شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر رضا اکبری

مشخصات فردی
– نام: رضا
– نام خانوادگی: اکبري
– تاريخ تولد: 1347
– سمت: عضو هيئت علمي گروه فلسفه و کلام دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد از سال 1375

 

سابقه تحصيلی 
1 . کارشناسي ارشد پيوسته: فلسفه وکلام / دانشگاه امام صادق عليه السلام / از 1366 تا شهريور 1375
عنوان پاياننامه: رابطه نفس و بدن از ديدگاه متکلمان و فيلسوفان مسلمان و غرب
2 . دکتري: فلسفه و کلام / دانشگاه تهران / از بهمن 1375 تا مهر 1380
عنوان پاياننامه: بررسي تطبيقي جاودانگي و معاد با تکيه بر آراء صدرالمتألهين شيرازي و پرايس

 

آشنايی با زبان های مختلف 
زبان عربي و زبان انگليسي
زبان يوناني و زبان عبري و زبان آلماني در حد آشنايي اوليه

 

کتاب 
تأليف کتاب
1. جاودانگي / بوستان کتاب / 1382 / چاپ دوم 1391
2 . ايمانگروي / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي/ 1384 /چاپ دوم 1385
مشارکت در تأليف کتاب
1 . فلسفه ويتگنشتاين / مرکز بينالمللي گفتگوي تمدنها / 1384
2 . فلسفه و کلام، اديان و عرفان / دبيرخانه همايش اسماء / 1384
3 . ملاصدرا به روايت ما/ 1386
4 . دانشگاه اسلامي /پاييز 1387 / انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام/چاپ دوم 1388
5 . آفاق تمدني انقلاب اسلامي/ 1390 / انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام
6 . انديشه اسلامي/ نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها/ کتاب درسي/ مشترک با آقاي دکتر کيا شمشکي و دکتر صادق نيا/ 1389
7 . شرح منظومه حکمت در باب وجود و عدم )مشترک با آقاي سيد محمد منافيان(
8 . مطهري و فلسفه دين مجموعه مقالات به اهتمام بنده، بنياد علمي و فرهنگي استاد شهيد مرتضي مطهري/ 1395
ترجمه کتاب
1 . درآمدي نو بر منطق نمادين: منطق جملهها / دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه السلام / 1383 /چاپ دوم 1389 / چاپ سوم
2 . درآمدي نو بر منطق نمادين: منطق محمولها / دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه السلام / 1383 /چاپ دوم 1389 / چاپ سوم
3 . درآمدي نو بر منطق نمادين: منطقهاي قياسي، استقرايي، موجهات، بايايي/ دفتر نشر دانشگاه امام صادق عليه السلام/ 1383 /چاپ دوم 1389

 

