شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

پایگاه‌های مرتبط (تعلیم و تربیت اسلامی)

 

گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع)

http://l1l.ir/4o2i

 

گروه علوم تربیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

http://tarbiyati.iki.ac.ir/

 

پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی (وابسته به دانشگاه فرهنگیان)

http://ieri.cfu.ac.ir/

 

گروه تربیت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://l1l.ir/4o2g

 

گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

http://l1l.ir/4o2h

 

مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی

http://tarbiateslami.com/dp/

 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

http://www.rie.ir/

 

انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم

http://atte.hawzahqom.ir/

 

انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

http://pesi.ir/fa/Default.aspx

 

انجمن مجازی فلسفه تعلیم و تربیت

http://peiran.blog.ir/