شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی

معرفی محتصر:

  • دکترى, مديريت سياستگذارى, دانشگاه تهران
  • کارشناسى ارشد پيوسته, معارف اسلامى و مديريت بازرگانى, دانشگاه امام صادق(ع)
  • استادیار و عضو هیئت علمی بخش آموزشی آینده پژوهشی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: “درآمدى بر مديريت صالحين: رويکردى آينده‌نگر.” تهران: 1389
    • ترجمه کتاب: تفکر درباره آینده: رهنمودهایی برای آینده‌نگاری راهبردی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1395، ذوالفقارزاده و دیگران.
    • مقاله: “روندهاى محيطى موثر بر آينده رسانه ملى در چشم  انداز بيست ساله کشور.” فصلنامه پژوهش هاى مديريت راهبردى(دانشگاه آزاد واحد نراق) 20، 54 (1394): 63ـ99.

 

رزومه

Comments are closed.