مقالات در مجلات علمی پژوهشی 
1 . مبناگروي سنتي از منظري ديگر
2 . رابطه وجودشناسي و زيباشناسي در فلسفه ملاصدرا
3 . از بداهت موجود تا بداهت وجود
4 . مسئله دشوار شعور و ثنوي گروي ذاتي
5 . ابن سينا فيلسوف عقل- ايمان گرا )مقاله مشترک با خانم دکتر اکرم خليلي(
6 . مباني معرفت شناختي نظريه کثرت گروي جان هيک
7 . حل تعارضات اخلاقي بر پايه اخلاق فضيلت
8 . اخلاق فضيلت محور در رسانه مطالعه موردي خبر و خبر رساني ) مقاله مشترک با آقاي روحاني(
9 . ابتکارات فلسفي ملا صدرا و نقش آنها در نظريه عالم صغير و انسان کبير
10 . ديدگاه ملا صدرا در باره عصمت انبيا از گناه)مقاله مشترک با آقاي عباسعلي منصوري(
11 . تصوير زندگي پس از مرگ در فلسفه ابن سينا
12 . فطرت در انديشه ابن عربي و ارتباط آن با اعتقاد به وجود خدا )مقاله مشترک با آقاي دکتر غفوري نژاد(
13 . خواطر رحماني و خواطر شيطاني از ديدگاه ملا صدرا )مقاله مشترک با آقاي هادي رضائيان(
14 . رويکردهاي مختلف به مسئله وجود خداوند و نگاه ابن سينا به قرينه گروي
15 . وابستگي معناشناسانه اخلاق به دين )مقاله مشترک با آقاي دکتر جواد دانش(
16 . تفاسير ارائه شده از ديدگاه ابن سينا در خصوص شناخت انسان از وحدت و کثرت
17 . الگوهاي خداباوري در دوره معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسلامي
18 . نظريه کاربردي معنا و تاثير آن در معرفت شناسي ديني
19 . واکاوي اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصوير معاد جسماني )مقاله مشترک با آقاي سيد علي مومني(
20 . وجود مصداق ندارد: ديدگاه سهروردي در نفي تحقق عيني و جود و کاربست آن در قاعده الحق ماهيته انيته
21 . نگاهي تحليلي به تصحيح خداشناسي مردم توسط امام رضا )ع(
22 . بازسازي ديدگاه ملا صدرا دربارۀ زيبايي و هنر آفريني
23 . اصالت وجود و اصالت ماهيت مواجهه دو مسئله فلسفي يا دو نظام فلسفي؟
24 . مقايسه ي مفهوم صالح در قرآن با مفهوم صديق در مزامير داوود )مقاله مشترک با آقاي محسن فيض بخش(
25 . امتناع تعريف حقيقي بر اساس مباني وجود شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي ملا صدرا )مقاله مشترک با آقاي ابراهيم راستيان(
26 . فرشته شناسي در انديشه ملاصدرا/ مقاله مشترک با اقاي محمد هادي محمودي
27 . بازخواني نظريه شهيد صدر در تفسير مو ضوعي قرآن کريم با تکيه بر انديشه هرمنوتيکي گادامر/ مقاله مشترک با آقاي محمد حسن شيرزاد و محمد حسين شيرزاد
28. Hick pluralism and category mistake
29. Gunumuz iranida felsefi hayata genel bir bakis )مقاله مشترک با آقاي دکتر طاهر الوچ(

 

مقالات علمی پژوهشی مستخرج از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری 
1 . تحليل و نقد شرطيه پاسکال با توجه به نظريه تصميم سازي/ مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي عباس خسروي فارساني
2 . بررسي انتقادي تقرير ويليام جيمز از شرطيه پاسکال/ مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي عباس خسروي فارساني
3 . بررسي انتقادي استدلال شرط بندي پاسکال در اثبات وجود خدا / مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي عباس خسروي فارساني
4 . اعتبار معرفتي قران از ديدگاه نصر حامد ابوزيد رويکردي فرهنگي-ادبي )مقاله مستخرج از رساله دکتر ميثم توکلي(
5 . تبيين رويکرد سلبي فخر رازي به زبان ديني با تأکيد بر مباني آن / مقاله م ستخرج از ر ساله دکتر مع صومه سالاري م شترک با دکتر محمد ح سين مهدوي نژاد و دکتر علي رضا پارسا
6 . تبيين فلسفي مسئوليت اخلاقي از ديدگاه محمدحسين طباطبايي/ مقاله مستخرج از رساله دکتر سليمان حبيبي
7 . معرفتشناسي فضيلتمحور و مسئله توجيه/ مقاله مستخرج از رساله دکتر سعيده فخار نوغاني مشترک با دکتر جهانگير مسعودي
8 . حل مشکل گناه ذات ي بر مبناي دو اصل ايمان و لطف در نظام فکري آگوست ين/ مقاله مستخرج از رساله دکتر زهرا محمود کلايه مشترک با دکتر محمد سعيدي مهر و دکتر رضا اکبريان
9 . گاه تحليلي به مسئله عالم ذر در مکتب تفکيک/ مقاله مستخرج از رساله دکتر جعفر اصفهاني
10 . تأثيرپذيري غزالي از ابن سينا در دو موضوع نفس و معاد/ مقاله مستخرج از رساله دکتر نسرين سراجي پور مشترک با دکتر عبدالرسول کشفي
11 . مسئلۀ دور معرفتي و معرفت آسان از ديدگاه ارنست سوسا/ مقاله مستخرج از رساله دکتر سعيده فخار نوغاني مشترک با دکتر جهانگير مسعودي
12 . گستره عصمت انبيا از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي/ مقاله مستخرج از رساله دکتر علي پريمي مشترک با دکتر علي رضا پارسا و ناصر محمدي

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی ترويجی 
1 . وجود ذهني از منظري ديگر
2 . اتحاد عاقل و معقول از منظري ديگر
3 . تجربه ديني، سوئين برن و اصل زود باوري
4 . رابطۀ نفس و بدن از ديدگاه ملاصدرا
5 . ادراکات حسي، واقعگروي بيواسطه و با واسطه
6 . معقوليت سنتي
7 . نظريه کثرت گرايانه جانهيک در بوته نقد
8 . آيا ميتوان از علوم تجربي در معرفتشناسي استفاده کرد

 

مقالات منتشر شده در مجلات علمی-تخصصی 
1 . گاتينک و تجربه ديني
2 . از بازي زباني تا باور ايماني، از تراکتاتوس تا دربارۀ يقين
3 . آيا کامپيوتر داراي ذهن است
4 . رابطه نفس و بدن از ديدگاه فيلسوفان پس دکارت
5 . کثرت گروي جان هيک، از منظري ديگر
6 . طبيعتگرايي
7 . صور جاودانگي
8. نگاه انتقادي معرفت شناسي اصلاح شده به الهيات طبيعي
9 . ايمانگروي
10 . احکام قضايا
11 . تحليل مهم ترين براهين ابطال تناسخ از نظر ملاصدرا )مقاله مشترک با آقاي دکتر شمس(

 

مقالات دايره المعارف ها
1 . شر/ دايره المعارف اسلامي در دست انتشار
2 . تکثر گرايي/ دايره المعارف قران کريم در دست انتشار
مقالات ترجمهای
مقالات ترجمهای در مجلات علمی ترويجی
1. دو نوع علم: نقدي بر شکاکيت
2 . دين و غرابت اخلاق، قبسات
3. فلسفه دين در قرن بيستم

 

خلاصه مقالات منتشر شده در همايشها (برخی)
1 . نقش نظريه مشتق در منازعات فيلسوفان مسلمان
2 . ابزار انگاري در فلسفه علم
3 . نقش مباني فلسفي ملاصدرا در نظريه انسان کبير
4. بررسي تطبيقي نظريه فطرت در انديشه مطهري وکالون
5 . جاودانگي از ديدگاه غزالي و سوئين برن
6 . ربط وثيق زيباييشناسي و وجودشناسي در فلسفه ملاصدرا
7 . مسئله دشوار شعور مسئلهاي واقعي است
8 . نقد و بررسي آموزش فلسفه اسلامي در رشتهها و گرايشهاي فلسفه اسلامي، ارائه راهي نو.
9 . از وظيفهگرايي و غايت گرايي تا فضيلتگرايي..
10 . نيايش و نظام علّي- معلولي؛ چالشها و پرسشها )با تأکيد بر نظام حکمت صدرايي( ) مقاله به صورت مشترک با آقاي پيمان صفري(
11 . عرفان، معنويت و فضيلت گرايي در دوره معاصر
12 . فضایل و رذایل معرفتی؛ نگاهی معرفت شناختی به روایات رضوی
13 . فطري بودن اعتقاد به خداوند در فلسفه ملا صدرا
14 . ضرورت فلسفه به مثابه تبيين و زندگي روزمره
15 . تأثير تلقي ابن سينا از نفس بر تصوير او از جاودانگي
16 . Avicenna and evidentialism regarding Belief in God
17 . ignorance as an epistemic vice and the problem of divine hiddenness

 

مقالات کامل منتشر شده در همايشها (برخی)
1 . ايمانگروي و ويتگنشتاين
2 . اتحاد عاقل و معقول از منظري ديگر )به زبان انگليسي(
3 . جاودانگي از ديدگاه غزالي و سوئينبرن.
4 . نقد و بررسي آموزش فلسفه اسلامي در رشتهها و گرايشهاي فلسفه اسلامي، ارائه راهي نو.
5 . نگاهي دوباره به قضا و قدر با تأکيد بر روايات امام رضا عليه السلام
6 . نقش عوامل غير معرفتي در روند آموزش با توجه به سيره تعليمي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله)به صورت مشترک با آقاي زهير انصاريان(
7 . جابگاه مباني فلسفي ملا صدرا در تبيين فضيلت گرايي در خانواده

 

سخنرانی در همايشها (برخي)
1 . ربط وثيق زيباييشناسي و وجودشناسي در فلسفه ملاصدرا
2 . استدلال معرفت در نقد فيزيکاليسم.
3 . جاودانگي از ديدگاه غزالي و سوئينبرن.
4 . مسئله دشوار شعور مسئلهاي واقعي است.
5 . از وظيفه گرايي و غايت گرايي تا فضيلت گرايي.
6. نقش عوامل غير معرفتي در روند آموزش با توجه به سيره تعليمي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله.
7 . مفهوم دلالت در حيطه اسلاني و نظريه هاي قصدگرا و کاربردگرا در باب معناداري
8 . جايگاه نظريه حرکت جوهري در تبيين فضيلت گرايي در خانواده
9 . خفاي الهي و غفلت به عنوان يک رذيلت معرفت شناختي
13 . فطري بودن اعتقاد به خداوند در فلسفه ملا صدرا
14 . ضرورت فلسفه به مثابه تبيين و زندگي روزمره
15 . تأثير تلقي ابن سينا از نفس بر تصوير او از جاودانگي
16 . ماهيت هنر اسلامي از ديدگاه ملا صدرا

 

جوايز کشوری 
1 . پاياننامه برتر دانشجويي در مقطع دکتري / جهاد دانشگاهي / 1381
2 . پژوهش برگزيده : جاودانگي / کنگره دين پژوهان کشور / 1381
3 . پژوهش برگزيده: ايمان گروي / کنگره دين پژوهان کشور / 1382
4 . کتاب سال برتر دانشجويي در حوزه فلسفه و دين: جاودانگي / جهاد دانشگاهي / 1383
5 . مقاله برتر جشنواره مطبوعات ديني: مبناگروي سنتي از منظري ديگر / 1382
6. مقاله ممتاز در بيست و چهارمين مسابقات بين المللي قران کريم در ايران، بخش مقاله نويسي، تابستان 1386 )مقاله مشترک با آقاي ياسين شکراني(
7 . رتبه دوم در گروه فلسفه کلام اديان و اخلاق در بخش بزرگسال: کتاب جاودانگي/ پنجمين جشنواره بين المللي فارابي/ آبان 1390
8 . کتاب برگزيده فصل، زمستان 1390 بابت کتاب شرح منظومه حکمت

 

جوايز داخلی (دانشگاه امام صادق عليه السلام)
1 . پژوهشگر برتر دانشگاه / 82 – 1381
2. کتاب برگزيده: جاودانگي / 1382
3 . کتاب برگزيده در بخش ترجمه: درآمدي نو به منطق / 1384
پروژههای تحقيقاتی انجام شده
1 . ايمانگروي / پژوهشکده فلسفه و کلام وابسته به دفتر تبليغات حوزه علميه قم 1380
2 . درآمدي به نظريههاي جاودانگي در کلام و فلسفه اسلامي و الهيات / پژوهشکده فلسفه و کلام وابسته به دفتر تبليغات
حوزه علميه قم 1379
3 . ترجمه کتاب A Modern Introduction to logic / دانشگاه امام صادق عليه السلام 1382
4 . دين و شکاکيت / سازمان تبليغات اسلامي 1376
5 . بايسته هاي مطالعاتي هنرمندان/حوزه هنري استان تهران 1385 )کار مشترک با دانشجويان فلسفه دانشگاه امام صادق عليه السلام

 

سخنرانی علمی(خارج از همايش)
1 . مباني معرفتشناختي کثرت گرايي ديني / دانشگاه علوم اسلامي رضوي
2 . ادراک حسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام
3 . بررسي و نقد مبناگروي سنتي / دانشگاه امام صادق عليه السلام
4 . ايمانگروي و پلانتينگا / دانشگاه امام صادق عليه السلام
5 . ايمانگروي و کرگکور / دانشگاه امام صادق عليه السلام
6 . ايمانگروي و ويتگنشتاين / دانشگاه امام صادق عليه السلام
7 . تجربه ديني و مسأله محتوا / دانشگاه امام صادق عليه السلام
8 . مسئله کيفيات ذهني / دانشگاه امام صادق عليه السلام
9 . قرينه گرايي در باب وجود خداوند: مقايسه ديدگاه ابن سينا و سوئين برن/ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه مشهد /زمستان 1387
10 . ايمان گرايي/ 1386 /مرکز تحقيقات فيزيک نظري و رياضيات، پژوهشکده فلسفه تحليلي
11 . رد ادله فراروانشناختي تناسخ/ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه مشهد/ تابستان 1388 .
12 . نظريه کاربردي معنا و تاثير آن در معرفت شناسي ديني / پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/پاييز 1388
13 . روش هاي آموزش کلام در الهيات مسيحي/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/ خرداد 1389
14 . رويکرد قرينه شناسانه ابن سينا در اثبات وجود خداوند/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/ ارديبهشت 1388
15 . الگوهاي خداباوري در فلسفه معاصر و ظرفيت هاي فلسفه اسلامي/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي/ خرداد 1390

 

عناوين برخی از کارگاه های اجرا شده 
1 . کارگاه مقاله نويسي
2 . کارگاه پروپوزال نويسي
3 . کارگاه ايمان گروي
4 . کارگاه نقد الگوهاي معرفت شناختي الحاد
6
5 . کارگاه الگوهاي معرفت شناختي خداباوري
6 . کارگاه جاودانگي

 

راهنمايی رساله دکتری (برخی از موارد)
1 . جايگاه کلي طبيعي در فلسفه ملاصدرا: تحليل لوازم وجود شناسانه و معرفت شناسانه/سيد علي علم الهدي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام – دکتري ) راهنمايي
مشترک با حضرت آيت الله مصطفوي(
2 . اثبات وجود خدا: مقاي سه ديدگاه ابن سينا و سويين برن / محمد تقي کرمي / دان شگاه امام صادق عليه ال سلام – دکتري) راهنمايي م شترک با حضرت آيت الله
مصطفوي(
3 . نوآوري هاي فلسفي صدرالدين دشتکي و تاثير آنها بر ملاصدرا/ سعيد حاتمي تاجيک/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات/ دکتري
4 . ديدگاه علامه مجلسي و ملا صدرا در باره زندگي انسان پس از مرگ با توجه به ديدگاههاي مکتب تفکيک/ جعفر اصفهاني/ دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقيقات/ دکتري )راهنمايي مشترک با دکتر رضا برنجکار(/ تابستان 1390
5 . جاودانگي از نظر غزالي و سییويين برن/ نسییرين سییراجي پور/ دانشییگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات/ دکتري )راهنمايي مشییترک با دکتر عبد الرسییول کشییفي(/
زمستان 91
6 . آقاي هژير مهري/ دانشگاه آزاد اسلامي )راهنمايي مشترک با دکتر محسن جوادي(
7 . آقاي جواد استاد محمدي/ دانشگاه معارف قم
8 . خانم عيدي/ دانشگاه آزاد اسلامي
9 . آقاي خداپرست/ موسسه حکمت و فلسفه ايران
10 . آقاي زين العابدين/ دانشگاه قم )راهنمايي مشترک با آقاي دکتر جوادي(
11 . آقاي حسيني/ دانشگاه قم )راهنمايي مشترک با آقاي دکتر اله بداشتي(
12 . اقاي پريمي/ دانشگاه پيام نور تهران )راهنمايي مشترک با آقاي دکتر پارسا(
13 . آقاي زند سليمي/ دانشگاه آزاد )راهنمايي مشترک با آقاي دکتر هوشنگي(
14 . خانم جراحي/ دانشگاه آزاد )راهنمايي مشترک با اقاي دکتر کشفي(
15 . آقاي اماني/ دانشگاه آزاد
16 . آقاي طوسي/ دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان
17 . آقاي طباطبايي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام )راهنمايي مشترک با آقاي دکتر پاکتچي(
18 . خانم سالاري/ دانشگاه پيام نور )راهنمايي مشترک با اقاي دکتر مهدوي نژاد(

 

راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد (برخی از موارد)
1 . بررسي تطبيقي نظريه فطرت از ديدگاه شهيد مطهري و تجربه ديني از ديدگاه گاتينگ / صيدي گواري/ دانشگاه امام صادق عليه السلام /
2 . بررسي مقايسهاي نظريه اعاده معدوم نزد متکلمان مقدم و نظريه بدل جان هيک / مهدي ناجي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام /
3 . نظام فلسفي حکمت متعاليه از منظر جامعهشناسي معرفت/ سيد احمد حسيني/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/
4 . ارزش معرفتشناختي و اخلاقي استدلال شرطي در منابع اسلامي و الهيات مسيحي/ عباس خسروي فارساني/دانشگاه امام صادق عليه السلام /
5 . حقيقت مرگ در فلسفه اسلامي / مهدي فرجي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/
6 . بينيازي اعتقاد به وجود خدا از اقامه استدلال: بررسي موردي معرفتشناسي اصلاح شده و نظريه تفکيک/ محمد حسن نوروزي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
7 . تعامل اخلاق مداري و قانون گرايي در مکتب حقوقي اسییلام مطالعه موردي انديشییه هاي حقوقي علامه طباطبايي/ جواد مصییطفي لو/ دانشییگاه امام صییادق عليه
السلام/کارشناسي ارشد/ پاييز 1390
8 . مقايسه تطبيقي اخلاق ارسطويي و اخلاق بر امده از عرفان عملي با تکيه بر اخلاق نيکوماخس ارسطو و لب اللباب علامه طباطبايي/ سيد سعي د آريا نژاد/ دانشگاه
امام صادق عليه السلام/ کارشناسي ارشد/ بهار 1390
9 . تحليل علم خداوند به ذات خود، بررسي مقايسه اي ديدگاه ملاصدرا و جيلي/ رحيم حسن زاده/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ تابستان 92
10 . عوامل غير معرفتي موثربر معرفت از ديدگاه ملاصدرا/ سيد علي بني هاشمي جماراني/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ تابستان 92
11 . بررسي رابطه بين عقل و دين از ديدگاه ابن سينا و غزالي/ بهمن غلامي پور/ دانشگاه شهيد رجايي/ دي ماه 1391
12 . مقايسه آراي فارابي و ابن سينا در باره قواي نفس/ مريم شکيبا منش/ دانشگاه تربيت مدرس/
13 . آثار توحيد در انديشه و عمل از ديدگاه علامه طباطبايي/ زهرا محمدي/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات/ 1391
14 . تحليل مباني فلسفي حقوق بشر و نقد آن از منظر حکمت متعاليه/ احمد صادقي/ دانشگاه امام صادق/ 1394

 

مشاوره: پاياننامه و رساله (برخی از موارد تا سال  1390 )
1 . مقايسه مباني کلامي ی فلسفي تأويل در مکتب معتزله و حکمت متعاليه با تأکيد بر قاضي عبدالجبار / دانشگاه امام صادق عليه السلام-کارشناسي ارشد
2 . جايگاه معرفتي ادراک حسي در فلسفه ملاصدرا / دانشگاه امام صادق عليه السلام -کارشناسي ارشد
3 . بازسازي ديدگاه ابنسينا در مورد فلسفه هنر / هادي ربيعي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام -کارشناسي ارشد
4 . سرشت وحي در فلسفه اسلامي / دانشگاه امام صادق عليه السلام -کارشناسي ارشد
5 . رابطه دين و فلسفه از ديدگاه غزالي و ابن رشد/ علي رضا اژدر / دانشگاه امام صادق عليه السلام – دکتري
6 . رابطه دين و فلسفه ازديدگاه فخر رازي وويتگنشتاين/ محمد حسين مهدوي نژاد/ دانشگاه امام صادق عليه السلام – دکتري
7 . علم به وجود/ زهير انصاريان/ دانشگاه امام صادق عليه السلام -کارشناسي ارشد
8 . زيادت وجود بر ماهيت و لوازم آن در فلسفه ابن سينا/ سيد محمدمنافيان/ دانشگاه امام صادق عليه السلام – کارشناسي ارشد
9 . قاعده پيروي از قواعد ويتگنشتاين متاخر و تاثير آن بر مسئله معني و فهم/ايمان اواني/ دانشگاه تهران، پرديس قم -کارشناسي ارشد
10 . علم مقدس ونسبت آن با علم ديني در سنت گرايي)رنه گنون- فريتيوف شوان- سيد حسن نصر(/ مسعود فکري/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ دکتري
11 . اکتناه ناپذيري در انديشه ملا صدرا و کانت/مهدي کاوندي/دانشگاه امام صادق عليه السلام/کارشناسي ارشد/ زمستان 1388
12 . پيش فرض هاي انسان شناختي در مديريت اسلامي/نور الدين عابدي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ کارشناسي ارشد/ رمستان 1387
13 . معرفت شناسي گزاره هاي اخلاقي)بررسي تحليلي نظريه ادراکات اعتباري علامه طباطبايي(/ سيد مرتضي حسيني/ دانشگاه امام صادق عليه السلا م/ کارشناسي
ارشد/ تابستان 1385
14 . مقايسه مفهوم خدا از ديدگاه ملا صدرا و موسي بن ميمون/ احمد محمد/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ دکتري/پاييز 1388
15 . نحوه وجود معقولات ثانيه فلسفي و پيامدهاي منطقي آن در حکمت متعاليه/ رضا کايد خورده/ دانشگاه امام صادق عليه السلام/ کارشناسي ارشد/ بهار 1387
16 . خداي عشق و مسئله شر بررسي مباني ادله و لوازم تئوديسه ايرنائوسي جان هيک/ اکرم خليلي/ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات/ دکتري/ تابستان 1390

 

عضويت در مجلات علمی 
1 . از شییماره » نامه حکمت « سییردبير دو فصییلنامه علمي پژوهشییي 6 تا
کنون و عضو هيئت تحريريه
2 . سردبير دو فصلنامه علمي پژوهشي حکمت صدرايي از شماره اول تا
شماره ششم
3 . عضو هيئت تحريريۀ مجله علمي پژوهشي حکمت سينوي دانشگ اه
امام صادق عليه السلام پرديس خواهران
4 . عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي فلسفه دين
5 . عضییو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشییي پژوهش هاي هسییتي
شناختي
6 . عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي منطق پژوهي
7 . عضو هيئت تحريريه مجله علمي و پژوهشي اديان و عرفان دانشکده
الهيات دانشگاه تهران
8 . عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي حکمت صدرايي
9 . عضو هيئت تحريريه مجله علمي تخصصي نامه فرهنگ
10 . عضییو هيئت تحريريه مجله علمي تخصییصییي نقد و نظر به مدت دو
سال

 

داوری مقالات مجلات علمی و پژوهشی از جمله: 
1 . مقالات و بررسي ها/ دانشگاه تهران
2 . انديشه ديني/ دانشگاه شيراز
3 . پژوهش هاي فلسفي و کلامي/ دانشگاه قم
4 . حکمت سينوي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام پرديس خواهران
5 . مطالعات اسلامي/ دانشگاه فردوسي مشهد
6 . آينه معرفت/ دانشگاه شهيد بهشتي
7 . پژوهش هاي فلسفي/ دانشگاه تبريز
8 . جستارهاي فلسفه دين/ انجمن علمي فلسفه دين ايران
9 . پژوهش هاي هستي شناختي/ دانشگاه شهيد رجايي
10 . دين و ارتباطات/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
11 . مطالعات قران/ دانشگاه پيام نور
12 . حکمت معاصر/ پژوهشگاه علوم انساني
13 . نقد و نظر/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم
14 . اديان و عرفان/ دانشکده الهيات دانشگاه تهران
15 . فرهنگ رضوي/ بنياد امام رضا عليه السلام
16 . پژوهش هاي اخلاقي/ دانشگاه قم
17 . متافيزيک/ دانشگاه اصفهان
18 . الهيات تطبيقي/ دانشگاه اصفهان
19 . فلسفه دين/ پرديس فارابي دانشگاه تهران در قم

 

عضويت در انجمن های علمی 
1 . انجمن علمي منطق
2 . انجمن علمي فلسفه دين ايران )عضو هيئت مديره(
3 . انجمن ملي ملا صدرا
4 . انجمن بين المللي ملا صدرا
5 . انجمن تاريخ فلسفه

 

تدريس دروس دانشگاهی 
مقطع کارشناسی ■
1 . تجويد / دانشگاه امام صادق عليه السلام
2 . منطق ) 1 ( / دانشگاه امام صادق عليه السلام
3 . منطق ) 2 ( / دانشگاه امام صادق عليه السلام
4 . منطق صناعات خمس / دانشگاه امام صادق عليه السلام
5 . اصول عقايد / دانشگاه امام صادق عليه السلام
6 . فلسفه اسلامي )شرح منظومه( / دانشگاه امام صادق عليه السلام
7 . فلسفه / دانشگاه امام صادق عليه السلام
8 . کلام )تجريد الاعتقاد( / دانشگاه امام صادق عليه السلام
9 . فلسفه ذهن/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
10 . مسائل جديد کلامي ) 1 ( و ) 2 ( / دانشگاه امام صادق عليه السلام
11 . فلسفه اخلاق / دانشگاه امام صادق عليه السلام
12 . منطق جمله ها/ دانشکاه امام صادق عليه السلام
13 . منطق محمول ها/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
14 . آشنايي با نظام هاي فلسفي اسلامي ) 1 (/دانشگاه امام صادق عليه السلام
15 . آشنايي با نظام هاي فلسفي اسلامي ) 2 (/دانشگاه امام صادق عليه السلام
16 . آشنايي با نظام هاي فلسفي اسلامي ) 3 (/دانشگاه امام صادق عليه السلام
17 . هرمنوتيک کتاب مقدس/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
مقطع کارشناسی ارشد
1 . فلسفه مشاء / دانشگاه امام صادق عليه السلام
2 . فل سفه ملا صدرا / دان شگاه امام صادق عليه ال سلام ، دان شگاه آ زاد،
واحد علوم و تحقيقات
3 . معرفت شنا سي / دان شگاه امام صادق عليه ال سلام ، دان شگاه تربيت
مدرس
4 . فلسفه تطبيقي / دانشگاه امام صادق عليه السلام
5 . کثرت گروي ديني / دانشگاه علامه طباطبايي
6 . معرفتشناسي ديني / دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايي
7 . کلام تخصصي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
8 . تجربه ديني/ دانشکاه علامه طباطبايي
9 . آشنايي با فلسفه تحليلي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
10 . هستي شناسي فلسفي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
11 . انسان شناسي فلسفي/ دانشگاه امام صادق عليه السلام
مقطع دکتری
1 . فلسفه ملاصدرا / دانشگاه امام صادق عليه السلام ، دانشگاه علا مه
طباطبايي و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
2 . نفس و بدن / دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقيقات
3 . مرگ و جاودانگي / مدرسییه عالي شییهيد مطهري؛ دانشییگاه علامه
طباطبايي، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات.
4 . معرفت شییناسییي ديني/ دانشییگاه قم و دانشییگاه آزاد، واحد علوم
وتحقيقات تهران و اصفهان
5 . دين شناسي با موضوع دين و اخلاق/دانشگاه پيام نور
6 . فلسفه دين 1 / دانشگاه قم، دانشگاه پيام نور
7 . دين و عقلانيت/ پژوهشگاه علوم انساني
8 . معناي زندگي/ پژوهشگاه علوم انساني
9 . انسان شناسي صدرايي/ پژوهشگاه علوم انساني
10 . معرفت شناسي با نگاه اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس
11 . فلسفه اسلامي/ دانشگاه تربيت مدرس

 

سوابق کاری 
1. عضو گروه فلسفه و کلام دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال
1375-1380 : مربي
1380-1386 : استاديار
1386 تا 1391 : دانشيار
1391 تا کنون: استاد
2. استاد مدعو در دانشگاه هاي تهران، تربيت مدرس، علامه طباطبايي، مدرسه عالي شهيد مطهري، قم، پژوهشگاه علوم انساني، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد تهران و اصفهان، دانشگاه پيام نور
3. رئيس مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام از مهر سال 1385 تا ارديبهشت 1390
4 . عضو گروه الهيات و فلسفه شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري از سال 1387
5 . معاون پژوهشي دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق عليه السلام از مهر سال 1392 تا مهر 1394
6 . عضو هيئت مميزه دانشگاه امام صادق عليه السلام از سال 1388 تا 1394
7. عضو کارگروه علوم انساني شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1390 تا 1392
8. عضو کارگروه نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناوري از سال 1392
9. عضو هيئت مميزه دانشگاه ايلام از سال 1394

 

عضويت در شورای داوران جوايز علمی کشوری 
1 . عضو گروه فلسثفه و دين دومين جشنواره فارابي/ 1387
2 . عضو گروه فلسثفه و دين سومين جشنواره فارابي/ 1388
3 . عضو گروه فلسثفه و دين چهارمين جشنواره فارابي/ 1389
4 . عضو گروه فلسفه و دين پنجمين جشنواره فارابي/ 1390
5 . عضو گروه فلسفه و دين هفتمين جشنواره فارابي/ 1392
6 . عضو داوران بيست و ششمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش کلام/ 1387
7 . عضو داوران بيست و هفتمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش کلام/ 1388
8 . عضو داوران بيست و هفتمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش اخلاق/ 1390
9 . عضو داوران بيست و هشتمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش اخلاق / 1391
10 . عضو داوران بيست و نهمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش اخلاق/ 1392
11 . عضو داوران سي امين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش اخلاق/ 1393
12 . عضو داوران سي و يکمين دوره کتاب سال جمهوري اسلامي ايران در بخش اخلاق / 1394
13 . عضو داوران کتاب فصل جمهوري اسلامي ايران در دوره هاي مختلف

Comments are closed.