شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدجواد توکلی

معرفی اجمالی

  • تحصیلات حوزوی (سطح خارج)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از مؤسسه امام خمینی (ره)، 1379
  • کارشناسی ارشد فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسموس روتردام، ھلند، 1383
  • دکتری فلسفه اقتصاد از دانشگاه اراسموس روتردام، ھلند
 • برخی از آثار ایشان:
   • کتاب: بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي، 1392،
   • مقاله: تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي، معرفت، 213، شهريور 1394، ص 63-74،
  • مقاله: شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1394، ص 113-150.

معرفی تفصیلی

تحصیلات:

تحصیلات حوزوی: درس خارج

تحصیلات دانشگاهی: دكترای اقتصاد

 

تدریس:

فقه معاملات2، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.

اساليب التمويل و التمول في المصارف الاسلاميه، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي 94-95(به زبان عربي)

مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.

اقتصاد خرد، كارشناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، گروه مديريت، ترم دوم سال تحصيلي 94-95.

تاريخ عقايد اقتصادي، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم تابستاني، 1394.

پول و بانکداری، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی 94-95.

بانکداری اسلامی، كارشناسي؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی 94-95.

زبان تخصصی 2، دکتری؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصیلی 94-95.

فقه معاملات1، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي 94-95.

The Economic System of Islam, Master Course, Al-Mustafa Open University, 1393-94.‎

نقد مباني و نظريات توسعه، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي1394-1393.

اقتصاد ايران،كارشناسي ارشد اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي1394-1393.

اقتصاد خرد2،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي1394-1393.

نظريه‌هاي توسعه متعارف، کارشناسی ارشد ، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1394-1393.

زبان تخصصي،دكتري اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي1394-1393.

موضوعات انتخابي فلسفه اقتصاد اسلامي،دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي1394-1393.

اقتصاد خرد 1،كارشناسي اقتصاد ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي1394-1393.

عقلانيت واقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي1393-1392.

زبان تخصصي اقتصاد، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي1393-1392.

موضوعات انتخابي در بانكداري اسلامي، کارشناسی ارشد اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي1393-1392.

اقتصاد خرد 2، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1393-1392.

خدمات بانكي در بانكداري اسلامي،، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1393-1392.

فلسفه و روش شناسي اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1393-1392.

مباني فلسفي اقتصاد اسلامي، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم اول سال تحصيلي1393-1392.

خدمات بانكي در بانكداري اسلامي، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم دوم سال تحصيلي1392-1391.

زبان تخصصي فلسفه اقتصاد، دكتري فلسفه اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي1392-1391.

زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصيلي1392-1391.

زبان تخصصي اقتصاد، كارشناسي ارشد اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

ماليه عمومي، کارشناسی مديريت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

توسعه و برنامه ريزي اقتصادي، کارشناسی مديريت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

اقتصاد بخش عمومي 1، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)،ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

مباني معرفتي و اعتقادي اقتصاد در قرآن، دكتري قرآن و علوم، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

فلسفه اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم اول سال تحصيلي1392-1391.

فلسفه اخلاق و اقتصاد، كارگاه اموزشي، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصیلی 1391-1390.

تجارت بين الملل، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ترم دوم سال تحصیلی 1391-1390.

فلسفه اقتصاد اسلامي، کارشناسی ارشد ماليه و بانكداري اسلامي، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي1390-1391.

تاريخ عقايد اقتصادي، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي، ترم دوم سال تحصيلي1390-1391.

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي1390-1389.

آمار در اقتصاد و بازرگانی 1، کارشناسی اقتصاد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، سال تحصیلی 1389-1388.

کلیات اقتصاد، کارشناسي علوم تربیتی،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي1389-1388.

زبان تخصصیمالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد مالیه و بانکداری اسلامی،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي1389-1388.

ساز وکار بانکداری اسلامی، کارشناسی ارشد بانکداری و مالیه اسلامی، موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي1389-1388.

پول ، مالیه و بانکداری اسلامی، کارشناسي ارشد مالیه و بانکداری اسلامی ،موسسه آموزش عالی علوم انسانی ، جامعه المصطفي العالميه، سال تحصيلي1389-1388.

کليات اقتصاد،مقطع کارشناسيرشته معارف، دانشگاه  فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي  1389-1388.

کليات اقتصاد، مقطع کارشناسيعلوم تربيتي،مدرسه آموزش عالیبنت الهدي ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي1389-1388.

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسهآموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي1389-1388.

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسهآموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه سال تحصيلي1389-1388.

کليات اقتصاد، مقطع کارشناسيعلوم سياسي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره، تابستان 1388.

کليات اقتصاد،مقطع کارشناسيرشته معارف، دانشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، سال تحصيلي 1388-1387.

آمار و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگاني،مقطع کارشناسي ، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.

زبان تخصصي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1387.

ترجمه تطبيقي متون انگليسي به فارسي ، مقطع کارشناسي ارشد، رشته اقتصاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، زمستان1386.

رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي فلسفه ، معارف و جامعه شناسي، زمستان 1380.

رياضيات، مقطع کارشناسي، رشته هاي مديريت ، فلسفه ، معارف، روانشناسي و جامعه شناسي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، پاييز 1380.

دروس تخصصي رشته معارف و حقوق؛ مقطع کارشناسي ؛پاييز 1379، دانشگاه پیام نور گلپايگان.

کتاب

اقتصاد جمعيت؛ از اقتصاد متعارف تا اقتصاد مقاومتي، قم، انتشارات وثوق، ارديبهشت 1395.

مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394.

< > بانكداري اسلامي، قم، انتشارات بين المللي المصطفي، 1392.

نقد و نظر اقتصاد اسلامي، سلسله نشست هاي علمي انجمن اقتصاد اسلامي در سال 1389، قم: انتشارات رواق دانش، زمستان 1390.

مقالات

اقتصاد مقاومتي كليد برون‌رفت از موقعيت انفعال، فرهنگ پويا، ش 32، ص 96-106.

جدايي اقتصاد از انقلاب؛ نسبت سنجي تئوريك اقتصاد انقلابي و اقتصاد پساانقلابي، خردنامه همشهري، ش 156، خرداد و تيرماه 1395، ص 165-170.

مفهوم شناسی انصاف در اخلاق تجاری اسلامی، معرفت اخلاقی(علمی-ترویجی)، ش 17، بهار و تابستان 1394، ص 25-46. (منتشر شده در بهار 1395)

تحليل كاركردي سبك زندگي اقتصادي مطلوب در اسلام، پژوهش‌نامه سبك زندگي(علمي-تخصصي)، ش 2، بهار و تابستان 1395، ص 47-78.

نقد و بررسي سير تحول انديشه انسان اقتصادي در اقتصاد متعارف، معرفت (علمي-ترويجي)، ش 218، بهمن 1394، ص 29-46 (به همراه سيد ناصر علم‌الهدي)

تحليل سيستمي نظام بانكي اسلامي، معرفت (علمي-ترويجي)، ش 218، بهمن 1394، ص 29-46 (به همراه مرتضي صالحي)

تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي، معرفت، 213، شهريور 1394، ص 63-74. دريافت فايل

اخلاق و اقتصاد اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394، ص 11-32.

درآمدي بر مفهوم اخلاق در بانكداري اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي، در كتاب مجموعه مقالات اخلاق و اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1394، ص 327-352 (به همراه عبدالخالق كريمي)

بررسي ظرفيت بيمه تسهيلات جهت كاهش معوقات بانكي در بانكداري اسلامي، مجموعه مقالات بيست‌و ششمين همايش بانكداري اسلامي، تدوين مهدي رضوي، تهران، موسسه آموزش عالي بانكداري ايران، ج 1، ص 335-378، شهريور 1394.

راهبردهاي تقويت فرهنگ جهادي در اقتصاد مقاومتي، چكيده مقالات همايش ملي الزامات تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت بين‌المللي، مشهد مقدس،26-28 مرداد 1394.

شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1394، ص 113-150.

شاخص توليد ملي طيب، در: كتاب: شاخص‌هاي اقتصادي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،  تدوين سيد‌محمد كاظم رجايي و همكاران،قم: انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1394، ص 299-328.

تمايز ماليات‌هاي خدماتي و حمايتي در نظام مالياتي اسلام، پژوهش‌نامه ماليات (علمي-پژوهشي)، ش 73، بهار 1394،ص 201-230 (همراه با حسين بحريني).

