شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر وحید خاشعی

معرفی مختصر

 • دکتری مدیریت بازرگانی – گرایش سیاست گذاری، دانشگاه شهید بهشتی

 • دانش‌آموخته سطح 3 حوزه علمیه مروی

 • عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

 • زمینه‌های مورد علاقه:

  • مدیریت استراتژیک

  • سیاست گذاری و آینده پژوهی

  • مدیریت اسلامی

  • روش شناسی تحقیق

 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: مورد کاوی در سیاست گذاری فرهنگی، تالیف، نشر فوژان، 1397
  • مقاله: “تبیین ابعاد حکم رانی متعالی مبتنی بر سیرة حکومتی امام علی (ع): تلفیق رویکرد اجتهادی و تحلیل محتوا”، پژوهش های علم و دین، 5، 2، 1393/07/01، خاشعی و عطاء الله هرندی

  • کرسی ترویجی: اقتراحی در نقشه دانشی مدیریت اسلامی، 1393/08/01

 

 

Comments are closed.