامه دكتري :

 1. قاعده حيازت / ۷۳ – ۷۴ / آموزش عالي خبرگان بدون مدرك

 

ك) آشنايي با زبان:

۱- عربي پیشرفته

۲- انگلیسی مقدماتی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *