شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

مشخصات فردی:

دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی

دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

استایار گروه اقتصاد

تلفن:  0513221899 داخلی 351

پست الکترونیکی: @gmail.commortazavi.k

نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

سوابق تحصیلی:

مقطع رشته محل تحصیل
1 دیپلم ریاضی ـ فیزیک دبیرستان نمونه دولتی آینده سازان ـ مشهد مقدس
2 کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ـ تهران
3 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ـ تهران
4 دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تدریس:

دورس:

اقتصاد خرد

اقتصاد کلان

کلیات اقتصاد

مدیریت مالی اسلامی

برنامه ریزی اقتصادی

تاریخ عقاید اقتصادی

مالیه عمومی

اقتصاد خانواده

مراکز تدریس:

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه امام رضا(ع)

برخی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

سوابق پژوهشی:

پایان نامه ارشد

مبانی فلسفی و دلالت های اقتصادی نظریه برابری در منابع دورکین

رساله دکترا

استخراج و بررسی نقادانه نظریات عدالت بین نسلی در مکاتب فکری اسلام و لیبرالیسم با تاکید بر آرای  حکیمی و دورکین و دلالتهای آن در بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر

کتب

مجموعه مقالات عدالت اقتصادی (1392)مشترک

یک لقمه حلال- آداب تدبیر اقتصادی خانواده(1391)

مقالات علمی پژوهشی

آثار بازتوزیع فرصت ها بر نابرابری درآمدی؛ تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی( علمی –پژوهشی)، سال دوم، شماره 7، بهار 1391 با همکاری دکتر ایمان حقیقی

«رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی»،دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای( علمی –پژوهشی)، شماره 5، بهار و تابستان 1392 با همکاری دکتر محمدحسین مهدوی عادلی و دکتر ایمان حقیقی

نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال، دوفصل نامه مطالعات اقتصاد اسلامی، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار

درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی، فصلنامه پژوهش سیاست نظری، با همکاری آقایان دکتر مهدوی عادلی، ناجی میدانی و حسین زاده بحرینی، در نوبت انتشار

مقالات کنفرانسی

«جایگاه پژوهش در اقتصاد مقاومتی»، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی اقتصاد مقاومتی بسیج وزرات نفت، زمستان 1392، با همکاری خانم سمیه براتی مقدم

« توانمندسازی محرومین راهبردی برای اقتصاد مقاومتی»، ارائه شده به صورت سخنرانی و تقدیر شده در همایش ملی اقتصاد خانواده در سیره و فرهنگ رضوی، مشهد، تابستان 1392

«روش های پیاده سازی مالیات های اسلامی در قوانین مالیاتی عصر حاضر:مطالعه موردی: زکات در مالزی و عربستان»، همایش مالیات های اسلامی، با همکاری دکتر علی اکبر ناجی میدانی و وحید ارشدی

مقاله« محدودیت کمی و کیفی ثروت از منظر اندیشمندان اسلامی»، پذیرش شده در همایش اسلام و نیازهای دنیای معاصر، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد 1390، با همکاری خانم سمیه براتی مقدم

«وقف ، پشتوانه نهادهای علمی در احیای تمدن اسلامی» چاپ شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی وقف و تمدن اسلامی،پاییز 1387، با همکاری حجت الله برامکی

مقاله «نقش کشاورزی در توسعه؛ راهبردی برای ایران»،چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی، پاییز 1387

جایگاه اقتصاد هنر در ایران و جهان و بایست های توسعه آن، همایش ملی اقتصاد هنر، اسفند 1393و شیراز با همکاری سمیه براتی مقدم و مهدی قائمی اصل

A CGE Analysis of Educational Opportunities, Human Capital, and Regional Income Distribution Using Regional SAM , 22nd IIOA Conference, 2014, LISBON

گزارش های راهبردی

گزارش راهبردی« راهبرد شرکت های ملی نفت در بازارهای جهانی نفت»، موسسه مطالعات انرژی سبحان، بهمن 1392

2گزارش راهبردی «رابطه عدالت و توسعه با تکیه بر نقش جوانان»ارائه شده به سازمان ملی جوانان،با همکاری سید مهدی حسینی، پاییز 1387

سایر مقالات

« بررسی رابطه عدالت و بازار در نظریات اندیشمندان لیبرال معاصر» چاپ شده در مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، با نظارت دکتر کامران ندری

« مبانی فلسفی نظریه برابری در منابع دورکین»، دوفصلنامه گستره دانش اقتصاد، شماره 3، پاییز و زمستان 1392

« مقایسه نحوه تدوین و محتوای اقتصادی برنامه های چهارم و پنجم توسعه»، ارائه شده به مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، طرح مبانی نظری برنامه پنجم، آبان 1388

« درآمدی بر اندیشه های رونالد دورکین؛ نظریه برابری در منابع»، ارائه شده به مجله اقتصادی صدر، با نظارت دکتر کامران ندری،زمستان 1388

ترجمه مقاله «اتحاد مجدد فلسفه و اقتصاد» ارایه شده به بنیاد شهید مدنی، پاییز 1386

« فقرشناسی اسلامی» نشریه حیات، پاییز 1386، شماره21

پروژه های تحقیقاتی:

1- همکاری در پروژه “بررسی اثر نظام تامین اجتماعی بر روی عدالت و فقر در برزیل”، با همکاری ایمان حقیقی، انجمن علمی دانشجویان اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، زمستان 1384

2- کارشناس طرح «الگوی جامع نهضت ملی مبارزه با فقر در ایران» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1390(مجری: سید مهدی زریباف)

3- همکاری در طرح «تدوین بسته سیاستی توسعه استان زنجان» به سفارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تابستان 1387(مجری:حجت الله عبدالملکی)

4- همکاری در پروژه « مدل سازی سیاست های قیمتی انرژی در ایران؛  مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، تیم مدلسازی اقتصادی به سرپرستی دکتر شاهمرادی

5- همکاری در پروژه « مدل سازی سیاست های مالیاتی در ایران مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر»، تیم مدلسازی اقتصادی به سرپرستی دکتر شاهمرادی

6ـ   همکاری در طرح پژوهشی « آشنایی با اندیشه های اقتصادی اندیشمندان مسلمان»، با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران، مجری طرح دکتر احمد شعبانی

7ـ  همکاری در طرح « طراحی الگوی بهینه تخصیص منابع در اقتصاد ایران»، به سفارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1390 (مجری: علی مروی سماورچی)

8-        مجری طرح پژوهشی «ارزیابی اسلامی نظریه برابری در منابع دورکین»، به سفارش صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری، در مرحله ارزیابی

9ـ     همکار اصلی در طرح پژوهشی « لزوم تفکیک احکام ثابت از متغیر در ارزیابی عقود مستحدثه: مطالعه موردی مشتقات و اوراق آتی ها»، به سفارش دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، زمستان 1389 (مجری: سید مهدی پاک ذات)

10- پیش نویس گزارش « طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی رامشار»، پاییز 1392، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی استانداری سیستان و بلوچستان، آبان 1392

11- طرح توجیه اقتصادی و تعیین کاربری

دوره های آموزشی:

1-         تدوین سرفصل و تدریس « دوره سواد اقتصادی» ویژه کارکنان کمیته امداد در قالب نیم واحد درسی( 8 ساعت)

2-         تدوین سرفصل و برگزاری « دوره آشنایی با اقتصاد خانواده» ویژه زنان سرپرست خانوار و مددجویان کمیته امداد در قالب 16 ساعت کارگاه آموزشی

3-         تدوین سرفصل «جایگاه اقتصاد خانواده در اقتصاد مقاومتی»، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد

4-         کارگاه «کلیات طراحی ابزارهای مالی اسلامی» مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛ تحت نظر استاد حجه الاسلام موسویان، بهار 87

5-         کارگاه آموزشی «توجیه معرفت شناسی» گروه فلسفه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)؛ تحت نظر استاد دکتر حمید وحید، بهار 87

6-         دوره آموزشی « مطالعات اقتصاد اسلامی؛ یادواره شهید صدر» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تابستان 1387

7-         کارگاه پژوهشی « تدوین بسته سیاستی منطقه ای؛ استان زنجان» معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد و امور دارایی، تابستان 87

برخی از سوابق اجرایی- مشاوره ای:

دبیر علمی دوره آموزشی «بررسی دلایل و روش های کاربرد ریاضی در اقتصاد»، استاد دکتر مسعود درخشان از پاییز 1387

عضو هبات علمی و داور علمی همایش اقتصاد خانواده در فرهنگ رضوی سال 1392

عضو هیات علمی وداور عملی همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی 1394

مشاور معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد خراسان رضوی از سال 1390

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اداره کل کمیته امداد خراسان رضوی از سال 1390

نماینده پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی در دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه

مشاور معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در تدوین برنامه استراتژیک دانشکده

مجری طرح تدوین برنامه پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، 1388

همکاری علمی با نشریات اقتصاد روز، خراسان فرهنگی، شهرآرا و روزنامه خراسان و مرکز پژوهش های روزنامه خراسان( پایگاه رصد)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *