شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی رضائیان

معرفی اجمالی

 • دکتری مديريت رفتاری (بهبود مديريت)، 1361
 • عضو هیئت علمی و مدیر گروه سیستم‌های اجتماعی – فنی دانشگاه شهیدبهشتی (ره)
 • انتخاب به عنوان چهره ماندگار رشته مديريت در سال 1385 توسط ستاد چهره‌هاي ماندگار كشور
 • رييس دانشكده معارف اسلامي و مديريت دانشگاه امام صادق (ع) 1379
 • ریاست دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی از 91 تا 96
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: مبانی سازمان و مديريت، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1379. (كتاب سال دانشگاهي)
  • کتاب: انتظار عدالت و عدالت در سازمان (مديريت رفتار سازماني پيشرفته)، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات سمت، تابستان 1384.
  • مقاله:  “بررسي تطبيقي نظريه‌های علم مديريت با آموزه‌های اسلامی”، مجله روش‌شناسی علوم انسانی، سال نهم، شماره 37، زمستان 1382، ص ص 8-35.
  • مقاله: “بالندگی اعضای هیات علمی در دانشگاه ها( مورد مطالعه اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع))، رضائیان و دیگران، فصلنامه علمی – پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره 4، زمستان 1393، ص 514-491.

رزومه دکتر علی رضائیان

Comments are closed.