شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

تحصیلات:  

۱- لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه شیراز در سال ۱۳۵۳٫ عنوان رساله:.

۲- فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران درسال ۱۳۵۶٫ (عنوان رساله: حاشیه نشینی در ایران.)

۳- دکترای جامعه شناسی از دانشگاه لیدز انگلستان در سال ۱۳۷۶٫ عنوان رساله:

 Exploring the Pattern of Islamic Social Movements: Four Case Studies

کرسی نوآوری: 

دارای کرسی نظریه پردازی درجۀ دو از هیأت کرسی های نظریه پردازی، نوآوری نقد ومناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع جنبش های اجتماعی با توجه به اصالت فرد–جمع-رابطه.

فعالیت های اجرایی:

۱- پژوهشگر، سازمان برنامه وبودجه، دفتر مطالعات ناحیه ای، ۵۵- ۱۳۵۴

۲- پژوهشگر، وزارت کشور، گروه مطالعات شهر وروستا، ۵۶ – ۱۳۵۵

۳- عضو هیئت علمی بخش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شیراز از سال ۱۳۵۸ تا کنون.

۴- سرپرست بخش علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز، ۶۴ – ۱۳۶۲٫

۵- معاون آموزشی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شیراز، ۶۷ – ۱۳۶۴

۶- سرپرست مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، از تیر ماه ۱۳۶۸ تا مرداد ماه ۱۳۷۲

۷- رئیس بخش علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شیراز از تاریخ ۸/۹/۷۱ تا مرداد ماه ۱۳۷۲

۸- دبیر سمینار بررسی مسائل حمعیتی ایران، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی، اردیبهشت ۱۳۷۲٫

۹- عضو کمیته بررسی متون درسی علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

۱۰- دبیر علمی میزگرد بررسی مسائل انقلاب اسلامی ایران، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ۳ اسفند، ۱۳۷۷٫

۱۱- معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی از ۴/ ۱۲/ ۷۷ تا ۱۳/۱۲/۷۹٫

۱۲- دبیر سمینار روش شناسی و روشهای تحقیق در علوم انسانی، آذر ۱۳۷۸٫

۱۳- دبیر علمی همایش توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، اسفند ۱۳۷۸٫

۱۴- دبیر دومین همایش روش شناسی و روشهای تحقیق در علوم انسانی، آذر ۱۳۷۹٫

۱۵- رئیس بخش جامعه شناسی از ۱۹/۸/۸۰ تا بهمن ۱۳۸۴٫

۱۶- دبیر اجرائی سمینار نقش علوم اجتماعی در گفتگوی تمدن ها، شیراز، بهمن ۱۳۸۰٫

۱۷- دبیر علمی دومین همایش بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان، شیراز اردیبهشت ۱۳۸۳٫

۱۸- عضو میهمان مرکز مطالعات جهانی شدن و منطقه ای شدن، دانشگاه واریک، کاونتری، انگلستان، ۱۵ تیر تا ۱۵ شهریور ۱۳۸۳٫

۱۹- عضو میهمان دانشکده ی روابط بین الملل دانشگاه دایتو بونکا، ژاپن، اول تا شانزدهم تیر ۱۳۸۴ (۲۲ جون تا ۷ جولای ۲۰۰۵).

۲۰ – مدیر عامل بنیاد فارس شناسی، از بهمن ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۷٫

۲۱- مشاور معاون ریاست جمهور در تأسیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی در استان فارس، فروردین تا شهریور ۱۳۸۵٫

۲۲- مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس، از شهریور ۱۳۸۵ تا آخر شهریور ۱۳۸۶٫

۲۳- مدیر انجمن جامعه شناسی ایران، استان فارس، از بهمن ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۰٫

۲۴- رئیس بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز، از دیماه ۱۳۸۸ تا ۲۳ مهر ۱۳۹۰٫

۲۵- مدیر پروژۀ ملی صندوق جمعیت سازمان ملل در دانشگاه شیراز، از اسفند ۱۳۸۸٫

۲۶- مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه شیراز، از ۱۰ مهر ۱۳۸۹ تا اول اسفند ۹۲٫

۲۷- دبیر مرکزهم اندیشی اساتید دانشگاه شیراز، از ۳ آذر ۱۳۸۹٫

۲۸- مدیر امور بین الملل دانشگاه شیراز، از یکم آبان ماه ۱۳۹۰ تا اول اسفند ۹۲٫

۲۹- مسئول راه اندازی پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز از آبان ماه ۱۳۹۱٫

۳۰- رئیس کمیسیون جامعه شناسی اسلامی کنگرۀ دائمی بین المللی علوم انسانی اسلامی از ۱۱ خرداد ۱۳۹۲٫

۳۱- مسئول راه اندازی پژوهشکدۀ تحول و ارتفاء علوم انسانی و اجتماعی از ۱۳۹۰ تا کنون.

۳۲- دبیر علمی همایش چیستی و چگونگی تحول در علوم انسانی از دیدگاه آیت الله خامنه ای ۱۳۹۵٫

عضویت در مجامع علمی و  بین المللی:           

۱- انجمن جامعه شناسی بریتانیا (BSA).

۲- انجمن جامعه شناسی ایران.

۳- انجمن جمعیت شناسی ایران.

۴- انجمن بین المللی همکاری های علمی ایران شناسی.

آثار:

الف) کتاب:

حاشیه نشینی، شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۶۹٫

طرحی نو در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات بهینه، ۱۳۷۰٫

مبانی روش تفکر اجتماعی دراسلام، تهران، ا نتشارات بهینه، ۱۳۷۰٫

بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰٫ چاپ دوم ۱۳۸۱٫ چاپ سوم ۱۳۸۴٫ چاپ چهارم ۱۳۸۹٫ چاپ پنجم ۱۳۹۰، چاپ ششم ۱۳۹۰، چاپ هفتم ۱۳۹۱٫

جنبش های اجتماعی معاصر ایران، تهران، انتشارات سروش و کتاب طه، ۱۳۸۱٫ چاپ دوم ۱۳۸۹٫

جنبش زنان در ایران، با همکاری آقای خواجه نوری، شیراز: انتشارات ملک سلیمان، ۱۳۸۴٫

خال رخ هفت کشور، بنیاد فارس شناسی، ۱۳۸۵٫ (همکار امید آقائی).

جنبش های سیاسی معاصر ایران، کتاب طه، چاپ اول ۱۳۸۹، چاپ دوم ۱۳۹۳٫

فرهنگ و تمدن ایران و فارس، بنیاد فارس شناسی، ۱۳۹۰٫

 جامعه شناسی هنر از نگاهی نو، با همکاری مهدی کاوه، دانشگاه شیراز، ۱۳۹۴٫

 درآمدی بر مبانی روش تفکر اجتماعی در اسلام، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴٫

ب) مقاله در کتاب:

مشروعیت اجتماعی ولایت فقیه در ایران، مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۷۹، ص ص ۳۰۴-۲۸۹٫

مقدمه ای بر روش شناسی جامعه شناسی در ایران اسلامی، حوزه و دانشگاه، کتاب سوم، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹، ص ص ۹۰-۶۷٫

جایگاه و نقش جامعه شناسان در گفتگوی بین تمدن ها، نقش علوم اجتماعی در گفتگوی تمدن ها، تهران، نشر توسعه، ۱۳۸۱، صص ۸۷-۷۱٫

انواع جامعه شناسی اسلامی، مجید کافی، دین و علوم اجتماعی، قم، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، چاپ زیتون، تابستان ۱۳۸۳، صص ۷۴-۶۱٫

دین گرائی یا دین گریزی جوانان، هویت دینی جوانان، تهران: مرسسۀ تحقیقات اجتماعی کند و کاو، شرکت چاپ و پخش بین الملل، پائیز ۱۳۹۰، ۶۱-۳۵٫

مبانی نظری علوم انسانی اسلامی و غرب و آثار آنها در حوزۀ نظام فرهنگی، بومی سازی جامعه شناسی (مجموعه مقالات)، قم: انتشارات مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، چاپ زلال کوثر، ۱۳۹۲، ۸۴-۶۳٫

ج) مقاله در مجلات علمی:

نظریه ای درمورد مهاجرت با توجه به نمونه ایران، شیراز، مجله علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول، پائیز ۱۳۶۵٫ (علمی –پژوهشی) (ISC)

نگرشی اجتماعی به اصول دین دراسلام، شیراز، مجله علوم اجتماعی وانسانی، دانشگاه شیراز، دوره چهارم، شماره اول، پائیز ۱۳۶۷٫ (علمی –پژوهشی) (ISC)

رابطه فرد و جامعه: مقایسه دو دیدگاه، شیراز، مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره دوم، بهار ۱۳۶۹٫ (علمی –پژوهشی) (ISC)

نظریه ای ترکیبی در مورد جنبشهای اجتماعی، تهران، فرهنگ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال یازدهم، شماره های سوم و چهارم، پیاپی ۲۸-۲۷، پاییزو زمستان ۱۳۷۷، انتشار : تابستان ۱۳۷۹٫ (علمی – ترویجی)

Protest a Kind of Social Movement? , Journal of Social Science and Humanities of Shiraz University, Vol. 16, No. 2, Spring 2001 (Ser. 32), Shiraz, Shiraz University Press, pp. 33-50.(ISC) (علمی –پژوهشی)

هیئتهای مذهبی و تشکل های صنفی به مثابه سازمانهای غیر دولتی، مطالعه موردی دروه قاجار، مجله مطالعات و پژوهشهای دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، شماره سی ام و سی و یکم، پائیز و زمستان ۱۳۸۱، صص. ۲۴۴-۲۱۵٫ (با همکاری سعیده گروسی). (علمی –پژوهشی) (ISC)

بررسی و تحلیل اجمالی نقش زن در تاریخ ایران، فرهنگ، ویژه مطالعات زنان، سال شانزدهم، شماره چهارم پیاپی ۴۸، زمستان ۱۳۸۲، صص. ۱۳۸-۵۱٫ (با همکاری بیژن خواجه نوری)

در باب توسعه ی فرهنگی در ایران، راهبرد یاس، فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی یاس، شماره سوم، پائیز ۸۴ ، صص ۹۲-۸۱٫ (ISC) (علمی- ترویجی)

هویت ملی ایرانیان، راهبرد یاس، فصلنامه پژوهشی مؤسسه فرهنگی یاس، شماره چهارم، زمستان ۸۴، صص ۱۳۸-۱۲۹٫ (ISC) (علمی- ترویجی)

Socio-political Changes in Iran (Qajar to Now), The Journal of Daito Asian Studies, Tokyo, Graduate School of Daito Bunka University Department of Asian Area Studies, Vol. 6, 31, March 2006, pp. 105-120.

گرایش دانشجویان به حجاب: مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز، مجله مطالعات اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، دوره ی اول، شماره ی ۱، بهار ۱۳۸۵٫ صص ۱۲۴-۱۰۱٫ (با همکاری دکتر عبدالله دشتی). ۱۲۴-۱۰۱٫ (علمی –پژوهشی) (ISC)

نگاهی کلان به مهاجرت و توزیع جمعیت در ایران از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۵، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، تهران، انجمن جمعیت شناسی ایران، سال یکم، شمارهی ۱، تابستان ۱۳۸۵، صص ۱۹۸-۱۶۸٫ (علمی –پژوهشی) (ISC)

بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با آگاهی سازمانی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز، سال دهم، شماره پیاپی ۱۸، شماره ۵، بهار ۱۳۸۳، نشر ۱۳۸۵، صص ۲۱۳-۱۸۱٫ (باهمکاری نور الله محمدی). (ISC)

بررسی عوامل جامعه پذیری مرتبط با گرایش دانش آموزان به رفتار بزهکارانه (مطالعه موردی: مقایسه مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره سه جدید( سال سوم/ شماره یازدهم و دوازدهم پیاپی)، پائیز و زمستان ۱۳۸۶، صص:۹۰-۷۱٫ (با همکاری مسعود الماسی)

Effevtive Factors on Cultural Participation of Women in Fars Province, Iranian Journal of Sociology, Vol. 2, No. 1, Fall 2008 (Series No. 3), pp. 55-75. (In colaboration with Mahrokh Rajabi). (ISC) (علمی –پژوهشی)

بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی و رفتار بزهکارانه، در میان حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان (دانش آموزان در مقطع متوسطه شهر ایلام)، فصلنامه علمی –پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، سال دوم، پیش شماره سوم، بهار ۱۳۸۶، صص ۷۴-۲۵٫ (با همکاری مسعود الماسی).

جوانان و هویت تاریخی و جغرافیائی (نمونه مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه شیراز) فصلنامه مطالعات ملی، مؤسسه مطالعات ملی، سال نهم، شماره ۴، سال ۱۳۸۷، صص ۱۴۸-۱۲۷٫ (با همکاری جلیل عزیزی). (علمی –پژوهشی) (ISC)

الگوی مصرف و هویت دختران جوان شهری: مطالعه ای در بارۀ دختران شیراز، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال چهارم، شماره ۱۱، بهار ۸۷، صص: ۱۱۰-۷۷٫ (با همکاری مریم سروش). (علمی –پژوهشی) (ISC)

بررسی تطبیقی تفاوت فرهنگ حاشیه نشین و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال مناطق یک و پنج شهر شیراز)، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال سوم، شماره ۵، تابستان ۱۳۸۷، صص:۲۶-۵٫ (باهمکاری زهره آذرگون). (علمی –پژوهشی) (ISC)

هویت دینی و جوانان (نمونه آماری، جوانان شهر شیراز)، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات فرهنگی ایران، دوره دوم، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۸، صص ۱۴۲-۱۲۵٫ (با همکاری عبدالحسین کلانتری و جلیل عزیزی). (علمی –پژوهشی) (ISC)

بررسی تأثیر رشتۀ تحصیلی بر میزان دین داری دانشجویان مختلف دانشگاه با تأکید بر رشتۀ جامعه شناسی، جامعه شناسی کاربردی، مجلۀ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شمارۀ پیاپی ۳۵، شمارۀ سوم، پائیز ۱۳۸۸، صص: ۹۶-۷۵٫ (با همکاری احمد صادقی). (علمی –پژوهشی) (ISC)

Contemporary Women’s Movement in Iran, Journal of Iranian Social Studies, Vol. 4, No. 1, Spring 2010 (Series No. 9) pp. 87-110. (Co-author: Dr. Khajenoori). (ISC)  (علمی –پژوهشی)

میزان گسترش فرهنگ ایثار وشهادت در میان اقشار مختلف مردم در شهرستان شیراز، فارس شناخت، فصلنامه فرهنگی و پژوهشی بنیاد فارس شناسی، ویژه یادواره سرداران و ۱۴۶۰۰ شهید استان فارس، دوره جدید بهار ۱۳۹۰، صص. ۱۱۲-۷۳٫ (با همکاری فاطمه اژدری)

مقایسۀ پرستش فردی و اجتماعی، پژوهشنامه، مطالعات تطبیقی فرهنگ اسلام و ایران، دو فصلنامۀ علمی و تخصصی، سال اول، شمارۀ ۱، تابستان ۱۳۹۰، صص: ۸۶-۶۹٫

 بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی- جمعیتی مؤثر بر رضایتمندی از مهاجرت به شهر نور آباد ممسنی، جامعه شناسی کاربردی، مجلۀ علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان، سال ۲۲، شمارۀ پیاپی ۴۲، شمارۀ دوم، تابستان ۱۳۹۰٫ (علمی –پژوهشی) (ISC) (با همکاری فریبا خورشیدی).

حافظه جمعی و ابعاد آن: بررسی موردی حوزه علوم دینی شهر شیراز، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات (علمی –پ ژوهشی) (ISC)، سال پنجم، شمارۀ ۱۵، تابستان ۱۳۸۸، صص ۹۲-۶۹٫ (با همکاری کاظم کاظمی).

بررسی کنش جمعی زنان ایرانی، مطالعۀ موردی دورۀ قاجار، زنان شیعه (علمی- ترویجی) (ISC)، سال هفتم، شمارۀ ۲۳، بهار ۱۳۸۹، صص ۹۴-۵۷٫ (باهمکاری زهرا موسوی، علی روحانی).

 مشارکت سیاسی زنان در ایران، بانوان شیعه(علمی – ترویجی) (ISC)، شمارۀ ۲۷، ۱۳۹۰، صص ۳۶-۷٫ (با همکاری مرضیه مردانی)

تإثیر فضای اجتماعی شهر بر گذاران فراغت جوانان با تأکید بر فعالیت های اجتماعی، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره سوم، تابستان ۱۳۹۱، صص ۱۰۸-۸۳٫ (با همکاری جلیل عزیزی)

 “اسلامی سازی دانش” از دیدگاه عطاس و فاروقی (مطالعۀ تطبیقی)، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی (علمی- پژوهشی) (ISC)، سال شانزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۹۱، صص۴۴-۲۵٫ (با همکاری احمد کلاته ساداتی)

 بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت، پژوهش نامه زنان (علمی- پژوهشی) (ISC)، سال دوم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۰، صص ۶۶-۴۳٫ (با همکاری بهناز خیری)

بررسی جامعه شناختی مهریه، بانوان شیعه، (علمی – ترویجی) (ISC)، سال نهم، شماره ۲۸، بهار و تابستان ۱۳۹۱، صص ۵۹-۳۷٫ (نویسنده اول مرضیه مردانی)

جنبش های بنیادگرای دینی، غرب شناسی بنیادی (علمی- پژوهشی) (ISC)، سال سوم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۱، صص ۱۰۶-۷۵٫ (با همکاری احسان حمیدی زاده)

 روش، تکثر یا تنوع، ماهنامۀ سوره، شمارۀ ۵۹، ۱۳۹۱، صص ۱۸۶-۱۷۹٫

مدیریت شهری و تبیین مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری، مطالعات جامعه شناسی شهری (علمی – پژوهشی) (ISC)، سال دوم، شماره پنجم، زمستان ۱۳۹۱، صص۱۲۰-۸۳٫ (با همکاری سید محسن زهری بیدگلی)

گفتمان های پوشش ملی در ایران، مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، (علمی – پژوهشی) (ISC) دورۀ ۱، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۱، صص ۷۴-۴۹٫ (با همکاری مهدی کاوه)

 مطالعه ارزش های اجتماعی طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردی: والدین خانوادهای شهر شیراز)، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی، (علمی – پژوهشی) (ISC)، سال هفتم، شماره دوم (پیاپی ۲۱)، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۹۶-۱۶۹٫ (با همکاری سید ابراهیم مساوات)

از دنیاگرائی تا دنیازدائی تولید علوم اجتماعی اسلامی در بستر بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، (علمی-پژوهشی)(ISC)، سال هفدهم، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۲، صص ۳۰۸-۲۸۳٫ (با همکاری علی روحانی)

بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها، پژوهشنامه انتقادی متون و  برنامه های علوم انسانی، (علمی – پژوهشی) (ISC)، شماره ۲۹، تابستان ۱۳۹۳، صص ۸۹-۶۳٫

فرهنگ به مثابه رسانه ای بین اراده و عمل جمعی (مطالعه تطبیقی فرهنگ اسلامی و سکولار)، رسانه و فرهنگ،  (علمی- پژوهشی) (ISC)، جلد ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳، صص ۷۶-۵۵٫

 نقد و بررسی نظریه جنبش های اجتماعی کروسلی از منظر نظریه اصالت ربط، فرد و جمع، رهیافت انقلاب اسلامی، (علمی پژوهشی)، شماره ۲۸، سال هشتم، پائیز ۱۳۹۳، صص ۳-۲۴٫ (با همکاری علی فتوتیان)

 Spatial Differences of Socio-Economic Indices among Divorced Population of Fars Province (Case Study; Divorced Population in 2006 Census), Journal of Iranian Social Studies, Vol. 8, No. 4, Winter 2014, (with Ali Goli)

بررسی و نقد کتاب مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها، پژوهشنامه انتقادی متون و  برنامه های علوم انسانی، (علمی- پژوهشی)، جلد ۲۹ ، ۱۳۹۴، صص ۶۳-۸۹٫

آزادی در جامعه اسلامی از منظر فرهنگ، ارائۀ الگوی نظری-عملی زاهد، نظریه های اجتماعی متفکرین مسلمان، (علمی پژوهشی) (ISC)، دورۀ ۳، مشارۀ ۲، پائیز و زمستان ۱۳۹۲، صص ۳۴۳-۳۲۳٫ (نویسنده اول علی فتوتیان)

جنبش های اجتماعی در اساطیر ایرانی مورد مطالعه: جنبش ایرانی کاوه در شاهنامه فردوسی، جامعه شناسی تاریخی، (علمی – پژوهشی) (ISC)، دوره ۷، شماره ۳، پائیز و زمستان ۱۳۹۴، صص ۲۴-۱٫ (با همکاری مهتا بذر افکن)

تحلیل نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن، جامعه شناسی کار بردی، (علمی -پژوهشی) (ISC)، جلد ۶، ۱۳۹۴، صص ۱۸۴- ۱۶۵،  (با همکاری سید اسماعیل مسعودی)

بررسی پوشاک دورۀ زندیه بر اساس طبقات اجتماعی آن دوره، مجلۀ مطالعات ایرانی، (ISC) جلد ۲۸، ۱۳۹۴، صص ۱۵۱- ۱۳۸٫ (با همکاری عبدالله نجفی اصل)

برنامه ریزی راهبردی، به منظور توانمند سازی محلات حاشیه نشینی تبریز، دوفصلنامه پژوهش های جامعه شناسی معاصر، (ISC) جلد ۶، ۱۳۹۴، صص ۸۸-۶۱٫ (با همکاری حیدر فتح زاده قریبه)

نقدی بر دیدگاه “رئالیسم مفهومی خلاقانه، در کتاب روش شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان”، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، (ISC) جلد ۴۵، ۱۳۹۶، صص ۳۷-۱۹٫ (نویسنده اول سید محد رضا تقوی)

د) گزارش های تحقیق چاپ شده:

نظری اجمالی به حاشیه نشینان کرمان، تهران، دفتر مطالعات ناحیه ای، سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۵۴٫

برنامه توسعه اجتماعی – اقتصادی استان یزد، تهران، دفتر مطالعات ناحیه ای، سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۵۴ (همکار تحقیق).

برنا مه توسعه اجتماعی – ا قتصادی استان خوزستان، تهران، دفتر مطالعات ناحیه ای، سازمان برنامه وبودجه، ۱۳۵۵(همکار تحقیق).

حاشیه نشینی وبرنامه ریزی، شیراز، مرکز جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز، ۱۳۵۸٫

گزارش وضع موجود در تعیین اولویت پاره ای از برنامه های کوتاه مدت عمرانی مناطق روستائی شهرستان نی ریز، مرکز پژوهش و برنامه ریزی جهاد سازندگی، ۱۳۵۹ (همکار تحقیق).

نقش اقتصادی شهرهای استان فارس، شیراز، مرکز پژوهش و برنامه ریزی جهاد سازندگی، ۱۳۶۰٫

گزارش وضع موجود وتعیین اولویت پاره ای از برنامه های کوتاه مدت عمرانی مناطق روستائی شهرستان فسا، مرکز پژوهش و برنامه ریزی جهاد سازندگی، ۱۳۶۰ (همکار تحقیق).

نقش اقتصادی شهرهای ایران، شیراز، مرکز جمعیت شناسی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۱٫

آمارگیری نمونه شهر شیراز، شیراز، مرکز جمعیت شناسی، ۱۳۶۵٫

بررسی امکانات و مشکلات اشتغال زنان در شهرستان شیراز، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۱، با همکاری آقای جلیل ایران محبوب.

بررسی برخی عوامل عمده اقتصادی، فرهنگی و اقلیمی مهاجرت بین استانی در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی (۱۳۶۵-۱۳۵۵)، گزارش طرح پژوهشی، دانشگاه شیراز، مرکز جمعیت شناسی، ۱۳۷۵، مجری اول طرح: آقای مهرداد اردشیری.

ه) مطالعات در دست انجام چاپ شده:

تاریخچه تعاونیهای روستائی در ایران، شیراز، تحقیقات در دست انجام بخش علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۱٫

مقایسه اصول وقواعد شرکتهای تعاونی با احکام فقهی، شیراز، تحقیقات در دست انجام بخش علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۱٫

مطالعه خوش نشینان شهرستان کرمان، شیراز، تحقیقات در دست انجام بخش علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۲٫

دومقاله در مورد مفهوم شهر، ترجمه، شیراز، تحقیقات در دست انجام بخش علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ۱۳۶۳٫

Iranian National Identity in the Context of Globalization: Dialogue or Resistance? CSGR Working Paper No. 162/05, May 2005.

و) مقاله در مجموعه مقالات سمینار ها و کنفرانس ها:

کارگاههای کوچک صنعتی وتوسعه (یک دیدگاه نظری)، تهران، مجموعه مقالات سمینار استقرار صنعت در روستا، جهاد سازندگی، ۱۳۶۵٫

مهاجرت و توزیع جمعیت در ایران ۱۳۵۵- ۱۳۶۵، مجموعه مقاله های سمینار جامعه شناسی و توسعه، جلد دوم، سازمان مطالعه و تروین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، ۱۳۷۳٫ صص ۵۷-۹۶٫

مشارکت سیاسی مردم در جنبشهای صد ساله اخیر ایران، جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷، ص ص۲۱۲-۱۹۹٫

تحلیلی دیگر از انقلاب مشروطه ایران، مجموعه مقالات همایش بین المللی انقلاب مشروطه ایران، تهران، مرکز مطالعه تاریخ معاصر ایران، ۱۳۷۸، ص ص ۱۴۴-۱۱۷٫

تحلیلی پیرامون جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، مجموعه مقالات همایش توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره)، شیراز، بسیج اساتید دانشگاه شیراز، ۱۳۸۰، ص ص ۹۶-۸۹٫

نقد دریافت اندیشمندان غرب از تفکر معنوی امام خمینی (ره)، امام خمینی و اندیشه های اخلاقی-عرفانی، مقالات اخلاقی (۱)، قم، مو سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۲، صص ۳۴۰-۳۱۱٫

مشروعیت انواع اقتدار در تاریخ معاصر ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی، ۳۰–27 خرداد ۱۳۸۱، تهران، بنیاد ایران شناسی، ۱۳۸۳، صص ۳۲۴-۳۰۹٫

روش تحقیق در جامعه شناسی تاریخی: استفاده از اطلاعات دست دوم تاریخی، نخستین همایش روش تحقیق در علوم انسانی، شیراز: انتشارات ملک سلیمان، ۱۳۸۴ صص ۶۹-۵۹٫

ظهور رضاخان، پی آمد انحراف در انقلاب مشروطه، مدرنیته و عصر مشروطیت، قم: گروه تاریخ و اندیشه معاصر، مرکز انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۴، صص ۴۱۶-۳۹۱٫

 زمینه های اجتماعی مردم سالاری دینی در تاریخ معاصر ایران، مردم سالاری دینی، جلد سوم، پیشینۀ تاریخی و تجربۀ مردم سالاری دینی، مجموع مقالات همایش مردم سالاری دینی (۱۳۸۲)، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف، ۱۳۸۵، صص ۱۶۰-۱۳۹٫

ارزیابی اطلاعات مربوط به مهاجرت در سرشماری های ۱۳۷۵-۱۳۳۵، مجموعه مقالات سومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران: بررسی منابع آمار های جمعیتی با تأکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن: چالش ها و راه کار ها، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۴، چاپ ۱۳۸۵، صص ۲۳۰- ۲۱۵٫ (با همکاری فاطمه اژدری)

مهندسی فرهنگی در ایران، مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی، جلد سوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲۰ و ۲۱ دیماه  1385، چاپ بهار ۱۳۸۶، صص ۲۹۵- ۳۰۶٫

جهانی سازی و تأثیر آن بر اندیشه دینی، مجموعه مقالات همایش استعمار فرا نو، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، معاونت پژوهشی، بهار ۱۳۸۷، صص ۲۴۶-۲۳۱٫

موانع امر به معروف و نهی از منکر در سازمان های جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات ارائه شده در همایش نقش دولت اسلامی در گسترس فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، شیراز: مدیریت ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر فارس، تابستان ۸۷٫

نقش حجاب در شکل گیری هویت ملی و دگرگونی های سیاسی در ایران، حجاب مسئولیت ها و اختیارات دولت اسلامی، جلد دوم، تابستان ۱۳۸۷٫

Realist Strategy and Theory Making, IJAS Conference for Academic Disciplines, ISSN- numbered CD-ROM.

ابن خلدون اندیشمند اسلامی یا سکولار، ابن خلدون و دنیای معاصر: مجموعه مقالات، تهران: ۲۰۰۹، مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی.

علوم اجتماعی بومی در ایران، مجموعه مقالات همایش مسائل علوم اجتماعی درایران، ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، چاپ ۱۳۸۹، انجمن جامعه شناسی ایران، صص ۱۴۵-۱۱۸٫

امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر حقوق شهروندی، مجموعه مقالات همایش ملی نقش امر به معروف و نهی از منکر در حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، تیرماه ۱۳۷۸، صص: ۲۱۶-۱۰۴٫

معروف و منکر در روش شناسی، مجموع مقالات همایش مفهوم شناسی، نظریه پردازی و نوآوری در حوزۀ امر به معروف و نهی از منکر، مرکز پژوهش های اسلامی دانشگاه شیراز، ستاد احیاء امر به معروف و  نهی از منکر استان فارس، ۱۳۸۹، صص ۱۴۸-۱۳۸٫

مشارکت اجتماعی شهروندان در شهرداری؛ پیش نیاز و بسترساز اجتناب ناپذیر تبدیل شهرداری از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی، مجموعه مقالات همایش علمی شهر داری به منزله نهاد اجتماعی، شهرداری تهران، ۱۳۹۰، جلد چهارم، صص ۷۴۴-۶۹۹٫ (با همکاری محسن زهری و علی عربی).

بررسی تطبیقی حجاب معنا و کارکرد آن در ادیان الهی، مجموعه مقالات همایش حجاب از منظری دیگر، استانداری البرز، زمستان ۱۳۹۰، صص ۸۰-۴۵٫ (با همکاری مریم حسینی)

 اصالت فرد و جامعه در اندیشۀ متفکرین اسلامی، مجموعه مقالات همایش مبانی فلسفی علوم انسانی (قسمت اول)، جلد دوم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، بهار ۱۳۹۱، صص ۳۸۹-۳۶۴٫

مبانی معرفت شناختی تمدن جدید اسلامی: از منظر علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی (ره) و نقش ایشان در تحول علوم انسانی، مجموعه مقالات همایش تحول در علوم انسانی، فرهنگستان علوم اسلامی و دانشگاه تهران، بهار ۱۳۹۱، صص ۵۷۴-۵۴۷٫ (با همکاری سید حسین زاهد).

 مدیریت فرهنگ عمومی توسط مقام معظم رهبری، مجموعه مقالات اولین همایش مورد کاوی و تبیین مبانی مواضع مدیریتی مقام معظم رهبری در مسایل راهبردی (۱۳۹۰-۱۳۶۸)، اردیبهشت ۱۳۹۱، صص ۷۸-۴۰٫

 تحلیلی رئالیستی از نظریۀ ابن خلدون، مجموعه مقالات سمینار ابن خلدون و جامعۀ ایرانی، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۹۱، صص ۲۱۴-۲۰۳٫

جامعه شناسی اسلامی در ایران، مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی، علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی، (جلد سوم) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: ۱۳۹۱، صص. ۳۱۴-۳۰۱٫

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی، واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت، مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جلد چهارم، ۳۱ شهریور و یک خرداد ۱۳۹۳، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، صص ۲۳۳۶-۲۳۳۱۳٫

مبانی روانشناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی (طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی اسلامی مبتنی بر معارف اسلامی)، مجموعه مقالات نحستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، جلد سوم، کمیسیون تخصصی کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی، انتشارات آفتاب توسعه، صص ۳۳۰-۳۰۷٫

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فرهنگی، الگوی پایه پیشرفت، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انتشارات مرکز اسلامی اسلامی ایرانی پیشرفت، صص

آموزه های اسلامی در نفی خشونت خانگی علیه زنان، سرشت تا بهشت، مجموعه مقالات همایش ملی آموزه های اسلامی؛ انسان معاصر و نظام خانواده، ساری: نشر سردار شهید طوسی، بهار ۱۳۹۶، صص ۷۰-۵۹٫

ز) مصاحبه های علمی چاپ شده:

بهائیت؛ تقابل با اقتدار ملی ایران، زمانه، تهران: چاپخانه مجمع جهانی اهل بیت (ع)، مهر ۱۳۸۶، صص: ۱۱-۴٫

روحانیون و احزاب در جنگ جهانی اول، فارس شناخت، شیراز: بنیاد فارس شناسی، آبان ۱۳۸۹، صص: ۷۴-۶۱٫

مجموعۀ مصاحبه ها؛ همایش تحول در علوم انسانی، بزرگداشت استاد فقید سید منیر الدین حسین الهاشمی (ره)، قم: فجر ولایت، ۱۳۹۰، صص: ۳۶۱-۳۳۵٫

