شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر عبدالرضا علیزاده

عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران

رتبه علمى : استادیار

سال اخذ مدرک : 1383

از دانشگاه : دانشگاه تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای حقوق (حقوق خصوصی)

Email : alizadeha@ut.ac.ir

سوابق شغلی :

محقق گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (قراردادی)

عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

سوابق تحقیقاتى :

جامعه شناسی معرفت (برگزیده كتاب سال دانشجویی و كتاب سال حوزه)، مجری طرح

وبر و اسلام (طرح ترجمه – برگزیده كتاب سال دانشجویی) ، همكار طرح

مبانی كلامی حقوق، مجری طرح (در حال انجام)

 

سوابق فعالیتهاى آموزشى :

مقدمه علم حقوق – کارشناسی حقوق

حقوق مدنی 2 – کارشناسی حقوق

اصول فقه 1 و 2 – کارشناسی حقوق

مبانی جامعه‌شناسی – کارشناسی حقوق

جامعه‌شناسی حقوق – کارشناسی حقوق

حقوق مدنی – کارشناسی فقه و حقوق

حقوق کار – کارشناسی حقوق

داوریهای بین‌المللی – کارشناسی حقوق

متون حقوقی 1 و 2 به زبان انگلیسی – کارشناسی حقوق

متون فقه 1 و 2 – کارشناسی حقوق

متون حقوقی به زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

اصول فقه – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق مدنی تطبیقی – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

روش تحقیق – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی – کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری – کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی

سمینار – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

متون حقوقی به زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل

متون حقوقی به زبان انگلیسی – کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد

جامعه‌شناسی حقوق عمومی – کارشناسی ارشد حقوق عمومی

حقوق تجارت – کارشناسی ارشد مدیریت

فلسفه حقوق – کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

متون حقوقی پیشرفته – دکترای حقوق خصوصی

جامعه‌شناسی حقوق – دکترای حقوق خصوصی

 

راهنمایی پایان نامه ها:

مطالعه و بررسی لیسانس بین المللی (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1384

رهیافت های حقوق بشر در نهج البلاغه (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1385

بررسی تطبیقی حقوق فولكلور در سیستم های حقوق مدرن (مشاور)، كارشناسی ارشد، 1386

حل و فصل اختلافات در تجارت بین المللی از طریق سازش و میانجی گری (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1387

بررسی مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1387

رابطه دولت و نهادهای مدنی در نظام حقوقی ایران (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1386

ساز و کارهای تأمین اجتماعی در حقوق اسلام و بررسی کارآمدی آن در جامعه امروز (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1388

بررسی اصول حاکم بر حقوق تأمین اجتماعی (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1388

روابط مالی زوجین پس از اغلال نکاح در حقوق ایران و انگلستان (مشاور)، کارشناسی ارشد، 1388

 

تألیف یا ترجمه کتاب :

جامعه شناسی معرفت ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1383

وبر و اسلام (ترجمه) ، موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه ، 1380

معرفت و جامعه (مجموعه مقالات)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، 1384

مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق (جستاری در نظریه های جامعه شناسی حقوق و بنیادهای حقوق ایران)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انتشارات سمت، 1387

 

تألیف یا ترجمه مقاله :

“وبر و اسلام” ( گزارشی از یک ترجمه)؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال اول، ش دوم، بهار 1374

” جامعه شناسی دین”؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال دوم، ش 8، پاییز 1375

“جامعه شناسی معرفت” (معرفی مضمونی و مفصل کتاب خارجی) ؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش 11 و 12، تابستان و پاییز 1376

“نگاهی به جامعه شناسی معرفت ماکس شلر” ؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال سوم، ش 11 و 12،تابستان و پاییز 1376

“مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی ایران و برخی قوانین دیگر” (قسمت اول)؛ فصلنامه بصیرت، سال نهم، ش 23 و 24 ، 1380

“مقایسه قانون داوری تجاری بین المللی ایران و برخی قوانین دیگر” (قسمت دوم)؛ فصلنامه بصیرت، سال نهم، ش 25 و 26، 1380

“جامعه شناسی حقوق”( معرفی مضمونی و مفصل کتاب خارجی)؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال نهم، ش 35، تابستان 1382

“نقش قبض در عقد قرض”؛ فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال نهم، ش 36، پاییز 1383

“رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران”؛ فصلنامه اندیشه های حقوقی، سال دوم، ش ششم، بهار و تابستان 1383

“زمینه های پذیرش رویکردی جامعه شناختی در حقوق اسلامی”؛ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش شصت و هشت، تابستان 1384

“رابطه جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی”؛ چاپ شده در مجموعه مقالات معرفت و جامعه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، بهار 1384

” بررسی و نقد اندیشه های ماکس وبر در جامعه شناسی حقوق” ؛ فصلنامه اندیشه های حقوقی؛ سال سوم، شماره نهم، پاییز و زمستان 1384

“نگرشی نوین به حقوق و اثر آ ن بر حقوق شناسی و فقه شناسی”؛ فصلنامه انجمن معارف اسلامی؛ سال دوم، شماره پیاپی هشتم و نهم، پاییز و زمستان 1385

“تحليلی جامعه‌شناختی از معرفت‌های حقوقی” ؛ فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی ؛ سال 14، شماره 56، پاییز 1387

“حق امنيت فردي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران” ؛ فصلنامه حقوق ؛ دوره 41، شماره 4، زمستان 1390

“بررسی تأثیر تحولات اقتصادی بر جنبه‌های حمایتی قانون کار” ؛ کار و جامعه ؛ شماره 154، اسفند 1391

“تحلیلی اجتماعی- حقوقی و معرفتی از رویه‌قضایی” ؛ فصلنامه حقوق خصوصی ؛ دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1393

“نظم عمومی در رویکرد حقوقی، فقهی و جامعه‌شناختی” ؛ فصلنامه پژوهشهای فقهی ؛ دوره 12، شماره 1، بهار 1395

 

شرکت در سمینارهای خارجی :

سفر به ژاپن برای شركت در كنفرانس «جنگ و خشونت : پاسخ ادیان توحیدی» در كیوتوی ژاپن (مركز مطالعات بین رشته ای ادیان توحیدی CISMOR)

 

فهرست جوایز علمی :

کسب رتبه دوم در رشته حقوق در اولین جشنواره ایثارگران پژوهشگر، (1389)

احراز رتبه سوم در رشته علوم اجتماعی در اولین جشنواره ایثارگران پژوهشگر، (1389)

احراز رتبه برگزیده برای تألیف کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق در بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، (1388)

لوح تقدیر از جشنواره کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران به خاطر احراز رتبه برگزیده برای تألیف کتاب مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق (برگزیده هشتمین دوره جایزه کتاب فصل زمستان، (1387)

لوح تقدیر از دبیرخانه كتاب سال حوزه علمیه قم به خاطر احراز رتبه دوم برای تحقیق و نگارش كتاب جامعه شناسی معرفت (1384)

لوح تقدیر از دبیرخانه دین پژوهان كشور به خاطر احراز عنوان پژوهش شایان تشویق برای تحقیق جامعه شناسی معرفت

لوح تقدیر از یازدهمین دوره كتاب سال دانشجویی به خاطر احراز رتبه برگزیده در گروه علوم انسانی برای تحقیق و نگارش كتاب جامعه شناسی معرفت (1383)

لوح تقدیر از نهمین دوره كتاب سال دانشجویی به خاطر احراز رتبه سوم ترجمه در گروه علوم انسانی برای ترجمه كتاب وبر و اسلام (1381)

لوح تقدیر از وزیر علوم تحقیقات و فناوری (دكتر مصطفی معین) به عنوان دانشجوی بورسیه نمونه دوره دكترای تخصصی دانشگاه های داخل كشور در سال تحصیلی 81 – 1380 (اولین دوره)

لوح تقدیر از رئیس دانشگاه تهران (دكتر محمدرضا عارف) به عنوان دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران (1373)

 

آشنایی با زبانهاى :

انگلیسى ، فرانسوی و عربی

منبع: سایت دانشگاه تهران، پردیس فارابی http://l1l.ir/5ij2

 

 

Comments are closed.