شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسن‌آقا نظری

 

معرفی اجمالی

 

 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 • عضو كارگروه اقتصاد شورای تحول در علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگي
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: “درسنامه نظريه‌پردازی علمي اقتصاد اسلامی” (ویراست سوم)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / بهار ۱۳۹۱
  • مقاله: “خاستگاه نظریه‌­پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن” / فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد / سال سوم / شماره ۲ / تابستان ۱۳۹۵٫
  • طرح تحقیقاتی: “هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامی” / مجری/ كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ ۲۲/ ۹/ ۸۲ در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / كتاب سال حوزه در سال ۸۳ / پژوهش ديني برگزيده سال ۸۲ از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور.

 

 

معرفی تفصیلی

 الف) مشخصات فردي:

نام ونام خانوادگي: حسن‏‌آقا  نظري         گروه: اقتصاد      متولد: ۱۳۲۸

نام پدر: علي محمد                         صادره از: شاهرود

وضعيت تحصيلات دانشگاهي: مباني حقوق اسلامي / خبرگان بدون مدرك / ۱۳۷۴

آخرين درجه تحصيلات حوزوي: اجتهاد                   عنوان پايان نامه: قاعده حيازت

مرتبه علمي: استاد پايه ۲۴

نشاني محل كار: قم / پرديسان / بلوار دانشگاه/ بعد از دانشگاه آزاد اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تلفن:۳۲۱۱۱۲۵۲ ۰۲۵                                  نمابر:۰۲۵۳۲۸۰۳۰۹۰

پست الكترونيكي  HNazari@rihu.ac.ir

 

ب) سوابق علمي – اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت

 1. سمت: رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 2. استاد گروه اقتصاد
 3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشي / رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي ،مدير و عضوهيئت علمي گروه اقتصاد و عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 4. سردبير دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران از سال ۱۳۸۶ تاكنون
 5. سردبير نشريه علمي پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامی از سال ۱۳۸۸ تاکنون
 6. عضو كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار كشور
 7. عضو كميته علوم انساني و علوم اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي
 8. عضو كارگروه اقتصاد شوراي تحول در علوم انساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 9. شركت در دومين كنفرانس اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي و ارائه مقاله
 10. سومين كنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس/ ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 11. چهارمين كنفرانس اقتصاد اسلامي / ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 12. عضو كميته علمي همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيه الله شهيد صدر (ره) از طرف رئيس دانشگاه مفيد
 13. پنجمين همايش اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس / عضو شوراي سياستگذاري و شوراي علمي همايش (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 14. چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي/ سازمان امور مالياتي كشور/ ارائه مقاله و سخنراني/ ۱۳۹۰
 15. عضو و نايب رئيس كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 16. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 17. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري دانشكده اقتصاد و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)
 18. عضو هيات تحريريه نشريات علمي پژوهشي: ۱- معرفت اقتصادي     ۲- روش‌شناسي علوم انساني
 19. رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
 20. مدير گروه اقتصاد  از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳

 

 ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

 1. هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامي / مجري/ كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ ۲۲/۹/۸۲ در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / كتاب سال حوزه در سال ۸۳ / پژوهش ديني برگزيده سال ۸۲ از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور.
 2. فلسفه اقتصاد / مجري
 3. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / مشاور
 4. درآمدي بر مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي / مشاور
 5. توسعه در آيينه تحولات/ مشاور
 6. مباحثي در فلسفه اقتصاد / مجري
 7. توليد از منظر قرآن كريم/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ مجري
 8. ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه حل‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي/ موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)/ مجري
 9. آسيب‌شناسي نحوه مصرف انفال در ايران بر اساس قواعد اقتصادي اسلامي/ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي/ مجري
 10. صندوق‌هاي وقفي/ مركز تحقيقات توسعه وقف دانشكده الهيات دانشگاه شهيد بهشتي/ مجري

 

د) سوابق فعاليت هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/نام مؤسسه يا دانشگاه/شهر

