شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر یحیی بوذری‌نژاد

معرفی اجمالی

  • عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب:  “روش شناسی حکمت عملی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵٫
    • کتاب: “انسان شناسی در اسلام (انسان شناسی در قرآن و حکمت اسلامی).” : انتشارات بعثت، ۱۳۹۰٫
    • مقاله: “نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی – سیاسی جامعه”.بوذری نژاد و مرندی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۵، ۱ (۱۳۹۴)
    • مشاور پایان‌نامه: مبانی انسان‌شناختی فلسفه علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری و کانت، نویسنده: حمیده السادات حسینی روحانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳٫

 

معرفی تفصیلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی    :               یحیی بوذری نژاد

پست الکترونیک       :       y_bouzarinejad@ut.ac.ir

مرتبه علمی                :               دانشیار

آدرس محل کار       :               —

دانشکده/گروه           :               گروه علوم اجتماعی اسلامی

تلفن محل کار           :               ۰۲۱۶۱۱۱۷۸۰۱

 

راهنمایی پایان نامه

بررسی مواجهه اخوان المسلمین با تجدد، مهدی شیردل، دانشگاه تهران، ۱۳۹۶/۰۶/۲۸

خاستگاه های فکری و اجتماعی جنبش های تکفیری و سلفی در خاورمیانه از آغاز دهه ۱۹۷۰، شاهین زرع پیما، دانشگاه تهران، ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

مبانی اندیشه اجتماعی ملاصدرا، سیدابوالقاسم میرزابابایی مزرعه ا، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

روشن شناسی روشنفکران دینی در تفسیر متون اسلامی (با تاکید بر آثار بازرگان، شریعتی و شبستری)، مریم توانای نامی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

مقایسه مولفه های اسلام ناب از دیدگاه اندیشه اجتماعی امام خمینی و سید قطب، فاطمه حسن زاده، دانشگاه تهران، ۱۳۹۵/۱۱/۳۰

ضرورت عقلی وجود خلیفه الله در زمین، چمران بهارلویی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۹/۰۹/۳۰

 

مشاوره پایان‌نامه

انسان اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری (ره)، محمدرضا مهدوی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسی و تبیین عقلانیت و واقعیت در آراء پیتر وینچ، حامد علی زاده، دانشگاه تهران، ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

تبیین و بررسی مبانی معرفتی میشل فوکو، منیره زین العابدینی رنانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

مبانی انسان‌شناختی فلسفه علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری و کانت، حمیده السادات حسینی روحانی، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تاثیر فلسفه اصالت وجود بر دوگانه فرد-جامعه و امکان طرح نظریه انتقادی در علوم اجتماعی، میثم ملکشاه، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳/۱۲/۱۸

بررسی تطبیقی دوگانه انگاری در انسان شناسی از دیدگاه ملاصدرا وسوینبرن، بیژن منصوری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

بررسی تطبیقی نظریه معرفت الله نزد مولوی و ملاصدرا، زهرا کامکار، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰/۰۴/۱۴

 

کتاب‌های تالیفی

بوذری نژاد، یحیی. “زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر کریم مجتهدی (مجتهدی نامه ).” تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۹۶٫

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی حکمت عملی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۵٫

بوذری نژاد، یحیی، ابوالقاسم میرزابابایی، طاهری حیدری و الهه مرندی. “مبانی انسان شناختی پیشرفت در حکمت متعالیه.” تهران: نشر الگوی پیشرفت، ۱۳۹۵٫

بوذری نژاد، یحیی. “انسان شناسی در اسلام (انسان شناسی در قرآن و حکمت اسلامی).” : انتشارات بعثت، ۱۳۹۰٫

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Boozari nejad, yahya, Shahin Zarpeyma, and elaheh marandi. “Sayyid Qutb and Political Islam: Islamic Government from the Perspective of Sayyid Qutb.” Journal of History Culture and Art Research 5, no. 4 (2016): 92.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تاویلی باطنیه.” زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر کریم مجتهدی …، …. (۱۳۹۶): ۳۳۱-۳۵۹٫

سلطان مرادی، محمد علی و یحیی بوذری نژاد. “مقایسه زیبایی شناختی مراتب هستی در فلسفه فلوطین و سهروردی.” حکمت اسرا ۷، ۴ (۱۳۹۶): ۱۱۳-۱۳۸٫

طاهری کل کشوندی، مسلم و یحیی بوذری نژاد. “بررسی و نقد کتاب « ما و میراث فلسفی مان ».” پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ۱۷، ۲ (۱۳۹۶): ۵۵-۷۴٫

بوذری نژاد، یحیی و حمید ریحانی. “مبانی انسان شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان شناسی اسلامی.” مطالعات تحول در علوم انسانی سال سوم، شماره پنج (۱۳۹۶): ۱۱۴-۱۴۰٫

بوذری نژاد، یحیی، شاهین زرع پیما و حسین طاهری. “بررسی تطبیقی ویژگی حکومت اسلامی از منظر امام خمینی و سید قطب.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان ۵، ۱ (۱۳۹۵): ۱۰۵-۱۳۷٫

بوذری نژاد، یحیی و مسلم طاهری کل کشوندی. “بررسی رویکرد تاویلی نصر حامد ابوزید در خوانش متون دینی.” مطالعات اندیشه معاصر مسلمین سال دوم، سوم (۱۳۹۵): ۱۳۱-۱۴۷٫

بوذری نژاد، یحیی و قاسم خسروي نسب. “جایگاه دانش های شرعی در طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی ، غزالی و خواجه نصیر طوسی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال چهارم، اول (۱۳۹۴): ۱۶۱-۱۸۳٫

بوذری نژاد، یحیی و الهه مرندی. “نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی – سیاسی جامعه.” فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ۴۵، ۱ (۱۳۹۴): ۱۰۷-۱۲۲٫

بوذری نژاد، یحیی. “امام خمینی و تجدد.” فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۴۴، ۱ (۱۳۹۳): ۳-۱۸٫

بوذری نژاد، یحیی. “منشاء حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال دوم، شماره دوم (۱۳۹۳): ۴۹٫

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تاویلی (هرمنوتیک ) ملاصدرا.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق ۲۰، ۲ (۱۳۹۲): ۱۱۱٫

بوذری نژاد، یحیی. “جایگاه هنرمند از دیدگاه افلوطین.” سالک فکرت ارج نامه استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ۱، ۱ (۱۳۹۲): ۴۸۳٫

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تفسیری هایدیگر.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق ۱۹، ۲ (۱۳۹۱): ۲۳٫

بوذری نژاد، یحیی. “آسیب شناسی وضعیت سیاسی – اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملاصدرا.” پژوهش های ایرانشناسی ۲، ۱ (۱۳۹۱): ۳۹٫

بوذری نژاد، یحیی. “ملاصدرا و استمرار ولایت در زمین.” پژوهشهای اخلاقی ۴، ۱۴ (۱۳۹۱): ۵۷-۷۸٫

بوذری نژاد، یحیی. “تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی.” اینه معرفت ۹، ۲۹ (۱۳۹۰): ۸۷-۱۱۳٫

بوذری نژاد، یحیی. “تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی.” فلسفه و کلام اسلامی ۴۴، ۱ (۱۳۹۰): ۲۹-۴۲٫

بوذری نژاد، یحیی. “بررسی تحولات حقوق مالی در عصر صفوی.” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان ۵، ۲۳ (۱۳۹۰): -.

بوذری نژاد، یحیی. “دموکراسی از منظر افلاطون و پوپر ( بررسی انتقادات پوپر به دموکراسی افلاطون ).” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان ۵، ۲۴ (۱۳۹۰): -.

بوذری نژاد، یحیی. “جایگاه انسان نزد ملاصدرا.” اندیشه نوین دینی -، ۲۳ (۱۳۸۹): -.

بوذری نژاد، یحیی و الهه مرندی . “منشا حاکمیت نزد هابز.” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان ۴، ۲۲ (۱۳۸۹): ۱-۲۳٫

بوذری نژاد، یحیی. “معاد جسمانی نزد ملاصدرا.” الهیات وحقوق – دانشکده علوم اسلامی رضوی -، ۲۹ (۱۳۸۷): ۲۷-۴۸٫

بوذری نژاد، یحیی، سعید بینای مطلق   و علیرضا غفاری . “هنر و معرفت نزد افلوطین.” نامه حکمت ۶، ۱۱ (۱۳۸۷): ۳۵-۵۱٫

بوذری نژاد، یحیی. “تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ملاصدرا.” اندیشه نوین دینی ۳، ۱۱ (۱۳۸۶): ۴۹-۷۰٫

 

همایش‌های داخلی

بوذری نژاد، یحیی. “آثار و اندیشه های شمس الدین محمد کیشی.” سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس، تهران.

بوذری نژاد، یحیی. “مراتب هستی در فلسفه بوعلی سینا.” همایش بین المللی ابن سینا، همدان.

منبع: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/y_bouzarinejad

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *