شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (علوم سیاسی اسلامی)

دو فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

http://iws.shahed.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی

 http://l1l.ir/4oo1

 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام

http://priw.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی متین(امام خمینی و انقلاب اسلامی)

http://matin.ri-khomeini.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های سیاست اسلامی

http://l1l.ir/4oj-

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام

http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های انقلاب اسلامی

http://www.roir.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه انقلاب اسلامی

http://rjir.basu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج

http://www.bsrq.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی

http://enghelab.maaref.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی

http://www.rahyaft.info/

 

فصلنامه علمی پژوهشی مجله سیاست دفاعی

http://saman.ihu.ac.ir/index.php/dpj/index

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی معرفت سیاسی

http://siyasi.nashriyat.ir/node

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی دانش سیاسی

 http://danesh.journals.isu.ac.ir/

 

دوفصلنامه علمی ترویجی بیداری اسلامی

http://www.iabaj.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

http://sm.psas.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی

http://psq.bou.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم

http://www.spba.ir/