شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر جمیله علم‌الهدی

معرفی اجمالی

  • دكترا, فلسفه تعليم و تربيت, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, ۱۳۸۰٫
  • دانشیار و عضو هیئت علمی گروه رهبری و توسعه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب “نظريه اسلامي تعليم و تربيت”, تهران, ۱۳۹۱
    • کتاب “آسيب شناسي نظام آموزشي از ديدگاه جنسيتي”, قم, ۱۳۹۰,
    • کتاب “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده”, تهران, ۱۳۹۱, (دو جلد).

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

گروه آموزشی: رهبري و توسعه آموزشي
شماره تماس: ۲۲۴۳۱۷۱۷ 
رایانشانی: g_alamolhoda@sbu.ac.ir
تارنمای شخصی:

 

تحصیلات دانشگاهی

دكترا, فلسفه تعليم و تربيت, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, ۱۳۸۰٫

دروس ارائه شده نیمسال جاری
۱٫ مباني نظري مديريت آموزشي (دكتري)
۲٫ تعليم و تربيت اسلامي (كارشناسي ارشد)
۳٫ روش تحقيق (كارشناسي ارشد)
دروس ارائه شده قبلی
۱٫ انسان شناسي در اسلام (دكتري)
۲٫ فلسفه آموزش عالي (دكتري)
۳٫ مكتب هاي فلسفي و آراء تربيتي (دكتري)
۴٫ اصول و فلسفه آموزش و پرورش (كارشناسي)
۵٫ اصول و مباني آموزش و پرورش (كارشناسي)
۶٫ انسان شناسي در اسلام (كارشناسي)
۷٫ تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران (كارشناسي)
۸٫ جامعه شناسي آموزش و پرورش (كارشناسي)
۹٫ جامعه شناسي عمومي (كارشناسي)
۱۰٫ فلسفه آموزش و پرورش (كارشناسي)
۱۱٫ مديريت اسلامي (كارشناسي)
۱۲٫ معرفت شناسي (كارشناسي)
۱۳٫ تربيت در نهج‌البلاغه (كارشناسي ارشد)
۱۴٫ تعليم و تربيت اسلامي (كارشناسي ارشد)
۱۵٫ تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
۱۶٫ تعليم وتربيت اسلامي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
۱۷٫ جامعه شناسي تغييرونوآوري درآموزش عالي (كارشناسي ارشد)
۱۸٫ جامعه‌شناسي تعليم و تربيت (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
۱۹٫ روش‌هاي تحقيق در علوم‌تربيتي (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
۲۰٫ مباني نظري تعليم وتربيت (كارشناسي ارشد)
۲۱٫ مكاتب اخلاقي (كارشناسي ارشد)
۲۲٫ مكتبهاي فلسفي وآراء تربيتي (كارشناسي ارشد)
۲۳٫ نظريات تربيتي ائمه اطهار (كارشناسي ارشد)
۲۴٫ نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي (كارشناسي ارشد)
۲۵٫ نظريات تربيتي ومكاتب فلسفي (كارشناسي ارشد)
مقالات علمی چاپ شده در مجلات
۱٫ D. Tahmasebzadeh sheykhlar, J. Alamolhoda, M. Arefi, H. Nadimi, “Explanations of importance of aesthetic education in irans curriculum” , European Academic Research, Vol.2, pp.8339-8363, 2014.
۲٫ ج. علم الهدي, م. مهوش, “بررسي عوامل موثر در شكل گيري سبك هاي فرزندپروري درخانواده هاي شهرستان انديمشك” , علوم تربيتي از ديدگاه اسلام, نسخه ۶, صفحات:۵-۲۵, ۱۳۹۵٫
۳٫ ج. علم الهدي, “نقش علوم انساني در توسعه عرفي گرايي” , راهبرد فرهنگ, صفحات:۹۹-۱۲۴, ۱۳۹۴٫
۴٫ ج. علم الهدي, ز. خاكسار, “بررسي تاثير آموزش فعال بر خودانگيختگي دانش آموزان نسبت به نماز” , تربيت اسلامي, نسخه ۱۰, صفحات:۸۵-۱۰۹, ۱۳۹۴٫
۵٫ س. آقايي, ا. زاهدي, ج. علم الهدي, “شناسايي دلالت هاي شبكه مفهومي زيبايي در قرآن كريم براي حيطه هدف گذاري برنامه ريزي درسي” , تربيت اسلامي, نسخه ۹, صفحات:۷-۲۹, ۱۳۹۳٫
۶٫ س. ضرغامي, ج. علم الهدي, “امكان سنجي نظري براي آموزش جهاني” , پژوهش در مسائل تعليم و تربيت, نسخه ۲, صفحات:۲۴۹-۲۷۱, ۱۳۹۲٫
۷٫ ج. علم الهدي, “تجارب دانشجويان دكتري رياضي از تاثير تربيتي استاد راهنما در توسعه دانش تدريس” , پژوهش در برنامه ريزي درسي, نسخه ۲, صفحات:۱-۱۵, ۱۳۹۱٫
۸٫ ج. علم الهدي, “ضرورت باز تعريف نقش عقل براي تحول در نظام آموزشي” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه ۵, صفحات:۲۰۵-۲۴۲, ۱۳۹۱٫
۹٫ ج. علم الهدي, “ضرورت باز تعريف نقش عقل در نظام آموزشي” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه ۱۳۹۰, صفحات:۰-۰, ۱۳۹۱٫
۱۰٫ م. جيريايي شراهي, ج. علم الهدي, “ملاحظات جنسيتي در برنامه ريزي آموزشي با تاكيد برآموزه هاي قرآني با محوريت تفسير الميزان” , تربيت اسلامي, صفحات:۵۱-۷۶, ۱۳۹۱٫
۱۱٫ ع. خاكباز , ج. علم الهدي, ن. موسي پور , ا. بابليان, “كالبد شكافي دانش محتوايي – تربيتي به عنوان نوعي دانش ميان رشته اي براي تدريس دانشگاهي” , مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني, نسخه ۴, صفحات:۱۲۹-۱۶۰, ۱۳۹۰٫
۱۲٫ ج. علم الهدي, “تقليل عقل و ضرورت تعقل همراه با تزكيه” , ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه, صفحات:۱۴۳-۱۴۳, ۱۳۹۰٫
۱۳٫ ج. علم الهدي, “جنسيت با نگاه به برنامه هاي درسي پنهان در آموزش هاي مجازي ايران جنسيت به عنوان عامل فرهنگي – اجتماعي” , مطالعات برنامه درسي آموزش عالي, نسخه ۱, صفحات:۱۳۴-۱۵۲, ۱۳۸۹٫
۱۴٫ ج. علم الهدي, “مناسبات تربيتي خانواده و دولت” , فصلنامه خانواده پژوهي, نسخه ۵, ۱۳۸۸٫
۱۵٫ ج. علم الهدي, ب. صالح صديق پور, ف. بلاش, م. عارفي, “بررسي تاثير به كارگيري فاوا بر نگرش اخلاقي دانش آموزان دوره راهنمايي” , فصلنامه مطالعات برنامه درسي, نسخه ۳, ۱۳۸۸٫
۱۶٫ ج. علم الهدي, “عشق به عنوان برنامه درسي پوچ” , فصلنامه مطالعات برنامه درسي, نسخه ۳, ۱۳۸۷٫
۱۷٫ ج. علم الهدي, “چرخش از عالم دوقطبي به جهان سه درجه اي” , نوآوريهاي آموزشي – وزارت آموزش و پرورش, نسخه ۶, صفحات:۱۴۹-۱۷۶, ۱۳۸۶٫
۱۸٫ ج. علم الهدي, “چرخش از علم دو قطبي به جهان سه درجه اي” , مجله نوآوري هاي آموزشي, ۱۳۸۶٫
۱۹٫ ج. علم الهدي, “درآمدي به مباني اسلامي روش تحقيق” , نوآوريهاي آموزشي – وزارت آموزش و پرورش, نسخه ۶, صفحات:۱۷۳-۲۷۴, ۱۳۸۶٫
۲۰٫ ج. علم الهدي, “چيستي هويت” , فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(دانشگاه امام حسين (ع), نسخه ۲۵-۲۴, صفحات:۳۳-۶۶, ۱۳۸۵٫
۲۱٫ ج. علم الهدي, “كاركرد تعليم و تربيت در گسترش تجددگرايي در ايران” , نسخه -, صفحات:۲۹-۵۷, ۱۳۸۴٫
۲۲٫ ج. علم الهدي, “مباني تلفيق برنامه درسي در فلسفه صدرالمتالهين” , ۱۳۸۴٫
۲۳٫ ج. علم الهدي, “مبناي نظري تلفيق برنامه درسي بر اساس حكمت متعاليه” , بوستان ادب(مجله علوم اجتماعي و انساني ) دانشگاه شيراز, نسخه ۲۲, ۱۳۸۴٫
۲۴٫ ج. علم الهدي, “جريان شناسي تربيتي ايران” , ۱۳۸۲٫
۲۵٫ ج. علم الهدي, “جريان هاي فكري تاثيرگذار در تعليم و تربيت معاصر ايران” , صفحات:۱۰۹-۱۳۲, ۱۳۸۱٫
۲۶٫ ج. علم الهدي, “ضرورت تبيين ماهيت تربيت ديني” , فصلنام حوزه و دانشگاه, ۱۳۸۱٫
۲۷٫ ج. علم الهدي, “تاثير مسيحيت بر تعليم و تربيت در غرب” , كيهان فرهنگي, ۱۳۷۸٫
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
۱٫ J. Alamolhoda, “World conference on learning teaching and educational leader ship” , In Worlld conference on lerning teaching and educational leadership, 2012.
۲٫ ج. علم الهدي, “الگوي نظم اجتماعي در شهر مدرن و اسلامي” همايش ملي فرهنگ و تكنولوزي, ۱۳۹۲٫
۳٫ ج. علم الهدي, “بازنگري در مفهوم تبعيض جنسيتي” چهارمين همايش نو انديشي ديني, ۱۳۹۰٫
۴٫ ج. علم الهدي, “جهت گيري كلي آموزش علم و فن آوري” همايش بين المللي آموزش علوم و فناوري با تاكير بر جهان اسلام, ۱۳۹۰٫
۵٫ ج. علم الهدي, “گفتارهايي پيرامون رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش” گفتارهايي پيرامون رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش, ۱۳۸۹٫
۶٫ ج. علم الهدي, خ. اكبري, “بررسي رابطه باورهاي ديني مديران مدارس اسلامي” همايش معتبر ملي رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش نوآوري و تجربه هاي موفق مديران مدارس, ۱۳۸۹٫
۷٫ س. فودازي, ج. علم الهدي, “تعريف و جايگاه رهبري آموزشي از منظر اسلام” همايش معتبر ملي رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش نوآوري و تجربه هاي موفق مديران مدارس, ۱۳۸۹٫
۸٫ ج. علم الهدي, “هنر، درمان ياعامل روان رنجوري” دومين كنگره سراسري هنر درماني در ايران, ۱۳۸۸٫
۹٫ ج. علم الهدي, “بررسي مضمون عشق و منابع كسب آن به عنوان برنامه درسي پوچ از ديد دانش آموزان متوسطه شهر تهران” هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, ۱۳۸۷٫
۱۰٫ ج. علم الهدي, د. طهماسب زاده شيخلار, “بررسي مضمون عشق و منابع كسب آنبه عنوان برنامه درسي پوچ از ديد دانش آموزان دوره راهنمايي در شهر تهران” هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, ۱۳۸۷٫
۱۱٫ ج. علم الهدي, “دلالتهاي يره نبوي براي برنامه درسي” نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم(ص) و برنامه هاي درسي, ۱۳۸۶٫
۱۲٫ م. عشوري, م. خوشناموند, ر. محمدي چابكي, ج. علم الهدي, “راه هاي دستيابي به هويت انسان از منظر محمد اقبالي لاهوري” اولين سمينار پژوهشي پوست ، چرم و الياف دامي كشور, ۱۳۷۹٫
۱۳٫ ج. علم الهدي, “تببين فلسفي كاركردهاي پنهان فناوري اطلاعات” .
کتاب‌های تالیفی و تصنیفی
۱٫ “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده جلد دوم”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۱۵۲۲۳۷۹٫
۲٫ “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۱۵۲۲۳۶-۲٫
۳٫ “نظريه اسلامي تعليم و تربيت”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۷۷۴۶۸۹۲٫
۴٫ “آسيب شناسي نظام آموزشي از ديدگاه جنسيتي”, قم, ۱۳۹۰, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۱۱۶۶۹-۸٫
۵٫ “آموزه كتاب يازدهم :تشيع و مدرنيته در ايران معاصر”, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني, تهران, ۱۳۸۷, شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۱۱-۳۵۱٫
۶٫ “بررسي مباني نظري آموزش جهاني”, تهران, ۱۳۸۶٫
۷٫ “مطالعه تطبيقي ديدگاه مولانا و ياسپرس”, عابد, تهران, ۱۳۸۶٫
۸٫ “نقش جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي”, تهران, ۱۳۸۶٫
۹٫ “تاثير جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي ايران”, پژوهشگاه انديشه معاصر, تهران, ۱۳۸۵٫
۱۰٫ “مباني فلسفي نهضت تربيتي امام خميني (طردسوبژكتيويسم و دواليسم)”, بنياد حفظ و نشر آثار امام خميني, تهران, ۱۳۸۵٫
۱۱٫ “مباني تربيت اسلامي و برنامه ريزي درسي”, تهران, ۱۳۸۴٫
۱۲٫ “مباني فلسفي نهضت تربيتي امام خميني (طردسوبژكتيويسم و دواليسم)”, نشر آثار امام خميني, تهران, ۱۳۸۲٫
۱۳٫ “تاثير جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي ايران”, پژوهشگاه انديشه معاصر, تهران, ۱۳۸۱٫

منبع: سایت دانشگاه شهید بهشتی http://l1l.ir/4vmn

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *