شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر فاطمه نصرتی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی, ۱۳۸۲, علوم تربیتی, دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد, ۱۳۸۵, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

دکتری, ۱۳۹۰, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

مشاوره پایان نامه

بررسی تحولی توانایی حل مساله در کودکان ۷ تا ۱۲ سال با استفاده از برج هانوی، زهرا حسینی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس استثنایی شهر شیراز و ارائه راهکارهایی برای بهبود، اسماعیل شهریاری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

فعالیت‌های اجرایی

عضو کمیته علمی کمیسیون روان شناسی اسلامی سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۳/۰۱/۰۱، ۱۳۹۴/۰۱/۰۱، ایران، تهران

کمیته علمی نخستین همایش توانمندسازی فردی و اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، ۱۳۹۳/۰۷/۲۳، ۱۳۹۳/۰۷/۲۴، ایران، تهران

شرکت در هیت رئیسه بخش سخنرانی های در همایش سلامت در پرتو قرآن، ۱۳۹۳/۰۸/۲۰، ۱۳۹۳/۰۸/۲۲، ایران، تهران

داوری مقالات همایش سلامت در پرتو قرآن، ۱۳۹۳/۰۸/۲۰، ۱۳۹۳/۰۸/۲۲، ایران، تهران

کمیته علمی نخستین همایش سلامت در پرتو قرآن، ۱۳۹۳/۰۸/۲۰، ۱۳۹۳/۰۸/۲۲، ایران، تهران

داوری مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۳/۰۹/۲۱، ۱۳۹۳/۰۹/۲۲، ایران، تهران

عضو کمیته علمی کمیسیون روان شناسی اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، ۱۳۹۵/۰۲/۰۱، ۱۳۹۶/۰۲/۰۱، ایران، قم

مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر، ۱۳۹۵/۰۸/۰۵، ایران، تهران

عضو کمیته علمی همایش ملی نماز و سلامت روان، ۱۳۹۵/۰۸/۲۰، ۱۳۹۵/۰۸/۲۱، ایران، تهران

عضو هیات رئیسه، ۱۳۹۶/۱۲/۰۷، ۱۳۹۶/۱۲/۱۱، ایران، تهران

مدیر برنامه اتاق شورای گروه روش ها، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، ۱۳۹۶/۱۲/۰۹، ایران، تهران

داور مقالات دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). روشهای نوین تدریس علوم تجربی و ریاضی به دانش آموزان با کم توانی های هوشی- تحولی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). پویش مهارتی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). مهارت توکل و امید بخشی در زندگی ( در مقابله با تنیدگی و اضطراب). تهران: انشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). تهیۀ الگوی سلامت روانی براساس شاخص‌های الگوی اسلامی، ایرانی. تهران: نشر الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۵). بت پرستی به عنوان سرطان روانی- معنوی (تبیین روان شناختی و ارایه پیشنهادهای درمانی در گستره الگوی اسلامی ایرانی. تهران: نشر الگوی پیشرفت .

افروز، غ. و نصرتی، ف. (۱۳۹۶). سندرم داون. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Nosrati, F. , Afrouz, G. , Ghabari banab, B. , , . & Moosavi-Movahedi, A. (2014) . Investigating possible risk factors of consanguinity of the nature of blood disjunction, interfamily marriages, and time of conception in Down’s syndrome parents. Reef Resource Assessment and management technical paper, 40(1), 635-644.

Nosrati, F. , Afrouz, G. , Ghabari banab, B. , farhod, D. & Moosavi-Movahedi, A. (2014) . A case study- examining the relationships between biological and calendar age, and kinship marriage in parents of children with/without Down Syndrome. Reef Resource Assessment and management technical paper, 40(1), 509-516.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , Hassani, A. & Bolorian, F. (2014) . The Relations between Forgiveness, Marital Satisfaction, and Mental Health between Mothers of Children with Mental Retardation and Mothers of Nondisabled Children. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 5(50), 42-51.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Khanzadeh, A. & Abdollahi, A. (2014) . Parenting Styles and Students’ Affective-Behavioral Disorders. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(7), 7-12.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Lotfi Kashani, F. & Dolatzadeh, F. (2014) . The Investigation of the Relation between Parenting Styles and the Curiosity and Creativity in Students. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(7), 1-6.

Ghabari banab, B. , Afrouz, G. , Nosrati, F. & Agir, M. (2014) . Investigating the Relationship between Parenting Attitudes of the Parents and Self – Concept of Children. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(6), 52-59.

Ghabari banab, B. , Jafari, H. & Nosrati, F. (2014) . The effect of Direct Instruction on corrective reading skill for students with intellectual disabilities. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(5), 317-330.

Ghabari banab, B. , Alizadeh, H. , Nosrati, F. & Golestani, T. (2014) . Effects of Direct Instruction (DISTAR) on Improvment of Mathematics in Students with Learning Disabilities. applied mathematics in engineering management and technology, 1(2014), 30-36.

Ghabari banab, B. , Gholamali Lavasani, M. , salem, S. & Nosrati, F. (2014) . The Relationship between Attachment to God, Reliance on God, Hope, Patience, Solace and Mental Health of Students at Tehran University. applied mathematics in engineering management and technology, 1(2014), 10-16.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Rabiee, A. , Pourkarimi, J. & Dousti, M. (2017) . Gender Differences in Quality of Attachment to God, Forgiveness, Altruism, and Mental Health in College and Seminary School Students. Cultural and Religious Studies, 5(2), 70-84.

keshavarz afshar, H. , Nosrati, F. , Azad-MarzAbadi, E. , Eslahi, N. , Ghoalami Fesharaki, M. & Ghahvehchi-Hosseini, F. (2017) . The Effectiveness of Personal Construct Therapy on Marital Satisfaction: A Quasi-Experimental Study. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, 19(6), 7.

افروز، غ. و نصرتی، ف. (۱۳۸۵) . بررسی تاثیر پیش سازمان‌دهنده‌ها در یادگیری دانش آموزان. مجله روان شناسی و علوم تبیتی ذانشگاه تهران، ۱(۲)، ۱-۱۵٫

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

افروز، غ. و نصرتی، ف. (۱۳۸۴) . بررسی تحلیلی فراوانی و گسترۀ ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان آهسته‌گام و عادی. تازه ها و پژوهش های مشاوره، ۴(۱۵)، ۳۵٫

افروز، غ. و نصرتی، ف. (۱۳۸۵) . نشانگان داون و عوامل احتمالی مؤثر در آن. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، ۱۵(۱۶)، ۲۵٫

افروز، غ. ، هاشمی، ه. و نصرتی، ف. (۱۳۸۶) . سیر تحولی تعریف عقب‌ماندگی ذهنی: مطالعه مروری. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، ۲۰(۲۱)، ۳۵٫

صبحی، ا. ، حجازی، م. و نصرتی، ف. (۱۳۸۶) . تراتوژن‌ها: نگاهی به آسیب‌زایی الکل، کافین، سرب و محیط پر سرو صدا. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، ۲۴(۲۵)، ۳۵٫

صبحی، ا. ، حجازی، م. و نصرتی، ف. (۱۳۸۷) . مطالعه ای در زمینه تأثیر مصرف دارو در دوران بارداری بر جنین. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، ۲۹(۳۰)، ۱۳٫

افروز، غ. ، نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و موسوی موحدی ، ع. (۱۳۸۹) . بررسی گروه‌های خونی در والدین کودکان با نشانگان داون. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، ۱(۱)، ۲۵-۴۰٫

فرهود، د. ، افروز، غ. و نصرتی، ف. (۱۳۹۱) . عوامل مرتبط با تولد نوزادان مبتلا به نشانگان داون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۴(۳)، ۱۴۰-۱۴۵٫

نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (۱۳۹۲) . چگونگی تحمل‌افزایی (صبر) کودکان در مواجهه با مرگ یکی از اعضای خانواده. فصلنامه‌ی علمی ـ ترویجی اخلاق، ۳(۱۲)، ۱۶۵-۲۰۴٫

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و غلامحسین زاده، ح. (۱۳۹۳) . تأثیر روش خود آموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، ۳(۳)، ۵۵-۶۷٫