جامعه شناسی اسلامی و سکولار، علوم انسانی اسلامی، فصلنامه تخصصی، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۴، صص۱۲۸-۱۲۵٫

ح) میزگرد های علمی:

انسان؛ موضوع توسعه، راهبرد یاس، تهران: مؤسسۀ فرهنگی یاس، زمستان ۱۳۸۴، صص: ۵۸-۹٫

بایستگی های عدالت و نسبت آن با توسعه، راهبرد یاس، تهران: مؤسسۀ فرهنگی یاس، بهار ۱۳۸۵، صص: ۵۲-۱۳٫

باز شناسی جهانی شدن کنونه و پیامد های آن، راهبرد یاس، تهران: مؤسسۀ فرهنگی یاس، تابستان ۱۳۸۵، صص: ۸۰-۱۵٫

تجربۀ اسلامی شدن علوم اجتماعی در ایران و جهان، علوم اجتماعی در ایران، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۱، صص ۲۴۲-۱۸۹٫

ت) خلاصه و نقد کتاب:

خلاصه و نقد کوتاه کتاب: گرهارد لنسکی/جین لنسکی: سیر جوامع بشری، کتاب ماه، سال اول، شماره یازدهم، شهریور ۱۳۷۷، ص ص ۱۰-۴٫

خلاصه و نقدی بر کتاب مقاومت شکننده اثر جان فوران، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، سال چهارم، شماره دوازدهم، مهر ۱۳۸۰، ص ص ۲۹-۱۸٫

بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی اثر تدا اسکاکپول، ترجمه هاشم آقاجری، نقد نامه: معرفی و نقد و بررسی کتب علوم اجتماعی (۳)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳، ص ص ۵۲-۴۷٫

راهنمای جامعه شناسی سیاسی (جلد اول و دوم) اثر کیت نش و آلن اسکات، ترجمه قدیر نصیری، محمد علی قاسمی، محمد خضری، فرامرز تقی لو، فرزاد پور سعید، نقد نامه: معرفی و نقد و بررسی کتب علوم اجتماعی (۳)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۳، ص ص ۲۰۸-۱۹۵٫

ک) مقاله در مجلات و روزنامه ها:

جنبش زنان در ایران، حوراء، قم، مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه قم، شماره ی یازدهم، اسفند و فروردین ۱۳۸۳ و ۱۳۴۸، صص. ۳۱-۲۴٫

بیش از دویست مقاله در روزنامه ها.

شرکت در کنفرانس ها، سمینارها و مجامع علمی:

سیزدهمین کنفرانس بین المللی آمارگیران نیروی انسانی، ژنو، ۲۹- ۱۸ اکتبر ۱۹۸۲  اظهار نظر).

شصت و نهمین کنفرانس بین المللی کار،  ژنو، ۱۹۸۳ (اظهار نظر).

ششمین کنفرانس عمومی ADIPA، بانکوک، ۳۰- ۲۷ ژوئن ۱۹۸۵ (ارائه مقاله : Small Scale Industries and Development).

استقرار صنعت در روستا، جهاد سازندگی، اصفهان، ۲۲- ۲۰ اسفند ۱۳۶۴ (ارائه مقاله صنایع کوچک وتوسعه).

سمینار جمعیت وتوسعه، مشهد، ۲۱- ۱۹ شهریور ۱۳۶۷ .(ارسال مقاله)

نهمین کنفرانس عمومی فدراسیون بین المللی سازمانهای علوم اجتماعی (IFSSO)، توکیو، ژاپن، ۷-۲ اکتبر ۱۹۸۹ برنده جایزه اول مقالات ارائه شده:

Emergence of A New Kind of Social Science In Islamic Republic of Iran.

سمینار قلمرو فعالیت بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی در اقتصاد اسلامی، تهران، ۳و ۴ مهرماه ۱۳۷۰٫

سمینار جامعه شناسی و توسعه، تهران، ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه ۱۳۷۰ (ارائه مقاله: مهاجرت و توزیع جمعیت در ایران، دهه ۶۵- ۵۵).

کنگره بین المللی جامعه شناسی، بلفلد آلمان، تابستان ۱۳۷۲، (ارائه مقاله: Sociological Method in I. R. Iran).

سمینار گروه تخصصی علوم اجتماعی دانشجویان شاغل به تحصیل در انگلستان در دانشگاه شفیلد، خرداد ۱۳۷۴، ارائه مقاله روشهای تحقیق جامعه شناسی در جمهوری اسلامی ایران.

کنگره سالانه انجمن جامعه شناسان بریتانیا، اردیبهشت ۱۳۷۶٫ ارائه مقاله اعتراض: نوعی جنبش اجتماعی؟

Protest: A Kind of Social Movement?

کنگره سالانه انجمن جامعه شناسان بریتانیا، فروردین ۱۳۷۷٫ ارائه مقاله: (Hejab (Veil) In Iran).

دومین همایش آموزش در علوم اجتماعی، تهران، ۳۰-۲۹، اردیبهشت ۱۳۷۷٫ (ارائه مقاله: روش شناسی جامعه شناسی در ایران اسلامی: نگرشی جامعه شناختی).

همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، ۳-۲ خرداد، ۱۳۷۷٫ (ارائه مقاله: مشارکت سیاسی مردم در جنبشهای صد ساله اخیر ایران).

همایش هنر با تأکید بر هنر درمانی، اصفهان، ۶ آبان ۱۳۷۷٫ (ارائه مقاله: هنر و رابطه آن با دستگاه شناخت).

میزگرد بررسی مسائل انقلاب اسلامی ایران، شیراز، ۳ اسفند ۱۳۷۷٫ (سخنرانی: دسته بندی تحلیلهای مختلف در مورد انقلاب اسلامی. و مقاله: مبانی مشروعیت اجتماعی ولایت فقیه).

همایش بین المللی مشروطیت در ایران، تهران و تبریز، ۱۵-۱۳ مرداد ماه ۱۳۷۸ (سخنرانی: تحلیلی دیگر از انقلاب مشروطه ایران).

همایش روشهای تحقیق در علوم انسانی، شیراز، ۱۶ آذر ۱۳۷۸ (اراده مقاله: روشهای تحقیق در جامعه شناسی تاریخی: استفاده از اطلاعات دست اول یا دست دوم تاریخی؟).

همایش توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، شیراز، ۱۶-۱۵ اسفند ۱۳۷۸ (ارائه مقاله: تحلیلی پیرامون جمهوری اسلامی از دیدگاه حضرت امام (ره) و توسعه سیاسی.)

دومین همایش روش های تحقیق در علوم انسانی، شیراز، ۱۶ آذر ۱۳۷۹ (ارائۀ مقاله: نظریه سازی بر اساس روش های رئالیستی).

پنجاهمین کنفرانس سالانه انجمن جامعه شناسی بریتانیا، منچستر، انگلستان، ۲۳-۲۰ فروردین ۱۳۸۰ (ارائه مقاله Power and Conflict in Contemporary Iran).

سمینار نقش علوم اجتماعی در گفتگوی تمدنها، شیراز، ۳۰ بهمن ۱۳۸۰ (ارائه مقاله جایگاه و نقش جامعه شناسان در گفتگوی تمدنها.)

نخستین همایش ملی ایران شناسی، تهران، ایران، ۳۰-۲۷ خرداد سال ۱۳۸۱ (ارائه مقاله: مشروعیت انواع اقتدار در تاریخ معاصر ایران.)

همایش بین المللی مشارکت سیاسی زنان در کشور های اسلامی، تهران، ایران، ۲۸-۲۷ مهر ۱۳۸۱ (ارائه مقاله: جنبش اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران.)

سمینار سالانه انجمن جامعه شناسی بریتانیا، انگلستان، یورک، ۲۵-۲۳ فروردین ۱۳۸۲٫ (ارائه مقاله: The Future of Women’s Movement in Iran.)

کنگره اندیشه های اخلاقی–عرفانی امام خمینی (ره)، قم، خرداد ۱۳۸۲٫ (ارائه مقاله: نقد دریافت اندیشمندان غرب از تفکر معنوی امام خمینی (ره).)

نخستین همایش بین المللی مردم سالاری دینی، تهران، ایران، دی ۱۳۸۲٫ (ارائه مقاله: زمینه های اجتماعی مردم سالاری دینی در تاریخ معاصر ایران. )

میزگرد های میان- مللی برلین، جهانی شدن و عدم اطمینان های میان مللی، برلین- پتسدام، آلمان، دیماه ۱۳۸۲٫ ( ارائه مقاله: Local Associations and Modern NGOs).

