شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر محسن برهانی

 

معرفی اجمالی

  • استادیار و عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: اخلاق و حقوق کیفری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1395
    • مقاله: افساد فی الارض ابهام مفهومی مفاسد عملی، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دوره 2، شماره 2 و 3، 1394.
    • مقاله: گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)42، 3، 1391.

 

رزومه

Comments are closed.