 1. مباني اقتصاد اسلامي / دانشگاه شهيد بهشتي / تهران
 2. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / دانشگاه علامه طباطبايي / تهران
 3. اقتصادنا  (شهيد صدر) / مؤسسه در راه حق  / قم
 4. اقتصادنا و فلسفتنا / مدرسه شهيدين
 5. اقتصاد عمومي / گروه تخصصي تبليغ شوراي مديريت حوزه علميه قم / قم
 6. فقه و اصول / مدرسه شهيدين / قم
 7. فقه معاملات / مؤسسه امام خميني /۱۳۸۰/ قم
 8. اقتصاد اسلامي / شوراي مديريت پايه۹ / سال ۶۹ – ۷۳
 9. فقه العقود / دكتري موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / ۸۰ – ۸۱

۱۰- فقه الاقتصاد/ كارشناسي ارشد موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / ۸۴ تا كنون تمامي ترمها

۱۱- اصول/ جامعه المصطفي/ دانشجويان دكتري فقه و اصول/۸۷ تا كنون

۱۲ – فقه العقود / دانشجويان دكتري فقه و اصول مدرسه حجتيه/ ۸۷

۱۳- فقه و اصول/ دانشجويان دكتري رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ ۱۳۸۸

۱۴- روش‌شناسي اقتصاد اسلامي/دانشجويان كارشناسي ارشد رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/۱۳۹۱

۱۵- فقه العقود در حوزه علمیه قم، مدرسه فیضیه از سال ۱۳۹۱

 

 ه) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده اند: عنوان پايان نامه/ مقطع/ سال / مركز علمي

 1. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه / ۱۳۷۵/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 2. اسلام و فقر / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 3. بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 4. معيارها و شاخص‏هاي توسعه انساني در اسلام / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 5. ماهيت پول / كارشناسي ارشد / ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 6. آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۹/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 7. مباني توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ايران / مشاور رساله دكتري (خليليان ) / ۱۳۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 8. تنزيل از نظر فقهي اقتصادي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 9. سياستهاي اقتصاد اسلامي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 10. انفاق از نظر قرآن / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ ۱۳۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 11. اتحاد اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه / استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ ۸۱-۸۰/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 12. ربا در قرآن و روايات /استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ ۸۲-۸۱/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 13. ربا وبررسي راه‏هاي توجيه آن/استاد مشاوره/ كارشناسي ارشد/ ۷۹-۷۸/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني«ره»
 14. معاطاه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / ۸۳ـ ۸۲
 15. خاتميت در قرآن و روايات / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / ۸۳
 1. عدالت اجتماعي / استاد راهنما / سطح چهار (معادل دكتري) / ۸۲
 2. حق مهر و نفقه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد/ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي / ۸۲
 3. شاخص هاي توسعه از نظر اسلام / استاد مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۸۳
 4. هره / مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / ۸۴
 1. الاسلام بين الاصاله و التغريب/ استاد راهنما دكتري- مدرسه حجتيه
 2. احكام فقهي پول / رساله كارشناسي ارشد مركز جهاني علوم اسلامي

۲۲- تنجيم از نظر فقهي / استاد راهنما / شوراي مديريت

۲۳- منهج استدلال الفقهي عند الشيخ الانصاري/ استاد راهنما سطح ۴ (معادل دكتري) مجتمع عالي فقه جامعه المصطفي/ ۱۳۸۸-۸۹

۲۴- بررسي فقهي نظريه كاهش جبران ارزش پول/ استاد راهنما/ دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق(ع)/۱۳۸۹

 1. نظارت و بازرسي در فقه اسلامي/استاد مشاور/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۶- مباني فقهي بيمه/ استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۷- اجير و احكام آن در عقد اجاره/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۸۹

۲۸- حجيه السنه الشريفه، دراسه اصوليه/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۸۹

۲۹- بررسي فقهي اقتصادي ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي و برخي ابزارهاي آن/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۹۰

۳۰- اصول و مباني ماليات‌هاي حكومتي/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۹۰

۳۱- تاثير نهادهاي مالي غير سپرده پذير در اقتصاد اسلامي/ استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰

۳۲- مباني نظري فقهي-اقتصادي توزيع ريسك و مخاطره در بازارهاي مالي/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/۱۳۹۰

۳۳- الگوي مصرف از ديدگاه اسلام با تطبيق بر مصرف انرژي در ايران/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۰

۳۴- بررسي فقهي قراردادهاي مستقبليات اختيارات و فروش استقضراضي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ مركز مديريت حوزه علميه قم/۱۳۹۱

۳۵- ضمان انخفاض قيمه النقد في شريعه الاسلاميه/استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/۱۳۹۱

۳۶- اشتغال زنان در نظام اقتصادي/استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۷- بررسي فقهي و حقوقي وقف سهام شركت‌ها/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۸- بررسي الگوي تفكيك در بانكداري اسلامي به عنوان يك الگوي مطلوب/ استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

۳۹- مصارف و شيوه تخصيص بيت المال در اسلام با بررسي تطبيقي بودجه دولت/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/۱۳۹۱

 

 و) تأليف يا ترجمه كتاب:

 1. درآمدي بر اقتصاد اسلامي (يكي از مولفان)/ سازمان سمت / ۱۳۶۳
 2. مباني اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان) / سمت / ۱۳۷۱/ مسول آماده كردن كتاب جهت چاپ
 3. پول در اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان)/سازمان سمت/ ۱۳۷۴/ ترجمه اين اثر به انگليسي Money in Islamic Economic/ ترجمه اين اثر به عربي النقد في الاقتصاد الاسلامي
 4. هزينه و درآمد دولت اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – وزارت خانه اقتصاد دارايي / ۱۳۸۲
 5. نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي/ چاپ مشترك بين پژوهشگاه و سازمان سمت / ۱۳۸۵
 6. كار و توليد / كانون انديشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) / چاپ سوم / ۱۳۸۴
 7. مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت/ تابستان ۱۳۹۰
 8. نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ويراست دوم) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / زمستان ۱۳۹۰
 9. درسنامه نظريه‌پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ویراست سوم)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / بهار ۱۳۹۱
 10. مباني فقهي- اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهار ۱۳۹۲ .
 11. قاعده حيازت با رويكرد اقتصادي / انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم / ۱۳۸۵

 

ز) مقالات علمی تخصصی (فارسی، عربی، لاتین): عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

۱- بخش عمومي در اقتصاد اسلامي / سمينارمشترك سازمان سمت و وزارت دارايي / ۱۳۶۸

۲-  توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي / سمينار اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي مشهد/ ۱۳۷۰

۳-  عوامل تورم در اقتصاد ايران / معرفت / ۱۳۷۶

۴-  تمايز مباني دخالت دولت رفاه در ليبراليسم و دولت اسلامي / همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس  / ۱۳۸۰

۵ –  نقدي بر جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره /  سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس / سال ۱۳۸۲

۶-  درآمدي بر شكل گيري نظريات علمي اقتصاد اسلامي / چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي / سال ۱۳۸۲

۷-  عدالت اقتصادي از نظر افلاطون ، ارسطو ، و اسلام / فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي / ۱۳۸۳

۸-  العداله الاقتصاديه من وجهه نظر افلاطون ، ارسطو، هايك و اسلام / مجله المنهاج – لبنان/ ۱۳۸۳

۹ –  ارايه مقاله «درآمدي بر شكل گيري بازار مشترك اسلامي» به شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي / سال ۱۳۸۳

۱۰-  بانكداري اسلامي بر مبناي فقهي امام / دانشنامه امام علي (ع)/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) / ۱۳۸۴

۱۱-  ارائه مقاله «درآمدي بر روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي» به چهارمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد اسلامي / پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس سال ۸۴

۱۲-  ارائه مقاله «بررسي كلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» / كنفرانس بين المللي حقوق زنان/ سازمان تقريب مذاهب سال / ۱۳۸۴

۱۳- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري ايران / مجله انديشه حوزه / سال ۱۳۸۴

۱۴- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري / مؤسسه امام خميني / سال ۸۵

۱۵- اصول راهبردي توسعه اجتماعي – اقتصادي از ديدگاه امام علي (عليه السلام) / بنياد نهج البلاغه / ۱۳۸۵

۱۶- روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي / كنگره ملي علوم انساني: وضعيت امروز و چشم انداز فردا (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) / سال ۱۳۸۵

۱۷-  مقاله «جايگاه اعتباريات در روابط اقتصادي و اجتماعي» / / مطالعات اقتصاد اسلامي شماره ۱/پاييز و زمستان ۱۳۸۷

 1. Human Development (From Islamic Doctrine perspective)

ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال ۱۳۸۶

۱۹-  مقاله «منهج تنظير علم الاقتصاد الاسلامي / ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال ۱۳۸۶

۲۰-  Ustadh Sadr on the Estrangement of Ethics and Economics

كنفرانس مشترك مركز اسلامي لندن و كالج الهيات دانشگاه لندن/ ۱۳۸۶

۲۱ – گستره دخالت دولت در اقتصاد ايران و ارزيابي كارآمدي آن از نظر آموزه هاي اسلامي / پنجمين همايش بين المللي دوسالانه اقتصاد اسلامي / ۱۳۸۶

۲۲- الأزمة النقديه – الماليه في البلدان الغربيه و علاقتها بنظام الاقراض/ ارائه در همايش و چاپ در مجموعه مقالات همايش الازمة الماليه العالمية و الحلول الاسلامية و دور المصارف/سال۱۳۸۸

۲۳- نظام مالياتي مطلوب با رويكرد آموزهاي اسلامي / ارائه در همايش ماليات اسلامي و چاپ در مجموعه مقالات همايش

۲۴- مقاله «سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني و تاثير متقابل آن دو به عنوان مباني عدالت و پيشرفت»(رويكرد مقايسه اي بين ليبراليسم و آموزه‌هاي اسلامي)/ دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي (عدالت) مربوط به الگوي توسعه اسلامي- ايراني و در مجموعه مقالات اين نشست به چاپ رسيده است./ ارديبهشت ۱۳۹۰

۲۵- ماليات و مشوق‌هاي مالياتي در گردونه عدالت اجتماعي/ چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي

(سازمان امور مالياتي كشور)/ ۱۳۹۰

۲۶- مقاله «تاثير بخش اعتباري قراردادي آموزه‌هاي اسلامي بر بخش واقعي اقتصاد»/ دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)/ شماره ۴ / بهار و تابستان ۱۳۸۹

۲۷-  الاستصحاب في الشبهات الحكميه/ فصلنامه پژوهش‌هاي اصولي(فصلنامه تخصصي علم اصول)/ ۱۳۹۰

۲۸- مقاله روش شناسي نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نخستين كنگره علوم انساني- اسلامي/ ارديبهشت ۱۳۹۱

۲۹-  اضحيه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره ۱۳/ ۱۳۸۸

۳۰- اطعمه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۱۴/۱۳۸۸

۳۱- بيع الفضولي/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۲۳/۱۳۹۰

۳۲- بيع المعاطاه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره۲۳/۱۳۹۰

۳۳- بايسته‌هاي فقه پژوهشي در تامين اجتماعي/ اسلام و علوم اجتماعي/شماره ۸

۳۴- عوامل ايجابي و سلبي حاكم بر درآمدهاي مشروع در انديشه‌هاي شهيد مطهري(ره)/مجموعه مقالات بنياد علمي و فرهنگي شهيد مطهري(ره)/گواهي چاپ

۳۵- ضمانت بانکی و ضمانت کاهش قدرت خرید پول/ مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمدمهدی آصفی/۱۳۹۳٫

۳۶- چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات/فصلنامه اقتصاد وبانکداری اسلامی/شماره ۱۲

۳۷- بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران/ مطالعات فقه امامیه/ شماره۵

۳۸- راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه­گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران / دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه / شماره ۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۵

 

ح) مقالات علمي – پژوهشي:

۱ – اشتغال، توليد، در آئينه نهج البلاغه/ فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال ۱۳۸۰
۲ – عدالت اقتصادي از نظر هايك و اسلام / فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال ۱۳۸۱
۳ – تفاوت علوم طبيعي و انساني / مجله معارف اسلامي (علمي – پژوهشي)/ معاونت پژوهشي حوزه علميه قم / زمستان ۱۳۸۴

۴ – بررسي ديدگاههاي برخي اقتصاددانان مسلمان در مورد پيش فرضهاي تقاضا و بازنگري آنها بر اساس معرفت شناختي مطلوبيت / مجله پژوهشهاي اقتصادي (علمي – پژوهشي) پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / سال ۱۳۸۶

