شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی‌اصغر پورعزت

معرفی مختصر

  • استاد و هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

  • رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

  • ریاست مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران

  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: “مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البلاغه امام علی(ع).” تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1387.
    • کتاب:  “مدیریت راهبردی عصر مدار: رویکرد آینده پژوهانه به منافع عمومی.” تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1389.
    • کتاب: “مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت.” تهران: مرکز الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، 1394.

 

وب‌سایت دکتر پورعزت

 

Comments are closed.