شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسین بستان

معرفی اجمالی

 • تحصیلات حوزوی (سطح خارج)
 • دكتري جامعه شناسي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • تخصص: خانواده اسلامی، روش‌شناسی علم دینی و … .
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي،ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1390
  • کتاب: جامعه شناسي جنسيت با رويكردي اسلامي، ناشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر، 1394
  • گامی به سوی علم دینی 1 و 2، ناشر:  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،

 

    معرفی تفصیلی

 

الف) مشخصات فردي:
نام و نام خانوادگي: حسين بستان (نجفي) گروه: علوم اجتماعي متولد: 1347
نوع قرارداد: رسمي قطعي نام پدر: محمد

وضعيت تحصيلات

دانشگاهي: (عنوان رشته تحصيلي / محل تحصيل/ سال اخذ مدرك)
– كارشناسي ارشد جامعه شناسي / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه – قم / 1379
– دكتري جامعه شناسي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1391
آخرين درجه تحصيلي حوزوي:
– سطح چهار حوزه / حوزه علميه قم / 1389
نشاني محل كار: قم، شهرك پرديسان، بلوار دانشگاه، جنب ميدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
( تلفن: 32111303 نمابر: 32803090 (با پيش شماره 025
Email: hbostan@rihu.ac.ir : آدرس پست الكترونيكي

 

ب) سوابق فعاليتهاي علمي – اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه / سمت
– پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / مدير گروه جامعه شناسي ؛ عضو شوراي علمي؛ سردبير نشرية اسلام و علوم
اجتماعي

 

ج) سوابق فعاليت هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/ نام مؤسسه يا دانشگاه / شهر
1. فلسفه علوم انساني/ كارشناسي ارشد /مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) / قم
2. آسيب شناسي اجتماعي/ كارشناسي/مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني/ قم / 1383
3. كارگاه آموزشي خانواده/ طهورا/ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها با همكاري شهرداري تهران/ تابستان 85
4. جامعه شناسي خانواده/ دفتر مطالعات و تحقيقات زنان/ 85 – 86 – 88 و 85

5. فمينيسم/ جامعه الزهرا(س)/ 87- 86

6. زن در اجتماع از ديدگاه اسلام/ جامعه الزهرا (س)/ 85 -86

7. نظام خانواده در اسلام/ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) / قم/ 85
8. جامعه شناسي خانواده/ مركز جهاني علوم اسلامي / 86
9. جامعه شناسي خانواده/ جامعه الزهرا(س)/ 86
10 . جامعه شناسي جنسيت/ دانشگاه تربيت مدرس تهران/ 88
11 . تاريخ انديشه اجتماعي/ دانشگاه باقر العلوم قم / 89
12 . علم ديني/ جامعه الزهرا(س)/ 91
13 . جامعه شناسي جنسيت/ جامعه الزهرا(س)/ 92
14 . جنسيت و علوم اجتماعي/ دانشگاه اديان و مذاهب/ 93 94-

15 . جنسيت در متون ديني/ دانشگاه اديان و مذاهب/ 93 94-

16 . فلسفة علوم اجتماعي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 93
17 . جنسيت و علوم اجتماعي/ دانشگاه اديان و مذاهب/ 94
18 . علم ديني/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 94
19 . تحول نظريه هاي خانواده/ دانشگاه الزهراء (س)/ 94 95-

20 . علم ديني/ مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)/ 94
21 . نقد و برسي نظريه هاي متأخر خانواده/ دانشگاه اديان و مذاهب/ 95
22 . جامعه شناسي جنسيت / مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

 

د) راهنمايي پايان نامه: عنوان پايان نامه / مقطع / سال
1. بررسي و تبيين رويكرد اسلام و فمينيسم به كاركردهاي خانواده / كارشناسي ارشد / 1386
2. خانواده مطلوب از ديدگاه اسلام/ كارشناسي/ 1387
3. تاثيرات اشتغال زنان بر خانواده، آسيب ها و راهكارها/ كارشناسي ارشد / 1387
4. نقش مساجد ايران پس از انقلاب اسلامي در گسترش فرهنگ ديني و انقلابي چالش ها و چاره ها / كارشناسي
ارشد / 1387
5. تبيين فرهنگ از ديدگاه مكاتب كاركردي و ستيز/ كارشناسي/ 1388
6. مهم ترين حقوق زن از منظر مشهور فقهاي امامي و نقد ديدگاه فمينيست هاي مسلمان/ كارشناسي ارشد / 1390
7. بررسي فقهي مسئلة تعدد زوجات/ سطح 3 حوزه/ 1391
8. فرايند جامعه پذيري در ايران؛ وضعيت شناسي، آسيب شناسي و ارائه راهكار با تأكيد بر نهاد خانواده/ سطح 4 حوزه
1392 /
9. تأمين امنيت اجتماعي بانوان در فقه اهل بيت (ع)/ كارشناسي ارشد/ 1394 سطح 4 حوزه / 1394

10 . بررسي و نقد آراء ميشل فوكو در بارة انقلاب اسلامي ايران سطح 4 حوزه/ 1394

11 . تصدي مناصب ولائي توسط زنان از نگاه كتاب و سنّت
12 . نظريه همبستگي اجتماعي در قرآن/ دكتري/ 1394

 

ه) تأليف يا ترجمه كتاب: عنوان كتاب / ناشر / زمان نشر
1. وبر و اسلام / ترجمه و نقد / همكار / پژوهشكده / 1380
2. نابرابري و ستم جنسي از ديدگاه اسلام و فمينيسم / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / 1382
3. اسلام و جامعه شناسي خانواده / مؤسسه پژوهشي حوزه و دانشگاه / 1383
4. گامي به سوي علم ديني( 1)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1384
5. اسلام و تفاوت هاي جنسيتي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت كشور/ 1388
6. گامي به سوي علم ديني ( 2)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1390
7. خانواده در اسلام/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1390
8. جامعه شناسي خانواده با نگاهي به منابع اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1390
9. نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1392
10 . جامعه شناسي جنسيت با رويكردي اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نشر هاجر/ 1394

 

و) تأليف يا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/ نام نشريه/ زمان نشر
1. نقش پيش فرض هاي معرفت شناختي در تعارض و حل تعارض علم و دين/ فصلنامه حوزه و دانشگاه / ش 18
1378
2. امكان اسلامي كردن علوم انساني/ مجموعه مقالات سمينار جامعه، دانشگاه و فرهنگ / 1378

 3. ساختار علم و علم ديني/ فصلنامه حوزه و دانشگاه/ ش 16 و 17/ 1378
4. جايگاه خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم/ سمينار دانشگاه فردوسي مشهد / 1379
5. مشاركت اجتماعي – سياسي زنان از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه ساري / 1378
6. كاركرد اجتماعي خانواده از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه تبريز / 1379
7. امكان و چگونگي علم ديني/ ترجمه / فصلنامه حوزه و دانشگاه/ ش 21/ 1379
8. زنان خياباني و دختران فراري/ مجله زنان و تازه هاي انديشه / ش 3 / آبان 80
9. طلاق / مجله زنان و تازه هاي انديشه / ش 4 / آذر 80
10 . دختران خاكستر/ مجله زنان و تاره هاي انديشه / ش 4/ آذر 80
11 . زنان و اين همه مشكل/ مجله زنان وتازه هاي انديشه / ش 4 / آذر 80
12 . معنا و مفهوم جامعه شناسي اسلامي / مجموعه مقالات دين و علوم اجتماعي/ 1383
13 . كاركردهاي خانواده از منظر اسلام و فمينيسم / فصلنامه حوزه و دانشگاه / ش 35
14 . تأثير تشيع در الگوي همسرگزيني ايرانيان/ فصلنامه شيعه شناسي/ سال سوم/ شماره 9 / بهار 84/ 1382

15 . ترجمه عربي مقاله شمارة 1 با عنوان« دورالمواقف المعرفيه في التعارض و حل التعارض بين العلم و الدين »
مترجم: محمدايوب/ الحياه الطيبه/ ش 17 / سال پنجم/ بيروت/ زمستان و بهار 2005 م.
16 . تشيع و تأثير آن بر خانواده در ايران / فصلنامه شيعه شناسي / سال سوم/ ش 11 / پاييز 84
17 . فمينيسم و تناقض در راهبردها / مجله حورا/ ش 17 / آذر و دي 84
18 . بازنگري نظريه هاي نقش جنسيتي / فصلنامه پژوهش زنان / ش 14 / بهار وتابستان 85
19 . حقوق زن / دانشنامه جهان اسلام / جلد 13
20 . نقش هاي جنسيتي از ديدگاه اسلام با نگاهي به علوم اجتماعي/ مجموعه مقالات هويت و نقش هاي جنسيتي/ 88
21 . تأملاتي در باب جامعه شناسي خانواده/ مجموعه مقالات آسيب شناسي خانواده/ 88
22 . تبيين بي ثباتي خانواده با تكيه بر نظريه استاد مطهري / اسلام و علوم اجتماعي/ بهار وتابستان 88 / ش 1
23 . توسعه و عرفي شدن در ايران / مجله اسلام و علوم اجتماعي/ پاييز و زمستان 88 / ش 2
24 . جامعه شناسي اسلامي : به سوي يك پارادايم/ فصلنامه روش شناسي/ زمستان 88
25 . مباني ارزش شناختي جامعه شناسي اسلامي/ مجله اسلام و علوم اجتماعي/ش 3/ بهار و تابستان 89
26 . آسيب شناسي تبليغ ديني در تلويزيون/ مجله اسلام و علوم اجتماعي/ ش 4/ پاييز و زمستان 89
27 . راهبرد پارادايم سازي اسلامي در حوزة جامعه شناسي خانواده و جنسيت/ مجله مطالعات راهبردي زنان/ ش 53
پاييز 1390
28 . مباني روش شناختي نظريه سازي در جامعه شناسي اسلامي با تطبيق بر جامعه شناسي خانواده/ فصلنامه روش
شناسي/ ش 71 / تابستان 1391
29 . كوششي در جهت ارائة چارچوبي اسلامي براي جامعه شناسي جنسيت/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش /91
30 . راهكارهاي تحكيم خانواده در قرآن و حديث/ فصلنامه رسانه و خانواده/ ش 5/ زمستان 91
31 . نقش خداترسي در اصلاح جامعه با تأكيد بر مناسبات جنسي و جنسيتي/ مجله زن در فرهنگ و هنر/ بهار 1392
32 . كوششي نظري در جهت ساخت مدل اسلامي ثبات خانواده/ مجله مطالعات زن و خانواده/ بهار و تابستان 92
33 . جنسيت، اشتغال و دارايي از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ مجله مطالعات جنسيت و خانواده/ ش 1/ پاييز و
زمستان 92
34 . جنسيت در آموزش و پرورش از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش 10
35 . خانواده/ دانشنامه فاطمي/ 1393
36 . فمينيسم/ دانشنامه فاطمي/ 1393
37 . پوشش زن (كار مشترك)/ دانشنامه فاطمي/ 1393
38 . چالش هاي اخلاقي فمينيسم در فرزندآوري و راهكارهاي آن از ديدگاه اسلام/ (كار مشترك)/ فصلنامه پژوهشنامه
اخلاق/ تابستان 1393 / ش 24
39 . عرفي شدن در انديشة علامه طباطبايي/ مجله معرفت فرهنگي اجتماعي/ تابستان 93
40 . چيستي علم ديني/ مجموعه مقالات علم ديني، ديدگا هها و تحلي لها/ 1393
41 . نگاهي مجدد به اجتهاد و ملزومات آن/ فصلنامه پژوهش هاي اصولي/ ش 20 / بهار 1393
42 . تحليل جنسيتي بزهكاري و بزهديدگي زنان از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ نشر يه اسلام و علوم اجتماعي
ش 12 / پاييز و زمستان 93
43 . جنسيت و سياست از ديدگاه جامعه شناسي اسلامي/ مجله مطالعات زن و خانواده/ ش 1/ زمستان 1393
44 . فراتحليل تحقيقات عرفي شدن در ايران بر پاية شاخص هاي برگرفته از متون ديني/ اسلام و مطالعات اجتماعي /
ش 11 / زمستان 94
45 . حرمت تشبه به جنس مخالف به مثابه قاعده فقهي/ مطالعات جنسيت و خانواده/ حسين بستان و محمدرضا
كدخدايي/ ش 4/ بهار 94
46 . روش نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي/ روش شناسي علوم انساني/ش 86 / بهار 95
47 . كوششي در جهت ساخت نظريه عرفي شدن بر اساس متون اسلامي/ دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعي/ ش 15
بهار و تابستان 95

 

ز) ميزگردها و سخنران يهاي علمي و تخصصي
1. ارائه مقاله مشاركت اجتماعي – سياسي زنان از ديدگاه امام خميني (ره) / سمينار دانشگاه ساري / 1378
2. ارائه مقاله ساختار علم و علم ديني / كنفرانس حوزه و دانشگاه / 1378
3. ارائه مقاله معنا و مفهوم جامعه شناسي اسلامي/همايش مناسبات دين و علوم اجتماعي – پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه/ 81
4. ارائه مقاله ساخت نظريه اجتماعي با تكيه بر متون ديني/ نشست علمي روان شناسي اسلامي مؤسسه امام خميني/
اسفند 83
5. مصاحبه اي با عنوان مطالعات تطبيقي (راهبرد توليد)/ درآمدي بر آزادانديشي ونظريه پردازي در علوم ديني/ دفتر
سوم/ مركز مديريت حوزه علميه قم/ 1383
6. جلسه نقد كتاب جستاري در هستي شناسي زن/ مؤسسه امام خميني/خرداد 84
7. ارائه مقاله خانواده و تغيير نقشهاي جنسيتي / سمينار مؤسسه امام خميني / اسفند 84
8. سخنراني با عنوان اشتغال زنان از ديدگاه اسلام / در همايش اشتغال زنان / مؤسسه امام خميني / فروردين 85
9. كارگاه روش تحقيق / همايش زن و پژوهش/ دانشگاه پيام نور تهران/ آذر 85
10 . سخنراني با عنوان علم ديني / نشست مقدماتي همايش پژوهش هاي قرآني/ مشهد/ آبان 85
11 . سخنراني با عنوان اسلامي سازي علوم انساني/ همايش اسلامي سازي و بومي سازي علوم انساني / پژوهشگاه
حوزه ودانشگاه/ آذر 85
12 . سخنراني با عنوان روش استفاده از متون ديني در علوم انساني / مؤسسه امام خميني / آذر 87
13 . سخنراني در نشست پارادايم جامعه شناسي اسلامي/ دفتر پژوهشگاه حوزه ودانشگاه در تهران/ خرداد 89
14 . سخنراني در نشست پارادايم جامعه شناسي اسلامي/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پرديس)/ تير 89
15 . سخنراني در نشست تحكيم خانواده/ دانشگاه امام صادق واحد خواهران(پرديس)/ تير 89
16 . ارائه مقاله نظرية خانواده در همايش منطقه اي تفكر اجتماعي و جامعه شناسي در خاورميانة معاصر/ خرداد 90

17 . سخنراني در نشست روش تلفيق علوم اجتماعي و علوم اسلامي در رشتة مطالعات زنان و خانواده/ كارگروه
تخصصي مطالعات زنان/ شوراي تحول و ارتقاء علوم انساني/ شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ آبان 91

18 . سخنراني در نشست« فلسفه جامعه شناسي؛ چيستي، چالش ها و ظرفيت ها »انجمن عالي حكمت/ مهر 92 /
19 . گفت وگويي با عنوان تحولات مادري و عوامل آن/ مادري در نگاه ديني و عينيت اجتماعي/ مركز تحقيقات زن و
خانواده/ تابستان 1393

20 . كارگاه « روش توليد علم ديني »دانشكده تحول و ارتقاي علوم انساني دانشگاه شيراز/ 11 ارديبهشت 1393 /

21 . نشست علمي« مباني و روش نظريه سازي ديني در علوم اجتماعي »مركز تحقيقات زن و خانواده/ 8 دي 1393 /

22 . – ميزگرد « درآمدي بر روش شناسي علوم انساني اسلامي »  كانون انديشه جوان/ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي/ 9 ارديبهشت 1393

23 . نشست علمي نقد نظرية علم ديني دكتر خسرو باقري/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه/ 12 بهمن 1393
24 . نشست علمي نقد كتاب جامع هشناسي جنسيت/ مركز تحقيقات زن و خانواده/ 14 اسفند 1393
25 . نشست علمي اسلامي سازي علوم انساني؛ فرصت ها و چالش ها/ جامعة المصطفي/ 18 اسفند 1393

26 . نشست علمي« علم و دين و علم ديني »دانشگاه صنعتي شريف/ ارديبهشت 1394 /

27 . نشست علمي« آسيب شناسي الگوهاي همسرگزيني » همايش خانواده و آسيبشناسي جنسي/ دانشگاه فردوسي مشهد/ 16 ارديبهشت 1394
28 . نشست علمي نقد كتاب جريا نشناسي فكري فرهنگي فمينيسم/ پژوهشگاه امام صادق (ع)/ 9 مهر 1394

29 . كارگاه «روش نظريه سازي ديني در علوم انساني »مؤسسه امام خميني (ره)/ 5 خرداد 1395 /

 

ح) تدوين جزوات درسي :
درسنامة فلسفه علوم اجتماعي

 

ط) آشنايي با زبان هاي خارجي
انگليسي و عربي

 

ي) عنوان پايا ن‌نامه (استاد راهنما، سال و محل ارائه)
1. نابرابري و ستم جنسي در خانواده از ديدگاه اسلام و فمينيسم / دكتر محمدحسين پناهي/ كارشناسي ارشد /
1379 / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 2. تبيين بي ثباتي خانواده در دوران معاصر بر پاية نظرية اسلامي/ دكتر محمدصادق مهدوي/ دكتري/ 1391
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

Comments are closed.