بررسي تطبيقي نظريه‌ها و مدل‎‌هاي رفتار عام‌المنفعه در اقتصاد متعارف و اسلامي، جستارهاي اقتصادي ايران(علمي-پژوهشي)،ش 22، پاییز و زمستان 1393، ص 67-94 .

شاخص بانكداري اسلامي، معرفتاقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش 11، ص71-94، پائيز و زمستان 1393 (همراه با عبدالخالق كريمي).

شاخص اخلاق تجارت از ديدگاه اسلام، همراه با سعيد كريمي، اقتصاد اسلامي(علمي-پژوهشي)، ش 53، ص5-30، بهار 1393.

ضرورت ايجاد فرماندهي مركزي براي اقتصاد ايران، فصل‌نامه علوم انساني اسلامي،ص 293-309، زمستان 1393.

تفاوت‌هاي سبك زندگي اقتصادي اسلام و غرب، خردنامه همشهري، سبك زندگي ،ش 134، زمستان، 1393.

تقابل واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد، ترنم حكمت، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، ش 4، زمستان 1393

مفهوم جايگزين توسعه اقتصادي در بينش اسلامي، مجله نور انديشه، ش 21 و 22، 1393.

سند چشم اندازو شاخصه هاي طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،مجله مدرسه اسلامي علوم سياسي، ش 1 و 2، ص 61-82، 1393.

امکان پذیری الگوی متمایز اسلامی –ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت، تهران،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1392.

مقاله در كتاب مدلي براي آينده اقتصاد ايران، تدوين مهدي مهرپور، تهران: انتشارات نور علم، 1392.

< > توليد طيب ، معرفت اقتصاد اسلامي (علمي-پژوهشي)، ش 6، ص 29-53، بهار و تابستان 1391،( همراه با عباس شفيعي نژاد).

< > بر طرح اقتصادي شوراي پاپي عدالت و صلح در اصلاحات كلان اقتصادي در جهان، مجله معرفت اديان(علمي-پژوهشي)، ش 11، 1391، ص86-65.

چالش هاي اخلاقي در اقتصادحج، مجموعه مقالات اولين همايش ملي حج و اقتصاد، تهران: پژوهشكده حج و زيارت،163-119، 1391.

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی،مجموعه مقالات سومین همایش نواندیشی دینی،تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1390.

آسيب شناسي ساختار انگيزشي و اخلاقي پژوهش در ايران، مجموعه مقالات همايش پژوهش و فناوري، ج 2،ص 67-41،زمستان1390.

روش شناسي تدوين شاخص پيشرفت انساني بر اساس گفتمان قرآني، مجله معرفت اقتصادی(علمي-پژوهشي) ، ش 4، ص 56-31،1390.

توسعه در دو راهي آزادي و اخلاق،ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه ،ش 52 و 53،ص 103-100، مهر و آبان 1390.

درآمدی بر امکان پذیری ارائهمفهوم ترکیبی از عدالت درالگوياسلامي-ايراني پيشرفت، ارائه شده در دومین همایش ملی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (عدالت و اقتضائات آن)، تهران: سالن همایش های بین المللی صدا و سیما، 19 اردیبهشت 1390.

شاخص های پیشرفت روستا بر اساس الگوی اسلامی –ایرانی پیشرفت)، چکیده مقالات  در همایش ملی شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 8  اردیبهشت 1390، (همراه با اقای سید عبدالحمید ثابت و عباس شفیعی.

درآمدی برروش شناسی تدوین شاخص توسعه و پیشرفت بر اساس گفتمان قرآنی، چکیده مقالاتدر همایش ملی شاخص های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 8اردیبهشت 1390.

سند چشم انداز و شاخصه های اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، چکیده مقالاتهمایش بین المللی علوم انسانی در ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1389.

روش شناسی مهندسی نظام مالی اسلامی،چکیده مقالاتسومین همایش نواندیشی دینی،تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 30 آذر 1389.

آسیب شناسی ساختار انگیزشی و اخلاقی پژوهش در ایران، چکیده مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 7 دی 1389.

درآمدی بر چیستی ، قلمرو و چشم اندازهای فلسفه اقتصاد اسلامی ، مجله معرفت اقتصادی(علمي-پژوهشي، ش 3، 1389، ص 92-65.

رهیافتی روش شناسانه به امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی، چکیده مقالات همایش ملی مبانی فلسفی علوم انسانی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، اسفند ماه 1389.

اصول و مباني مقايسه بين ترجمه اي به همراه مقايسه تطبيقي دو ترجمه از کتاب توسعه به مثابه آزادي اثرآمارتيا سن، پژوهش، ش1، ص224-165، 1388.

اقتصاد پژوهش؛آسیب شناسی معادلات اقتصادی حاکم بر بازار پژوهش، پژوهش،ش 2،ص 191-149، 1388.

درآمدی بر فلسفه اخلاق تجارت با رویکرد اسلامی، معرفت اقتصادی ،ش 1،ص 32-7، 1388.

دو مدل براي ايده گرايي در اقتصاد، نويسنده:آلن نلسون، معرفت ،ش 66 ، ص 53-59 ،1382.

بررسي توزيع سود و زيان در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايرانطي دوره ( 1363-1379 ) ، مجله معرفت ،ش 53 ، ص 66-83، 1381.

بانك اسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، مجموعه مقالات دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  1380.

< > اسلامي اردن نمونه اي موفق در اجراي الگوي مشاركت در سود و زيان، خلاصه مقالات  دومين همايش اقتصاد اسلامي ، دانشگاه تربيت مدرس تهران،  ص 14-15،1380.

واسطه گري مالي در اقتصاد اسلامي ، مجله معرفت ،ش 41 ، ص 47-61 ، 1380.

مقايسه تجربه بانکدارياسلامي در کشوراردنونظام بانک داري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران ،مجله معرفت ،ش 41و 42 ، ص 77-82 و 93-105؛1380.

بانک داري اسلامي در اردن، خلاصه پايان نامه کارشناسي ارشد، پژوهش و حوزه، ش 2، ص 96-105،1379.

راهنمايی پايان‌نامه

دراسه المصارف الاسلاميه علي الصعيد النظري و التطبيقي مقارنه بالمصارف التقليديه في العراق/ هشام الربيعي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

الرقابه في المصارف الاسلاميه و دورها في تطوير القطعاع المصرفي العراقي مع اقتراح نموذج امثل لها/ محمد الكريدي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

دور الاقتصاد المعرفي في تنميه القدره علي الابداع و التطوير في القطاع الصناعي العراقي؛ الشركه العامه للصناعات النسيجيه في واسط انموذجا/موسسه آموزش عالي علوم و معارف/ جامعه المصطفي العالميه/ در حال نگارش.

وجوه ممیزه­ی عقود مشارکتی در فقه معاملات اقتصادی/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمدجمال شاكري/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

الگوی مطلوب تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد مطلبی فشارکی/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اصلاح ان در اقتصاد ایران/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ صادق لطفي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

بررسی روش‌هاي استمهال بدهي در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/آيت‌الله حيدري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/ 1395.

بررسی علل بوجود آمدن معوقات بانکی در پست بانک و راههای مقابله با آن/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/عباس استواري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/جامعه المصطفي العالميه/مهرماه 1394.

انسان اقتصادي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ ناصر علم‌الهدي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 28 شهريور 1394.

 اقتضائات سيستمي نظام بانكي اسلامي در تعامل با بخش توليد/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/مرتضي صالحي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، مرداد 1394.

بررسي روند توسعه افغانستاناز ديدگاه اسلامي با تاکيد بر بخش کشاورزي/استاد راهنما/کارشناسی/ محمد احسان عرفاني، موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه،1393.

راه كارهاي پيشگيري و حل مشكل تاخير بازپرداخت ها در بانكداري اسلامي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ اسحاق علي فهيمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ 1393.

امكان سنجي طراحي و انتشار صكوك در بازار مالي افغانستان/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ محمد احسان عرفاني/ موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/1393.

الگوي بانكداري بانك اسلامي سنگال/استاد راهنما/ کارشناسی/داود سيدي تال/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ خرداد ماه 1393.

معيارهاي مهندسي نظام مالي اسلامي /استاد راهنما/کارشناسی ارشد/سيد طالب علوي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، 1392.

بررسي ضمانت نامه هاي بانكي در الگوي تفكيك/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ميرحسين ناصري/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/1392.

الگوی پیشرفت روستاها بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/ عباس شفيعي نژاد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390.

شاخص هاي بانكداري اسلامي، /استاد راهنما/کارشناسی ارشد/ عبدالخالق كريمي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.

شاخص هاي تجارت خارجي مطلوب در اسلام/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/محمد رحماني ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.

معیارها و شاخص های اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/سعيد كريمي ، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391.

تجارت بین المللاز ديدگاه اسلام و بررسی تجارت خارجی افغانستان/استاد راهنما/کارشناسی ارشد/رسولی، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390.

بررسی فقهی و اقتصادی جریمه­ی تأخیرتأدیهدر نظام بانکی اسلامی/استاد راهنما/کارشناسی/ اسداللهکریمی/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، 1390.

اقتضائات قرض الحسنه در بانکداری اسلامی/استاد راهنما/کارشناسی/ افتخاری/ موسسه اموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/فروردین 1390.

بي عدالتي اقتصادي، تبعات،پيامدها و راه هاي برون رفت از آن با نگرش قراني و با نگاه ويژه به افغانستان/استاد راهنما/ کارشناسی/ سيد حسين انوري/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه.

مشاوره پايان نامه

بررسي شركت‌هاي ليزينگ/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/حيدري‌منش / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

شاخص بانكداري اسلامي/اس‌منشتاد مشاور/كارشناسي ارشد/معلي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/ در حال نگارش.

بررسي فقهي و اقتصادي ماليات هاي حكومتي/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ حسين بحريني يزدي/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/ خرداد 1394.

شاخص های تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی(با تأکید بر تولید کالاهای اساسی)/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/ نادر حقيقي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،25 اسفند 1393.

بررسي تاثير مباني انسان‌شناسي فلسفه اسلامي بر هدف توليد كننده مسلمان/استاد مشاور/كارشناسي ارشد/زهرا فقيري/دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي/دي ماه 1393.

< > ها و رفتار اقتصادی انسان مسلمان (مطالعه موردی ماه مبارک رمضان)، /استاد مشاور/کارشناسی ارشد/حسنعلي حسيني، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،  1391.

معیار و شاخص های نظام تدوین بودجه از دیدگاه اسلام/استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ محمد كاظم صباغي، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،1391.

كارايي در الگوي تفكيك، /استاد مشاور/کارشناسی ارشد/ علي نقي موسوي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/1392.

بررسي تطبيقي ارزيابي سياست گذاري اقتصادي در اقتصاد متعارف و اسلامي/استاد مشاور/دكتري/محسن معارفي/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/در حال تدوين.

/استاد مشاور/دكتري/محمد كاظم صباغي /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

بررسي تاثير نهادها بر تصميم گيري اقتصادي از ديدگاه اسلام/استاد مشاور/دكتري/ سيد حميد جوشقاني/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

بررسي تطبيقي مباني انسان شناختي اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/مصطفي ابوطالب /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

مقايسه تطبيقي مولفه هاي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف/استاد مشاور/دكتري/محمد سعيد پناهي /موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

ماهيت اقتصاد اسلامي/استاد مشاور/دكتري/ محمد بيدار/موسسه اموزش عالي علوم انساني/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/در حال تدوين.

داوری پايان نامه

نسبت عدالت اقتصادي و كارآمدي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/استاد داور/دكتري/ پرديس فارابي دانشگاه تهران/محبوبه عباسيان/زمستان 1394.

بررسي تطبيقي متون مقدس اسلام و مسيحيت در رابطه با مسئله سبك زندگي در حوزه امور اقتصادي و مالي/استاد داور/سطح 3 حوزه علميه قم/صدرا مهربخش/4 شهريور 1394.

شاخص لاضرر در بانكداري اسلامي/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد اسحاق فياض/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ مرداد ماه 1394.

بررسی فقهی و اقتصادی مدیریت نقدینگی جامعه اسلامی/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد جواد ميرزداده/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/27 اسفند 1393.

بررسی فقهی و اقتصادی بورس بازی در بازار سرمایه/استاد داور/كارشناسي ارشد/سید محمد علی موسوی/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/20 اسفند 1393.

بررسی و تحلیل روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی/استاد داور/كارشناسي ارشد/محمد جواد قاسمي/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/6 اسفند 1393.

روش‌شناسي اقتصادي فارابي/استاد داور/كارشناسي ارشد/علي‌اصغر هاشم‌پور/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/ 2 بهمن ماه 1393

نقش وقف در تکامل اجتماعی (با مطالعه موقوفات شهرستان اصفهان) /استاد داور/كارشناسي ارشد/ مجتبی شیخی ده آبادی/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/28 دي‌ماه 1393

ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوهای بانکداری اسلامی با تأکید بر الگوی تفکیک و الگوی بانکداری تجاری/استاد داور/كارشناسي ارشد/سيد محمد تقي هاشمي/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/دي ماه 1392.

شاخص های توسعه اقتصادی با رویکرد اسلامی با نگاهی به افغانستان/ استاد داور/ کارشناسی ارشد/ محمد اسحاق مهدوی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، اردیبهشت 1390.

سبك زندگي اقتصاد خانواده با رويكرد عقل معاش/استاد داور/سطح سه/حوزه علميه قم/بهمن‌ماه 1393.

آسيب‌شناسي ديني توسعه‌ي اقتصادي با نگاه ويژه به افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ محمد اسحاق فهيمي، موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه، خرداد1388.

جايگاه بخش كشاورزي در توسعه‌ي اقتصادي عدالت محور و بررسي ظرفيت آن در افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ عزيز الله مفيد ،، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ فروردين  1388.

علل سياسي و اقتصادي عقب ماندگي اقتصادي افغانستان و راه کارهاي خروج از آن با توجه به آموزه هاي اسلامي/استاد داور/ کارشناسی/ قنبر علي حسيني / موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ مهر 1388.

بررسي شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام و ارزيابي آن در نظام اقتصادي اندونزي/استاد داور/ کارشناسی/ افريزا صلاح الدين ، موسسه آموزش عالي علوم انساني/ جامعه المصطفي العالميه/ آبان ماه 1388.

جایگاه وقف در نظام اقتصادی اسلام و ارزیابی آن در افغانستان/استاد داور/ کارشناسی/ خدابخش محمدی/ موسسه آموزش عالي علوم انساني، جامعه المصطفي العالميه/ بهمن ماه 1388.

داوری کرسی‌های نظریه‌پردازی

مبانی معرفت شناختی نگرش الجمع للجمیع مرحوم علامه طباطبایی/داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ 19/8/1393

روش استنباط سیاست‌های پیشرفت در اندیشه شهید صدر/ داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ 14/11/1393

شاخص عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ داور/ موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی/ 28/2/1394

 سوابق اجرایی:

مدیر مسئول دوفصلنامه علمی-پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامی، 1388 تا کنون.

دبير ويژه نامه اقتصاد اسلامي مجله ترويجي معرفت، 1394 تا كنون.

عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ، از سال 1388 تا 1394.

دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)،1380

دبير پژوهشي گروه اقتصاد موسسه آموزش عالي علوم انساني ، جامعه المصطفي العالميه، از سال 1387 تا 1394.

پژوهشگر برتر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1393، 1394.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران، از سال 1390.

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از سال 1393 تا كنون.

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه المصطفي (ص)از سال 1393 تا كنون.

عضو شوراي علمي گروه اقتصاد و مديريت مركز مطالعات اسلامي مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 1394 تا كنون.

عضو شوراي گروه اقتصاد دانشنامه زن مسلمان، قم، جامعه المصطفي العالميه، از 1395.

دبير علمي همايش نقش جمعيت در تحقق اقتصاد مقاومتي، 1395.

دبير علمي همايش ملي اخلاق و اقتصاد اسلامي،1392.

عضو کارگروه کشاورزی و امنيت غذائیو کارگروه نيروتدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران(1387-1388).

عضو گروه تدوین منشور (مانیفست) جمهوری اسلامی ایران، به سفارش نهاد ریاست جمهوری (1387-1388).

عضو شوراي علمي همايش هاي جهاد اقتصادي ، 1390، و تغييرات جمعيتي ، آبان 1392.

مشارکت در تدوین سرفصل های مقطع دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي(1392)، و مقطع کارشناسی ارشد رشته هایبانکداری و مالیه اسلامی وتوسعه اسلامی.

طراحی سوالاتآمار و زبان تخصصی کنکور کارشناسی ارشد ماليه و بانکداری اسلامی، موسسه علوم انسانی، جامعه المصطفی العالميه.

طراحی سوالات آزمون دکتری قرآن و اقتصاد، و اقتصاد نظري جامعه المصطفی العالمیه قم،1391؛ 1392؛ 1394.

طراحي سوالات آزمون دكتري فلسفه اقتصاد اسلامي و اقتصاد اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، 1391؛1393.

 منبع: وب‌سایت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) http://l1l.ir/558a

Comments are closed.