۵ – الاحكام الحكومية و دور تقدير المصلحة في بلورتها (اتجاه قانون اقتصادي) / مجله علمي بين المللي نصوص المعاصره / بيروت / سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)ISC

۶ – عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۸۳٫

۷ – توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلام و تأثير آن بر توسعه انساني، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره ۲۶٫

۸ – نظريه مشاركت در سود، امتيازها، چالش‌ها و راه‌حلها، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي/شماره ۲۹/ سال هشتم بهار ۱۳۸۷٫

۹ – محاوله لا نتاج علم اقتصاد اسلامي، نصوص معاصره، السنه الثالثه، العدد الثاني عشرISC
۱۰- الضرائب الاسلاميه و التنميه الاقتصاديه/مجله الاجتهاد و تجديد/ شماره ۱۳ و ۱۴ زمستان و بهار ۲۰۱۰ / ISC

۱۱- روش شناسي شهيد صدر درباره شكل گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي درباره آن/ روش شناسي علوم انساني/ شماره ۶۱ / زمستان ۱۳۸۸

۱۲- روش شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي(مقاله علمي پژوهشي)/ روش شناسي علوم انساني/ شماره ۶۴ و ۶۵/ پاييز و زمستان ۱۳۸۹
۱۳- قدرت خريد؛ مقوم مثليت پول‌هاي اعتباري/نشريه جستارهاي اقتصادي/شماره ۱۳/بهار و تابستان ۱۳۸۹

۱۴- الضرائب الإسلاميه و آثارها الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و تجديد/شماره ۱۵ / تابستان ۲۰۱۰ (ISC)

۱۵- الضرائب الإسلاميه، أثرها علي الستثمار و الاستهلاك/ مجله نصوص معاصره/ شماره ۲۰/ پاييز ۲۰۱۰  (مقاله ISC)

۱۶- انخفاظ فقر المجتمع احدي اهداف الضرائب الاسلاميه/ مجله الاجتهادوالتجديد/ ۱۳۹۰ (ISC)
۱۷- دور الضرائب الاسلاميه في النمو و الاستقرار الاقتصادی/ مجله نصوص معاصره / شماره ۱۶ /  بهار ۱۳۹۰ (ISC)

۱۸- خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۶۹ / زمستان ۱۳۹۰

۱۹- آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران و ضرورت بازسازي آن/نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۷۰/بهار ۱۳۹۱

۲۰- الضرائب الاسلاميه و دورها في الحد من الفقر/ مجله الاجتهاد والتجديد(ISC)/ شماره ۲۲/ بهار ۲۰۱۲

۲۱- المسؤوليات الاقتصاديه للدوله الاسلاميه/ مجله الاجتهاد و التجديد(ISC)/ شماره ۲۳/ تابستان ۲۰۱۲

۲۲- مالكيت حقوقي نهادهاي مالي (شخصيت حقوقي نهادهاي مالي)/مجله اقتصاد اسلامي/ شماره ۴۳/پاييز ۱۳۹۰

۲۳- جستاري در دوام مقبوليت نظريه رفتار عقلاني كامل در علم اقتصاد/مجله سياست گذاري اقتصادي/شماره ۸/ پاييز و زمستان ۱۳۹۱

۲۴- تخصيص و بهره‌برداري از انفال در ايران (مطالعه موردي: واگذاري معادن)/فصلنامه راهبرد و مجلس/ شماره ۷۳/ بهار ۱۳۹۲

۲۵- روش‌شناسي فقه نظريات اقتصادي از ديدگاه شهيد صدر/معرفت اقتصاد اسلامي/شماره ۸

۲۶- علت و دليل در علوم اجتماعي/دوفصلنامه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره ۸۱ / زمستان ۱۳۹۳ / صص ۱۵۱-۱۴۲

۲۷- بررسي امكان تكامل نظريه‌ها و الگوهاي عقلانيت در علم اقتصاد با استفاده از يافته‌هاي دانشمندان مسلمان: يك رويكرد ميان رشته‌اي/دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي

۲۸- الربا و آثاره الاقتصادیه / مجله نصوص معاصره / گواهی چاپ در شماره ۳۰ (ISC)

۲۹- الربا و آثاره الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و التجدید، شماره ۳۰ و ۳۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲

۳۰- مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن/ جستارهای اقتصادی ایران/ شماره ۲۰ /  پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۳۱- تفسیر الفعل الاختیاری من منظار مدرسه المحقق الاصفهانی و مدرسه المحقق النائینی/ مجله نصوص معاصره /  شماره ۳۵

۳۲- تفسیر الفعل الاختیاری مقارنه بین مدرستی الاصفهانی و النائینی / مجله نصوص معاصره / شماره ۳۶ و ۳۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۳

۳۳- Their Solutions on the Basis of Islamic Precepts Tax-Related Abnormalities in Iran and / مجله حکمت / کانادا / ۱۳۹۳

۳۴- غسل المال السلبی و الایجابی و السیاسی / نصوص معاصره / شماره ۴۰

۳۵- غسل المال السلبی و الایجابی والسیاسی/ مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۳۶ و ۳۷ / پاییز و زمستان ۱۳۹۴

۳۶- غسیل الاموال، المشکله والآثار، سبل المکافحه فقها وقانونا/نصوص معاصره/ شماره ۴۲

۳۷- غسیل الأموال المشکله، الآثار، سبل المکافحه فقهاً و قانوناً / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۴۰ و ۴۱ / پاییز و زمستان ۱۳۹۵

۳۸- تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی/ روش شناسی علوم انسانی/ شماره ۸۶ / بهار ۱۳۹۵

۳۹- خاستگاه نظریه‌­پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن / فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد / سال سوم / شماره ۲ / تابستان ۱۳۹۵ / صص ۱۵۸ – ۱۳۷

۴۰- آثار عملیه غسیل الاموال / نصوص معاصره / شماره ۴۳ / پاییز ۲۰۱۶ م (پاییز ۱۳۹۴)

۴۱- آثار عملیه غسل المال / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره ۳۸ و ۳۹ / بهار و تابستان ۱۳۹۴

۴۲- الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت­های آن بر الگوهای نوین / معرفت اقتصادی / سال سوم / شماره دوم / پیاپی ششم / بهار و تابستان ۱۳۹۱ / صص ۵ – ۲۸٫

 

ط) ارائه بحث در نشست هاي علمي:

۱ – بررسي نظريه بوم باورك به عنوان ناقد / دومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۱/۱۰/۸۳

۲ – تبيين مباحث كتاب «نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / سومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۰/۹/۸۴
۳ – ارائه بحث «رابطه كاهش قدرت خريد پول و بهره» در چهاردهمين كرسي آزاد انديشي و نظريه پردازي / دفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي / مورخ ۱۳/۲/۸۵

۴ – تبيين مباحث كتاب «نظريه پردازي اقتصاد اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم/ مورخ ۲/۴/۱۳۸۵

۵ – نقد «لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴» به عنوان كارشناس اقتصادي و ناقد لايحه / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ ۱۳/۷/۱۳۸۶

۶ – ارائه بحث نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي در جلسه گروه علمي فلسفه هاي مضاف / مورخ ۲۶/۸/۸۶

۷ – نشست علمي «نقد و بررسي نظريه مالكيت فكري» / پايان نامه جناب دكتري آقاي محمود حكمت نيا / به عنوان ناقد در مركز دين پژوهان كشور مورخ

۸- نشست علمي تخصصي الگوي تفكيك دربانكداري بدون ربا/ به عنوان ناقد / برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه/۱۳۸۸

۹- نشست علمي دولت حقوق متقابل (دولت اسلامي)/ به عنوان ارائه كننده بحث /برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه با همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهمن ۱۳۸۸
۱۰-نشست علمي ساخت مالي متوازن ساختي مناسب نظام مالي كشور/ به عنوان ناقد/ برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي / ارديبهشت ۱۳۸۹

۱۱- نشست علمي تخصصي «شاخص‌هاي عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام» / برگزاري توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

ي) عنوان رساله دكتري :

 1. قاعده حيازت / ۷۳ – ۷۴ / آموزش عالي خبرگان بدون مدرك

 

ك) آشنايي با زبان:

۱- عربي پیشرفته

۲- انگلیسی مقدماتی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *