شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید مهدی زریباف

معرفی مختصر

  • استاد اقتصاد دانشگاه
  • رئیس مرکز تحقیقات مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
  • تخصص: در عرصه‌ی اقتصاد مقاومتی
  • برخی از آثار ایشان:
    • مقاله: “استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” محمود عیسوی و زریباف، مجله معرفت اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1395
    • مقاله: “عدالت به مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی”، زریباف و دیگران، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1394
    • مبانی، سیر تدوین، مدل مفهومی و الزامات تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1392

Comments are closed.