شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر نیکو دیالمه

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد: الهیات ومعارف اسلامی (گرایش علوم قرآن وحدیث)

 • دکترای الهیات و معارف اسلامی
 • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی پردیس خواهران دانشگاه  امام صادق (علیه‌ السلام)
 • زمینه‌های تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تعلیم و تربیت اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام / المکتبه العصریه /بیروت ۱۳۸۹
  • مقاله: “مفهوم رشدوتوسعه در دیدگاه اسلام وغرب ”  /دیالمه و برادران حقیر /دوفصلنامه علمی -پژوهشی علم ودین / پائیز وزمستان ۸۹
  • مقاله: پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم / دیالمه ، افضلی / دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام شماره ۴ بهار وتابستان ۹۴

 

معرفی تفصیلی

 

مشخصات

پست سازمانی عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصيلي الهیات و معارف اسلامی
مرتبه استادیار
سال فراغت ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه الامام الوزاعی(بیروت)
نوع استخدام رسمی آزمایشی
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی ۷
تاریخ شروع همکاری

ایمیل

۱۳۸۷/۱۲/۰۱

dr.dialameh@isuw.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکتری:  الهیات ومعارف اسلامی

عنوان پایان نامه:  الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام

کارشناسی ارشد: الهیات ومعارف اسلامی (گرایش علوم قرآن وحدیث)

عنوان پایان نامه: مقایسه اسلوب قرآن وحدیث با علم کلام در طرح عقائد

کارشناسی: زبان وادبیات فارسی

 

شغل

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌ السلام) واحد خواهران، گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

تاریخ شروع همکاری: ۱/۱۲/۸۷

 

سوابق آموزشی

۱ـ تدریس در دانشگاه تهران  از سال ۱۳۷۳تا ۱۳۸۱ گروه معارف اسلامی ، دروس  : اندیشه اسلامی  ، تاریخ اسلام

۲- تدریس دردانشگاه شهید بهشتی از سا ل ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گروه معارف اسلامی ، دروس : اندیشه اسلامی ، تاریخ اسلام

۳- تدریس درحوزه علمیه زینب کبری علیها سلام از سال ۱۳۷۲تا ۱۳۸۱دروس : تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت

۴- تدریس در دانشکده اصول الدین از سال ۱۳۷۷تا ۱۳۸۱دروس : عقائد اسلام ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

۵- تدریس دردانشکده علوم قرآنی ، سال۱۳۸۳دروس : تحلیل قصص قرآنی ، اسباب النزول، تفسیر قرآن ، علوم قرآنی

۶- تدریس در دانشگاه الزهراء، از سال ۱۳۸۳تا ۱۳۸۷دروس : قرائت متون تفسیری ، تعلیم وتربیت اسلامی ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

۷- تدریس در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان( حوزه شهید بهشتی سابق ) وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه تهران  از سال ۱۳۷۵تا کنون، دروس : تفسیر قرآن ، تاریخ امامت ، مفاهیم انس با قرآن ، شیعه شناسی،تاریخ اسلام

۸- تدریس درحوزه علمیه کوثر ، سال ۱۳۸۷درس : عقائد خاص شیعه

۹- تدریس دردانشگاه امام صادق ( مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) از سال ۱۳۸۳عناوین دروس :

النصوص التفسیریه ، علوم قرآنی ، تاریخ اسلام ، تفسیر قرآن ، تفسیر موضوعی ، متون روایی ونهج البلاغه ، مهدویت وتمدن جهانی ، تعلیم وتربیت اسلامی ، علوم انسانی اسلامی

سوابق پژوهشی

۱) کتب وتالیفات

 ۱-الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام / المکتبه العصریه /بیروت ۱۳۸۹

۲-مقایسه اسلوب قرآن وحدیث با علم کلام در طرح عقائد/ برگزیده کتاب سال دانشجویی (دوره هفتم ) ،  نشر پیام آزادی ، تهران ۱۳۷۸

۳- تاثیر جهان بینی توحیدی دردانش مدیریت ( تدوین مجموعه مقالات ) ، انتشارات امام صادق(ع) ، ۱۳۹۳

۴- تاریخ صدر اسلام با رویکرد اخلاق نبوی ، دانشگاه معارف اسلامی ، دفتر نشر معارف ، اسفند ۱۳۹۶

۲) مقالات علمی

 ۱- مقاله  “مفهوم شناسی سنت توفیق از منظر وحی ”  فصلنامه علمی -پژوهشی کتاب قیم / زمستان ۹۰

 ۲- مقاله “خردورزی در هندسه معرفتی سوره حجرات  “فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تفسیری /تابستان  ۹۲

۳-مقاله “حکمت چند همسری در حیات رسولخدا ص” فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام /پائیز ۹۰

۴-مقاله “مفهوم رشدوتوسعه در دیدگاه اسلام وغرب ”  /دیالمه و برادران حقیر /دوفصلنامه علمی -پژوهشی علم ودین / پائیز وزمستان ۸۹

۵-مقاله “مولفه های توانمندی معلمان از منظر اسلام ودانش مدیریت ” /دیالمه و رحمانی /فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم وتربیت / پائیز وزمستان ۹۰

۶-مقاله “بازگشت به اسلوب وحی ” فصلنامه علمی- تخصصی  بینات / پائیز۸۵

۷-مقاله “نعمت در پس پرده غیبت ” فصلنامه علمی- تخصصی انتظار /بهار وتابستان ۸۳

۸- مقاله “غیبتی در حضور ” فصلنامه علمی – تخصصی  انتظار / زمستان ۸۱

۹- مقاله “بررسی چند دیدگاه در باره نسخ ” فصلنامه علمی – تخصصی بینات / پائیز ۷۹

۱۰- شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان ازمنظر اسلام /  دیالمه ، رحمانی / دوفصلنامه مطالعات معارف اسلامی وعلوم تربیتی بهار وتابستان ۹۲

۱۱-مولفه های گفتگوی صحیح مبتنی بر گفتگوهای قرآنی / دیا لمه ، صالحی متعهد / دوفصلنامه علمی -پژوهشی تربیت اسلامی شماره ۱۹ پاییز وزمستان ۹۳

۱۲- پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم / دیالمه ، افضلی / دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام شماره ۴ بهار وتابستان ۹۴

۱۳-مولفه های منجر به توسعه انسانی در آموزه های اسلامی / فصلنامه علوم انسانی اسلامی /  دیالمه ، برادران ، شماره ۴ مهر   ۱۳۹۴

۱۴ – شناسایی مولفه های اعتماد د رسازمان های آموزشی  با تاکید برآموزه های اسلامی / دیالمه ، عزتی ، کریمیان / فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی /  شماره ۲ تابستان۹۵

۱۵-بررسی سنت اجتماعی مداوله واهداف آن در قرآن کریم / فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری ، شماره ۲۶ سال هفتم تابستان  ۹۵

۱۶- مولفه های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از دیدگاه اسلام / دیالمه ، افضلی ، فصلنامه علمی -پژوهشی ، مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره ۱۲ زمستان  ۹۵

۱۷- شاخصه ها وبایسته های رفتار فرانقشی در سازمان از دیدگاه اسلام / فصلنامه علمی _ پژوهشی  پژوهش های اخلاقی ،  سال ۷ شماره ۲  زمستان ۹۵

۱۸- اعتماد در سازمانهای آموزشی از پنداره تا واقعیت با تاکید بررهنمودهای اسلامی ، دیالمه ، کریمیان ، تجلی ، دوفصلنامه علمی -ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام ، شماره ۷ ،پاییز  ۹۵

۱۹ -رویکرد تربیتی به کارکردهای  پرسش از منظر قرآن کریم / دیالمه ، دکتر سجادیه ، سارا طوسیان / دوفصلنامه علمی _ پژوهشی کتاب قیم شماره ۱۶ پاییز ۹۶

۲۰-انذار از روش تا اصل تربیتی / دیالمه ، محمد یونسی / فصلنامه پژوهش های قرآنی ، پاییز ۹۶

۳) مقالات کنفرانس ها وهمایش ها 

۱-واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید برسیره رضوی / جشنواره بین المللی امام رضا (ع) /ارائه مقاله در نشست تخصصی /اردیبهشت  ۹۳

۲-  تبیین آموزش حیا در مدارس / دیالمه ، کاووسی /  کنفرانس ملی آموزش ، یادگیری ، اشتغال و توسعه پایدار ۱۳۹۳

۳- علم نافع ، مولفه های مناسب انتخاب محتوای آموزشی وتاثیر آن در سبک زندگی علمی / دیالمه ، برادارن ، دکتر صالحی / همایش ملی علمی -پژوهشی سبک زندگی ودانشجوی ایرانی ( آسیب ها ، راهبردها وراهکارها ) /خرداد ۱۳۹۴

