شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (جامعه‌شناسی اسلامی)

دو فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 

https://jstmt.ut.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

http://pasdarifarhangi.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده

http://pubs.jz.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

http://www.ipoba.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جنسیت و خانواده 

http://jgfs.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه سبک زندگی

http://journal.manaviyat.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی 

http://www.jrcp.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی

http://ciu.nahad.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی

http://marefatefarhangi.nashriyat.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی 

http://jiss.isca.ac.ir/

 

فصلنامه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی

http://paper.razavi.ac.ir/index.php/ejt/index

 

فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی

http://soci.rihu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی زنان

http://jwss.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی دین و ارتباطات

http://ertebatat.journals.isu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ

http://www.jsfc.ir/