شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر حسین حسن‌زاده

معرفی مختصر

 • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
 • تخصص در حوزه‌های:
  • مالی اسلامی
  • ابزارهای مالی
  • تأمین مالی
  • بازار سرمایه
 • برخی از آثار ایشان:
  • مدیریت پروژه جلد اول، دوم، سوم و چهارم مجله تحقیقات مالی اسلامی
  • کارشناس پروژه گزارش نحوه تأمین مالی اسلامی بنگاه‌های صنعتی

Comments are closed.