شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر سید هادی عربی

سمت: رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه قم

مرتبه: استاديار
همراه: ٠٩١٢١٥٣٦٩١٢
Email:Sayyed_arabi@yahoo.comEcon_Essays@hawzeh.ac.irSharabi@hawzeh.ac.ir

 

الف) مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي: سيد هادي عربي
محل صدور: سبزوار
تاريخ تولد: ٢٤/١٢/١٣٣٩
نام پدر: سيد علي اصغر

 

ب) وضعيت تحصيلي

محل اخذ مدرك تحصيلي معدل تاريخ اخذ مدرك رشته تحصيلي نوع مدرك تحصيلات
سبزوار – دبيرستان اسرار ۱۵/۵ ۱۳۵۸ رياضي فيزيک ديپلم دانشگاهي
دانشگاه تهران ۱۸/۴ ۱۳۷۰ اقتصاد کارشناسي
دانشگاه تربيت مدرس ۱۸/۲۵ ۱۳۷۳ علوم اقتصادي کارشناسي ارشد
دانشگاه تربيت مدرس ۱۸/۳۰ ۱۳۸۰ علوم اقتصادي (اقتصاد بين الملل) دکتري
حوزه علميه قم ۱۳۷۰-۱۳۶۱ آغاز تحصيلات حوزوي تا پايان سطح حوزوي
حوزه علميه قم ۱۳۷۰ تا به حال ادامه دارد خارج فقه و اصول آغاز درس خارج

عنوان پايان نامه فوق ليسانس: نگرشي بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامي
عنوان پايان نامه دكتري: انتخاب نظام ارزي مناسب و استراتژي خروج از نظام موجود (مطالعه موردي ايران)

 

ج) سوابق پژوهشي 
ج١) تاليف يا ترجمه كتاب
١. «مباني اقتصاد اسلامي»، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و سازمان سمت، مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (١٣٧٧) ،
٢. «موجز اسس الاقتصاد الاسلامي» (ترجمه كتاب قبلي به عربي)، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، مصباحي ، غلامرضا ؛ عربي ، سيد هادي (١٣٧٨).
٣. «توسعه در آينه تحولات» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت ، عربي ، سيد هادي ؛ لشكري ، عليرضا (١٣٨٣) ..
٤. «جهاني سازي (چالشها و راهكارها)» ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، عربي ، سيد هادي و همكاران (١٣٨٤) .

ج٢) تاليف يا ترجمه مقاله
١. عربي ، سيد هادي (١٣٧٣) ، «توسعه آموزش و روحانيت»، مجله نور علم
٢. عربي ، سيد هادي (١٣٧٤) ، «ارزيابي نگاه برنامه اول به تورم»، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول، شماره دوم.
٣. عربي، سيد هادي (١٣٧٤) ، «درآمدي بر تقاضاي سرمايه گذاري در اقتصاد اسلامي» ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، سال اول ، شماره چهارم.
٤. عربي ، سيد هادي (١٣٧٣ ) ، «درآمدي بر تقاضاي پول در اقتصاد اسلامي» ، مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس وحدت حوزه ودانشگاه.
٥. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (١٣٨٠ ) ، «بررسي عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزي»، نامه مفيد، سال هفتم، شماره ٢٧ .
٦. كميجاني ، اكبر ؛ عربي ، سيد هادي (١٣٨١) ، «خاصيت حفاظتي نظامهاي ارزي (مطالعه موردي ايران)» ، پژوهشنامه اقتصادي مدرس ، سال دوم ، شماره چهارم .
٧. سوليوان ، آرتور؛ «تحليل اقتصادي جرم و مجازات» ، ترجمه سيد هادي عربي ، در دست تدوين در مجموعه مقالات جرم شناسي ،‌ پژوهشكده حوزه و دانشگاه

 

ج٣) طرحهاي تحقيقاتي / سمت در طرح
١. الگوي توسعه نبوي / مجري
٢. كليات علم اقتصاد / مجري

 

د) سوابق آموزش : عنوان دروس مورد تدريس / نام موسسه يا دانشگاه / شهر 
١. تاريخ عقائد اقتصادي / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي ١٣٧٥ و ١٣٧٦
٢. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي باقرالعلوم / قم / سالهاي ١٣٧٧ و ١٣٧٨-١٣٨١-١٣٨٢ ،١٣٨٣
٣. مباني علم اقتصاد / مجتمع آموزش عالي قم / قم /. از سال ١٣٧٧ تاكنون ادامه دارد . / دانشگاه قم ،‌ ١٣٨٢ ،١٣٨٣
٤. ماليه عمومي / مجتمع آموزش عالي قم / قم / از سال ١٣٧٧ تاكنون ادامه دارد. / دانشگاه قم ، ١٣٨٢،١٣٨٣
٥. اقتصاد كلان / دانشگاه امام حسين (ع) واحد قم / ١٣٧٧، دانشگاه قم ١٣٨٣
٦. موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي (كارشناسي ارشد) / دانشگاه آزاد اسلامي ، تربيت مدرس ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (بصورت مشترك) / واحد علوم و تحقيقات – ١٣٨١
٧. مباني علم اقتصاد / دانشكده شهيد محلاتي / قم / سال ١٣٨١
٨. اقتصاد ايران / دانشگاه مفيد / قم / سال ١٣٨١
٩. اصول فقه / دانشگاه الزهراء / تهران / ١٣٧٨
١٠. مباني علم اقتصاد / دوره تخصصي تبليغ حوزه علميه / قم / ١٣٧٨
١١. توسعه و برنامه ريزي اقتصادي /دانشگاه قم/١٣٨٣ـ ١٣٨٤
١٢. پول و ارز و بانكداري / دانشگاه قم / ١٣٨٣ ـ ١٣٨٤

هـ) سوابق علمي – اجرايي : نام سازمان يا موسسه / نوع فعاليت /. سمت 
١. سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها / اجرايي / مدير گروه اقتصاد از سال ١٣٧٧ تاكنون
٢. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :‌
الف. عضو شوراي علمي گروه اقتصاد
ب. عضو شوراي پژوهشي مؤسسه
پ. سردبير فصلنامه حوزه و دانشگاه (سال ١٣٧٧و ١٣٧٨)، سردبير مجله تخصصي جستارهاي اقتصادي
ت. مشاور رياست مؤسسه از تاريخ ٢٧/٣/١٣٨١
ث. عضو شوراي نشر مؤسسه
ج. عضو كميته منتخب ارتقاء
چ. عضو شوراي آموزش مؤسسه
ح. عضو كميته برنامه ريزي استراتژيك مؤسسه
خ. معاون پژوهشي از ٧/٨٣
٣. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي / پژوهشي / عضو شوراي بررسي متون ،‌ كميته اقتصاد ،‌از سال ١٣٧٦ تاكنون
٤. پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي / پژوهشي / عضو شوراي علمي گروه اقتصاد ،‌ از سال ١٣٧٧ تاكنون
٥. عضو انجمن محققان اقتصاد اسلامي و عضو هيات مديره انجمن

و) آشنايي با زبان: انگليسي و عربي

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *