شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (اقتصاد اسلامی)

دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی

http://economic.mofidu.ac.ir/ 

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

http://jifb.ibi.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی

http://ies.journals.isu.ac.ir/

 

 دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی

http://marefateeqtesadi.nashriyat.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی

http://ifr.journals.isu.ac.ir/

 

 فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی

http://mieaoi.ir/

 

دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی

http://iee.rihu.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد تطبیقی

http://economics.ihcs.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی

http://eghtesad.iict.ac.ir/