شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر هادی آجیلی

معرفی مختصر

  • استادیار و عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین الملل، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1389/11/12
    • کتاب: بازیگران گفتمان اسلام هراسی در غرب، تالیف، انتشارات موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1395/01/16 (دیگر مؤلفان: دانش نیا فرهاد، قاسمی روح الله)
    • مقاله: اقتصادمقاومتی درنظام اقتصادسیاسی جهانی، پژوهش علوم سیاسی، سال 9، شماره 24، 1392/06/07

معرفی تفصیلی

مشخصات:

نام و نام خانوادگی: هادی آجیلی

متولد: 1360، دزفول

ایمیل: hadiajili@yahoo.com 

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد 1384, معارف اسلامی و علوم سیاسی, دانشگاه امام صادق (ع)

دکتری تخصصی, دکترای رشته روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

عناوین دروس

سیاست‌خارجی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران، کارشناسی

مسایل‌اقتصادی‌و‌سیاسی‌نفت‌در‌ایران، کارشناسی

اقتصادانرژی‌ومنابع‌طبیعی‌درآسیای‌مرکزی‌وقفقاز، کارشناسی ارشد

اقتصادانرژی‌و‌منابع‌طبیعی‌در‌منطقه‌خاورمیانه، کارشناسی ارشد

فعالیت‌های اجرایی

عضو شورای مرکزی مجمع صنفی اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور، 1390/12/20، 1393/12/20، ایران، تهران

عضو شورای تحصیلات تکمیلی پردیس نیمه حضوری

عضو دبیرخانه بازنگری علوم انسانی

تحقیقات در دست انجام

دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

تحقیقات انجام شده

چالشهای اقتصادی آمریکا، 1387/04/01، 1387/07/01

سیمای یهود و صهیونیسم در قرآن، 1389/05/01، 1389/06/01

تدوین دانش نامه فلسفه سیاسی اندیشمندان مسلمان، 1391/01/01، 1391/11/01

كتاب‌های تالیفی

آجیلی هادی، صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین الملل، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1389/11/12

آجیلی هادی، یهود و صهیونیسم از منظر قرآن کریم، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1390/08/01

آجیلی هادی، تاریخ سرمایه داری و اقتصاد غربی، تالیف، موسسه فرهنگی سدید، 1392/06/12

آجیلی هادی، شکری مرتضی، مجموعه علوم سیاسی، کلیه گرایش ها، تالیف، انتشارات دانش بیگی، 1393/03/19

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، غرایاق زندی داود، عدالت و امنیت ملی، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1393/04/17

آجیلی هادی، مبینی زهرا، ایران و تحریم نفتی، تالیف، سفیر اندیشه، 1394/02/01

آجیلی هادی، نامه ای برای درنگ، تالیف، کانون اندیشه جوان، 1394/11/12

آجیلی هادی، دانش نیا فرهاد، قاسمی روح الله، بازیگران گفتمان اسلام هراسی در غرب، تالیف، انتشارات موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، 1395/01/16

آجیلی هادی، مصیبی منا، ایالات متحده، تکنولوژی شیل و خاورمیانه، تالیف، انتشارات دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 1395/01/18

آجیلی هادی، کشاورز رضا، نقش آمریکا،انگلیس و رژیم صهیونیستی در فتنه 88، تالیف، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1395/01/22

آجیلی هادی، اقتصاد انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تالیف، هزاره سوم اندیشه، 1395/08/01

آجیلی هادی، اقتصاد انرژی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تالیف، هزاره سوم اندیشه، 1395/08/01

آجیلی هادی، سیاست خارجی آلمان در آسیای مرکزی و قفقاز، تالیف، انتشارات دانشگاهی، 1396/02/05

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Ajili Hadi, pathology of the Islamic counsulative assembly, Discourse: an iranian quarterly, volume7, no2-3, 2006/02/01

Ajili Hadi, Oliaei Mohammad, Norasteh Reza, Rajabi Behjat Davoud, The Impact of Oil on Saudi Arabia-United States Relations (2011-2012), FAUNA ROSSII I SOPREDEL NYKH STRAN, vol 10, No. 1, 2014/02/01

Ajili Hadi, Farahmand Mohammad Mahdi, The idea of Political illegal acts and crimes in international and local laws, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, Vols.8, No.2, 2014/10/01

