شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

رزومه دکتر وحید خاشعی

وحید خاشعی ورنامخواستی

سوابق تحصیلی
کارشناسی B.Sc, 1384, معارف اسلامی و مدیریت صنعتی, امام صادق (ع)
کارشناسی ارشد M.Sc, —, معارف اسلامی و مدیریت صنعتی, امام صادق (ع)
دکتری, —, مدیریت بازرگانی – گرایش سیاست گذاری, شهید بهشتی
دوره سوم سطح – کارشناسی ارشد, —, علوم اسلامی, حوزه علمیه مروی

عناوین دروس
مبانی‌مدیریت‌اسلامی‌و‌الگوهای‌آن‌، کارشناسی
مدیریت استراتژیک، کارشناسی
روشهای‌تحقیق‌در‌رفتار‌سازمانی‌، کارشناسی ارشد
مدیریت‌استراتژیک‌پیشرفته‌، کارشناسی ارشد
تحلیل فلسفه مدیریت در اسلام، دکتری حرفه ای

فعالیت‌های اجرایی
عضو کارگروه تخصصی مدیریت و اقتصاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، 1389/07/07، 1391/07/08، ایران، تهران
مدیر گروه فرهنگ و سازمانها در مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1389/11/12، 1390/11/01، ایران، تهران
مدیر گروه جوانان و تربیت بدنی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1389/11/30، 1390/12/28، ایران، تهران
عضو شورای پژوهش معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، 1389/12/10، 1391/12/09، ایران، تهران
مشاور اداره کل ارزیابی برنامه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، 1390/06/20، ایران، تهران
عضو حقیقی شورای تحقیقات نخبگان وظیفه، 1390/12/23، 1391/12/22، ایران، تهران
عضو حقیقی شورای تحقیقات مرکز مطالعات راهبردی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391/01/22، 1392/01/22، ایران، تهران
عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی وزارت علوم، 1391/04/01، ایران، تهران
مسئول معاونت فرهنگی و آموزش بسیج اساتید دانشگاه علامه طباطبائی، 1392/11/12، 1394/11/11، ایران، تهران
عضو کمیته علمی کمیسیون تخصصی مدیریت اسلامی سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1393/03/06، 1393/03/07، ایران، تهران
استاد مشاور گروه انجمن علمی دانشجویی مدیریت اجرایی، 1393/03/01، 1394/03/01، ایران، تهران
عضو هیأت علمی نخستین همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی، 1393/03/27، 1393/03/28، ایران، مشهد
عضو هیأت علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، 1394/11/24، 1395/11/24، ایران، تهران
اجرای هسته پژوهشی «برنامه ریزی استراتژیک»، 1395/04/15، 1398/02/01، ایران، تهران
مسئول بسیج اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری، 1396/03/22، 1397/03/22، ایران، تهران

كتاب‌های تالیفی
خاشعی ورنامخواستی وحید، مدیریت رسانه، تالیف، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 1390/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، طراحی مدل خط مشی گذاری فرهنگی در آموزش عالی، تالیف، دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1390/07/01
انصاری محمدمهدی، خاشعی ورنامخواستی وحید، استراتژی در فرهنگ و رسانه، تالیف، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 1392/03/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، هرندی عطاءالله، مدیریت سازمان ها در شرایط پیچیده، تالیف، مبلغان، 1395/06/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، میرحاجی سیدمهدی، مهارت های مدیریت رسانه، تالیف، فوژان، 1396/10/06

كتاب‌های ترجمه شده
خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقان علی، مدیریت راهبردی در رسانه ها از نظریه تا عمل، ترجمه، دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، 1391/03/01
دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، رحمتی کریم، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1393/06/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد، هرندی عطاءالله، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی، ترجمه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1394/07/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد، هرندی عطاءالله، مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی، ترجمه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1394/07/25
خاشعی ورنامخواستی وحید، ملکی مازیار، توسعه استراتژی: آینده پژوهی و سناریو پردازی، ترجمه، انتشارات آدینه، 1394/08/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، هرندی عطاءالله، چاوشی زینب، ردیابی استراتژی الگویی برای نظریه پردازی، ترجمه، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1395/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، آشنایی مصطفی، محمدی دیانی مریم، نظریه های مبنایی در رفتار سازمانی، ترجمه، بهپویش، 1395/09/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، شریف محسنی انسیه، کنترل استراتژی، ترجمه، به پویش، 1395/12/01

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, Selecting Optimum Strategy in Domestic Household Appliances Industry Using A’WOT Method, International SAMANM Journal of Business and Social Sciences (ISJBSS), 2, 2, 2014/04/01
Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, Selecting optimum Strategy in domestic Household Appliances Industry Using AWOT Method, International SAMANM Journal of Business and Social Sciences (ISJBSS), 2, 2, 2014/04/01
Lajevardian Hooman, Karimi Alavijeh Mohammad Reza, Khasehi Varnamkhasti Vahid, Cultural factors influencing international marketing mix…., Indian Journal of Scientific Research, 0, 4, 2014/04/01
Khasehi Varnamkhasti Vahid, Pourmowlla Seyed Mohammad Mansour, THE EFFECT OF POLITICAL FACTORS ON COMMERCIAL TRANSACTIONS AND EXPORT CAPACITY BETWEEN IRAN AND THE UNION OF EUROPE FROM STATE FIFTH GOVERNMENT AND TENTH GOVERNMENT WITH EMPHASIS ON EIGHTH GOVERNMENT TRADE EXCHANGES, INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY PHARMACY AND ALLIED SCIENCES, 5, 1, 2015/01/15
Khasehi Varnamkhasti Vahid, Pourmowlla Seyed Mohammad Mansour, Political discourse and political economy in Iran With emphasis on the characteristics of the political discourse after the Iran-Iraq war, Gazi Univertesi Gazi Egitim Fakultesi Dergisi, 4, 6, 2015/06/01
Nakhostin Bakhsh Leila, Slambolchi Alireza, Khasehi Varnamkhasti Vahid, The corporate banking: A study of aims, values and corporate governance, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3, 3, 2015/07/01
Mansouri jamshidi Ali mohammad, Slambolchi Alireza, Khasehi Varnamkhasti Vahid, Understanding ISO’s 9001 Benefits and its relationship with the perspectives of the balanced scorecard, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, 3, 4, 2015/09/01
Khasehi Varnamkhasti Vahid, ashofteh iman, strategic management in the complexity paradigm, INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES, 2016, 1, 2016/02/01
Khasehi Varnamkhasti Vahid, Pourmowlla Sayed Mohammad Mansour, the effect of political factors on commercial transactions and exportcapacity between Iran and the Union of europe from state fifth government and tenth government with emphasis on eighth government trade exchanges, The Social Sciences ( 2016 Volume 11 ) – Medwell Journals, 10, 11, 2016/03/01

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
خاشعی ورنامخواستی وحید، طراحی الگوریتم مدیریت هزینه های بنگاه اقتصادی (مورد مطالعه گروه صنعتی ایران خودرو)، پژوهش نامه حقوق اسلامی، 1، 24، 1385/07/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، کاوشی در نسبت ماهوی انقلاب اسلامی و رسانه، رسانه، 20، 1، 1388/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، درآمدی بر سیاست های رسانه ای مقابله با جنگ نرم، رسانه، 20، 2، 1388/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، بایسته های اجتماعی در سیاست گذاری رسانه ای جمهوری اسلامی، رسانه، 20، 4، 1388/10/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، امامزاده جعفر مهرداد، ارتباطات سیاسی؛ درآمدی نظری بر مبادی ارتباطاتی قدرت نرم، رسانه، 21، 2، 1389/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، حسینی سیدمحمود، درآمدی بر مدل آرمانی کنترل استراتژیک با ابعاد سازمانی، مورد مطالعه سند افق رسانه ملی، رسانه، 22، 1 و 2، 1390/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، امامزاده جعفر مهرداد، درآمـدی سیاسـت گذارانه بـر کـارایی قدرت نرم در صحنه روابط بین الملل، مطالعات قدرت نرم، 1، 3، 1390/07/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، حسینی سیدمحمود، حاجی کریمی عباسعلی، رضاییان علی، لشگربلوکی مجتبی، کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه ای آرمانی، اندیشه مدیریت راهبردی، 6، 11، 1391/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، ارائه الگوی مطلوب تدوین سیاست های رسانه ای، رسانه، 23، 1، 1391/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، اقتراحی بر سیاستگذاری ملی مطبوعات در دهه چهارم انقلاب اسلامی، جامعه، فرهنگ و رسانه، 1، 3، 1391/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، حسینی سیدمحمود، درآمدی به کنترل راهبردی؛ مورد مطالعه چشم انداز راهبردی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق)، 18، 69، 1391/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، مجرد محرم، جستجوی بهبود عملکرد سازمانی از طریق کنترل راهبردی (مطالعه موردی بازرسی کل ناجا)، نظارت و بازرسی، 6، 21، 1391/07/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، لشگربلوکی مجتبی، ارائه چارچوبی آرمانی و کارکردی برای کنترل استراتژیک سازمانی، دانش ارزیابی، 5، 15، 1392/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، ارائه الگوی بومی ارزیابی متوازن به مثابه ابزار کنترل استراتژیک (مورد مطالعه سند استراتژیک بازرسی ناجا)، نظارت و بازرسی، 7، 24، 1392/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، مستمع رضا، سیاست گذاری فرهنگی در وضعیت آنومی فرهنگی و اجتماعی، مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 14، 24، 1392/10/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، کاوشی بر مختصات مدل کنترل استراتژیک چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی(پیام کتابخانه سابق)، 20، 76، 1393/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، هرندی عطاءالله، تبیین ابعاد حکم رانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا، پژوهش های علم و دین، 5، 2، 1393/07/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، هرندی عطاءالله، بررسی نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5، 1، 1394/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، ارائه الگویی طبقه بندی شده از ابزارهای کنترل راهبردی، اندیشه مدیریت راهبردی، 1، 17، 1394/01/15
خاشعی ورنامخواستی وحید، هرندی عطاءالله، تبیین مدل کنترل راهبردی در صنعت توزین، مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 22، 1394/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان، مدیریت اسلامی، 23، 2، 1394/04/01
اسماعیل زاده مرضیه، خاشعی ورنامخواستی وحید، تأثیر منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت های دانش بنیان، مطالعات مدیریت راهبردی، 1، 23، 1394/07/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، اصلانی افراشته امیر، کاوشی بر مدل تدوین استراتژی بر اساس مدل SOAR، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، 2، 5، 1394/08/02
خاشعی ورنامخواستی وحید، داداشی محمد علی، عوامل کلیدی مؤثر بر اجرای استراتژی در سازمانهای آموزشی، پژوهشی (مطالعه موردی: مرکز تحقیقات و آموزشکشاورزی و منابع طبیعی گیلان )، پژوهش در نظام های آموزشی، 9، 31، 1394/10/01
نعمتی زهرا، خاشعی ورنامخواستی وحید، دهقانان حامد، درآمدی بر عوامل مؤثر در موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک از منظر نوآوری باز در شرکت های خدمات مشاوره، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5، 3، 1394/11/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، میرحاجی سیدمهدی، بازنمایی مدیران دولتی در فیلم های سینمایی پس از انقلاب اسلامی ایران، مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 16، 32، 1394/12/01
نظرپور کاشانی حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، دهدشتی شاهرخ زهره، محمدیان محمودی تبار محمود، خانواده و الگوی مصرف؛ تحلیلی کیفی بر الگوهای رفتار خرید مبتنی بر نظریه های سبک زندگی، فرهنگی – تربیتی زنان و خانواده، 10، 34، 1395/01/15
سپندارند صادق، حقیقی کفاش مهدی، ناصحی فر وحید، خاشعی ورنامخواستی وحید، مقایسة ابعاد مدل کسب و کار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع، مدیریت بازرگانی، 8، 1، 1395/01/20
خان محمدی هادی، خاشعی ورنامخواستی وحید، واکاوی ارزشهای اخلاق حرفه ای (کار) مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، مطالعات راهبردی بسیج، 19، 70، 1395/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، مظلومی نادر، شهریاری فریده، الگوی ارتقای عملکرد، اجرای راهبرد و یادگیری سازمانی، مطالعات مدیریت راهبردی، 25، 1، 1395/02/01
حیدری حسین، خاشعی ورنامخواستی وحید، معروفانی اصل مرتضی، تحلیل تأثیر شوخ طبعی بر فرهنگ سازمانی و انسجام گروهی، مدیریت فرهنگ سازمانی، 14، 1، 1395/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، نظرپور کاشانی حامد، شریعت زاده سیدمحمدعلی، کاوشی در سبک زندگی اسلامی در حوزه رفتار مصرف کننده از دیدگاه نهج البلاغه، مدیریت اسلامی، 24، 1، 1395/02/01
حیدری حسین، خاشعی ورنامخواستی وحید، تحلیل رابطه بین ویژگی های شغلی و سازگاری شغلی دانش آموختگان، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 22، 1، 1395/02/01
محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، خاشعی ورنامخواستی وحید، داداشی محمد علی، بررسی نقش عوامل آموزشی محیطی بر عملکرد شرکت‏ های تولید محصول ارگانیک، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 33، 1395/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، تمتاجی مصطفی، مفهوم پردازی و تبیین مؤلفه های استانداردسازی از منظر اسلام (در جهت تحقق خط مشی های اقتصاد مقاومتی)، مدیریت استاندارد و کیفیت، 5، 20، 1395/04/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، تمتاجی مصطفی، ارائه مدل استاندارد اخلاق حرفه ای در سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی فرایند خرید اینترنتی)، مدیریت استاندارد و کیفیت، 20، 1395/05/01
دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، رحیمی سعید، تاثیر جو کاری و اندازه شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه: کاربست نظریه خود تعیین گری، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، -، -، 1395/05/13
خاشعی ورنامخواستی وحید، تمتاجی مصطفی، ارائه مدل استاندارد اخلاق حرفه ای در سیستم های اطلاعاتی (مطالعه موردی فرآیند خرید اینترنتی)، مدیریت استاندارد و کیفیت، 6، 21، 1395/08/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، دانشور دیلمی محمدرضا، تأثیر سیستم حافظه تعاملی بر عملکرد تیمی کارکنان با در نظر گرفتن نقش استراتژی یادگیری بهره بردارانه و جهت گیری استراتژیک، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 25، 81، 1395/08/01
افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، هاشمی سیدمحمود، طراحی مدل تصویرسازی سازمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری – تفسیری (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی)، پژوهش در نظام های آموزشی، 10، 35، 1395/10/01
افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، هاشمی سیدمحمود، موانع و چالش های ارتقای تصویر سازمانی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی (مورد مطالعه دانشگاه علامه طباطبائی)، آموزش در علوم انتظامی، 3، 12، 1395/10/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، محمدی نسب علی، مهدی زاده الهه، کاوشی بر تأثیر سکون سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط، با تأکید بر نقش نوآوری مدل کسب و کار و نوآوری باز، مدیریت فرهنگ سازمانی، 14، 4، 1395/12/01
داداشی محمد علی، محمدیان محمودی تبار محمود، دهدشتی شاهرخ زهره، خاشعی ورنامخواستی وحید، تعیین اثرگذاری مدیریت ابعاد بازارگرایی بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی محصولات ارگانیک در ایران، پژوهش های مدیریت عمومی، 10، 35، 1396/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، حیدری حسین، پورعباسی عطاءاله، طراحی الگویی جهت شناسایی و ارزیابی خطرهای راهبردی اجرای راهبرد بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، طب و تزکیه، 26، 1، 1396/02/02
هاشمی سیدمحمود، افجه ای سیدعلی اکبر، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، طراحی مدل تصویرسازی سازامنی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رویکرد ساختاری تفسیری، پژوهش در نظام های آموزشی، 11، 36، 1396/03/01

همایش‌های بین المللی
Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, The first international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic Epic (with an emphasis on management and accounting), Published Article, complete article, selecting optimum strategy in dometic household appliances industry using a wot method, 2014/02/13, 2014/02/14
Khasehi Varnamkhasti Vahid, 2th international conference on modern recearch in management, economics , accounting, Published Article, strategic management in complexity paradigm, 2015/12/15, 2015/12/15
Dehghanan Hamed, Khasehi Varnamkhasti Vahid, bakhshandeh ghasem, the first international confrence on economic epic (with an approach to management and accounting), Published Article
خاشعی ورنامخواستی وحید، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، درآمدی بر مختصات مدل کنترل استراتژیک در سطح شرکت های ایرانی، 1391/08/23، 1391/08/24
نعمتی زهرا، خاشعی ورنامخواستی وحید، دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکتهای خدمات مشاوره، 1392/09/02، 1392/09/03
خاشعی ورنامخواستی وحید، شرفی توکل، کرم الهی اعظم، هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شناسایی و رتبه بندی موانع پذیرش مدیریت دانش و راهکارهای غلبه بر این موانع در زنجیره تامین کالا با استفاده از روش تاپسیس فازی، 1393/11/28، 1393/11/29
بهرامی امین، اسلامبولچی علیرضا، خاشعی ورنامخواستی وحید، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، انتخاب پروژه های ساخت بر اساس رویکرد ارزیابی ریسک با استفاده از روش فازی یکپارچه، 1395/04/30، 1395/04/30
خاشعی ورنامخواستی وحید، رئیسی وانانی ایمان، ماسوری مرجان، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و حسابرسی پویا، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، طراحی سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر مبنای کارت امتیازی متوازن، 1396/03/01،  خاشعی ورنامخواستی وحید، کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، سخنران، 1394/11/20

همایش‌های داخلی
خاشعی ورنامخواستی وحید، توسعه مبتنی بر عدالت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، راهبردهای توسعه عدالت محور سرمایه و منابع انسانی (رویکردی حکمی)، 1387/02/01، 1387/02/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، صیانت از تولیدات فرهنگی و هنری، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، درآمدی بر مدل تدوین استراتژی مالکیت فکری در سطح ملی، 1391/02/30، 1391/02/30
خاشعی ورنامخواستی وحید، محمودنیا مهدی، چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، کاوشی بر مناسبات فقه و مطبوعات (فقه مطبوعات)، 1391/03/02، 1391/03/03
خاشعی ورنامخواستی وحید، همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اقتراحی در چهره دهه چهارم انقلاب اسلامی و ارائه الزامات راهبردی، 1391/03/10، 1391/03/11
حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، دومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی وضعیت تعهد سازمانی بر اساس مدل آلن ئو میر (مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان)، 1392/11/24، 1392/11/24
دهقانان حامد، حاجی زین العابدینی شیما، خاشعی ورنامخواستی وحید، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر سبک رهبری بر فاکتورهای موثر بر پذیرش فناوری های جدید در سازمان، 1392/12/01، 1392/12/01
حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، سخنران، 1392/12/01، 1392/12/01
حمیدی آیدا، دهقانان حامد، خاشعی ورنامخواستی وحید، بررسی وضعیت سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و فیلدمن، سخنران، 1392/12/01، 1392/12/01
خاشعی ورنامخواستی وحید، سومین همایش ملی و دومین جشنواری ارتقای کیفیت آثار، محصولات و فعالیت های فرهنگی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحلیلی بر عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات و محصولات در سازمان های فرهنگی کشور، 1394/02/05، 1394/02/06
خاشعی ورنامخواستی وحید، ولیان علیرضا، سومین کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، درآمدی بر الگوی شکل گیری استراتژی های سرپرستی در شرکت های هلدینگ، 1394/09/24، 1394/09/25
خاشعی ورنامخواستی وحید، فرزانه حسن زاده ژاله، دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، بررسی کیفیت خدمات در ارائه ابزارهای مالی غیرانتفاعی توسط بانکداری اسلامی، 1394/10/23، 1394/10/23
حقیقی کفاش مهدی، خاشعی ورنامخواستی وحید، جلالی محسن، مرادپور عباس، بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، شناسایی و رتبه بندی راهکارهای مدیریت ریسک بانک ها، 1396/04/11، 1396/04/12

