شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

مجلات (مدیریت اسلامی)

دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی

http://miu.nahad.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی

http://smt.journals.isu.ac.ir/

 

دوفصلنامه علمی ترویجی اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

http://modiriyati.nashriyat.ir/

 

دو فصلنامه علمی پژوهشی اسلام و مدیریت

http://im.rihu.ac.ir/

 

فصلنامه علمی تخصصی مدیریت اسلامی

http://l1l.ir/4qmg

 

دو فصلنامه تخصصی مدیریت در اسلام

http://l1l.ir/4qme

 

فصلنامه تخصصی مدیریت اسلامی

http://l1l.ir/4qmf