نظم جهانی و صدای جنوبی ها، دانشگاه واریک، کاونتری، انگلستان، ۱۹-۱۷ تیر، ۱۳۸۳٫ (ارائه مقاله: (Social Context of religious Democracy in Iran..

اولین کنفرانس شبکه مطالعات جهانی شدن، مرکز مطالعات جهانی شدن و منطقه ای شدن، دانشگاه واریک، کاونتری، انگلستان، ۲۸ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۸۳٫ (ارائه گزارشی از طرح فرهنگ ما و جهانی شدن.)

نقد اندیشه نظریه پردازان غرب در مورد انقلاب اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ۱۱ خرداد ۱۳۸۴٫ (ارائه مقاله نقدی بر نظریات جامعه شناسی تاریخی جان فورن در مورد ایران).

European Population Conference: Population Challenges in Aging Societies. The University of Liverpool, Liverpool UK: 21st -24th June 2006. (Poster presented: A Survey on Social Effective Factors on Women’s Job Security: A Case Study of Private Hospitals of Shiraz City.)

اولین نشست جامعه شناسی و علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۲۸ دیماه ۱۳۸۵٫ (ارائه مقاله مبانی نظری علوم انسانی با تأکید بر جامعه شناسی (مطالعه ی تطبیقی دو حوزه تمدنی غرب و اسلام).

سومین نشست جامعه شناسی و علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۰ اسفند ۱۳۸۵٫ (ارائه مقاله روش های رئالیستی بدیلی برای فائق آمدن بر نقطه ضعف های روش های کمی و کیفی).

مهندسی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۲۲-۲۱ دیماه ۱۳۸۶٫ (ارسال مقالهمهندسی فرهنگی در ایران).

ابن خلدون و دنیای معاصر، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران، تهران، ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ (ارائه مقاله ابن خلدون اندیشمند اسلامی یا سکولار؟).

همایش نقش دولت اسلامی در گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، شیراز، بهار ۸۶ (ارائه مقاله موانع امر به معروف و نهی از منکر در سازمان های جمهوری اسلامی ایران).

همایش استعمار فرانو، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، اسفند ماه ۱۳۸۶٫ (ارایه مقاله جهانی سازی و تأثیر آن بر اندیشه دینی).

همایش جمهوری اسلامی ایران، ضرورت بومی سازی جامعه شناسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۷٫ (ارایه مقاله مبانی علوم انسانی در غرب و اسلام با تأکید بر فرهنگ).

همایش نقش امر به معروف و نهی از منکر در حقوق شهروندی و مردم سالاری دینی، شیراز، تابستان ۸۷ (ارائه مقاله امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر حقوق شهروندی)

مکتب شیراز، تهران و شیراز، پائیز ۱۳۸۷ (ارائْه مقاله اوضاع شیاسی و فرهنگی دارالعملم شیراز در سده های هفتم، هشتم و نهم هجری قمری).

International Journal of Arts and Science Conference for Academic Disciplines, Suffolk University, Boston, June 22-25, 2009.

مهاجرت و حاشیه نشینی، دیماه ۱۳۸۸، شیراز، سالن صدر. (ارائۀ مقالۀ نسل دوم مهاجرین).

همایش مفهوم شناسی، نظریه پردازی و نوآوری در حوزۀ امر به معروف و نهی از منکر، شیراز، دیماه ۱۳۸۸، دانشگاه شیراز و ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر استان فارس. (ارائۀ مقالۀ معروف و منکر در روش شناسی).

همایش علوم اجتماعی در ایران، دستاورد ها و چالش ها، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، تهران، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران. (ارائۀ مقاله جامعه شناسی در ایران.)

همایش فلسفه در علوم انسانی، ۵ اسفند ۱۳۸۹، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. (ارائه مقاله: رابطه فرد و جامعه از دیدگاه اندیشمندان اسلامی.)

پیش همایش دومین کنگره ملی علوم انسانی در رشته علوم اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰٫ (ارائه بحث و مدیریت نشست علوم اجتماعی اسلامی در ایران بعد از انقلاب اسلامی)

همایش ملی تمدن شناخت، تحلیل نظری و تاریخی پیرامون مؤلفه های فرهنگ و تمدن اسلامی، کرمان، ۲۱ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰٫ (ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: نسبت علم دینی و تمدن اسلامی.)

همایش تحول در علوم انسانی، بزرگداشت دهمین سالگرد ارتحال سید منیرالدین حسینی الهاشمی (ره)، تهران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، دانشگاه تهران. (ارسال مقاله و چاپ خلاصه مقاله: تمدن جدید اسلامی از منظر علامه سید منیر الدین حسینی الهاشمی.)

نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، ۱۳۹۰٫ (ارائه مقاله: مبانی روان شناختی و جامعه شناختی معروف و منکر با استناد به مفاهیم قرآنی (طرحی نو در جهت تولید علوم انسانی مبتنی بر معارف اسلامی)

همایش اندیشۀ ابن خلدون و جامعه ایرانی، تهران، ۱۳۹۱٫ (ارائه مقاله: تحلیلی رئالیستی از نظریه ابن خلدون)

همایش نقش شهرداری در جهاد اقتصادی، (ارائه به صورت پوستر، )

دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، تهران، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، انجمن جامعه شناسی ایران. (ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: حکومت و جامعه در ایران معاصر.)

اولین همایش مورد کاوی و تبیین مبانی مواضع مدیریتی مقام معظم رهبری در مسایل راهبردی کشور، شیراز، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱٫ (ارائه مقاله مدیریت فرهنگ عمومی توسط مقام معظم رهبری.)

دومین کنگره ملی علوم انسانی، علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزش های اسلامی، تهران، ۱۳۹۱٫ (ارائه مقاله: جامعه شناسی اسلامی در ایران)

همایش ملی ارتقاء سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار، شیراز، اسفند ۱۳۹۱٫ (ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: مطالعه عوامل جمعیت شناختی مرتبط با نیاز به همسر در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امدار امام خمینی شهر شیراز. با همکاری بهناز خیری و مریم حسینی)

همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع و اصول، تهران، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: ساخت خانواده و تربیت در اسلام.)

دومین کنگره بین الملی علوم انسانی اسلامی، تهران، ۱۳۹۲٫ (ارائه مقاله: آزادی در جامعه اسلامی.)

 سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، ۱۳۹۳٫ (ارائه مقاله: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی)

نخستین همایش علمی پژوهشی سومین حرم اهل بیت (ع)، شیراز، ۱۳۹۴٫ (ارائه مقاله: شیراز شهر مقدس (با تأکید بر نقش حضرت شاه چراغ (ع))

 سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، ۱۳۹۴٫ (ارائه مقاله جامعه شناسی اسلامی (رویکرد سه وجهی).

طرح های تحقیقاتی:

بررسی نقش اقتصادی شهر های ایران. کارفرما: جهاد دانشگاهی.۱۳۵۹٫

آمارگیری نمونه شهر شیراز. کارفرما جهاد دانشگاهی. ۱۳۵۹٫

بررسی امکانات و مشکلات اشتغال زنان در شهرستان شیراز، طرح پژوهشی، دانشگاه شیراز، ۱۳۷۱، با همکاری آقای جلیل ایران محبوب.

نقش مساجد در جمهوری اسلامی ایران. کار فرما: سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۳۷۱٫

نظر اندیشمندان اسلامی معاصر در مورد ترویج کشاورزی. کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۷۶٫

تحولات اقتدار در تاریخ معاصر ایران. کارفرما: دانشگاه شیراز. ۱۳۷۹٫

بهائیت در ایران. کارفرما: مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ۱۳۷۹٫

فرهنگ سازمانی جهاد سازندگی در سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲٫ کارفرما: وزارت جهاد کشاورزی. ۱۳۸۶٫

جهانی شدن و فرهنگ ما. کارفرما: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۱۳۸۴٫

بررسی میزان گسترش و فراگیری فرهنگ ایثار و شهادت در اقشار مختلف جامعه. کار فرما: بنیاد شهید. ۱۳۸۶٫

طرح آمایش سرزمین استان فارس، مدیر گروه اجتماعی و فرهنگی، در دست اجرا.

طرح آمایش سرزمین استان فارس، تحلیل وضع موجود شهر های استان فارس، دردست اجرا.

طرح آمایش سرزمین استان فارس، هدایت تحلیل رابطه دولت و ملت در استان فارس، در دست اجرا.

رساله های دانشجویی:    

الف) کارشناسی ارشد. (استاد راهنما)

سید محمد علی تقوی، بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت روستائیان در طرحهای منابع طبیعی (مطالعه موردی شهرستان بویر احمد)، دی ماه ۱۳۷۸٫

علی فرج زاده قلعه، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مهاجر پذیری در شهر بناب، تابستان ۱۳۷۹٫

نوراله محمدی ده بزرگ، بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آگاهی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش (مورد مطالعه آموزش و پرورش شهرستان گچساران)، مهر ۱۳۷۹٫

حسین قادری، بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه شیراز)، شهریور ۱۳۸۰٫

معصومه یوسفی، بررسی تأثیر عوامل مرتبط با اشتعال زنان بر بروز اختلافات خانوادگی (مطالعه واحد های تولیدی شهر شیراز)، تیر ۱۳۸۰٫

حسن مجاهد، بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر نگرشهای سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی داشجویان دانشگاه شیراز) شهریور ۱۳۸۰٫

غلامرضا جعفری سدهی، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی مؤثر بر طرز نگرش مردم نسبت به هویت زبان محلی (گیلکی) ( مورد مطالعه: شهر کوچصفهان)، اسفند ۱۳۸۰٫

آرزو اسماعیلی خطیر، The Effects of Socio-Economic and Cultural Factors on Married Employed Women in Shiraz (Sept. 2004) شهریور ۱۳۸۳٫

سیاوش امیری، بررسی جامعه شناختی تأثیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت بر دینداری جوانان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)، شهریور ۱۳۸۳٫

محمد حسن امینی، تفکرات اجتماعی امام خمینی در باره ی توسعه، شهریور ۱۳۸۴٫

فاطمه اژدری،  The Effect of Social Centralization on Migration and Slum Dwelling: Case Study of Shiraz, 1365-1375AH.

Arezou Sayadi Samani, A Survey on Social Effective Factors on Women’s Job Security: A case study of private hospitals of Shiraz city. (Nov.2005).

احمد صادقی، بررسی تطبیقی رابطه ‌میان رشته تحصیلی و میزان دین داری دانشجویان دانشگاه شیراز، بهمن ۱۳۸۴٫

مسعود الماسی، بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه در میان حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان، مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر ایلام. اردیبهشت ۱۳۸۶٫

فریبا خورشیدی، بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی – جمعیتی موثر بر رضایتمندی از مهاجرت به شهر نورآباد ممسنی، ۱۳۸۶٫

سعید کوشکی، فرهنگ سازمانی بسیج ( نمونه مورد مطالعه بسیج دانشجویان دانشگاه های شیراز) اسفند ۱۳۸۶٫

مینا حاجی پور، بررسی نگرش طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه نسبت به نقش زن در اجتماع، اردیبهشت ۱۳۸۷٫

زهره آذرگون بلداجی، بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تفاوت فرهنگ حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین( مطالعه موردی جوانان ۳۰-۱۸ منطقه یک و پنج شهر شیراز) ۱۳۸۷٫

ایمان کاظم پور، بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با نگرش زنان نسبت به تبعیض و نا برابری جنسیتی در جامعه (نمونه موردی زنان شاغل در آموزش و پروزش شهر یاسوج)، بهمن ۱۳۷۸٫

بهناز خیری، بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) شهر شیراز نسبت به ازدواج موقت، ۳۱ شهریور ۱۳۸۸٫

معصومه یوسفی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در سازمان های بخش دولتی (مطالعه موردی شهرداری مناطق نه گانه شهر شیراز)، شهریور ۱۳۸۸٫

زهرا موسوی، بررسی رابطه جامعه پذیری جنسیتی و عزت نفس (مطالعۀ موردی: دختران ۱۸-۱۴ سالۀ شهر شیراز)، اردیبهشت ۱۳۹۰٫

 سوفیا صالحی، بررسی تطبیقی فرهنگ سازمانی بانک صادرات شهرستان بیرجند قبل و بعد از خصوصی سازی، شهریور ۱۳۹۰٫ (واحد بین الملل دانشگاه شیراز).

فروغ رجب زاده، بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر نگرش زنان نسبت به معاشرت دختر و پسر  قبل از ازدواج، شهریور ۱۳۹۰٫

صادق دهقان، بررسی مقایسه ای مراسم سوگواری در دو گروه مذهبی و غیر مذهبی و رابطۀ آن با آرامش بازماندگان (مطالعۀ موردی بخش زرقان فارس- شیراز)، شهریور ۱۳۹۰٫ (دانشگاه پیام نور)

سپیده گیلاسیان، بررسی تأثیر جایگاه اقتصادی زنان بر سهم آنها در اقصاد خانواده، بهمن ۱۳۹۰٫

فیروزه زارع قشلاقی، بررسی تطبیقی تأثیر مبانی معرفت شناسی بر نظریه های موجود در رابطه با مسائل زنان، آذر ۱۳۹۱٫

ابراهیم مساوات، مطالعه ارزش های اجتماعی طبقات مختلف جامعه (مطالعه موردی والدین خانوارهای شهر شیراز)، بهمن ۱۳۹۱٫

فرشته فرخی، بررسی علل گرایش به طب سنتی در تهران، اسفند ۱۳۹۱٫

زهرا شاکری، بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مؤثر بر خشونت شوهران علیه همسران در خانواده، اردیبهشت ۱۳۹۲٫

مهدی کاوه، مطالعۀ تطبیقی نظریات جامعه شناسی هنر در مکاتب مختلف جامعه شناسی، شهریور ۱۳۹۲٫

محمد مهدی پور سلطانی، ساختار اقتصادی و نقش آن در تحول ساختار فضائی شهر شیراز، دی ماه ۱۳۹۲٫

میر محمد میر عبداللهی، بررسی، تحلیل و ارزیابی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ویژۀ رانندگان حرفه ای (مطالعۀ موردی: رانندگان استان تهران)، بهمن ۱۳۹۲٫

ریحانۀ شاه ولی، مطالعۀ گردشگری هویتی و زمینه فرهنگی گردشگران داخلی ورودی به شهر شیراز، شهریور ۱۳۹۳٫

سیده الهه بهجت نیا، بازنمائی دین اسلام در مجالس مذهبی زنانه: مطالعۀ موردی مجالس مذهبی زنانه شهر شیراز، مهر ۱۳۹۳٫

سمانه طغرائی، مطالعه نطبیقی نقش زن در خانواده در مکتب های مختلف جامعه شناسی با مکتب اسلام، بهمن ۱۳۹۳٫

زهرا نگهبان، نقد نظریه کاریزمائی ماکس وبر در تحلیل رابطه امام خمینی و بسیجیان، اسفند ۱۳۹۴٫

سیده فاطمه ساجدی، آرامش زن در خانواده (مطالعه موردی زنان میان سال و متأهل شهر شیراز)، خرداد ۱۳۹۵٫

فاطمه انصاری، ازدواج موقت در عمل و نظر (مطالعۀ موردی شهرستان شیراز)، اسفند ۱۳۹۵٫

ب) کارشناسی ارشد (مشاوره)

عزیزی، ابوطالب، بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی دختران تحصیلکرده شاغل در سن تأخیری ازدواج بر نگرش آنها در مورد همسان همسری (مورد مطالعه شهر شیراز)، مهر ۱۳۷۷٫

فتح زاده قریبه، حیدر، بررسی عوامل جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی مؤثر بر استفاده از وسایل و روشهای جلوگیری از بارداری و کاهش باروری (مطالعه موردی زنان شوهر دار شهرستان اهر)، تابستان ۱۳۷۹٫

معین فر، علی، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در ایران (مورد مطالعه سازمان آموزش و پرورش شهر ارومیه)، آبانماه ۱۳۷۹٫

رشیدی فارفار، ابراهیم، بررسی جنبه های اجتماعی و پیامدهای ناباروری (مطالعه موردی شهر شیراز)، آذر ۱۳۷۹٫

محمودی، سید فضل الله، بررسی تطبیقی  میزان آگاهی و عملکرد زنان همسردار (۴۹-۱۵) ساله شاغل و غیر شاغل پیرامون تنظیم خانواده (مطالعه موردی شهر نورآباد ممسنی)، بهمن ۱۳۷۹٫

نورانی، امیر، ارزیابی باورها و نگرش های دینی در ارتباط با فرایند نوسازی در ایران، مورد مطالعه جوانان شهرستان رشت( ۸۰-۷۹)، شهریور ۱۳۸۰٫

مهجوریان، محمد رضا، بررسی عوامل اقتصادی – جمعیتی مؤثر بر رضایتمندی مهارجرین در نقاط حاشیه نشین شهر فلاورجان، تیر ۱۳۸۱٫

مژده جمالی،عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش معتادین زندانی نسبت به ایدز و … ، شهریور ۱۳۸۲٫

احمدی، علی یار، نیاز براورده نشده تنظیم خانواده در ایران، اسفند ۱۳۸۲٫

فرشیدیان زاده، محمد جعفر، عوامل مؤثر بر مرگ و میر نوزادان: مطالعه موردی استان سیستان و بلوجستان، اسفند ۱۳۸۲٫

دلبری، محمد، بررسی رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی، شهریور ۱۳۸۳٫

کاظمی،کاظم، بررسی جامعه شناختی بستر های ایدئولوژیک خودکامگی سیاسی در ایران عصر صفوی و پهلوی، شهریور ۱۳۸۳٫

طاهریان فرد، طیبه، بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش دو نسل متصل نسبت به مسئله ازدیاد جمعیت،  آذر ۱۳۸۳٫

ffective factors on different attitudes of two successive generations towards marriage and fertility: case of shiraz city (november 2004).

طاهری تهرانی، محمد، بررسی پیامد های اقتصادی و اجتماعی سالخوردگی جمعیت در شیراز،  تیر ماه ۱۳۸۴٫

The Socio- economic Consequences of Aging in Shiraz City (July 2005).

یوسف غلامی سفر، اردیبهشت ۱۳۸۴٫

علوی زاده ابرقویی، سید حسین، تأثیر نظارت سازمان بهزیستی بر عملکرد ngo های معلولین، تیر ۱۳۸۴٫

The Evaluation of Quality of Care in Family Planning Services From Clients, (Married Women in 15-49 years Ages Group) Perspectives and Its Effect on Continuation in Shiraz City (April 2005).

امیری، امیر محمد، بررسی سازگاری فرهنگی نسل اول و دوم مهاجرین، فروردین ۱۳۸۵٫

ناصری، محسن، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر رفتار بزهکارانه در میان دانش آموزان، نیر ۱۳۸۵٫

نادری بنی، محسن، بررسی رابطه عوامل خانوادگی و سن اولین ازدواج، خرداد ۱۳۸۶٫

مودت، سمیه، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با سلامت روانی زنان سرپرست خانوار،  تیر ۱۳۸۶٫

محمدی نیا، طیبه، بررسی عماول اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر عملکرد زنان جهت حفظ … ، شهریور ۱۳۸۶٫

صغری نیازی، بررسی رابطه میان ویژگی های فرهنگی، اجتماعی با گرایش به مهاجرت به خارج از کشور در میان دانشجویان دختر مقطع تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شیراز و دانشگاه فردوسی مشهد)، آذر ۱۳۸۶٫

حاتمی، علی، بررسی عوامل مرتبط بانیاز برآورده نشده برای تنظیم خانواده، اردیبهشت ۱۳۸۷٫

، صدیقه رضائی، اسفند ۱۳۸۶٫

قربان حسینی، خرداد ۱۳۸۷: بررسی تطبیقی باروری گروه های مذهبی کرد ساکن در مناطق روستائی شهرستان های روانسر و گیلانغرب، خرداد ۱۳۸۷٫

شکر نیا، زرین، بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نگرش زنان …، نیر ۱۳۸۷٫

خوجانی، حمید، بررسی تبعیض جنسی در کتاب های داستانی تألیفی کودکان از سال …، نیر ۱۳۸۷٫

معینی، مهدی، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز، شهریور ۱۳۸۷٫

عباسی، آمنه بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با تعهد سازمانی  سازمان های غیر دولتی، بهمن ۱۳۸۷٫

حائری،فاطمه، بررسی عوامل فرهنگی اجتماعی مرتبط با هویت جنسی دختران جوان، شهریور ۱۳۸۸٫

یاری، یاسمن، جنبش زنان ایران و مصر بعد از جنگ جهانی دوم تا انقلاب اسلامی، شهریور ۱۳۸۸٫

فرزانه کاووسی، بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با هویت ملی دانش آموزان شهر اهواز، شهریور ۱۳۸۸٫

رئیس صالح، طاهره، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی زنان و ساختار توزیع قدرت در خانواده، شهریور ۱۳۸۸٫

مردانی، مرضیه، بررسی زمینه های اجتماعی-فرهنگی مرتبط با ساختار توزع قدرت در خانواده، بهمن ۱۳۸۹٫

صادق زارع، مطالعۀ باورها و نگرش های اجتماعی- فرهنگی زنان حاشیه نشین (مورد مطالعه شهرک سعدی شیراز)، دانشگاه بوعلی سینا، بهمن ۱۳۸۹٫

مهرکی، درنا، عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی شغلی پرستاران، شهریور ۱۳۹۰٫

بخشنده، مجتبی، بررسی روش شناسی و روش پژوهش دانشمندان مشهور مسلمان، مهر ۱۳۹۰٫

مرضیۀ براتی، مطالعۀ جامعه شناختی منزلت اجتماعی زن در اسلام، تیر ماه ۱۳۹۱٫

کفاش، محمود، موجبات تکرار جرم از دیدگاه وکلای دادگستری خراسان،  اسفند ۱۳۹۱٫

 …

ج)دکترا (راهنمائی)

۱٫ ماهرخ رجبی، بنیاد های نگرش زنان و مشارکت اجتماعی آنان: مطالعه موردی جامعه شهری استان فارس، بهمن ۱۳۸۶٫

۲- کاظم کاظمی، حافظه جمعی وقایع تاریخ معاصر ایران، بررسی تطبیقی دانشگاهیان دانشگاه شیراز و حوزویان حوزه علوم دینی شیراز، اسفند ۱۳۸۸٫

۳- حیدر فتح زاده قریه، توانمند سازی حاشینه نشینان (مطالعه موردی محلات سیلاب، احمد آباد و پاتوق دره سی شهر تبریز)، فروردین ۱۳۹۵٫

د) دکترا (مشاوره)

محمد علی فتح الهی، هویت ملی ایرانیان، آبان ۱۳۸۱٫

محمد صادق کوشکی، مبانی سیاست مطلوب در قرآن کریم، مهر ۱۳۸۳٫

علی رضا رجائی، بسط ایدئولوژی در ایران، تیر ۱۳۸۵٫

مسعود اصلانی، پائیز ۱۳۸۶٫

اسفندیار غفاری نسب

محمدی، ۱۳۸۶٫

اسلام، علی رضا،‌ بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با کیفیت زندگی مردم شهر سبزوار، اردیبهشت ۱۳۸۸٫

مختاری،مریم، نظریه زمینه ای تصور بدین زنان: چرا زن ها اقدام به جراحی زیبائی می کنند، اردیبهشت ۱۳۸۸٫

تدریس:

اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان (۱ و ۲)، ۶ واحد، کارشناسی ارشد.

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، ۳ واحد، کارشناسی.

جامعه شناسی شهری، ۳ واحد، کارشناسی.

جامعه شناسی در ادبیات فارسی، ۲ واحد، کارشناسی.

جامعه شناسی سازمان ها، ۳ واحد، کارشناسی.

مبانی تعاون، ۲ واحد، کارشناسی.

نهضت های اسلامی صد ساله اخیر، ۲ واحد، کارشناسی.

جامعه شناسی عمومی، ۳ واحد، کارشناسی.

نهضت های اسلامی در صدساله اخیر ایران، ۲ واحد، کارشناسی.

جامعه شناسی سیاسی در ایران، ۳ واحد، دکترا.

توسعه سیاسی در ایران، ۲ واحد، دکترا.

جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، ۲ واحد، دکترا.

جامعه شناسی سازمان ها، ۲ واحد، دکترا.

جامعه شناسی تاریخی، ۲ واحد، دکترا.

زن از دیدگاه مکاتب و ادیان، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

تاریخ اجتماعی ایران، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

تاریخ اجتماعی زن در ایران، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

جنبش های فمینیستی و نقد آن، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

زن در اسلام و قرآن، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

زن و خانواده در اسلام،  2 واحد، کارشناسی ارشد.

مهاجرت و شهر نشینی، ۲ واحد، کارشناسی ارشد.

Comments are closed.