شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مرتضی جوانعلی آذر

  • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام»
  • عضو کمیته علمی مرکز نوآوری و ایده‌پردازی علوم انسانی اسلامی
  • مؤلف کتاب «سیمای سازمان از نگاه اسلام در پرتو استعاره امانت»، ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام»
  • حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی
    • مطالعات ناظر به حوزه مباني علوم انساني اسلامي،
    • مطالعات اسلامي در حوزه سياستگذاري،
    • مطالعات اسلامي در حوزه اداره بخش عمومي.

Comments are closed.