شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

حجت‌الاسلام دکتر حسن‌آقا نظری

 

معرفی اجمالی

 

 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • سردبیر دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی از سال 1388 تاکنون
 • عضو كارگروه اقتصاد شورای تحول در علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگي
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: “درسنامه نظريه‌پردازی علمي اقتصاد اسلامی” (ویراست سوم)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / بهار 1391
  • مقاله: “خاستگاه نظریه‌­پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن” / فصلنامه نظریه‌­های کاربردی اقتصاد / سال سوم / شماره 2 / تابستان 1395.
  • طرح تحقیقاتی: “هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامی” / مجری/ كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ 22/ 9/ 82 در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / كتاب سال حوزه در سال 83 / پژوهش ديني برگزيده سال 82 از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور.

 

 

معرفی تفصیلی

 الف) مشخصات فردي:

نام ونام خانوادگي: حسن‏‌آقا  نظري         گروه: اقتصاد      متولد: 1328

نام پدر: علي محمد                         صادره از: شاهرود

وضعيت تحصيلات دانشگاهي: مباني حقوق اسلامي / خبرگان بدون مدرك / 1374

آخرين درجه تحصيلات حوزوي: اجتهاد                   عنوان پايان نامه: قاعده حيازت

مرتبه علمي: استاد پايه 24

نشاني محل كار: قم / پرديسان / بلوار دانشگاه/ بعد از دانشگاه آزاد اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تلفن:32111252 025                                  نمابر:02532803090

پست الكترونيكي  HNazari@rihu.ac.ir

 

ب) سوابق علمي – اجرايي: نام سازمان يا مؤسسه / نوع فعاليت / سمت

 1. سمت: رئيس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 2. استاد گروه اقتصاد
 3. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشي / رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي ،مدير و عضوهيئت علمي گروه اقتصاد و عضو شوراي علمي گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 4. سردبير دوفصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران از سال 1386 تاكنون
 5. سردبير نشريه علمي پژوهشي معرفت اقتصاد اسلامی از سال 1388 تاکنون
 6. عضو كميته فقهي سازمان بورس اوراق بهادار كشور
 7. عضو كميته علوم انساني و علوم اجتماعي گروه علوم حوزه‌اي
 8. عضو كارگروه اقتصاد شوراي تحول در علوم انساني، شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 9. شركت در دومين كنفرانس اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي و ارائه مقاله
 10. سومين كنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس/ ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 11. چهارمين كنفرانس اقتصاد اسلامي / ارائه مقاله و عضو كميته علمي و هيات داوران كنفرانس (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 12. عضو كميته علمي همايش بين المللي بررسي انديشه هاي اقتصادي آيه الله شهيد صدر (ره) از طرف رئيس دانشگاه مفيد
 13. پنجمين همايش اقتصاد اسلامي / دانشگاه تربيت مدرس / عضو شوراي سياستگذاري و شوراي علمي همايش (نماينده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در همكاري و مشاركت در برگزاري)
 14. چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي/ سازمان امور مالياتي كشور/ ارائه مقاله و سخنراني/ 1390
 15. عضو و نايب رئيس كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 16. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري مديريت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 17. عضو كميته تحصيلات تكميلي دوره دكتري دانشكده اقتصاد و معارف اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)
 18. عضو هيات تحريريه نشريات علمي پژوهشي: 1- معرفت اقتصادي     2- روش‌شناسي علوم انساني
 19. رئيس پژوهشكده علوم اجتماعي از سال 1389 تا 1393
 20. مدير گروه اقتصاد  از سال 1373 تا 1393

 

 ج) سوابق تحقيقاتي: عنوان طرح تحقيقاتى/ سمت در طرح

 1. هزينه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامي / مجري/ كسب اثر برتر اولين دوره جايزه اقتصاد اسلامي در مورخ 22/9/82 در پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / كتاب سال حوزه در سال 83 / پژوهش ديني برگزيده سال 82 از طرف دبيرخانه دين پژوهان كشور.
 2. فلسفه اقتصاد / مجري
 3. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / مشاور
 4. درآمدي بر مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي / مشاور
 5. توسعه در آيينه تحولات/ مشاور
 6. مباحثي در فلسفه اقتصاد / مجري
 7. توليد از منظر قرآن كريم/ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي/ مجري
 8. ناهنجاري فرهنگي- اقتصادي درآمد مالياتي كشور و راه حل‌ها با رويكرد آموزه‌هاي اسلامي/ موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره)/ مجري
 9. آسيب‌شناسي نحوه مصرف انفال در ايران بر اساس قواعد اقتصادي اسلامي/ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي/ مجري
 10. صندوق‌هاي وقفي/ مركز تحقيقات توسعه وقف دانشكده الهيات دانشگاه شهيد بهشتي/ مجري

 

د) سوابق فعاليت هاي آموزشي: عنوان دروس مورد تدريس/نام مؤسسه يا دانشگاه/شهر

 1. مباني اقتصاد اسلامي / دانشگاه شهيد بهشتي / تهران
 2. مباني فقهي اقتصاد اسلامي / دانشگاه علامه طباطبايي / تهران
 3. اقتصادنا  (شهيد صدر) / مؤسسه در راه حق  / قم
 4. اقتصادنا و فلسفتنا / مدرسه شهيدين
 5. اقتصاد عمومي / گروه تخصصي تبليغ شوراي مديريت حوزه علميه قم / قم
 6. فقه و اصول / مدرسه شهيدين / قم
 7. فقه معاملات / مؤسسه امام خميني /1380/ قم
 8. اقتصاد اسلامي / شوراي مديريت پايه9 / سال 69 – 73
 9. فقه العقود / دكتري موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / 80 – 81

10- فقه الاقتصاد/ كارشناسي ارشد موسسه آموزشي – پژوهشي امام خميني(ره) / 84 تا كنون تمامي ترمها

11- اصول/ جامعه المصطفي/ دانشجويان دكتري فقه و اصول/87 تا كنون

12 – فقه العقود / دانشجويان دكتري فقه و اصول مدرسه حجتيه/ 87

13- فقه و اصول/ دانشجويان دكتري رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ 1388

14- روش‌شناسي اقتصاد اسلامي/دانشجويان كارشناسي ارشد رشته اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/1391

15- فقه العقود در حوزه علمیه قم، مدرسه فیضیه از سال 1391

 

 ه) عناوين پايان نامه هايي كه استاد راهنماي آن بوده اند: عنوان پايان نامه/ مقطع/ سال / مركز علمي

 1. مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه / 1375/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 2. اسلام و فقر / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 3. بررسي فقهي انواع بيع و نقش آنها در تأمين مالي / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 4. معيارها و شاخص‏هاي توسعه انساني در اسلام / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 5. ماهيت پول / كارشناسي ارشد / 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 6. آثار اقتصادي كاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن / كارشناسي ارشد/ 1379/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 7. مباني توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ايران / مشاور رساله دكتري (خليليان ) / 1380/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 8. تنزيل از نظر فقهي اقتصادي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1378/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 9. سياستهاي اقتصاد اسلامي / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1378/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 10. انفاق از نظر قرآن / مشاور پايان نامه / كارشناسي ارشد/ 1380/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 11. اتحاد اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه / استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ 81-80/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 12. ربا در قرآن و روايات /استاد راهنما/ كارشناسي ارشد/ 82-81/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره»
 13. ربا وبررسي راه‏هاي توجيه آن/استاد مشاوره/ كارشناسي ارشد/ 79-78/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني«ره»
 14. معاطاه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / 83ـ 82
 15. خاتميت در قرآن و روايات / استاد راهنما / كارشناسي ارشد / 83
 1. عدالت اجتماعي / استاد راهنما / سطح چهار (معادل دكتري) / 82
 2. حق مهر و نفقه / استاد راهنما / كارشناسي ارشد/ مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي / 82
 3. شاخص هاي توسعه از نظر اسلام / استاد مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/83
 4. هره / مشاور دكتري / موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) / 84
 1. الاسلام بين الاصاله و التغريب/ استاد راهنما دكتري- مدرسه حجتيه
 2. احكام فقهي پول / رساله كارشناسي ارشد مركز جهاني علوم اسلامي

22- تنجيم از نظر فقهي / استاد راهنما / شوراي مديريت

23- منهج استدلال الفقهي عند الشيخ الانصاري/ استاد راهنما سطح 4 (معادل دكتري) مجتمع عالي فقه جامعه المصطفي/ 1388-89

24- بررسي فقهي نظريه كاهش جبران ارزش پول/ استاد راهنما/ دانشكده الهيات دانشگاه امام صادق(ع)/1389

 1. نظارت و بازرسي در فقه اسلامي/استاد مشاور/ مركز مديريت حوزه علميه قم/1389

26- مباني فقهي بيمه/ استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/1389

27- اجير و احكام آن در عقد اجاره/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/1389

28- حجيه السنه الشريفه، دراسه اصوليه/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/1389

29- بررسي فقهي اقتصادي ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي و برخي ابزارهاي آن/استاد راهنما/ مركز مديريت حوزه علميه قم/1390

30- اصول و مباني ماليات‌هاي حكومتي/ استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/1390

31- تاثير نهادهاي مالي غير سپرده پذير در اقتصاد اسلامي/ استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390

32- مباني نظري فقهي-اقتصادي توزيع ريسك و مخاطره در بازارهاي مالي/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)/1390

33- الگوي مصرف از ديدگاه اسلام با تطبيق بر مصرف انرژي در ايران/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1390

34- بررسي فقهي قراردادهاي مستقبليات اختيارات و فروش استقضراضي/استاد راهنما/كارشناسي ارشد/ مركز مديريت حوزه علميه قم/1391

35- ضمان انخفاض قيمه النقد في شريعه الاسلاميه/استاد راهنما/ مجتمع آموزش عالي فقه جامعه المصطفي (ص) العالميه/1391

36- اشتغال زنان در نظام اقتصادي/استاد راهنما/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1391

37- بررسي فقهي و حقوقي وقف سهام شركت‌ها/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1391

38- بررسي الگوي تفكيك در بانكداري اسلامي به عنوان يك الگوي مطلوب/ استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1391

39- مصارف و شيوه تخصيص بيت المال در اسلام با بررسي تطبيقي بودجه دولت/استاد مشاور/ موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)/1391

 

 و) تأليف يا ترجمه كتاب:

 1. درآمدي بر اقتصاد اسلامي (يكي از مولفان)/ سازمان سمت / 1363
 2. مباني اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان) / سمت / 1371/ مسول آماده كردن كتاب جهت چاپ
 3. پول در اقتصاد اسلامي(يكي از مولفان)/سازمان سمت/ 1374/ ترجمه اين اثر به انگليسي Money in Islamic Economic/ ترجمه اين اثر به عربي النقد في الاقتصاد الاسلامي
 4. هزينه و درآمد دولت اسلامي / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه – وزارت خانه اقتصاد دارايي / 1382
 5. نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي/ چاپ مشترك بين پژوهشگاه و سازمان سمت / 1385
 6. كار و توليد / كانون انديشه جوان (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) / چاپ سوم / 1384
 7. مباني بخش عمومي در اقتصاد اسلامي/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت/ تابستان 1390
 8. نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ويراست دوم) / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / زمستان 1390
 9. درسنامه نظريه‌پردازي علمي اقتصاد اسلامي (ویراست سوم)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت / بهار 1391
 10. مباني فقهي- اقتصادي نهادهاي مالي بازار سرمايه اسلامي/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهار 1392 .
 11. قاعده حيازت با رويكرد اقتصادي / انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم / 1385

 

ز) مقالات علمی تخصصی (فارسی، عربی، لاتین): عنوان مقاله/نام نشريه/زمان نشر

1- بخش عمومي در اقتصاد اسلامي / سمينارمشترك سازمان سمت و وزارت دارايي / 1368

2-  توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي / سمينار اقتصاد اسلامي آستان قدس رضوي مشهد/ 1370

3-  عوامل تورم در اقتصاد ايران / معرفت / 1376

4-  تمايز مباني دخالت دولت رفاه در ليبراليسم و دولت اسلامي / همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس  / 1380

5 –  نقدي بر جايگزيني نرخ نسيه به جاي نرخ بهره /  سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي دانشگاه تربيت مدرس / سال 1382

6-  درآمدي بر شكل گيري نظريات علمي اقتصاد اسلامي / چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي / سال 1382

7-  عدالت اقتصادي از نظر افلاطون ، ارسطو ، و اسلام / فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي / 1383

8-  العداله الاقتصاديه من وجهه نظر افلاطون ، ارسطو، هايك و اسلام / مجله المنهاج – لبنان/ 1383

9 –  ارايه مقاله «درآمدي بر شكل گيري بازار مشترك اسلامي» به شانزدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي / سال 1383

10-  بانكداري اسلامي بر مبناي فقهي امام / دانشنامه امام علي (ع)/ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) / 1384

11-  ارائه مقاله «درآمدي بر روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي» به چهارمين كنفرانس دو سالانه اقتصاد اسلامي / پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس سال 84

12-  ارائه مقاله «بررسي كلي كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان» / كنفرانس بين المللي حقوق زنان/ سازمان تقريب مذاهب سال / 1384

13- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري ايران / مجله انديشه حوزه / سال 1384

14- آسيب شناسي قرارداد فروش اقساطي در عمليات بانكداري / مؤسسه امام خميني / سال 85

15- اصول راهبردي توسعه اجتماعي – اقتصادي از ديدگاه امام علي (عليه السلام) / بنياد نهج البلاغه / 1385

16- روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي / كنگره ملي علوم انساني: وضعيت امروز و چشم انداز فردا (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) / سال 1385

17-  مقاله «جايگاه اعتباريات در روابط اقتصادي و اجتماعي» / / مطالعات اقتصاد اسلامي شماره 1/پاييز و زمستان 1387

 1. Human Development (From Islamic Doctrine perspective)

ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال 1386

19-  مقاله «منهج تنظير علم الاقتصاد الاسلامي / ارائه در كنفرانس بين المللي مالزي / سال 1386

20-  Ustadh Sadr on the Estrangement of Ethics and Economics

كنفرانس مشترك مركز اسلامي لندن و كالج الهيات دانشگاه لندن/ 1386

21 – گستره دخالت دولت در اقتصاد ايران و ارزيابي كارآمدي آن از نظر آموزه هاي اسلامي / پنجمين همايش بين المللي دوسالانه اقتصاد اسلامي / 1386

22- الأزمة النقديه – الماليه في البلدان الغربيه و علاقتها بنظام الاقراض/ ارائه در همايش و چاپ در مجموعه مقالات همايش الازمة الماليه العالمية و الحلول الاسلامية و دور المصارف/سال1388

23- نظام مالياتي مطلوب با رويكرد آموزهاي اسلامي / ارائه در همايش ماليات اسلامي و چاپ در مجموعه مقالات همايش

24- مقاله «سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني و تاثير متقابل آن دو به عنوان مباني عدالت و پيشرفت»(رويكرد مقايسه اي بين ليبراليسم و آموزه‌هاي اسلامي)/ دومين نشست انديشه‌هاي راهبردي (عدالت) مربوط به الگوي توسعه اسلامي- ايراني و در مجموعه مقالات اين نشست به چاپ رسيده است./ ارديبهشت 1390

25- ماليات و مشوق‌هاي مالياتي در گردونه عدالت اجتماعي/ چهارمين همايش ماليات‌هاي اسلامي

(سازمان امور مالياتي كشور)/ 1390

26- مقاله «تاثير بخش اعتباري قراردادي آموزه‌هاي اسلامي بر بخش واقعي اقتصاد»/ دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي دانشگاه امام صادق(ع)/ شماره 4 / بهار و تابستان 1389

27-  الاستصحاب في الشبهات الحكميه/ فصلنامه پژوهش‌هاي اصولي(فصلنامه تخصصي علم اصول)/ 1390

28- مقاله روش شناسي نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نخستين كنگره علوم انساني- اسلامي/ ارديبهشت 1391

29-  اضحيه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره 13/ 1388

30- اطعمه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره14/1388

31- بيع الفضولي/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره23/1390

32- بيع المعاطاه/ موسوعه الفقه الاسلامي(دايره المعارف)/  شماره23/1390

33- بايسته‌هاي فقه پژوهشي در تامين اجتماعي/ اسلام و علوم اجتماعي/شماره 8

34- عوامل ايجابي و سلبي حاكم بر درآمدهاي مشروع در انديشه‌هاي شهيد مطهري(ره)/مجموعه مقالات بنياد علمي و فرهنگي شهيد مطهري(ره)/گواهي چاپ

35- ضمانت بانکی و ضمانت کاهش قدرت خرید پول/ مجموعه مقالات کنگره بررسی شخصیت، اندیشه و آثار علامه محمدمهدی آصفی/1393.

36- چیستی نهاد با رویکرد به آموزه اخلاقی التزام به تعهدات/فصلنامه اقتصاد وبانکداری اسلامی/شماره 12

37- بررسی فقهی وقف پول از منظر فقه شیعه و کارکردهای آن در اقتصاد ایران/ مطالعات فقه امامیه/ شماره5

38- راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه­گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران / دوفصلنامه مطالعات فقه امامیه / شماره 7 / پاییز و زمستان 1395

 

ح) مقالات علمي – پژوهشي:

1 – اشتغال، توليد، در آئينه نهج البلاغه/ فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال 1380
2 – عدالت اقتصادي از نظر هايك و اسلام / فصلنامه نامه مفيد (علمي – پژوهشي) / سال 1381
3 – تفاوت علوم طبيعي و انساني / مجله معارف اسلامي (علمي – پژوهشي)/ معاونت پژوهشي حوزه علميه قم / زمستان 1384

4 – بررسي ديدگاههاي برخي اقتصاددانان مسلمان در مورد پيش فرضهاي تقاضا و بازنگري آنها بر اساس معرفت شناختي مطلوبيت / مجله پژوهشهاي اقتصادي (علمي – پژوهشي) پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس / سال 1386

5 – الاحكام الحكومية و دور تقدير المصلحة في بلورتها (اتجاه قانون اقتصادي) / مجله علمي بين المللي نصوص المعاصره / بيروت / سال 1386 (2007)ISC

6 – عدالت اقتصادي از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه سال چهارم، شماره چهاردهم، تابستان 1383.

7 – توسعه سرمايه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلام و تأثير آن بر توسعه انساني، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 26.

8 – نظريه مشاركت در سود، امتيازها، چالش‌ها و راه‌حلها، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي/شماره 29/ سال هشتم بهار 1387.

9 – محاوله لا نتاج علم اقتصاد اسلامي، نصوص معاصره، السنه الثالثه، العدد الثاني عشرISC
10- الضرائب الاسلاميه و التنميه الاقتصاديه/مجله الاجتهاد و تجديد/ شماره 13 و 14 زمستان و بهار 2010 / ISC

11- روش شناسي شهيد صدر درباره شكل گيري علم اقتصاد اسلامي و تحقيق نهايي درباره آن/ روش شناسي علوم انساني/ شماره 61 / زمستان 1388

12- روش شناسي تمايز اقتصاد اثباتي و هنجاري و بازنگري آن در راستاي نظريه پردازي علم اقتصاد اسلامي(مقاله علمي پژوهشي)/ روش شناسي علوم انساني/ شماره 64 و 65/ پاييز و زمستان 1389
13- قدرت خريد؛ مقوم مثليت پول‌هاي اعتباري/نشريه جستارهاي اقتصادي/شماره 13/بهار و تابستان 1389

14- الضرائب الإسلاميه و آثارها الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و تجديد/شماره 15 / تابستان 2010 (ISC)

15- الضرائب الإسلاميه، أثرها علي الستثمار و الاستهلاك/ مجله نصوص معاصره/ شماره 20/ پاييز 2010  (مقاله ISC)

16- انخفاظ فقر المجتمع احدي اهداف الضرائب الاسلاميه/ مجله الاجتهادوالتجديد/ 1390 (ISC)
17- دور الضرائب الاسلاميه في النمو و الاستقرار الاقتصادی/ مجله نصوص معاصره / شماره 16 /  بهار 1390 (ISC)

18- خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي/ نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره 69 / زمستان 1390

19- آسيب شناسي علم اقتصاد نئوكلاسيك در ايران و ضرورت بازسازي آن/نشريه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره 70/بهار 1391

20- الضرائب الاسلاميه و دورها في الحد من الفقر/ مجله الاجتهاد والتجديد(ISC)/ شماره 22/ بهار 2012

21- المسؤوليات الاقتصاديه للدوله الاسلاميه/ مجله الاجتهاد و التجديد(ISC)/ شماره 23/ تابستان 2012

22- مالكيت حقوقي نهادهاي مالي (شخصيت حقوقي نهادهاي مالي)/مجله اقتصاد اسلامي/ شماره 43/پاييز 1390

23- جستاري در دوام مقبوليت نظريه رفتار عقلاني كامل در علم اقتصاد/مجله سياست گذاري اقتصادي/شماره 8/ پاييز و زمستان 1391

24- تخصيص و بهره‌برداري از انفال در ايران (مطالعه موردي: واگذاري معادن)/فصلنامه راهبرد و مجلس/ شماره 73/ بهار 1392

25- روش‌شناسي فقه نظريات اقتصادي از ديدگاه شهيد صدر/معرفت اقتصاد اسلامي/شماره 8

26- علت و دليل در علوم اجتماعي/دوفصلنامه روش‌شناسي علوم انساني/ شماره 81 / زمستان 1393 / صص 151-142

27- بررسي امكان تكامل نظريه‌ها و الگوهاي عقلانيت در علم اقتصاد با استفاده از يافته‌هاي دانشمندان مسلمان: يك رويكرد ميان رشته‌اي/دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي

28- الربا و آثاره الاقتصادیه / مجله نصوص معاصره / گواهی چاپ در شماره 30 (ISC)

29- الربا و آثاره الاقتصاديه/ مجله الاجتهاد و التجدید، شماره 30 و 31، بهار و تابستان 1392

30- مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه‌حل آن/ جستارهای اقتصادی ایران/ شماره 20 /  پاییز و زمستان 1392

31- تفسیر الفعل الاختیاری من منظار مدرسه المحقق الاصفهانی و مدرسه المحقق النائینی/ مجله نصوص معاصره /  شماره 35

32- تفسیر الفعل الاختیاری مقارنه بین مدرستی الاصفهانی و النائینی / مجله نصوص معاصره / شماره 36 و 37 / پاییز و زمستان 1393

33- Their Solutions on the Basis of Islamic Precepts Tax-Related Abnormalities in Iran and / مجله حکمت / کانادا / 1393

34- غسل المال السلبی و الایجابی و السیاسی / نصوص معاصره / شماره 40

35- غسل المال السلبی و الایجابی والسیاسی/ مجله الاجتهاد و التجدید / شماره 36 و 37 / پاییز و زمستان 1394

36- غسیل الاموال، المشکله والآثار، سبل المکافحه فقها وقانونا/نصوص معاصره/ شماره 42

37- غسیل الأموال المشکله، الآثار، سبل المکافحه فقهاً و قانوناً / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره 40 و 41 / پاییز و زمستان 1395

38- تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی/ روش شناسی علوم انسانی/ شماره 86 / بهار 1395

39- خاستگاه نظریه‌­پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن / فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد / سال سوم / شماره 2 / تابستان 1395 / صص 158 – 137

40- آثار عملیه غسیل الاموال / نصوص معاصره / شماره 43 / پاییز 2016 م (پاییز 1394)

41- آثار عملیه غسل المال / مجله الاجتهاد و التجدید / شماره 38 و 39 / بهار و تابستان 1394

42- الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام و دلالت­های آن بر الگوهای نوین / معرفت اقتصادی / سال سوم / شماره دوم / پیاپی ششم / بهار و تابستان 1391 / صص 5 – 28.

 

ط) ارائه بحث در نشست هاي علمي:

1 – بررسي نظريه بوم باورك به عنوان ناقد / دومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ 11/10/83

2 – تبيين مباحث كتاب «نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / سومين نشست تخصصي انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ 10/9/84
3 – ارائه بحث «رابطه كاهش قدرت خريد پول و بهره» در چهاردهمين كرسي آزاد انديشي و نظريه پردازي / دفتر جنبش نرم افزاري دفتر تبليغات اسلامي / مورخ 13/2/85

4 – تبيين مباحث كتاب «نظريه پردازي اقتصاد اسلامي» ارائه دهنده مباحث كتاب جهت نقد / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم/ مورخ 2/4/1385

5 – نقد «لايحه قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 44» به عنوان كارشناس اقتصادي و ناقد لايحه / انجمن اقتصاد اسلامي حوزه علميه قم / مورخ 13/7/1386

6 – ارائه بحث نظريه پردازي علمي اقتصاد اسلامي در جلسه گروه علمي فلسفه هاي مضاف / مورخ 26/8/86

7 – نشست علمي «نقد و بررسي نظريه مالكيت فكري» / پايان نامه جناب دكتري آقاي محمود حكمت نيا / به عنوان ناقد در مركز دين پژوهان كشور مورخ

8- نشست علمي تخصصي الگوي تفكيك دربانكداري بدون ربا/ به عنوان ناقد / برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه/1388

9- نشست علمي دولت حقوق متقابل (دولت اسلامي)/ به عنوان ارائه كننده بحث /برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي حوزه با همكاري پژوهشگاه حوزه و دانشگاه/ بهمن 1388
10-نشست علمي ساخت مالي متوازن ساختي مناسب نظام مالي كشور/ به عنوان ناقد/ برگزاري توسط انجمن اقتصاد اسلامي / ارديبهشت 1389

11- نشست علمي تخصصي «شاخص‌هاي عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام» / برگزاري توسط گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

ي) عنوان رساله دكتري :

 1. قاعده حيازت / 73 – 74 / آموزش عالي خبرگان بدون مدرك

 

ك) آشنايي با زبان:

1- عربي پیشرفته

2- انگلیسی مقدماتی

Comments are closed.