شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (فقه و حقوق اسلامی)

فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی( دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل)

http://ijrj.baboliau.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده (واحد خواهران دانشگاه امام صادق (ع))

http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق (جامعۀ المصطفی العالمیۀ)

http://l1l.ir/4opg

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه حقوق اسلامی (دانشگاه امام صادق (ع))

http://law.journals.isu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی )

http://hoquq.iict.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و غرب(دانشگاه قم)

http://csiw.qom.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه‌های فقه مدنی (دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

http://paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index

 

دو فصلنامه علمی ترویجی مطالعات حقوق بشر اسلامی (سازمان بسیج اساتید)

http://l1l.ir/4p1z

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات فقه تربیتی (جامعۀ المصطفی العالمیۀ)

http://l1l.ir/4oph

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه سمنان)

http://feqh.journals.semnan.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومی (پژوهشکده شورای نگهبان)

http://mag.shora-rc.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی (دانشگاه تهران)

https://jjfil.ut.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی فقه مقارن (دانشگاه مذاهب اسلامی)

http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه تبریز)

http://law.tabrizu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی فقه و اصول (دانشگاه فردوسی مشهد)

https://jfiqh.um.ac.ir/

 

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فقهی (دانشگاه تهران)

https://jorr.ut.ac.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی حقوق تطبیقی (دانشگاه مفید)

http://law.mofidu.ac.ir/