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و رجالی تهرانی، ع. (۱۳۹۳) . ادراک مفهوم مرگ در خانواده و آموزش مقابله‌های کارآمد به کودکان با رویکرد اخلاقی. پژوهش نامه اخلاق، سال هفتم(۲۳)، ۱۴۵٫

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، محمدی، ع. و خسروی، م. (۱۳۹۵) . مداخله گروهی مدیریت خشم در افراد با ناتوانی¬های چندگانه و فیزیکی. تعلیم و تربیت استثنایی، ۱(۲)، ۲۳٫

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و امینی فر، م. (۱۳۹۵) . اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی. مجله روانشناسی، ۷۹(۳)، ۲۶۳-۲۸۰٫

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و شریفی، س. (۱۳۹۵) . تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، ۱(۶)، ۱۰۰-۱۲۰٫

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، وکیلی نژاد، س. و کشاورز فلاح، ح. (۱۳۹۵) . تأثیر آموزش مستقیم بر عملکرد دانش‌آموزان‌ با ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، ۱(۲)، ۲۳٫

نصرتی، ف. ، رحیمی نژاد، ع. و قیومی نائینی، ع. (۱۳۹۶) . رابطۀ دلبستگی به والدین، هوش معنوی و جنسیت با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان تیزهوش. مجله روانشناسی مدرسه، ۶(۴)، ۱۷۶-۱۹۹٫

همایش‌های بین المللی

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Hakimi-Rad, E. & Hosseini Pour Zarandi, S. (1394). Investigation the relationship between forgiveness and depression in parents of mentally retarded and noral children. 4th intl conf on psychology & sociology. Tehran.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. & , . (2013). The effect of Self Instruction Training on Problem Solving in discalculia students. Iraninan 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , ALIZADEH, O. & Golestani, T. (2014). Effect of Direct Instruction (DISTAR) on Math Performance of Students with Specific Learning Disabilities. 7th International Congress of Child and Adolescent Psychoatry. Tehran.

Ghabari banab, B. , Besharat, M. , Nosrati, F. & Janghorbani, A. (2014). Effects of Direct Instruction (DISTAR) on Math Performance of Students with Specific Learning Disabilities. 7th International Congress of Child and Adolescent Psychoatry. Tehran.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , Dousti, M. , Rabiee, A. & Pourkarimi, J. (2015). Relationship between Quality of Attachment to God and Forgiveness with Mental Health in College and Seminary School Students. Vienna International Congress on Science and/ or Religion. Vienna.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Rabiee, A. , Dousti, M. & Pourkarimi, J. (2015). Gender Differences in Quality of Attachment to God, Forgiveness, Altruism, and Mental Health in College and Seminary School Students. Vienna International Congress on Science and/ or Religion. Vienna.

Pourkarimi, J. , Rahmati, S. & Nosrati, F. (2016). The relationship between talent managment and the process selecting in Iranian intellectual school manager. 4th Intl Conf on Psychiology & Sociology. Tehran.

Ghabari banab, B. & Nosrati, F. (2016). Development of psycho-spiritual paradigm of human flourishing with reference to prophet Mohammado,s archetypal ascension to heavens. 9th international congress for psychotherapy-Asian chapter of WCP on the bed of cultural values. Tehran.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و وکیلی نژاد، م. (۱۳۹۲). تاثیر آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران. تبریز.

نصرتی، ف. ، افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، فرهود، د. و موسوی موحدی ، ع. (۱۳۹۲). بررسی عوامل خطر احتمالی از ترکیب گر.ههای خونی، ازدواج خویشاوندی و زمان انعقاد نطفه در پدر و مادر مبتلا به سندرم داون. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. کیش.

همایش‌های داخلی

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۲). روان‌شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه‌ها و استنباط از تحقیقات تجربی. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حسینی پورزرندی ، س. (۱۳۹۲). بررسی رابطۀ بخشایش گری با میزان افسردگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، فرهود، د. و موسوی موحدی ، ع. (۱۳۹۲). مطالعه موردی: بررسی سن زیستی، تقویمی و ازدواج خویشاوندی در والدین کودکان نشانگان داون و عادی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. کیش.

غباری بناب ، ب. ، بلوریان، ف. و نصرتی، ف. (۱۳۹۲). رابطه بخشایشگری، رضایت زناشویی و سلامت روانی مادران کودکان کم توان هوشی و عادی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، جعفری، ح. و نصرتی، ف. (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش مستقیم بر اصلاح خواندن دانش آموزان کم توان هوشی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، خدایاری فرد، م. ، شکوهی یکتا، م. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). تأثیر عامل جنسیت در حوزه‌های سه‌گانه توکّل (حوادث، اقتصادی و سلامتی). هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و کلانتری، م. (۱۳۹۳). جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

نصرتی، ف. ، لازمی سخویدی، ع. و صفریان مقدم، م. (۱۳۹۳). نوع‌دوستی و خودکارآمدی در دانشجویان دختر و پسر. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، لطفی کاشانی، ف. و دولت زاده، ف. (۱۳۹۳). بررسی ارتباط بین شیوه‌های تربیتی والدین با کنجکاوی و خلاقیت دانش‌آموزان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و علی خانزاده، ن. (۱۳۹۳). مقایسۀ اختلال توجه و درک مطلب خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، غلامعلی لواسانی ، م. ، سالم، ص. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). بررسی ارتباط بین دلبستگی به خدا، توکل و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و آژیر، م. (۱۳۹۳). بررسی رابطۀ نگرش‌های تربیتی والدین با خودپندارۀ فرزندان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و مرتضوی کاخکی، س. (۱۳۹۳). بررسی اثر اشتغال بر سازگاری معلولین جسمی-حرکتی. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، علیزاده، ح. ، نصرتی، ف. و گلستانی، ط. (۱۳۹۳). تأثیر روش آموزش مستقیم (دیستار) برای اصلاح ریاضی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، خانزاده ، ع. و عبداللهی، ع. (۱۳۹۳). سبک‌های فرزندپروری والدین و اختلالات عاطفی-رفتاری دانش‌آموزان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). افزایش توکل به خدا به عنوان موضوع دلبستگی (مراقب) حمایتگر. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). روان شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه ها و استنباط از تحقیقات تجربی. دومین کنگره علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). تحلیل روانشناختی از بت، بت پرستی و شکستن بت ها در قرآن. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و حکیمی راد، ا. (۱۳۹۳). جلوه های کیفیت ارتباط فرد با خدا در دعاهای ارتجالی. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و حکیمی راد، ا. (۱۳۹۳). ساخت و رواسازی مقیاس نیکوکاری معنوی (بر) با استفاده از آیات قرآنی. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). استضعاف و استکبار در قرآن و تلویحات نظری آن بر بسط نظریه های شخصیت. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حکیمی راد، ا. (۱۳۹۳). بررسی ذکر و تأثیر آن در سلامت روان. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

حکیمی راد، ا. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۳). اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران.

حکیمی راد، ا. ، نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (۱۳۹۳). اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حسینی پورزرندی، س. (۱۳۹۴). بررسی رابطۀ بخشایشکری با میزان افسردگی در والدین کودکان کم توان ذهتی و عادی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

احمدی مقدم، ف. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و امینی، م. (۱۳۹۴). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش تعاملات پرخاشگرانۀ بین فردی دانش آموزان با کم توانی ذهنی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و خسروی، م. (۱۳۹۴). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان با سندرم آسپرگر. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. شیراز.

بهدانی، م. ، غباری بناب ، ب. ، حکیمی راد، ا. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). مقایسه الگوهای ارتباطی و رضایت از زندگی در مادران دارای فرزند عادی، کم توان ذهنی و تیزهوش. اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی. شیراز.

غباری بناب ، ب. ، نوفرستی، ش. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). بررسی رابطه کیفیت دلبستگی به والدین و کیفیت دلبستگی به خدا با تاب آوری در دختران. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، بزرگی، م. ، نصرتی، ف. و مظاهری، م. (۱۳۹۴). بررسی رابطه دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). بت و بت پرستی: سرطان روانی و معنوی انسان معاصر. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

مولایی، ص. ، غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و ، مصیب قره بیگی. (۱۳۹۴). تاثیر برنامه آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دیرآموز. اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی. شیراز.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، خسروی، م. و محمد لو، ع. (۱۳۹۴). کارایی درمانی شناختی-رفتاری در درمان نقص توجه/بیش فعالی در کودکان با و بدون پرخاشگری. دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش (خانواده، معنویت و سلامت). تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، خسروی، م. و محمد لو، ع. (۱۳۹۴). تاثیر درمان مدیریت خشم و درمان رفتاری، عاطفی و منطقی بر مهارتهای اجتماعی، مدیریت خشم و افسردگی در مدارس عمومی. اولین همایش پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری. شیراز.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (۱۳۹۴). ارتباط مهارت های حرکتی و مهارت های ارتباط اجتماعی در کودکان اختلال طیف اتیسم در سنین مدرسه. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (۱۳۹۴). ناتوانی یادگیری ریاضی: ادراک بینائی، مهارت های حرکتی و یکپارچه سازی بینائی-حرکتی. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (۱۳۹۴). تاثیر مداخلات گروهی مهارت های اجتماعی بر بهبود رفتار های اجتماعی کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

پرنده، ط. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). پیش بینی سلامت روان مادران کودکان با اسیب بینایی با توجه به کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. تهران.

امینی فر، م. و نصرتی، ف. (۱۳۹۴). تماس چشمی به کودکان اتیسم: مطالعه موردی تک آزمودنی و تحلیل مفهومی. چهارمین همایش پژوهش ­های نوین در علوم و فناوری. کرمان.

امینی فر، م. ، نصرتی، ف. و محکی، ف. (۱۳۹۴). افزایش مهارت اجتماعی با استفاده از آموزش محیط اجتماعی پیش زبانی در کودکان اتیسم بدون کلام سنین دبستان. چهارمین همایش پژوهش ­های نوین در علوم و فناوری. کرمان.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. ، طاهریان، م. و صفاخواه، س. (۱۳۹۵). رشد، پرورش و ارتقای معنوی در دانشجویان. پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و شریفی، س. (۱۳۹۵). تاثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دستخط دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. (۱۳۹۵). پرورش، گسترش و تعمیق فرهنگ نماز در دانشجویان. کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

نصرتی، ف. (۱۳۹۵). پرورش فرهنگ نماز در استحکام روابط خانواده متعالی. کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۵). درآمدی بر معیار‌های روانی، اجتماعی و معنوی در نظریه عدالت اسلامی. سومین نشست سالیانه هم اندیشی عدالت صاحبنظران و پژوهشگران برتر عدالت. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۶). تربیت دینداری در دانشجویان، اهداف، ضرورتها و نیازها. ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۶). تحلیل معیارهای روان شناختی عدالت. چهارمین نشست سالیانه هم اندیشی عدالت صاحبنظران و پژوهشگران برتر عدالت. تهران.

نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (۱۳۹۶). اثربخشی آموزش خود‌نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر خویشتن‌داری دانشجویان. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، باتوانی، ع. و مسجدسرائي، م. (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب‌آوری، خودشفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. ، نوری، ز. و رحیمی نژاد، ع. (۱۳۹۶). تاثیر راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش آموزان سندرم داون. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۶). نماز و نیایش در بستر زندگی انسان بالنده: پایه‌های نظری و کاربردهای عملی. دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، مسجدسرائي، م. و شریفی، ع. (۱۳۹۶). بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی، محبوبیت والدیت و اختلالات عاطفی و رفتاری فرزندان در جانبازان با و بدون اسیب بینایی. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای اجتماعی و تقویت امنیت ملی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (۱۳۹۶). پایه های مفهومی، کاربردی و روان شناختی نیایش و نماز. دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

ترویج و گسترش فرهنگ نماز در دانشگاه و نقش آن در هویت یابی دانشجویان، ملی، سایر، ۱۳۹۵/۰۹/۱۷

طرح کاربردی

نصرتی، فاطمه . “بررسی مکانیسم وفرایند تاثیر ذکرهای مذهبی در کاهش استرس وعوامل مرتبط با آن.” – ۱۳۹۶٫

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *