شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید مهدی سجادی

مشخصات
گرايش: فلسفه تعليم و تربيت
رتبه علمي: دانشيار
دكتري: دكتري فلسفه تعليم و تربيت
كارشناسي ارشد: تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
كارشناسي: علوم تربيتي(گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي)
آدرس:  تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ی علوم انساني، گروه علوم تربيتي، طبقه چهارم، اتاق 439، صندوق پستي 139-14115 .
تلفن: +982182884670
فكس: +982182883617
پست الكترونيك: sajadism@modares.ac.ir

 

زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي

1-      فلسفه تعليم و تربيت

2-      معرفت شناسي

3-      متدولوژي

4-      تربيت اخلاقي ، ارزشي و ديني

5-      پست مدرنيسم

6-      جهانی شدن

7-      هرمنوتیک و تعلیم و تربیت

8-      تكنولوژي اطلاعات و تعليم و تربيت

 

سوابق تحصيلي

1        ليسانس :  علوم تربيتي, دانشگاه تهران, ایران, ١٣٦٦

2        فوق ليسانس :  تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت, تربيت مدرس, ایران, ١٣٧٠

3        دكتري :  فلسفه تعليم و تربيت, تربيت مدرس, ایران, ١٣٧٦

 

تجارب تحقيقاتي

1-      تبيين امکان و ضرورت برقراري ارتباط بين مسجد و مدرسه به منظور ارائه راهکارهاي بهبود ارتباط فيمابين – سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان تبليغات اسلامي, ایران, –

2-      تبيين جالشهای اساسی توسعه فرهنگ دينی, سازمان مديريت و برنامه ريزی, ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٣ –

3-      تبيين نقش و جايگاه نخبگان دانشگاهي در توسعه فرهنگ ديني, موسسه عرش پژوه, ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٣ –

4-      تدوين برنامه ملي توسعه فرهنگ ديني و دينداري در جوانان, .سازمان ملي جوانان, ایران, ٢٩/٠١/١٣٨٤ –

 

دروس تدريس شده

1-      تعليم و تربيت اسلامي

2-      – مکاتب فلسفي و آراء تربيتي

3-      فلسفه و تعليم و تربيت

4-      سير آراء تربيتي در غرب

5-      زبان تخصصی

6-      فلسفه ها و نظريه هاي معاصر تعليم و تربيت(پست مدرنيسم،هرمنوتيك،جهاني شدن ، تكنولوژي اطلاعات)

 

كتب منتشر شده

1-      ١٣٧٠, تعليم و تربيت و توسعه ملي , انتشارات تربيت , ایران
ترجمه

2-      ١٣٧٣, فرآيند تدريس , انتشارات تربيت , ایران
ترجمه و تاليف

3-      ١٣٧٩, چند مبحث اساسي در فلسفه تعليم و تربيت , – انتشارات اميرکبير , ایران
تاليف ترجمه

4-      ١٣٨٠, تبيين رويکرد استنتاج در فلسفه تعليم و تربيت , انتشارات اميرکبير , ایران

5-      ١٣٧٨, چشم اندازهاي نوين در تعليم و تربيت مسلمانان , انتشارات سرآمد کاوش , ایران

6-      ١٣٧٨, مقدمه اي بر تجزيه و تحليل مفاهيم تربيتي , انتشارات سرآمد کاوش , ایران

7-      ١٣٧٠, اصول اخلاقي در تعليم و تربيت , انتشارات تربيت , ایران

8-      ١٣٨٢, رويکردها و روشهای تربيت اخلاقی, .انتشارات جنگل, ایران

9-      ١٣٨۵, پژوهشي در چالشهاي توسعه فرهنگ ديني, انتشارات موسسه عرش پژوه, ایران

10-    اوقات فراغت(مباني فلسفي و روانشناختي اوقات فراغت, موسسه عرش پژوه, ایران

 

مقالات داخلي چاپ شده

1-      ١٣٧٦, ‘تئوري تربيتي و ارتباط آن با عمل تربيتي ‘, مجله مدرس, شماره 3, صفحات

2-      ١٣٨٤, ‘تبیین و ارزیابی رویکرد عقلانی به تربیت دینی’, مجله نوآوری های آموزشی, صفحات

3-      ١٣٧٦, ‘تبيين و ارزيابي ديدگاه معرفت شناختي مکاتب فلسفي و دلالتهاي روش شناختي آن ‘, مجله پژوهش در مسايل تربيتي , صفحات

4-      ١٣٨٢, ‘نقد مبانی نظری خصوصی سازی آموزش عالی’, مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, صفحات

5-      ١٣٨٣, ‘جهانی شدن و تعليم و تربيت’, مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه اهواز, صفحات

6-      ١٣٨٣, ‘بررسی تطبيقی هويت زن در مدرنيسم و پست مدرنيسم و دلالتهای تربيتی آن’, مجله دانشور, صفحات

7-      ١٣٨٢, ‘تبيين پارادکسهای ممکن بين آموزه های تربيتی مولوی و پست مدرنيسم’, مجله نامه مفيد, صفحات

8-      ١٣٨٤, ‘کثرت گرایی فرهنگی، هویت و تعلیم و تربیت’, مجله اندیشه های نوین تربیتی.دانشگاه الزهراه, صفحات

9-      ١٣٨٤, ‘تبیین و تحلیل کثرت گرایی دینی و دلالتهای آن برای تربیت دینی’, مجله دانشور رفتار. دانشگاه شاهد, صفحات

10-    ١٣٨٤, ‘)تبیین چالشهای تربیت مدنی در نظام آموزش و پرورش ایران’, مجله مطالعات علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه فردوسی, صفحات

11-    ١٣٨٣, ‘ تبیین و تحلیل جریان اسلامی سازی علوم و آثار آن برای تعلیم و تربیت’, مجله نوآوری های آموزشی, شماره 7, صفحات

12-    ١٣٨٦, ‘تبيين ديدگاه هرمنوتيك هايدگر و دلالتهاي تربيتي آن’, مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران, صفحات

13-    ١٣٧٨, ‘ تبيين و تحليل زبان شناختي امکان تربيت ديني ‘, مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه مشهد , صفحات

14-    ١٣٧٩, ‘رويکردها و روشهاي تربيت اخلاقي و ارزشي،دانشگاه قم’, پژوهشهاي علوم انساني , صفحات

15-    ١٣٧٩, ‘بررسي و ارزيابي کنفرانسهاي بين المللي تعليم و تربيت اسلامي – قم ‘, کتاب تربيت اسلامي، , صفحات

16-    سيد مهدي سجادي و زهرا دشتي ١٣٨٧, ‘تبيين تعليم و تربيت از منظر پسا ساختار گرايي’, انديشه هاي نوين تربيتي, جلد دوره جهارم -بهار و تابستان , شماره 2و1, صفحات 97-81

17-    ١٣٨٠, ‘ شيوه هاي نشر آثار و انديشه هاي امام خمينی (ره)در برنامه هاي درسي، ‘, کتاب تربيت اسلامي، , صفحات

18-    ١٣٨١, ‘)تبيين چالشهای بنيادين رويکردهای تحقيق در تربيت اسلامی’, فصلنامه علمی-تخصصی حوزه و دانشگاه, شماره 28, صفحات

19-    ١٣٧٩, ‘هويت از منظر مدرنيسم ، پست مدرنيسم و پسا پست مدرنيسم’, مجله ريحانه , شماره 3, صفحات

20-    ١٣٨٤, ‘منيسم و پست مدرنيسم ‘, فصلنامه كتاب زنان, صفحات

21-    ١٣٧٩, ‘فلسفه و تدريس’, مجله حوزه و دانشگاه, شماره 4, صفحات

22-    ١٣٨٢, ‘تربيت اخلاقي از منظر پست مدرنيسم’, كتاب تربيت اسلامي.پژوهشكده آموزش و پرورش.شماره 2, صفحات

23-    سيد مهدي سجادي و ابوالفضل علي آبادي ١٣٨٧, ‘تبيين نظريه اخلاق در فلسفه مدرن و پست مدرن و نقد تطبيقي دلالتهاي آن در تربيت اخلاقي’, فصلنامه علمي – پژوهشي تعليم و تربيت, جلد 24, شماره 1, صفحات 164-137

24-    سيد مهدي سجادي و علي ايمانزاده ١٣٨٧, ‘بررسي و تبيين فضاي ريزوماتيك و دلالتهاي آن در برنامه درسي’, مطالعات برنامه درسي ايران, جلد -پذيرش چاپ, صفحات

25-    سجادي- سيد مهدي و كامران جباري , ‘تبيين تربيت ديني از منظر ظاهرگرايي اسلامي و نقد آن بر اساس عقل گرايي’, مجله مطالعات اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد, جلد زير چاپ, صفحات

26-    سيد مهدي سجادي , ‘تعليم و تربيت،خانواده و وجدان كاري’, فرهنگ پژوهش, صفحات

27-    سيد مهدي سجادي و علي ايمانزاده ١٣٨٨, ‘چالشهاي اساسي تربيت ديني در فضاي ريزوماتيك’, علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز, جلد زمستان 1386, شماره 4, صفحات 1-20

28-    سيد مهدي سجادي و علي عبدالله يار ١٣٨٧, ‘تبيين ابعاد اخلاقي پژوهشهاي تربيتي و رسالت مراكز آموزشي و پژوهشي’, روش شناسي علوم انساني, شماره 57, صفحات 105-123

 

مقالات بين المللي چاپ شده

1-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨٨, ‘Is Hyper – textual learning a Challenge for Traditional Religious Education?’, Canadian Journal of Contemporary Issues in Education, جلد 4, شماره 1, صفحات 70-57

2-      ١٣٨٣, ‘The comparative study of principles of moral education in postmodernism and Islam’, Cambridge.England. Journal of Muslem education quarterly. Islamic academy , شماره 7, صفحات

3-      ١٣٨٤, ‘The paradoxical aspects of postmodern pluralism and transcendentalism in moral education’, Australia.International Journal of learning., صفحات

4-      ١٣٨٦, ‘The Explanation and Critique of the Principles of Postmodern Moral Education’, Journal of Educational Research and Reviews.America, جلد 2, شماره 16, صفحات

5-      ١٣٨٦, ‘Religious Education and Delegitimating of Knowledge’, The American Journal Of Islamic Social Sciences.America, صفحات

6-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨٧, ‘Religious education and Information Technology:challenges and problems’, Journal of Teacching Theology and Religion (Black well Publishing Ltd), جلد 11, شماره 4, صفحات 190-185

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي داخلي

1-      اسكندري.سجادي.فردانش.صادقزاده , ‘نقد معرفت شناختي تيوري ارتباط گرايي از منظر معرفت شناسي رياليسم اسلامي’, كنفرانس بين المللي يادگيري الكترونيكي و تدريس, دانشگاه علم و صنعت, ايران , صفحات

2-      ١٣٧٨, ‘ نقش نظامهاي آموزشي در بهبود روند توسعه سياسي (تحق آزادی’, همايش آزادي و تحقق آن در جمهوري اسلامي – دانشگاه تربيت مدرس , ایران , صفحات

3-      ١٣٧٩, ‘ابعاد و قلمرو اهداف تربيتي از منظر انسان شناسي امام علي (ع)- ‘, همايش تربيت در سيره امام علي (ع) – قم, ایران , صفحات

4-      ١٣٨٠, ‘تبيين و ارزيابي چالشهاي اساسي پيش روي توسعه فرهنگي ديني ‘, همايش دين، توسعه فرهنگي و برنامه سوم، , ایران , صفحات

5-      ١٣٨٠, ‘ تعليم و تربيت و فراغت’, همايش ملي جوانان و فراغت, ایران , صفحات

6-      ١٣٨٣, ‘تعليم و تربيت و جهانی شدن’, :چالشها و راهکارها, ایران , صفحات

7-      ١٣٨١, ‘مساله يابي و تبيين رويكردها و روشهاي: گامي در مساله شناسي تربيت ديني’, همايش آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش, ایران , صفحات

8-      ١٣٨٢, ‘چگونه مدارس مي توانند نقش خود را در تربيت ديني دانش آموزان ايفا نمايند’, همايش تربيت ديني كودكان و نوجوانان, ایران , صفحات

9-      سمانه خليلي ،سيد مهدي سجادي،فاطمه زيبا كلام ١٣٨٧, ‘تهران بررسي جايگاه رشته فلسفه تعليم و تربيت در ايران و نقش و وضعيت آن در كسب موقعيتهاي شغلي فارغ التحصيلان’, همايش تحولات دانشگاههاي ايران و چشم اندازي به سوي كارآفريني, ايران-تهران , صفحات

10-    سيد مهدي سجادي ١٣٨٨, ‘آيا فلسفه تعليم و تربيت صدرايي مي تواند نقد شود؟’, بزرگداشت حكيم ملاصدرا-فلسفه تربيت صدرايي, ايران , صفحات

11-    سيد مهدي سجادي ١٣٨٧, ‘برابري دانش با اطلاعات،فضاي ريزوماتيك،يادگيريهاي فرامتني و چالشهاي آن براي تربيت ديني بومي’, جهاني شدن و بومي ماندن برنامه درسي:چالشها و فرصتها, ايران-بابلسر , صفحات

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي بين المللي

1-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨١, ‘ Plural, Multi-cultural and Global Education’, China-Beijing-Learning Conference 2001, China , صفحات

2-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨٢, ‘Global Education and Learning Paradigm’, London University-Learning Conference 2002, England , صفحات

3-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨٦, ‘Equating of Knowledge with Information and its Challenges for Religious Educatin’, Australia-Sydney-Global Conference of Value of Knowledge, Australia , صفحات

4-      Seyed Mahdi Sajjadi ١٣٨٧, ‘Religious education and information technology:challenges and Problems’, Paris-International Conference on Innovation in Education, Descartes University in Paris, France-Paris , صفحات

 

سخنراني در سمينارها

1-      نشست هاي علمي انجمن فلسفه تعليم و تربيت-دانشگاه تربيت مدرس, سيد مهدي سجادي, يادگيري فرامتني(Hyper-textual Learning) و چالشهاي آن در تربيت ديني, دانشگاه تربيت مدرس, ١٣٨٦

 

عضويت در مجامع علمي

1-      عضو کميته تخصصي گروه تعليم و تربيت اسلامي پژوهشکده تعليم و تربيت , ٢٩/٠١/١٣٧٨ –

2-      عضو کميته تخصصي گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس , ٢٩/٠١/١٣٧٦ –

3-      عضو کميته برنامه ريزي استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري , ٢٩/٠١/١٣٧٩ –

4-      عضو کمیسيون آموزش و پژوهش سازمان ملی جوانان, ٢٩/٠١/١٣٨٣ –

5-      عضو شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني.پژوهشگاه علوم انساني وزارت علوم, ٢٩/٠١/١٣٨٢ –

6-      عضو هيات تحريريه مجله خانواده و پژوهش . وزارت آموزش و پرورش , –

7-      عضو هيات تحريريه مجله پيوند, –

8-      عضو هيات تحريريه فصلنامه علمي-تخصصي تربيت اسلامي, –

9-      عضو هيات تحريريه مجله انگليسي زبان Pakistan Journal of Education, –

 

داوري مجلات

1-      فصلنامه تعليم و تربيت, ايران

2-      مجله علوم انساني .پژوهشگاه علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري , ایران

3-      – مجله بين المللی علوم انسانی.دانشگاه تربيت مدرس, ایران

4-      مجله دانشور.دانشگاه شاهد, ایران

5-      مجله ادبيات و علوم انسانی. دانشگاه زاهدان, ایران

6-      مجله مطالعات علوم تربيتي و روانشناسي.دانشگاه فردوسي مشهد, ایران

7-      مجله مطالعات برنامه درسي.انجمن مطالعات برنامه درسي, ایران

8-      مجله انديشه هاي نوين تربيتي.دانشگاه الزهراه, ایران

9-      مجله نوآوري هاي آموزشي.موسسه پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش, ایران

10-    The International Journal of Learning. Common ground Publishers. Australia, Australia

 

پايان نامه هاي كارشناسي ار شد تحت مشاوره/راهنمايي

1-      خديجه اولادسلام, ‘تبيين و ارزيابي حدود نقش آفريني دين در تعليم و تربيت’, تحت راهنمايي

2-      تحسيم الياسي, ‘تبيين و طرح مباني هستي شناختي معرفت حجمي در مقابل معرفت درخي و ريزوماتيك و دلالتهاي آن در تعليم و تربيت’, تحت راهنمايي

3-      مهين برخورداري , ‘تبيين و ارزيابي چالشهاي تربيت مدني در نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ‘, تحت راهنمايي

4-      رضا خالقي , ‘ تبيين و نقد اهداف تعليم و تربيت ليبرال’, تحت راهنمايي

5-      نصرت نصرتي, ‘تربيت اخلاقي از نظر شهيد مطهري و ويليام جيمز ‘, تحت راهنمايي

6-      حجت الله فاني, ‘نقد و تحليل مدرنيسم و دلالتهاي تربيتي آن ‘, تحت راهنمايي

7-      محمد رنجپور , ‘تربيت اخلاقي از منظر امام محمد غزالي ‘, تحت راهنمايي

8-      معصومه افشار, ‘مقايسه آموزه هاي تربيت اخلاقي از منظر پست مدرنيسم و تربيت اخلاقي ديني ‘, تحت راهنمايي

9-      حسن منتظري, ‘تبيين و ارزيابي تکثرگرايي فرهنگي و دلالتهاي آن براي تربيت ديني و اخلاقي’, تحت راهنمايي

10-    منيژه خيرخواه, ‘تبيين و ارزيابي پارادايم گفتگوي تمدنها و دلالتهاي آن براي تعليم و تربيت ‘, تحت راهنمايي

11-    زيبا بهفر, ‘بررسي و تبيين نقش و جايگاه تعليم و تربيت در تحقق عناصر و مولفه هاي جامعه مدني ‘, تحت راهنمايي

12-    باقری نيا, ‘تبيين رويکرد عقلانی در تربيت دينی’, تحت راهنمايي

13-    حسن اسدی, ‘تبيين و نقد پلوراليسم دينی و دلالتهای آن در تربيت دينی’, تحت راهنمايي

14-    رمضان برخورداری, ‘تبيين و تحليل جريان اسلامی سازی علوم و آثار آن در تعليم و تربيت’, تحت راهنمايي

15-    زهرا دشتی, ‘ مبانی معرفت شناختی پسا ساختار گرایی و نقد دلالتهای آن در تعلیم و تربیت’, تحت راهنمايي

16-    معصومه توانا, ‘نسبت جهاني شدن و تعليم و تربيت ديني’, تحت راهنمايي

17-    نجمه رضا نژاد, ‘ديدگاه هرمنوتيك هايدگر و دلالتهاي تربيتي آن’, تحت راهنمايي

18-    برضا ضيافر, ‘تبيين ديدگاه فلسفي ويتگنشتاين ونقد دلالتهاي آن در تعليم و تربيت’, تحت راهنمايي

19-    ابوالفضل علي آبادي, ‘تبيين نظريه اخلاق در فلسفه مدرن (كانت)و پست مدرن(فوكو)و دلالتهاي تربيتي آن’, تحت راهنمايي

20-    افشين کامياب زاده , ‘نسبت شناسي اهداف و روشهاي تربيتي از منظر امام علي (ع)- ‘, تحت مشاوره

21-    اشرف پيرحياتي , ‘ تبيين تعليم و تربيت از ديدگاه پيترز با تاکيد بر مباني فلسفي آن ‘, تحت مشاوره

22-    محمد علايي , ‘تحليل مقايسه اي محتواي کتابهاي تعليمات ديني جديد و قديم سال اول متوسطه’, تحت مشاوره

23-    اصغر بوستاني , ‘ تبيين ديدگاه ارزش شناسي علامه طباطبايي و دلالتهاي آن براي تربيت اخلاقي ‘, تحت مشاوره

24-    سيدمهرداد حسيني , ‘اصول و روشهاي تربيت اجتماعي از ديدگاه امام خميني (ره)’, تحت مشاوره

25-    شهرزاد شاوردی, ‘تبيين و نقد دلالتهای تربيتی فمنيسم’, تحت مشاوره

26-    كيوان بلند همتان, ‘پيشفرضهاي معرفت شناختي معلم نسبت به عقلانيت دانش آموزان’, تحت مشاوره

27-    بهدادي فر, ‘ارزشيابي شاخصهاي عملكرد دبيران مقطع متوسطه’, تحت مشاوره

28-    پروين شاني, ‘تبيين و نقد آرا تربيتي دريدا’, تحت مشاوره

29-    مريم بناهان, ‘سير تحول در مفهوم عقل در دوره هاي يونان باستان ،قرون وسطي،مدر و جديد و دلالتهاي تربيتي آن – مريم بناهان’, تحت راهنمايي

30-    الهام اكبري, ‘تبيين مفهوم اقتدارگرايي پست مدرن(فوكو)و نقد دلالتهاي آن در تعليم و تربيت با تاكيد بر آرا انديشمندان مسلمان’, تحت راهنمايي

31-    علي ايمانزاده, ‘تبيين ديدگاه معرفت شناختي ژيل دلوز و نقد دلالتهاي تربيتي آن بر اساس آرا معرفت شناختي ملا صدرا -مقطع دكتري’, تحت راهنمايي

32-    جباري, ‘بررسی حدود کاربرد تفکر در دو جریان اسلامی عقل گرایی و ظاهر گرایی و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت-دكتري ‘, تحت راهنمايي

33-    محمد ترمس, ‘فرامتن و چالشهای آن برای تعلیم و تربیت دینی مبتنی بر متن -دكتري’, تحت راهنمايي

34-    صغري دژگاهي, ‘كاربرد تحليل گفتمان در مورد اهداف آموزش و پرورش با تاكيد بر مناسبات بين دانش و قدرت فوكو -دكتري’, تحت مشاوره

35-    طيبه داستان پور, ‘تبيين معرفت شناختي حيات معقول از ديدگاه علامه جعفري و دلالتهاي تربيتي آن ‘, تحت مشاوره

36-    علي يزدان پناه, ‘پرورش منشهاي تفكر-دكتري’, تحت مشاوره

37-    حسن ديناروند, ‘تربیت سیاسی در نظریه انتقادی و نقد آن بر اساس آرا متفکران مسلمان -دكتري’, تحت مشاوره

38-    اسماعيل حسيني, ‘تبيين ديدگاه انسان شناختي و معرفت شناختي فوكو و نقد دلالتهاي تربيتي آن’, تحت راهنمايي

39-    علي عبدالله يار, ‘تبيين مفهوم شدن در اگزيستانسياليسم و نقد دلالتهاي تربيت آن بر اساس آرا مطهري’, تحت مشاوره

40-    رحيم علي مرادي, ‘بررسي سير تحول در نقش و جايگاه معلم در ديدگاه آكويناس، ديويي، و رورتي’, تحت مشاوره

41-    ثريا نوبخت, ‘تبيين تربيت اجتماعي براساس نظريه مدينه فاضله افلاطون و نقد آن ‘, تحت مشاوره

42-    محمد حسين صفايي, ‘تبيين نظريه تعليم و تربيت انتقادي،رهايي بخش و ارتباطي’, تحت راهنمايي

43-    زهرا رحيمي, ‘تبيين پيامدهاي ساختار شكنانه ICTو نقد آن بر اساس نظريه ساختار شكني دريدا’, تحت راهنمايي

44-    فردين جمور, ‘تبيين تربيت اخلاقي از منظر آكويناس و نقد آن بر اساس ديدگاه اين سينا’, تحت مشاوره

45-زهره باقري نژاد.تبيين رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد  دلالتهاي آن در تعليم و تربيت.راهنمايي

46- محمد محسن عليق.تبيين ديدگاه زيبايي شناختي ابو حيان توحيدي و نقد ديدگاه زيبايي شناختي آيزنر بر اساس آن(دكتري).راهنمايي

47-رقيه حقيقت. تربيت اجتماعي از منظر پست مدرنيسم و نقد آن از منظر علامه طباطبايي.راهنمايي

 

مسؤوليت‌هاي اجرايي

1-      مدير گروه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس, ٠١/٠٧/١٣٨٨ –

   آخرين به روز رساني : تير 1389

منبع: سایت دانشگاه تربیت مدرس

Comments are closed.