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)
بررسی تاثیر سبک رهبری بر فاکتورهای موثر در پذیرش فناوری جدید، شیما حاجی زین العابدینی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/27
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر سلامت سازمانی در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان، آیدا حمیدی، کاربردی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/27
عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر استراتژی آمیخته بازاریابی شرکت های صادرکننده به کشور عراق صنعت مواد غذایی، هومن لاجوردی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/31
اولویت بندی مضامین استراتژیک BSC بر اساس ماتریس SPACE، محمدمهدی نجفی شهرضا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29
اولویت بندی مضامین استراتژیک…، مریم دوستی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29
عوامل موثر بر سبک زندگی در قصد خرید آپارتمان نوساز، مصطفی افشار نژاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30
بازنمایی مدیران در سینمای پس از انقلاب اسلامی ایران، سیدمهدی میرحاجی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/02/14
رابطه فعالیت های مدیران و سرمایه فکری با رضایت شغلی و رفتار شهروندی کارکنان، فرید قنبری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/28
تاثیر عوامل موثر بر جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمان، سیدسجاد حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
تاثیر هوش رقابتی بر عملکرد در بانک انصار، محمد ترقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/30
تاثیر منابع سازمانی و قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت های دانش بنیان، مرضیه اسماعیل زاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
رابطه استراتژی های مدیریت دانش و حفظ و نگهداشت کارکنان در شرکت های دانش بنیان، امیرحسین شیوازاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
بخش بندی مصرف کنندگان سبز با استفاده از متغیرهای سبک زندگی در شهر شیراز، محمدجواد فروغی اصلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
رابطه استراتژی های مدیریت دانش و حفظ و نگه داشت کارکنان در شرکت های دانش بنیان، امیرحسین شیوازاد، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31
نگرش مدیران شرکت های کوچک و متوسط نسبت به تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد در صنعت زیست فناوری، سعید ابوئی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/10
نگرش مدیران شرکت های کوچک و متوسط نسبت به تاثیر اتحاد استراتژیک بر عملکرد در صنعت زیست فناوری، سعید ابویی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/09/10
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، زینب حاجی محمدیان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/03
بازنمایی رسانه سنتی در رسانه مدرن؛ مورد مطالعه: تعزیه های پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی در فاصله سال های 1387 تا 1392، نگار چگنی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/05
زهرا نعمتی، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/11
تاثیر هیجانات خرید و ریسک ادراک شده بر رفتار خرید آنی، رقیه قاسم خانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/12
رابطه بین یادگیری سازمانی و اجرای استراتژی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، فریده شهریاری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/02/13
تاثیر ساز و کارهای یادگیری سازمانی بر ظرفیت نوآوری استراتژیک، زینب چاوشی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/22
بررسی عوامل موثر بر شکل گیری استراتژی های سرپرستی با رویکرد قابلیت های پویا، علیرضا ولیان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/28
اثر اهرمهای کنترلی راهبردی برعملکرد شرکتی، سمیرا بوستانی امیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/28
بررسی رابطه کنترل مدیریتی بر نوسازی استراتژیک( مورد مطالعه : گروه صنعتی ایران خودرو)، پگاه پیرهادی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/29
رابطه هم راستایی استراتژی های کسب و کار و استراتژی های منابع انسانی با کیفیت خدمات، سید ابوالفضل سجادپور، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/29
رابطه بداهه استراتژیک با عملکرد در شرایط پیچیده، اعظم تبرایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/30
کارکردهای رسانه های اجتماعی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی، منصوره اخوان، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/30
تاثیر جو کاری و شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه، سعید رحیمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
تاثیر جو کاری و شبکه های اجتماعی بر انگیزه فعالیت های داوطلبانه، سعید رحیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
تدوین راهبردهای مطلوب برای شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران و اولویت بندی آن ها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، یوسف نوروز گندشمین، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31
راهکارهای تقویت سواد رسانه ای دانش آموزان دبستانی در استفاده از بازی های رایانه ای، عظیمه شیخ حسینی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/24
تاثیر واگذاری مدیریت مراکز درمانی دولتی به بخش غیردولتی بر فعالیت های مدیریت منابع انسانی، زهرا مباشری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/25
ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در اوراق بهادار بر مبنای شاخص های کارت امتیازی متوازن با استفاده از سیستم استنتاج فازی، مرجان ماسوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/28
بررسی عوامل موثر بر رقابت پذیری رسانه ملی، مریم موسوی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/28
نقش رهبری تحول آفرین در تعدیل رفتارهای کاری مخرب، محمد حسین شجاعی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/21
آینده پژوهی روندهای محیطی مؤثر بر مدیریت تلویزیون، فهیمه سادات احمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/28
رابطه سیستم حافظه انتقالی و استراتژی های یادگیری با عملکرد تیمی کارکنان در شرکت های دانش بنیان، محمدرضا دانشور دیلمی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/06/29
رابطه ظرفیت جذب دانش با نوآوری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر جهت گیری های استراتژیک (مورد مطالعه: شرکتهای واقع در پارک علم و فناوری پردیس تهران)، امیر وطن پرست، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1395/07/04
ارزیابی تطبیقی برنامه های تحول اداری دولت های پس از جنگ تحمیلی بر اساس اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، محمد شریف قیصری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1396/06/29

