شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر فاطمه نصرتی

استادیار گروه روانشناسی دانشگاه تهران

تحصیلات

کارشناسی, 1382, علوم تربیتی, دانشگاه خوارزمی

کارشناسی ارشد, 1385, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

دکتری, 1390, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

مشاوره پایان نامه

بررسی تحولی توانایی حل مساله در کودکان 7 تا 12 سال با استفاده از برج هانوی، زهرا حسینی، دانشگاه تهران، 1394/03/27

شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس استثنایی شهر شیراز و ارائه راهکارهایی برای بهبود، اسماعیل شهریاری، دانشگاه تهران، 1396/06/26

فعالیت‌های اجرایی

عضو کمیته علمی کمیسیون روان شناسی اسلامی سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1393/01/01، 1394/01/01، ایران، تهران

کمیته علمی نخستین همایش توانمندسازی فردی و اجتماعی افراد با نیازهای ویژه، 1393/07/23، 1393/07/24، ایران، تهران

شرکت در هیت رئیسه بخش سخنرانی های در همایش سلامت در پرتو قرآن، 1393/08/20، 1393/08/22، ایران، تهران

داوری مقالات همایش سلامت در پرتو قرآن، 1393/08/20، 1393/08/22، ایران، تهران

کمیته علمی نخستین همایش سلامت در پرتو قرآن، 1393/08/20، 1393/08/22، ایران، تهران

داوری مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1393/09/21، 1393/09/22، ایران، تهران

عضو کمیته علمی کمیسیون روان شناسی اسلامی چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، 1395/02/01، 1396/02/01، ایران، قم

مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر، 1395/08/05، ایران، تهران

عضو کمیته علمی همایش ملی نماز و سلامت روان، 1395/08/20، 1395/08/21، ایران، تهران

عضو هیات رئیسه، 1396/12/07، 1396/12/11، ایران، تهران

مدیر برنامه اتاق شورای گروه روش ها، 1396/12/09، 1396/12/09، ایران، تهران

داور مقالات دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر، ایران، تهران

کتاب‌های تالیفی

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). روشهای نوین تدریس علوم تجربی و ریاضی به دانش آموزان با کم توانی های هوشی- تحولی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). پویش مهارتی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). مهارت توکل و امید بخشی در زندگی ( در مقابله با تنیدگی و اضطراب). تهران: انشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1394). تهیۀ الگوی سلامت روانی براساس شاخص‌های الگوی اسلامی، ایرانی. تهران: نشر الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت .

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1395). بت پرستی به عنوان سرطان روانی- معنوی (تبیین روان شناختی و ارایه پیشنهادهای درمانی در گستره الگوی اسلامی ایرانی. تهران: نشر الگوی پیشرفت .

افروز، غ. و نصرتی، ف. (1396). سندرم داون. تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Nosrati, F. , Afrouz, G. , Ghabari banab, B. , , . & Moosavi-Movahedi, A. (2014) . Investigating possible risk factors of consanguinity of the nature of blood disjunction, interfamily marriages, and time of conception in Down’s syndrome parents. Reef Resource Assessment and management technical paper, 40(1), 635-644.

Nosrati, F. , Afrouz, G. , Ghabari banab, B. , farhod, D. & Moosavi-Movahedi, A. (2014) . A case study- examining the relationships between biological and calendar age, and kinship marriage in parents of children with/without Down Syndrome. Reef Resource Assessment and management technical paper, 40(1), 509-516.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , Hassani, A. & Bolorian, F. (2014) . The Relations between Forgiveness, Marital Satisfaction, and Mental Health between Mothers of Children with Mental Retardation and Mothers of Nondisabled Children. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 5(50), 42-51.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Khanzadeh, A. & Abdollahi, A. (2014) . Parenting Styles and Students’ Affective-Behavioral Disorders. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(7), 7-12.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Lotfi Kashani, F. & Dolatzadeh, F. (2014) . The Investigation of the Relation between Parenting Styles and the Curiosity and Creativity in Students. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(7), 1-6.

Ghabari banab, B. , Afrouz, G. , Nosrati, F. & Agir, M. (2014) . Investigating the Relationship between Parenting Attitudes of the Parents and Self – Concept of Children. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(6), 52-59.

Ghabari banab, B. , Jafari, H. & Nosrati, F. (2014) . The effect of Direct Instruction on corrective reading skill for students with intellectual disabilities. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40(5), 317-330.

Ghabari banab, B. , Alizadeh, H. , Nosrati, F. & Golestani, T. (2014) . Effects of Direct Instruction (DISTAR) on Improvment of Mathematics in Students with Learning Disabilities. applied mathematics in engineering management and technology, 1(2014), 30-36.

Ghabari banab, B. , Gholamali Lavasani, M. , salem, S. & Nosrati, F. (2014) . The Relationship between Attachment to God, Reliance on God, Hope, Patience, Solace and Mental Health of Students at Tehran University. applied mathematics in engineering management and technology, 1(2014), 10-16.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Rabiee, A. , Pourkarimi, J. & Dousti, M. (2017) . Gender Differences in Quality of Attachment to God, Forgiveness, Altruism, and Mental Health in College and Seminary School Students. Cultural and Religious Studies, 5(2), 70-84.

keshavarz afshar, H. , Nosrati, F. , Azad-MarzAbadi, E. , Eslahi, N. , Ghoalami Fesharaki, M. & Ghahvehchi-Hosseini, F. (2017) . The Effectiveness of Personal Construct Therapy on Marital Satisfaction: A Quasi-Experimental Study. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL, 19(6), 7.

افروز، غ. و نصرتی، ف. (1385) . بررسی تاثیر پیش سازمان‌دهنده‌ها در یادگیری دانش آموزان. مجله روان شناسی و علوم تبیتی ذانشگاه تهران، 1(2)، 1-15.

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

افروز، غ. و نصرتی، ف. (1384) . بررسی تحلیلی فراوانی و گسترۀ ازدواج‌های خویشاوندی در والدین کودکان آهسته‌گام و عادی. تازه ها و پژوهش های مشاوره، 4(15)، 35.

افروز، غ. و نصرتی، ف. (1385) . نشانگان داون و عوامل احتمالی مؤثر در آن. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، 15(16)، 25.

افروز، غ. ، هاشمی، ه. و نصرتی، ف. (1386) . سیر تحولی تعریف عقب‌ماندگی ذهنی: مطالعه مروری. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، 20(21)، 35.

صبحی، ا. ، حجازی، م. و نصرتی، ف. (1386) . تراتوژن‌ها: نگاهی به آسیب‌زایی الکل، کافین، سرب و محیط پر سرو صدا. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، 24(25)، 35.

صبحی، ا. ، حجازی، م. و نصرتی، ف. (1387) . مطالعه ای در زمینه تأثیر مصرف دارو در دوران بارداری بر جنین. فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)، 29(30)، 13.

افروز، غ. ، نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و موسوی موحدی ، ع. (1389) . بررسی گروه‌های خونی در والدین کودکان با نشانگان داون. فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی، 1(1)، 25-40.

فرهود، د. ، افروز، غ. و نصرتی، ف. (1391) . عوامل مرتبط با تولد نوزادان مبتلا به نشانگان داون. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 14(3)، 140-145.

نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (1392) . چگونگی تحمل‌افزایی (صبر) کودکان در مواجهه با مرگ یکی از اعضای خانواده. فصلنامه‌ی علمی ـ ترویجی اخلاق، 3(12)، 165-204.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و غلامحسین زاده، ح. (1393) . تأثیر روش خود آموزی بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش‌آموزان اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 3(3)، 55-67.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و رجالی تهرانی، ع. (1393) . ادراک مفهوم مرگ در خانواده و آموزش مقابله‌های کارآمد به کودکان با رویکرد اخلاقی. پژوهش نامه اخلاق، سال هفتم(23)، 145.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، محمدی، ع. و خسروی، م. (1395) . مداخله گروهی مدیریت خشم در افراد با ناتوانی¬های چندگانه و فیزیکی. تعلیم و تربیت استثنایی، 1(2)، 23.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و امینی فر، م. (1395) . اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی. مجله روانشناسی، 79(3)، 263-280.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و شریفی، س. (1395) . تأثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دست خط دانشآموزان با اختلال یادگیری خاص. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1(6)، 100-120.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، وکیلی نژاد، س. و کشاورز فلاح، ح. (1395) . تأثیر آموزش مستقیم بر عملکرد دانش‌آموزان‌ با ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 1(2)، 23.

نصرتی، ف. ، رحیمی نژاد، ع. و قیومی نائینی، ع. (1396) . رابطۀ دلبستگی به والدین، هوش معنوی و جنسیت با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان تیزهوش. مجله روانشناسی مدرسه، 6(4)، 176-199.

همایش‌های بین المللی

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Hakimi-Rad, E. & Hosseini Pour Zarandi, S. (1394). Investigation the relationship between forgiveness and depression in parents of mentally retarded and noral children. 4th intl conf on psychology & sociology. Tehran.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. & , . (2013). The effect of Self Instruction Training on Problem Solving in discalculia students. Iraninan 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry. Tabriz.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , ALIZADEH, O. & Golestani, T. (2014). Effect of Direct Instruction (DISTAR) on Math Performance of Students with Specific Learning Disabilities. 7th International Congress of Child and Adolescent Psychoatry. Tehran.

Ghabari banab, B. , Besharat, M. , Nosrati, F. & Janghorbani, A. (2014). Effects of Direct Instruction (DISTAR) on Math Performance of Students with Specific Learning Disabilities. 7th International Congress of Child and Adolescent Psychoatry. Tehran.

Ghabari banab, B. , Nosrati, F. , Dousti, M. , Rabiee, A. & Pourkarimi, J. (2015). Relationship between Quality of Attachment to God and Forgiveness with Mental Health in College and Seminary School Students. Vienna International Congress on Science and/ or Religion. Vienna.

Nosrati, F. , Ghabari banab, B. , Rabiee, A. , Dousti, M. & Pourkarimi, J. (2015). Gender Differences in Quality of Attachment to God, Forgiveness, Altruism, and Mental Health in College and Seminary School Students. Vienna International Congress on Science and/ or Religion. Vienna.

Pourkarimi, J. , Rahmati, S. & Nosrati, F. (2016). The relationship between talent managment and the process selecting in Iranian intellectual school manager. 4th Intl Conf on Psychiology & Sociology. Tehran.

Ghabari banab, B. & Nosrati, F. (2016). Development of psycho-spiritual paradigm of human flourishing with reference to prophet Mohammado,s archetypal ascension to heavens. 9th international congress for psychotherapy-Asian chapter of WCP on the bed of cultural values. Tehran.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و وکیلی نژاد، م. (1392). تاثیر آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد دانش آموزان دارای اختلال یادگیری. ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران. تبریز.

نصرتی، ف. ، افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، فرهود، د. و موسوی موحدی ، ع. (1392). بررسی عوامل خطر احتمالی از ترکیب گر.ههای خونی، ازدواج خویشاوندی و زمان انعقاد نطفه در پدر و مادر مبتلا به سندرم داون. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. کیش.

همایش‌های داخلی

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1392). روان‌شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه‌ها و استنباط از تحقیقات تجربی. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حسینی پورزرندی ، س. (1392). بررسی رابطۀ بخشایش گری با میزان افسردگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، فرهود، د. و موسوی موحدی ، ع. (1392). مطالعه موردی: بررسی سن زیستی، تقویمی و ازدواج خویشاوندی در والدین کودکان نشانگان داون و عادی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. کیش.

غباری بناب ، ب. ، بلوریان، ف. و نصرتی، ف. (1392). رابطه بخشایشگری، رضایت زناشویی و سلامت روانی مادران کودکان کم توان هوشی و عادی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، جعفری، ح. و نصرتی، ف. (1392). اثربخشی آموزش مستقیم بر اصلاح خواندن دانش آموزان کم توان هوشی. سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، خدایاری فرد، م. ، شکوهی یکتا، م. و نصرتی، ف. (1393). تأثیر عامل جنسیت در حوزه‌های سه‌گانه توکّل (حوادث، اقتصادی و سلامتی). هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و کلانتری، م. (1393). جهت‌گیری مذهبی با سلامت روان دانشجویان. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

نصرتی، ف. ، لازمی سخویدی، ع. و صفریان مقدم، م. (1393). نوع‌دوستی و خودکارآمدی در دانشجویان دختر و پسر. هفتمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. اصفهان.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، لطفی کاشانی، ف. و دولت زاده، ف. (1393). بررسی ارتباط بین شیوه‌های تربیتی والدین با کنجکاوی و خلاقیت دانش‌آموزان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و علی خانزاده، ن. (1393). مقایسۀ اختلال توجه و درک مطلب خواندن در دانش‌آموزان نارساخوان و عادی. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، غلامعلی لواسانی ، م. ، سالم، ص. و نصرتی، ف. (1393). بررسی ارتباط بین دلبستگی به خدا، توکل و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

افروز، غ. ، غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و آژیر، م. (1393). بررسی رابطۀ نگرش‌های تربیتی والدین با خودپندارۀ فرزندان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و مرتضوی کاخکی، س. (1393). بررسی اثر اشتغال بر سازگاری معلولین جسمی-حرکتی. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، علیزاده، ح. ، نصرتی، ف. و گلستانی، ط. (1393). تأثیر روش آموزش مستقیم (دیستار) برای اصلاح ریاضی دانش‌آموزان با اختلالات یادگیری. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، خانزاده ، ع. و عبداللهی، ع. (1393). سبک‌های فرزندپروری والدین و اختلالات عاطفی-رفتاری دانش‌آموزان. کنفرانس پژوهش های نوین در علوم انسانی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). افزایش توکل به خدا به عنوان موضوع دلبستگی (مراقب) حمایتگر. دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). روان شناسی اسلامی تجربی: دیدگاه ها و استنباط از تحقیقات تجربی. دومین کنگره علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). تحلیل روانشناختی از بت، بت پرستی و شکستن بت ها در قرآن. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و حکیمی راد، ا. (1393). جلوه های کیفیت ارتباط فرد با خدا در دعاهای ارتجالی. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و حکیمی راد، ا. (1393). ساخت و رواسازی مقیاس نیکوکاری معنوی (بر) با استفاده از آیات قرآنی. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). استضعاف و استکبار در قرآن و تلویحات نظری آن بر بسط نظریه های شخصیت. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حکیمی راد، ا. (1393). بررسی ذکر و تأثیر آن در سلامت روان. همایش سلامت در پرتو قرآن کریم. تهران.

حکیمی راد، ا. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1393). اثربخشی برنامه آموزش بازداری پاسخ بر کاهش نشانه های اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران.

حکیمی راد، ا. ، نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (1393). اثربخشی آموزش بازداری پاسخ بر بهبود مهارتهای اجتماعی کودکان با اختلال کاستی توجه و بیش فعالی. اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی-آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. و حسینی پورزرندی، س. (1394). بررسی رابطۀ بخشایشکری با میزان افسردگی در والدین کودکان کم توان ذهتی و عادی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

احمدی مقدم، ف. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1394). تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان کم توان هوشی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و امینی، م. (1394). اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر کاهش تعاملات پرخاشگرانۀ بین فردی دانش آموزان با کم توانی ذهنی. دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و خسروی، م. (1394). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مدیریت خشم بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان با سندرم آسپرگر. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. شیراز.

بهدانی، م. ، غباری بناب ، ب. ، حکیمی راد، ا. و نصرتی، ف. (1394). مقایسه الگوهای ارتباطی و رضایت از زندگی در مادران دارای فرزند عادی، کم توان ذهنی و تیزهوش. اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی. شیراز.

غباری بناب ، ب. ، نوفرستی، ش. و نصرتی، ف. (1394). بررسی رابطه کیفیت دلبستگی به والدین و کیفیت دلبستگی به خدا با تاب آوری در دختران. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. ، بزرگی، م. ، نصرتی، ف. و مظاهری، م. (1394). بررسی رابطه دلبستگی به خدا، صبر و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تهران. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1394). بت و بت پرستی: سرطان روانی و معنوی انسان معاصر. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی. تهران.

مولایی، ص. ، غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و ، مصیب قره بیگی. (1394). تاثیر برنامه آموزش مستقیم بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دیرآموز. اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم تربیتی. شیراز.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، خسروی، م. و محمد لو، ع. (1394). کارایی درمانی شناختی-رفتاری در درمان نقص توجه/بیش فعالی در کودکان با و بدون پرخاشگری. دومین کنگره بین المللی تحقیقات آموزش و پرورش (خانواده، معنویت و سلامت). تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. ، خسروی، م. و محمد لو، ع. (1394). تاثیر درمان مدیریت خشم و درمان رفتاری، عاطفی و منطقی بر مهارتهای اجتماعی، مدیریت خشم و افسردگی در مدارس عمومی. اولین همایش پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری. شیراز.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (1394). ارتباط مهارت های حرکتی و مهارت های ارتباط اجتماعی در کودکان اختلال طیف اتیسم در سنین مدرسه. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (1394). ناتوانی یادگیری ریاضی: ادراک بینائی، مهارت های حرکتی و یکپارچه سازی بینائی-حرکتی. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

نصرتی، ف. ، امینی فر، م. و محکی، ف. (1394). تاثیر مداخلات گروهی مهارت های اجتماعی بر بهبود رفتار های اجتماعی کودکان طیف اتیسم با عملکرد بالا. دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران. تهران.

پرنده، ط. ، غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1394). پیش بینی سلامت روان مادران کودکان با اسیب بینایی با توجه به کیفیت دلبستگی به خدا و اضطراب وجودی. چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. تهران.

امینی فر، م. و نصرتی، ف. (1394). تماس چشمی به کودکان اتیسم: مطالعه موردی تک آزمودنی و تحلیل مفهومی. چهارمین همایش پژوهش ­های نوین در علوم و فناوری. کرمان.

امینی فر، م. ، نصرتی، ف. و محکی، ف. (1394). افزایش مهارت اجتماعی با استفاده از آموزش محیط اجتماعی پیش زبانی در کودکان اتیسم بدون کلام سنین دبستان. چهارمین همایش پژوهش ­های نوین در علوم و فناوری. کرمان.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. ، طاهریان، م. و صفاخواه، س. (1395). رشد، پرورش و ارتقای معنوی در دانشجویان. پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. تهران.

غباری بناب ، ب. ، نصرتی، ف. و شریفی، س. (1395). تاثیر کاربست روش خودآموزی در درمان اختلال دستخط دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص. ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. (1395). پرورش، گسترش و تعمیق فرهنگ نماز در دانشجویان. کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

نصرتی، ف. (1395). پرورش فرهنگ نماز در استحکام روابط خانواده متعالی. کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1395). درآمدی بر معیار‌های روانی، اجتماعی و معنوی در نظریه عدالت اسلامی. سومین نشست سالیانه هم اندیشی عدالت صاحبنظران و پژوهشگران برتر عدالت. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1396). تربیت دینداری در دانشجویان، اهداف، ضرورتها و نیازها. ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1396). تحلیل معیارهای روان شناختی عدالت. چهارمین نشست سالیانه هم اندیشی عدالت صاحبنظران و پژوهشگران برتر عدالت. تهران.

نصرتی، ف. و غباری بناب ، ب. (1396). اثربخشی آموزش خود‌نظارتی با رویکرد مراقبۀ اسلامی بر خویشتن‌داری دانشجویان. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، باتوانی، ع. و مسجدسرائي، م. (1396). بررسی رابطه بین دلبستگی به خدا، دلبستگی به بزرگسالان و تاب‌آوری، خودشفقت‌ورزی و ذهن‌آگاهی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تهران. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

نصرتی، ف. ، نوری، ز. و رحیمی نژاد، ع. (1396). تاثیر راهبرد خودنظارتی توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش آموزان سندرم داون. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1396). نماز و نیایش در بستر زندگی انسان بالنده: پایه‌های نظری و کاربردهای عملی. دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

نصرتی، ف. ، غباری بناب ، ب. ، مسجدسرائي، م. و شریفی، ع. (1396). بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی، محبوبیت والدیت و اختلالات عاطفی و رفتاری فرزندان در جانبازان با و بدون اسیب بینایی. سومین کنگره ملی روانشناسی مدیریت رفتارهای اجتماعی و تقویت امنیت ملی. تهران.

غباری بناب ، ب. و نصرتی، ف. (1396). پایه های مفهومی، کاربردی و روان شناختی نیایش و نماز. دومین کنگره ملی نماز و سلامت روان. تهران.

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله, …)

ترویج و گسترش فرهنگ نماز در دانشگاه و نقش آن در هویت یابی دانشجویان، ملی، سایر، 1395/09/17

طرح کاربردی

نصرتی، فاطمه . “بررسی مکانیسم وفرایند تاثیر ذکرهای مذهبی در کاهش استرس وعوامل مرتبط با آن.” – 1396.

Comments are closed.