Ajili Hadi, US keeps sanctions conditional, etc, —, —, 2015/01/20

آجیلی هادی، ماهیت نظام سرمایه داری حمایت از طبقه خاص است، سایر، 4، 13، 1390/07/01

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Ajili Hadi, Evaluation of urban management and political scandinavian economy (case study:Sweden and Norway), journal of Urban & Rural Management, 15, 45, 2016/11/06

آجیلی هادی، کند و کاو در چالش های ساختاری و رفتاری مجلس شورای اسلامی؛ آسیب شناسی مجلس شورای اسلامی، راهبرد، ISSN 1028-3102، 34، 1383/11/14

آجیلی هادی، نقد و معرفی کتاب دولت‌ها و بازارها اثر سوزان استرنج، اقتصاد سیاسی، سال چهارم، 13، 1385/06/09

آجیلی هادی، ارتباط هویتی میات یهود و صهیونیسم، راهبرد، پاییز 85، 41، 1385/09/12

آجیلی هادی، جنگ غزه دلایل پیامدها و شبهات، دانش جو، 5، 4، 1387/11/01

آجیلی هادی، افول هژمونیک اقتصاد آمریکا، ماهنامه برداشت اول، بهمن 1387، هشتم، 1387/11/01

میراحمدی منصور، آجیلی هادی، درآمدی بر معنا و مفهوم قدرت در روابط بین الملل: روی کردی اسلامی، رهیافت های سیاسی و بین المللی، ISSN 1735-739x، شماره 19، 1389/02/25

آجیلی هادی، نقش رسانه در بازتولید هژمونی ایالات متحده آمریکا، پژوهش حقوق و سیاست، سال 12، شماره 30، 1389/12/09

آجیلی هادی، خدادادی محمدباقر، نگاهی به مفهوم «عملیات روانی» در رسانه، مدیریت رسانه، سال دوم، شماره 2، 1391/04/05

آجیلی هادی، قریشی سیده مهدیه، سیاست خارجی ترکیه درقبال بحران سوریه؛ریشه ها،اهداف و پیامدها(م2012-2011)، مطالعات خاورمیانه، سال بیستم، شماره 73، 1392/05/08

آجیلی هادی، پیچ تاریخی نظام بین المللی از منظر مقام معظم رهبری، روزنامه همشهری، 00، 18، 1392/05/09

آجیلی هادی، شربتی وحید، گودرزی کیهان، آسیب شناسی قیام مردم بحرین؛ در قالب جنب شهای اجتماعی نوین، مطالعات بیداری اسلامی، سال دوم، شماره 4، 1392/06/06

آجیلی هادی، اقتصادمقاومتی درنظام اقتصادسیاسی جهانی، پژوهش علوم سیاسی، سال 9، شماره 24، 1392/06/07

آجیلی هادی، مبینی زهرا، تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012)، تحقیقات سیاسی بین المللی، سال پنجم، شماره 15، 1392/06/25

آجیلی هادی، پروین فاطمه، آذربایجان، گذشته، حال و آینده، روزنامه جمهوری اسلامی، 0، 0، 1392/07/07

آجیلی هادی، در محضر استاد؛ نقدی بر یادداشت دکتر سریع القلم، تابناک، 0، کد خبر 297887، 1392/07/08

آجیلی هادی، جنبش تسخیر وال استریت؛ آغازی بر پایان نظام سرمایه داری، علوم انسانی اسلامی، تابستان و پاییز، 6 و 7، 1392/07/17

آجیلی هادی، روابط ایران و آمریکا…..، اندیشه و راهبرد، 2، 3، 1392/08/13

آجیلی هادی، کریمی قدوسی جواد، شاه ویسی ساسان، روابط ایران و آمریکا، اندیشه و راهبرد، 2، 3، 1392/08/28

آجیلی هادی، کشاورز الهام، تاثیر تحریم های بین المللی بر توسعه اقتصادی ایران، راهبرد یاس، پیاپی 36، شماره 36، 1392/09/02

آجیلی هادی، عسگری نرجس، ُصادقی سید حسن، جهانی شدن و هویت های چندگانه، مطالعات راهبردی جهانی شدن، 1392/10/15

آجیلی هادی، خدادادی محمدباقر، تحلیل سازه‌انگارانه پروژه عملیات روانی آمریکا علیه ایران، فصلنامه مطالعات آمریکا، اول، پیش شماره 10، 1392/10/20

آجیلی هادی، مذاکره با آمریکا در چارچوب تحلیلی مقام معظم رهبری، روزنامه همشهری، 1، شمازه 81، 1392/11/13

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، عدالت و امنیت ملی در روابط بین الملل: رویکردی اسلامی، مطالعات راهبردی، 61، 3، 1392/11/26

درویش زاده مهدی رضا، آجیلی هادی، کریمی دماوندی اشکان، مدلسازی تاثیر «نرم» در روابط بین الملل بر اساس نظریه بازیها، دانش سیاسی، 9، 2، 1392/11/28

آجیلی هادی، کیخسرو دولتیاری یزدان، اخلاق کاتولیسم و روح سرمایه داری، رهیافت های سیاسی و بین المللی، سال پنجم، شماره 35، 1392/12/11

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، درآمدی بر معنا و مفهوم صلح در روابط بین الملل؛ رویکرد اسلام سیاسی فقاهتی، پژوهش های سیاست اسلامی، سال اول، شماره 4، 1392/12/21

آجیلی هادی، واجدی روشن سید عسگری، بررسی دیپلماسی‌ انرژی جمهوری اسلامی ایران: دوران ریاست جمهوری آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد، سیاست خارجی، دوره 28، 1، 1393/02/08

آجیلی هادی، چادری شبنم، نقش سازمان ملل متحد در بحران لیبی (2011 میلادی)، مطالعات سیاسی، سال ششم، شماره 24، 1393/03/05

آجیلی هادی، توافق ایران و روسیه در مورد تهاتر نفت در مقابل کالا، روزنامه همشهری، 678، 66، 1393/03/13

آجیلی هادی، بهشت و جهنم بردن در حکومت دینی، تابناک، 15 خرداد 93، سیاسی کدخبر: 404688، 1393/03/15

آجیلی هادی، بررسی مفهوم «بهشت و جهنم» در کلام بزرگان، روزنامه ابتکار، 93/3/18، 2880، 1393/03/18

آجیلی هادی، صمدزاده علی، تاثیر اکتشاف ذخایر فراساحلی گاز بر امنیت انرژی رژیم صهیونیستی، مطالعات راهبردی جهان اسلام، پیاپی 57، سال 15، 1393/03/25

آجیلی هادی، خدادوست جبار، بحران یورو و تاثیر آن بر روند همگرایی اتحادیه اروپا، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال 2، شماره 1، 1393/05/01

آجیلی هادی، نجفی محمد سجاد، حدود و ماهیت اعمال قدرت دولتی؛ در نظام مردم سالار دینی، روزنامه مردم سالاری، 1، 3/1160303، 1393/05/08

آجیلی هادی، «خاورمیانه اسلامی و پیچ تاریخی نظام بین الملل»، روزنامه همشهری، 0، شماره 83، 1393/05/12

آجیلی هادی، سلگی محسن، روحانی حسین، آسیب شناسی مبانی دین پژوهی از منظر رهیافت هرمنوتیکی، مطالعات افکار عمومی، سال سوم، شماره دهم، 1393/05/15

آجیلی هادی، بهرامی سمیه، جایگاه نهادهای مالی بین المللی در تثبیت و تداوم هژمونی ایالات متحده، پژوهش های سیاسی، سال 4، شماره 10، 1393/06/12

آجیلی هادی، افشاریان رحیم، کاربست سند چشم انداز در سیاست خارجی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، آفاق امنیت، 7، 24، 1393/08/19

آجیلی هادی، بهادرخانی محمدرضا، اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز، پژوهش های راهبردی سیاست، سال 3، شماره 10، 1393/10/16

آجیلی هادی، تحلیل کاهش قیمت جهانی نفت؛ چرخش مصلحتی سیاست خارجی عربستان از آمریکا به اروپا، مشرق، کد خبر: 380146، تاریخ انتشار: 29 دی 1393 – 13:46، 1393/10/29

آجیلی هادی، دوازده پرسش درباره مذاکرات هسته‌ای، تراز، شناسه خبر: 640208، سرویس: بین الملل ، تاریخ: 12/بهمن/1393 – 19:55، 1393/11/12

آجیلی هادی، فضیلت احمد، دیپلماسی انرژی چین در خاورمیانه، مطالعات اقتصاد انرژی، 77، 165-166، 1393/11/22

آجیلی هادی، مبینی زهرا، نقش داعش در شکل‌گیری معادلات جدید در خاورمیانه، حبل المتین، 3، 9، 1393/12/01

آجیلی هادی، ماهیت سیاست گزاری در پروژه ائتلاف ضد داعش، مدرسه اسلامی علوم سیاسی، بهمن 93، 5 و 6، 1393/12/05

آجیلی هادی، آهاری لیلا، نقش منافع اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا در بحران اوکراین (2014 میلادی)، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، دوره جدید، سال 29، 298، 1393/12/07

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، تحلیل گفتمان آیت الله خامنه ای پیرامون رابطه ایران و ایالات متحده، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سوم، 9، 1393/12/12

آجیلی هادی، باباجانی پور زهرا، براورد تاثیر تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران بر بحران اقتصادی اروپا (2011-2012م)، مطالعات اقتصاد بین الملل، سال اول، شماره اول، 1393/12/20

آجیلی هادی، قاسمی روح الله، نقش اتاق های فکر ایالات متحده و انگلستان در ترویج راهبرد اسلام هراسی ( رویکرد تحلیل گفتمان )، مطالعات راهبردی بسیج، 18، 66، 1394/03/05

آجیلی هادی، بیکی مهدی، کالبدشکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه داری، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره 13، 1394/04/18

آجیلی هادی، کشاورز الهام، شاخص های توسعۀ کشور مصر دورۀ انقلاب ژانویۀ 2011، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3، 2، 1394/05/15

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، تحلیل گفتمان آیت الله خامنه ای پیرامون رابطه ایران، پژوهش های انقلاب اسلامی، 3، 9، 1394/07/14

آجیلی هادی، مبینی زهرا، بررسی علل پیوستن جوانان اروپایی به داعش، مدرسه اسلامی علوم سیاسی، 00، 00، 1394/10/01

آجیلی هادی، کشاورز الهام، شاخصهای توسعه کشور مصر؛ (دوره انقلاب ژانویه 2011 م)، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 3، 7، 1394/12/04

آجیلی هادی، گفتمان مسلط و چرایی دگرسازی از اسلام، زمانه، اول، اول، 1394/12/04

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، درآمدی بر متدولوژی نظریه اسلامی در روابط بین الملل با تأکید بر دیدگاه لاکاتوشی، پژوهش های سیاست اسلامی، 3، 8، 1395/01/07

آجیلی هادی، قاسمی روح الله، بازیگران گفتمان اسلام هراسی در غرب، مطالعات راهبردی بسیج، 18، 66، 1395/01/17

آجیلی هادی، ماهیت و کارکرد تبلیغی- سیاسی رسانه¬ها¬ی دینی در جهان معاصر، دین و رسانه، —، 8, 9، 1395/02/05

آجیلی هادی، کاظمی حجت، نظام سرمایه داری و برسازی هویت مدرن، جامعه شناسی تاریخی، 8، 1، 1395/02/06

آجیلی هادی، کاظمی حجت، نظام سرمایه داری و برسازی هویت مدرن (چالش بنیادین هویت ملی ایران)، جامعه شناسی تاریخی، 8، 1، 1395/02/06

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، بدیل های دولت در گفتمان اسلامی و انتقادی غرب، پژوهش حقوق و سیاست، 45، 3، 1395/03/11

آجیلی هادی، تاثیر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر اقتصاد سیاسی کشورهای حوزه اسکاندیناوی، پژوهش های روابط بین الملل، 6، 20، 1395/04/01

آجیلی هادی، نظام جهانی سرمایه داری از منظر امانوئل والرشتاین، مطالعات منطقه ای، 3، 4، 1395/04/01

آجیلی هادی، ویروس ابولا و منافع تجاری، نظامی و سیاسی آمریکا، پژوهشنامه رسانه بین الملل، اول، اول، 1395/04/01

آجیلی هادی، مصیبی منا، تاثیر فناوری های نوین استحصال، برجایگاه راهبردی خلیج فارس در سیاست خارجی آمریکا، مجلس و راهبرد، 23، 86، 1395/05/05

آجیلی هادی، واکاوی دگردیسی سیاسی جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین تونس(النهضه)، پژوهش های سیاسی جهان اسلام، 6، 1، 1395/05/20

آجیلی هادی، ذبیحی رضا، دغدغه های جمهوری خواهان- دموکراتهای آمریکا؛مقایسه ای از محتوای مناظره های انتخاباتی، مطالعات منطقه ای، 16، 4، 1395/06/09

آجیلی هادی، سلگی محسن، راهکاری در حل منازعة «لیوتار و هابرماس» در مورد «زبان و اجماع عمومی، حکمت و فلسفه، 12، 47، 1395/07/01

آجیلی هادی، زارع مهناز، ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻧﺮژی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، —، 92، 1395/08/03

آجیلی هادی، سلگی محسن، راهکاری در حل منازعه لیوتار و هابرماس در باب زمان و اجماع عمومی، حکمت و فلسفه، 12، 46، 1395/08/15

آجیلی هادی، سلگی محسن، درآمدی انتقادی بر آراء محمد مجتهد شبستری، پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت)، 9، 31، 1395/08/15

آجیلی هادی، رحمتی پور لیلا، چشم انداز آینده ژئوانرژی خلیج فارس و جایگاه ایران، راهبرد، 26، 80، 1395/08/15

آجیلی هادی، تاثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل گیری دولت رقابتی، دولت پژوهی، 2، 7، 1395/08/15

آجیلی هادی، افشاریان رحیم، گفتمان‌اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران، پژوهش های راهبردی سیاست، 5، 18، 1395/08/15

آجیلی هادی، باقری عابد، واکاوی اندیشه سیاسی آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم (رهبر انقلاب بحرین)، مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، 2، 1، 1395/09/23

آجیلی هادی، اعتدال در سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی‌، پژوهش های راهبردی سیاست، 5، 19، 1395/10/01

آجیلی هادی، بانکیان نژلا، تاثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل‌گیری دولت رقابتی، دولت پژوهی، 2، 7، 1395/10/08

آجیلی هادی، سلگی محسن، درآمدی انتقادی بر هرمنوتیک روشنفکری دینی، آیین حکمت، 8، 30، 1396/02/19

آجیلی هادی، سلگی محسن، نقد اندیشة پست مدرن با تأکید بر آرای نیچه و هایدگر، مطالعات تحول در علوم انسانی، 4، 7، 1396/02/20

آجیلی هادی، مولفه های بازنمایی سازمان سیا در سینمای هالیوود، پدافند غیرعامل و امنیت، 6، 19، 1396/04/01

آجیلی هادی، ﺗﺄثیر الگوی اقتصاد نولیبرالی بر فرایند ﺗوسعه در مکزیک(1994-2016، مطالعات روابط بین الملل، 10، 37، 1396/05/17

آجیلی هادی، ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای بر« ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ » در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، راهبرد یاس، 13، 50، 1396/06/28

آجیلی هادی، برگزیت و پیامدهای سیاسی اقتصادی آن، پژوهشهای سیاسی و بین المللی، 8، 32، 1396/07/01

آجیلی هادی، امنیت انرژی چین،در راستای طرح «یک کمربند،یک جاده»، تحقیقات سیاسی بین المللی، 9، 33، 1396/11/01

آجیلی هادی، عباسیان سعیده، تجزیه و تحلیل نگاه راهبردی نخبگان سیاسی ایالات متحده در پرونده ‌هسته‌ای ایران، امنیت پژوهی

همایش‌های بین المللی

Ajili Hadi, “ISIS and Its Historical Origins”, announcer, 2015/09/24, 2015/09/24

Ajili Hadi, Contemporary Arab World in the International Relations, Published Article, complete article, ISIS and Its Historical Origins, 2015/09/24, 2015/09/25

Ajili Hadi, Contemporary Arab and Muslim World in International Relations ,Politics, Economy, Law, and Culture, announcer, 2016/10/13, 2016/10/14

Ajili Hadi, Arab and Muslim World in International Relations, Published Article, complete article, Factors affecting the tendency of Youths in favor of ISIS, 2016/10/13, 2016/10/14

Ajili Hadi, European Integration – Realities and Perspectives, Published Article, complete article, The roots and implications of rising the right wing in Europe, 2017/05/19, 2017/05/20

Ajili Hadi, 10th International Student/Young Pugwash (ISYP) Conference, announcer, US Policy toward Iran in the Post-JCPOA Era, 2017/08/23, 2017/08/24

Ajili Hadi, pilgrimage and religious visits, announcer, Arbaeen pilgrimage:an opportunity for interfaith dialogue, 2017/10/05, 2017/10/06

Ajili Hadi, Arab and Muslim World in International Relations, Published Article, complete article, Factors affecting the tendency of European Youths in favor of ISIS, 2017/10/11, 2017/10/12

آجیلی هادی، دیندارلو فاطمه، اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، امنیت خلیج فارس و منابع جایگزین در زمینه انرژی، 1391/03/03، 1391/03/04

آجیلی هادی، زنان و بیداری اسلامی، ارائه پوستر، مقاله خلاصه، معنایابی حضور زنان در جریان بیداری اسلامی، 1391/04/24، 1391/05/11

آجیلی هادی، توتی حسینعلی، موسوی سید محمدرضا، جهان در حال گذار: تحولات ژئوپلتیک جهان اسلام و خلیج فارس، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ژئوپلتیک نوین خلیج فارس، 1391/12/15، 1391/12/16

آجیلی هادی، مصیبی منا، دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، تاثیر تحولات تکنولوژیکی بر جایگاه خلیج فارس درحوزه انرژی، 1392/02/10، 1392/02/12

آجیلی هادی، مصیبی منا، دهمین همایش بین المللی انرژی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تاثیر تکنولوژیهای نوین استحصال، برجایگاه راهبردی خلیج فارس در بازار جهانی انرژی، 1393/06/04، 1393/06/05

آجیلی هادی، مصیبی منا، نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، دیپلماسی رسانه ای ایران در مذاکرات هسته ای (مطالعه موردی: دوران تصدی سعید جلیلی)، 1393/08/18، 1393/08/19

آجیلی هادی، اولیایی محمد، غزه؛ نماد مقاومت، سخنران، 1393/10/28، 1393/10/28

آجیلی هادی، اسماعیلی علی، اسلام و روابط بین الملل، سخنران، 1394/04/09، 1394/04/09

همایش‌های داخلی

آجیلی هادی، همایش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در نظر و عمل، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مفهوم امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل، 1386/05/01، 1386/05/01

آجیلی هادی، مصیبی منا، پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با عنوان صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، امکان و یا امتناع وقوع جنگ تمام عیار در اقتصاد سیاسی جهانی، مطالعه موردی ایران، 1391/10/11، 1391/10/11

آجیلی هادی، مصیبی منا، صلح و روابط بین الملل، رویکرد ایرانی-اسلامی، سخنران، مقاله کامل، امکان و یا امتناع وقوع جنک تمام عیار در اقتصاد سیاسی جهانی، مطالعه موردی ایران، 1391/10/11، 1391/10/11

آجیلی هادی، پنجمین همایش سالیانه انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل با عنوان صلح و روابط بین الملل: رویکرد ایرانی- اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، درآمدی بر مفهوم صلح در روابط بین الملل؛ رویکردی اسلامی، 1391/10/11، 1391/10/11

آجیلی هادی، قرشی مهدیه، همایش دو سال پس از انقلاب 25 ژانویه؛ درس ها و دستاوردها، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سیاست خارجی مصر پس از روی کار آمدن اسلام گرایان، 1391/12/05، 1391/12/05

آجیلی هادی، کاظمی حجت، همایش ملی «هویت ایرانی در افق 1415، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، نظام سرمایه داری و برسازی هویت مدرن،چالش بنیادین هویت ملی ایران، 1392/02/03، 1392/02/03

آجیلی هادی، کوزه گری سعیده، هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران: حکمرانی، سیاست، دوستی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، جایگاه «دوستی» در نظام معنایی مشترک میان «حکمرانی» و «معماری» در ایران، 1392/02/26، 1392/02/26

آجیلی هادی، مصیبی منا، اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛ مسائل، تحولات و چشم انداز، سخنران، 1392/07/18، 1392/07/18

آجیلی هادی، مبینی زهرا، اولین همایش ملی ژئوپلتیک جنوب غرب آسیا: مسائل، تحولات و چشم اندازها، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ژئوپلتیک انرژی (ارزیابی تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012)، 1392/07/18، 1392/07/18

آجیلی هادی، مبینی زهرا، اولین همایش ملی ژئوپلتیک جنوب غرب آسیا، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، تحریم نفتی ایران (با تاکید بر تحریم نفتی اتحادیه اروپا در سال 2012)، 1392/07/18، 1392/07/18

آجیلی هادی، نجفی محمد سجاد، سومین همایش ملی نظریه مردم سالاری دینی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، حدود و ماهیت اعمال قدرت دولتی؛ در نظام مردم سالار دینی، 1392/09/26، 1392/09/26

آجیلی هادی، همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی، 1392/11/30، 1392/11/30

آجیلی هادی، عسگری نرجس، ُصادقی سید حسن، جوانان و رسانه، مقاله چاپ شده، جهانی شدن و هویت های چندگانه، 1392/11/30، 1392/11/30

آجیلی هادی، همایش ملی سیاست خارجی اعتدال گرا، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، امکان یا امتناع سیاست خارجی اعتدال گرا، 1392/12/21، 1392/12/21

آجیلی هادی، مصیبی منا، اولین همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا، سخنران، 1393/08/08، 1393/08/08

آجیلی هادی، همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی / اقتصاد مقاومتی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺩﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 1393/08/14، 1393/08/14

آجیلی هادی، رجبی بهجت داود، همایش ملی مناقشات خاورمیانه در عصز جهانی شدن، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سیاست خارجی ختورمیتنه ای قطر؛ چالش ها و فرصت ها 1996-2014، 1393/08/25، 1393/08/25

آجیلی هادی، همایش ملی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت حماسه اقتصادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، آسیب پذیری اقتصاد رانتیر ایران از تحریمهای بین المللی، 1393/12/11، 1393/12/11

آجیلی هادی، پنجمین کنگره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نقش مساجد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، 1395/02/29، 1395/02/30

آجیلی هادی، پنجمین کنگره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، نقش مساجد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، 1395/02/29، 1395/02/30

داوری‌های انجام شده

کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، تهران، 1392/05/05

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله و…)

صورتبندی گفتمان اسلامی در روابط بین الملل، بین المللی، فارابی، 1391/08/06

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

مقایسه تطبیقی مفهوم آرمان شهر در عرصه روابط بین الملل، محمود سیف، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/05/30

تاثیر عامل مشروعیت بر سیاست خارجی رژیم اسرائیل، رضا سیفایی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/23

مدیریت اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم تا 2010، اکرم شریفی محترم، 1390/06/29

جنگ ارزی با تاکید بر مناقشه ارزی چین و آمریکا، نرگس فرجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/04

نقش ایران و آمریکا در حاکمیت سیاسی عراق جدید، رسول خالقیان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/07/05

روابط ایالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ سرد، فرزانه قره خان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/10

بررسی مقایسه ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلابهای رنگی و تحولات اخیر خاورمیانه (2010-2012)، رحیم هاتفی عین الدین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/30

برهم کنش عامل انرژی و رکود اقتصادی اخیر، زهره هدایتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/07

تاثیر پرونده هسته ای بر تشدید پدیده ایران هراسی در منطقه خاورمیانه، سلطانمراد شاویسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/13

نقش سازمان ملل در تحقق اهداف توسعه ی هزاره، محمدحسین محمدی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/01/20

تاثیر و جایگاه چین در پرونده هسته ای ایران، سمیرا نیک نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/03/22

بحران بوسنی و هرزه گوین از منظر تحلیل گفتمان، علیرضا خالق دوست، 1391/04/20

آمریکا و فرهنگ در خاورمیانه، علی ورامینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/01

بررسی جایگاه تروریسم در جهت گیری های کلان سیاست خارجی آمریکا در منطقه خاورمیانه (مطالعه موردی دوران بوش پسر)، محدثه خادم آستانه حسن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/14

نقش هالیود در سیاست خارجی آمریکا، عباس خطیب بیلندی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/18

رویکرد شورای همکاری خلیج فارس به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (2012-2001)، صدیقه سام خانیانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/12/23

مفهوم سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار، سیدجواد موسوی طاها، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/04/17

جریان شناسی احزاب و گروه های سیاسی عربی در عراق بعد از سقوط صدام حسین، آرام ولدبیگی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/10

چالش ها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران، سیدقوام الدین فامیل زوارجلالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/19

نقش قدرت هوشمند در سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (1392-1384)، حمید عباسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/19

تاثیر زمینه های همکاری اقتصادی ایران و عراق بر سیاست خارجی ج.ا.ایران، پوریا عارفی مقدم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/27

نقش نظامیان در حکومتهای خاورمیانه با تاکید بر مصر و لیبی، عبدالوهاب عباسی اتوئی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/07/08

نقش انرژی در تامین منافع سیاسی و اقتصادی فدراسیون روسیه، علی ناجی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/22

تحولات جدید در حوزه فناوری انرژی و تأثیر آن بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (2012 م)، مصیبی، 1392/11/26

بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال حمله ی نظامی آمریکا به عراق در سال های 19991 و 2003، محمدسعید کوتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/18

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در قبال خیزش های مردمی در خاورمیانه (مطالعه موردی: مصر و سوریه)، غفور ایزدپناه، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/07/21

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امیر مشتاقی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/01

اقدامات نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (2003 الی 2013) و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امیر مشتاقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/11

رقابت استراتژیک آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز و تاثیر آن بر شکل گیری بحران های منطقه ای، مرضیه پورامامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/13

جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تاثیر آن در روابط با ایران، مهناز زارع، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/22

تآثیر اقتصاد انرژی (نفت) بر تحولات منطقه ای عراق(2013-2003)، عاتکه ابراهیم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29

تاثیر ساختار سیاسی عراق جدید بر ثبات سیاسی این کشور، شایان قیطاسی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/03/02

بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال حمله نظامی امریکا به عراق در سال 1991 و 2003، محمد سعید کوتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر بحران های نظامی بین المللی بر سیاست های اوپک (2011-1991)، رضا باقری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی ترکیه در قبال بیداری اسلامی در خاورمیانه، محمد مقنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی سیاست های تعاملی و تقابلی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در آسیای مرکزی، اصغر ملک یار، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نگرش نخبگان ایرانی نسبت به جایگاه ایران در نظام بین الملل در سالهای (1391-1384)، سیده زهرا موسوی سارسری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی تطبیقی سیایت خارجی ایران و آمریکا در قبال تحولات اخیر خاورمیانه (مطالعه موردی سوریه)، محمد دارابی فر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نفت و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ کالای استراتژیک یا محصول تجاری اقتصادی، الهام غفوری آهنگر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نقش آمریکا، انگلیس و اسرائیل در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، رضا کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی ایران از منظر آیت اله خامنه ای، زهرا منصورزاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر الازهر مصر بر همگرایی اسلامی، حنیف نصرالهی

عوامل موثر بر روابط اقتصاد سیاسی اروپا و آمریکا، محمد ضرابی کیا

نقش جنبش اخوان المسلمین در مجادلات سیاسی مصر، سیمین شاهرخی

نقش انرژی در رویکرد سیاست خارجی آسیای مرکزی و قفقاز با تاکید بر آذربایجان، قهرمان نورانی درآباد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO)، مرضیه امامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر سیاست تحریم در تشدید تقابل ایران و آمریکا؛ بعد از شروع پرونده هسته ای، مریم کرمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی نقش سازمان ملل متحد در روند صلح خاورمیانه، طاهره هودفر، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر متقابل جایگاه ایران و عربستان در نظام بین الملل و در حوزه انرژی، حجت الله کاظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چالش ها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران 2010 تا 2012، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نقش رژیم صهیونیستی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر دولت نهم و دهم، مژگان حسنی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

قدرت های نوظهور اقتصادی (Brics) و تاثیر آن ها در اقتصاد سیاسی جهانی، الهه سادات بزاززاده طرازجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه خطوط لوله اصلی نفت و گاز در آسیای مرکزی و قفقاز از منظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی، محمدرضا بهادرخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

موانع توسعه اقتصادی در آسیای مرکزی، محمد قربانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

پایان نامه/رساله (PhD)

استراتژی وزارت نیرو و ایران، حنیف غفاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/04/29

اقتصاد سیاسی کشورهای اسکاندیناوی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها

امنیت در سفرهای خارج از کشور و مقابله با تهدیدات سرویس های جاسوسی، شركت كننده، ایران، تهران، 1391/11/14، 1391/11/14

کرسی نقد و نظریه پردازی

گفتمان سازی در روزنامه نگاری بین المللی، آجیلی هادی، ترویجی، 1394/10/23

همکاری در نشریات

پژوهش سیاست نظری، علمی پژوهشی، 1392/03/23، 1392/07/01، ص/92/21/397

Comments are closed.