شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید مجتبی امامی

معرفی مختصر

 • دکترای مدیریت دولتی – گرایش تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری عمومی، دانشگاه تهران پردیس فارابی قم

 • عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام (مهر 1386 تاکنون)

 • مدیر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام از بهمن 1397 تاکنون

 • حوزه علایق مطالعاتی:
  • خط مشی گذاری مدیریت دولتی
  • امور اداره دانشگاه‌ها
  • مدیریت اسلامی
  • ارزشیابی خط مشی‌های عمومی
 • برخی از آثار ایشان:

  • رساله دکتری با عنوان: «فهم فرآیند تقلیدپذیری در خط مشی گذاری عمومی ایران: پژوهشی مبتنی بر روش شناسی نظریه پردازی داده بنیاد»
  • مقاله: «آموزش میان رشته‌ای مدیریت دولتی در ایران: الزامات برنامه‌ریزی درسی». فصلنامه مطالعات میان‌ رشته‌ای در علوم انسانی، امامی و دیگران
  • مقاله:«آسیب شناسی حرکت‌های جاری برای دستیابی به الگوي اسلامی-ایرانی پیشرفت: مداقّه‌هایی از منظر خط مشی‌گذاری عمومی»، ارائه شده در سلسله نشست‌های تخصصی طراحی نقشه راه در تدوین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

رزومه

Comments are closed.