پایان نامه/رساله (PhD)
علی فرخیان مقدم، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/12
مدلی برای تبیین رابطه هوشمندی و شیوه مادری بنگاه، عبداله اسدزاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/30
مدلی برای تبیین رابطه هوشمندی و شیوه مادری بنگاه، عبدالله اسدزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/30
تدوین چارچوب تغییر استراتژیک از بانکداری تجاری به بانکداری جامع، صادق سپندارند، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/11/27
طراحی الگوی سبک زندگی اسلامی و تاثیر آن بر فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کننده، حامد نظرپور کاشانی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/12/16

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
ضیافت اندیشه استادان، شركت كننده، ایران، تهران، 1390/02/20، 1390/02/20
دانش افزایی استادان، شركت كننده، ایران، تهران، 1393/03/18، 1393/03/18
دومین سمینار تخصصی ملی نقد و بررسی نقشه جامع مدیریت اسلامی، شركت كننده، ایران، مشهد، 1393/03/29، 1393/03/30
نظارت راهبردی، مدرس، ایران، تهران، 1394/04/30، 1394/06/10
همایش فصلی مدیران نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سلمان سپاه، مدرس، ایران، تهران، 1395/05/03، 1395/05/03

کرسی نقد و نظریه پردازی
تصمیم گیری حکمت بنیان بر اساس سیره مدیریتی امام خمینی، خاشعی ورنامخواستی وحید، ترویجی، 1391/12/20
درآمدی نظری بر تصمیم گیری راهبردی حکمت بنیان ایجاد ارزش در گردشگری در کشورهای اسلامی، خاشعی ورنامخواستی وحید، ترویجی، 1391/12/20
اقتراحی در نقشه دانشی مدیریت اسلامی، خاشعی ورنامخواستی وحید، ترویجی، 1393/08/01