۴-مولفه های منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام /  دیالمه ، برداران / همایش ملی علوم انسانی اسلامی /شهریور ۱۳۹۴

۵- تکنیک های بازدارنده از تعارضات ضد کارکرد د رسازمان ها با تاکید برآموزه های اسلام / دیالمه ، حسینی / کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی / آبان ماه ۹۴

۶-سوال ونقش آن در فرآیند آموزش ازمنظر قرآن کریم / دیا لمه ، دکتر سجادیه ، صالحی متعهد، سارا طوسیان / کنفرانس بین المللی آموزش / کشور پرتغال ۱۳۹۳

۷- تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان های مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریم /  دیالمه ، زینب  اثنی عشری /کنفرانس بین املللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی / آبان ماه ۱۳۹۴

۸-ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی شاد / دیالمه ، دکتر دهقانی ، خوش صفت / دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی / ارائه سخنرانی / ۱۳۹۶

۹- تبیین مولفه نفوذ در رهبری فرانوگرا ورهبری اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه / دیالمه ، عباسی ، کاوسی / همایش علمی پژوهشی ” راهبردهاوراهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش / ارائه سخنرانی /مهر ۱۳۹۶

۴) طرح های پژوهشی و برکزاری کارگاه ها

۱- مدیریت طرح تعمیق وغنی سازی علوم انسانی اسلامی از سال ۱۳۹۰

۲- تدوین پژوهشنامه علم دینی ( نسخه الکترونیکی) ۱۳۹۲

۳- مدیرطرح پژوهشی ” تاثیر جهان بینی توحیدی در دانش مدیریت ” -۱۳۹۱-۱۳۹۲

۴- تدوین سرفصل دروس علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۰

۵- برگزاری کار گاه مهدویت در سطح دانشجویان ۱۳۸۹

۶- برگزاری کارگاه   “اندیشه تربیتی امام صادق “۱۳۹۰

۷- برگزاری کارگاه ” آنچه شیعه باید بداند” ویژه دانشجویان ۱۳۹۲

۸- برگزاری نشست علمی  ” تربیت دینی ماهیت وویژگی ها” ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۸۸

۹- برگزاری نشست علمی ” مولفه های شایستگی اساتید برتردراسلام ” ویژه اعضا هیات علمی ۱۳۹۰

۱۰- مدیریت وبرگزاری نشست  “علوم انسانی اسلامی با رویکرد مختار ” با همکاری اعضا هیات علمی ۱۳۹۱

۱۱- برگزاری کارگاه آموزش روش تفسیر موضوعی قران کریم ویژه اساتید،     ۱۳۷۸

۱۲- برگزاری کارگاه تفسیر قران کریم ویژه کارکنان دانشگاه ،    ۱۳۹۱

۱۳- برگزاری کارگاه ” آشنایی با اندیشه ها واهداف وهابیت ” ویژه دانشجویان  طرح هجرت ،  ۱۳۹۳

۱۴- برگزاری کارگاه ” سیره تبلیغی اهل بیت علهیم السلام ”  ویژه دانشجویان طرح جهادی ،   ۱۳۹۳

۱۵- برگزاری نشست تخصصی « نقش تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی » ویژه اساتید ، آذر ماه  ۱۳۹۳

۱۶-برگزاری نشست تخصصی تفسیر ” هندسه معرفتی سوره بقره با تاکید بر ۱۰ آیه اولیه سوره بقره ” ویژه اساتید بهمن  ۱۳۹۳

۱۷-برگزاری نشست اخلاق عملی با محوریت ” سخن چینی وپیامدهای آن ” ویژه اساتید مهرماه  ۱۳۹۳

۱۸-کارگاه تفسیر قرآن به زبان عربی ویژه دانشجویان / شهریور ۹۴

۱۹- کارگاه بررسی سیره تبلیغی امام سجاد علیه السلام /آبان ۹۴

۲۰ – کارگاه  ” روش کاربرد مفاهیم علوم اسالمی در علوم انسانی موثر در توسعه شرکت های دانش بنیان ”  آبان ۹۴ / طراحی محتوا

۲۱- کارگاه آشنایی با دانش های حدیث ، ویژه اساتید ، اسفند ۹۶

۵ ) راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 

 ۱- منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع) ، مهدیه قدسی ،۱۳۸۷/  پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب ۱۳۹۰)

۲- مولفه های رهبر بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، مریم حق وردی، ۱۳۸۹/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب ۱۳۹۱)

۳- مولفه های آموزشی توسعه انسانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، مریم برادران حقیر،۱۳۸۹/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب ۱۳۹۰)

۴- عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه های اسلامی ، نیره رحمانی ، ۱۳۹۰/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب ۱۳۹۲)

۵- شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی از دیدگاه اسلام ، منصوره صالحی ، ۱۳۹۰/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب ۱۳۹۲)

۶- ابعاد تعهد سازمانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ( استاد مشاور ) ، زینب صفوی، ۱۳۹۰

۷- شناسایی مولفه های رضایتمندی دانشجویان در سازمان های آموزشی با تاکید بر اسلام ، مریم اسبقی ، ۱۳۹۱

۸- کشف روابط ریشه واژگان قرآنی با رویکرد داده کاوی،( استاد مشاور )  مریم خرازی ، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، ۱۳۹۰

۹- تبیین جایگاه صلح وآموزش آن با تاکید بر سیره نبوی / زهرا نورانی / دانشگاه امام صادق /۱۳۹۲

۱۰- شناسایی عوامل اعتماد سازی درسازمانهای آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلام / ندا کریمیان /۱۳۹۲

۱۱- رهبری معنوی در سازمانهای اموزشی  براساس ارزشهای  اسلامی / زینب اثنی عشری /۱۳۹۲

۱۲- معنا شناسی گناه در آیات قرآن کریم وراهکارهای آموزش آن به کودکان  / فاطمه ریخته گر زاده / دانشگاه شهید بهشتی / ۱۳۹۴

۱۳- تبیین برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی / سکینه خوش صفت

۱۴ – مولفه های رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی / منا افضلی قادی / ۱۳۹۴

۱۵-تبیین مولفه های رهبری د رنگاه فرانوگرا وتحلیل و بررسی آن بر اساس دیدگاه امام علی (ع) درنهج البلاغه / ثریا کاووسی

۱۶- تبیین مولفه های چابکی سازمان های اموزشی با تاکید بر آموزه های اسلام

۱۷- تبیین عوامل موثر بر مسوولیت پذیری دانش آموزان بام تاکید بر رساله حقوقیه امام سجاد (ع) / احمدی زمانی/در حال تدوین

۱۸- مولفه های هوش سیاسی مدیران آموزشی با تاکید بر سیره رضوی / بادرستان /د رحال تدوین

۱۹-طراحی الگوی رهبری حکمت محور در سازمان های آموزشی از منظر آموزه های اسلامی / نیره رحمانی / پایان نامه دکترا / د رحال تدوین

۲۰- فرایند خردورزی در مدیران با نگاه اسلامی / بختیاری / درحال تدوین

۶) راهنمایی پایان نامه های کارشناسی

۱- اخلاقیات در آیات فقهی _ اقتصادی قرآن کریم ،( شیما رستمی و…) ۱۳۸۸

۲-مفهوم  پرسش  وجایگاه آن در فرایند تربیت با تاکید بر آموزه های دینی ،( سارا طوسیان و…).۱۳۸۹

۳-مولفه های گفتگوی صحیح با نگاه به گفتگوهای قرآنی ،( زهرا صالحی و….)   ۱۳۸۸

۴ – مولفه های سلامت روان از منظر دعای مکارم الاخلاق،( فهیمه جعفری و….) ، ۱۳۸۸

۵- پیش بینی سطح خود کارآمدی بر اساس سطح تمایز یا فتگی من ، با تاکید بر دیدگاه اسلام ، (عاطفه آب انباری و…..، )۱۳۹۰

۶-صحابه در قرآن ، (مریم صفری نیا )، دانشگاه علوم قرآنی ، ۱۳۸۲

۷- غفلت در قرآن ، (زهرا عرب )، دانشگاه علوم قرآنی ۱۳۸۳

۸- ساز واری ها وناسازواری های روش عادت ، تلقین وتحمیل در تربیت اسلامی ،( فاطمه ابدالی و…)۱۳۹۲( پایان نامه برگزیده )

۹- راهکارهای تربیت جنسی در کودکی ونوجوانی از منظر  اسلام و راوانشناسی ، (ملیحه احتشام و….  )۱۳۹۳

۱۰- مقایسه سرمایه های روانشناختی در زنان شاغل وغیر شاغل ،( نجمه پناهی و…)۱۳۹۴

۱۱- رابطه  امید وارتباط فرافردی ، ( امانی و …) ۱۳۹۵

۱۲_ پیش بینی تجربه سوگ وسبک زندگی اسلامی ( زارع و….) ۱۳۹۵

۱۳- پیش بینی مهارت جرأت ورزی دانش آموزان بر اساس مهارت تنظیم شناختی هیجان آنها . ( مریم شالچی و …) ۱۳۹۶

۷) داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱- شناسایی مولفه های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامی ،دانشگاه امام صادق،  سیده الهام آقایی، ۱۳۹۲

۲- واکاوی اصول حاکم بر گفتگوی تربیتی بر اساس تحلیل گفتگوی قرآنی در مقایسه با دیالکتیک افلاطونی ، زهرا صالحی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ۱۳۹۲

۳-مولفه های رهبری اثر بخش مبنی بر دیدگاه امام خمینی ، زهرا عباس زاده ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۸

۴- ملاحظات جنسیتی در برنامه های آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی ،معصومه جیریایی ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۹۰

۵- عدالت سازمانی در محیطهای  آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، زهرا قجاوند ، دانشگاه امام صادق ،۱۳۸۹

۶-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظامهای آموزش عالی از منظر اسلام ، سمیه سلمانی ، دانشگاه امام صادق،۱۳۸۹

۷- ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبوی ، حمیده محمدی ، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۹

۸- ارئه مولفه های شاخص عملکردی پیامد در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران ، مرضیه تاج الدین ، ۱۳۸۸

 

سوابق اجرایی

۱- عضوهیآت علمی دانشگاه امام صادق ، گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی از سال ۱۳۸۷

۲-مدیر مسوول وجانشین سردبیر دوفصلنامه ” مطالعات در معارف اسلامی وعلوم تربیتی”  صاحب امتیاز : دانشگاه امام صادق

۳-کارشناس پژوهشی وعضو کمیته رسالات گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی

۴-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸

۵-موسس ورئیس هیات مدیره “موسسه فرهنگی احیاء ثقلین ”  با مجوز رسمی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۳ /   www.ehy-e-saghalain.ir

۶-مدیر مرکز نشر آثار واندیشه های شهید دکتر دیالمه از سال ۱۳۸۴

۷-عضوارشد روابط بین الملل بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج واوقاف (حوزه خاورمیانه عربی ) از سال ۱۳۷۷

۸عضوهیات امنای حوزه علمیه زینب کبری علیها السلام از سال ۱۳۷۳

۹-داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا با موضوع اهل بیت ،ویژه دانشجویان خارجی ، مجمع جهانی اهل البیت از سال ۱۳۸۶

۱۰- مدیر مسوول دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال۱۳۹۲

۱۱- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان ۱۳۹۴

 

جوایز و مدارک افتخاری

مدرس وپژوهشگر ممتاز معارف قرآنی ، همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه  ۱۳۸۵

تقدیر نامه همایش قرآنی مفاهیم کاربردی سوروانسان امروز ، دانشگاه امام صادق ، ۱۳۸۸ به مناسبت مقاله برتر مقطع دکترا   با عنوان “خردورزی درهندسه معرفتی سوره حجرات “

تقدیر نامه هفتمین دوره کتاب سال دانشجویی، رشته دین وولایت ، به مناسبت کتاب : مقایسه اسلوب قران وحدیث با علم کلام در طرح عقائد ، ۱۳۷۹

لوح تقدیر جشنواره بین المللی رضوی ( هم اندیشی تعاملات اجتماعی در سیره رضوی ) به مناسبت تالیف وارائه مقاله : واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید بر سیره رضوی ،۱۳۹۳

لوح تقدیر پانزدهمین جشنواره پژوهشی داشنگاه امام صادق (ع) به مناسبت : ارزیاب برگزیده  ۱۳۹۳

لوح تقدیر برگزاری نشست تخصصی اساتید گروه علوم تربیتی با ارائه بحث : رابطه تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی۱۳۹۳

لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان : ارزیاب برگزیده ۱۳۹۴

لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ( کمیته بانوان ، بخش دانشگاهی ) به مناسبت راهنمایی پایان نامه منتخب با عنوان :  مقایسه سرمایه روانشناختی در زنان شاغل و غیر شاغل ، فروردین ۱۳۹۶

تقدیر به عنوان استاد برتر پردیس خواهران ، چهارمین جشنواره اساتید برتر دانشگاه امام صادق (ع) ، اسفندماه ۱۳۹۶

منبع: سایت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران http://dialameh.isuw.ac.ir/faculty/fa

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *