شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

معرفی مختصر

  • استادتمام گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، سمت، 1387/03/26
    • کتاب: اصول و مبانی روابط بین الملل(2)، تالیف، سمت، 1395/07/01
    • کتاب:  اسلام و روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق (ع)
  • کرسی نقد و نظریه پردازی با عنوان : فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه پردازی، 1393/09/09

 

معرفی تفصیلی

سوابق تحصیلی

دکتری, 1376, علوم سیاسی , دانشگاه بروکسل

عناوین دروس

تحولات‌نظری‌در‌روابط‌بین‌الملل،‌جهانی‌شدن‌ومنطقه‌گرایی، کارشناسی ارشد

تئوریهای‌روابط بین‌الملل، کارشناسی ارشد

نقد‌ و ارزیابی‌تئوری‌های‌روابط‌ بین‌ الملل، دکتری حرفه ای

فعالیت‌های اجرایی

عضو شورای نظارت و ارزیابی، 1382/03/19، 1383/11/01

عضو کمیته تخصصی حقوق و علوم سیاسی نقشه جامع علمی کشور، 1386/11/28

عضو گروه واژه گزینی تخصصی علوم سیاسی ووروابط فرهنگستان زبان فارسی، 1383/06/01، 1383/11/25

مدیر گروه دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورای آموزشی و پژوهشی

عضو کمیته تخصصی علوم سیاسی دانشکده

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو هیئت ممیزه دانشگاه

عضو شورای گروه روابط بین الملل

عضو شورای بررسی متون علوم انسانی

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در امارات، 1383/11/25، 1385/07/01

تحقیقات در دست انجام

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ترتیبات امنیتی خلیج فارس

دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران

كتاب‌های تالیفی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، سمت، 1387/03/26

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، تالیف، None، 1391/11/10

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، وهاب پور پیمان، رستمی فرزاد، جهانی شدن فرهنگ و امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات، 1392/02/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1392/03/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رفتارهای حمایت گرانه و دیپلماسی فرهنگی، تالیف، الهدی، 1392/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی، تالیف، مخاطب، 1393/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، مخاطب، 1393/12/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، 1394/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه ها و فرانظریه ها در روابط بین الملل، تالیف، مخاطب، 1394/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اصول و مبانی روابط بین الملل، تالیف، None، 1394/10/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان های هسته ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1395/02/15

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اصول و مبانی روابط بین الملل(2)، تالیف، سمت، 1395/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مجازات مرگ، تالیف، نگاه بینه

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ایران، خاورمیانه وامریکا، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، روزنامه ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرصت ها و چالش های دیپلماسی فرهنگی، تالیف، پژوهشگاه فرهنگ و هنر

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تمدن سازی انقلاب اسلامی و گفتمان سکولاریزم، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اخلاق و نظریه پردازی در روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوهای صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسلام و روابط بین الملل، تالیف، دانشگاه امام صادق

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اتحادیه اروپا، تالیف، پژوهشکده مطالعات راهبردی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ترس از جرم، تالیف، میزان

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چارچوبی مفهومی برای ارزیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تالیف، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

كتاب‌های ترجمه شده

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Regional Orders, translation, Pajouhesh kade Motale’at rahbordi

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه های امنیت بین الملل، ترجمه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1387/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، طالبی آرانی روح الله، نورمحمدی مرتضی، نظریه فرهنگی روابط بین الملل، ترجمه، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1391/01/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، امنیت هستی شناختی در روابط بین الملل، ترجمه، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1392/01/15

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظم های منطقه ای: امنیت سازی در جهانی نوین، ترجمه، پزوهشکده مطالعات راهبردی، 1392/02/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحولات جرم سیاسی، ترجمه، سمت

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسرار کثیف : جنایت ، توطئه و لاپوشانیدر قرن بیستم، ترجمه، پژوهشکده فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت ارشاد

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Investigation of Islamic Republic of Iran Foreign Policy (1997-2013), Asian Social Science, 11, 28, 2015/11/30

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Neo-classical Realism in International Relations, Asian Social Science, 12, 6, 2016/05/20

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Foreign Policy Requirements for National Development in Irans 20-Year View, The Iranian Journal of International Affaiirs

Dehghani Firouz Abadi Seyyed Jalal, Lebanons Asymmetric Warfare and Israels National Security, The Iranian Journal of International Affaiirs

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه نهاد گرایی نئولیبرال و همکاریهای بین المللی، سیاست خارجی، 3، 1377/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رابطه ایران و آمریکا در یک گذر حساس، مطالعات راهبردی، 1381/04/08

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: روندها و…، مطالعات خاورمیانه، 3، 1381/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاجیک محمدرضا، الگوهای صدور انقلاب در گفتمانهای سیاست خارجی ایران، راهبرد، 27، 1382/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منطق ژئوپلتیک در سیاست خارجی عراق علل و پی آمدها، مطالعات خاورمیانه، 1382/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی، 1383/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، الزامات ائتلاف برای صلح، سیاست خارجی، 1383/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اتحادیه اروپا و بحران عراق، سیاست خارجی، 1383/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتگوهای هسته ای ایران و اروپا، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، 1384/02/31

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، موانع ساختاری برتری منطقه ای جمهوری اسلامی ایران، دانشنامه حقوق و سیاست، 1384/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رهیافت مقایسه ای بول: روشی برای سنجش نظریات روابط بین الملل، پژوهش علوم سیاسی، 1385/01/31

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان های سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 1385/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر جنگ لبنان بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، رهیافت های سیاسی و بین المللی، 1385/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، جنگ نامتقارن لبنان و امنیت اسرائیل، سیاست خارجی، 1، 1386/01/25

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان اصول گرایی عدالت محور در سیاست خارجی دولت آقای احمدی نژاد، دانش سیاسی، 1386/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران، مطالعات خاورمیانه، 1386/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ضرورت والزامات منطقه ای گرایی در تحقق برتری منطقه ای ج.ا.ا، نگرش راهبردی، 1386/11/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه انتقادی: چارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی، پژوهش علوم سیاسی، 1387/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست خارجی رهایی بخش ، نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، 1387/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس، سیاست، 1387/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ترجمه مقاله: امنیت انسانی، مطالعات راهبردی، 3، 1387/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان عدالت در سیاست خارجی ایران، معرفت سیاسی، 1، 1، 1388/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منابع ملی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست، 3، 1388/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحول در نظریه های منطقه گرایی، مطالعات اوراسیای مرکزی، 5، 1388/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوی صدور انقلاب در دولت نهم، دانش سیاسی، 10، 1388/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، الگوی صدور انقلاب در دوران دفاع مقدس، رهیافت انقلاب اسلامی، 11، 1388/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریه های روابط بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، 20، 1389/01/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست امنیتی ایران در قفقاز جنوبی، ژئوپلیتیک، 5، 1389/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چگونگی و چیستی نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش علوم سیاسی، 1389/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل، روابط خارجی، 6، 1389/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه، سیاست، 4، 1389/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه اسلامی سیاست خارجی، روابط خارجی، 9، 1389/11/26

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فناوری های قدرت در جنگ نرم، مطالعات راهبردی، 1390/01/31

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، موانع و فرصتهای گسترش نقش چین در خاورمیانه، پژوهش علوم سیاسی، 4، 1390/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، موسوی سید رحمان، شاخصه های راهبرد امنیتی انرژی روسیه، آفاق امنیت، 12، 1390/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، انگاره های بین الاذهانی، اعتماد سیاسی و خاتمه جنگ، رهیافت های سیاسی و بین المللی، 28، 1390/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل، پژوهش های روابط بین الملل، 1، 3، 1391/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فرازی مهدی، بیداری اسلامی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات انقلاب اسلامی، 9، 28، 1391/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رادفر فیروزه، رابطه ثبات سیاسی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، 19، 1391/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، فیروزی علیرضا، دیپلماسی عمومی ایران در دوران اصولگرایی، روابط خارجی، 2، 1391/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی، روابط خارجی، 4، 2، 1391/06/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، امنیت هستی شناختی در سیاست خارجی اصول گرایی، مطالعات راهبردی، 15، 3، 1391/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، محسنی سجاد، علل و عوامل بیداری اسلامی در خاورمیانه، سیاست دفاعی، 20، 80، 1391/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نوری وحید، تحلیلی بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران و شورای همکاری خلیج فارس، پژوهش های روابط بین الملل، 1، 5، 1391/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آجرلو حسین، تحلیلی پیشانظری از الگوی جامعه مقاوم، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 4، 2، 1391/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، صالحی مختار، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش های اقتصادی ایران، 17، 52، 1391/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر هویت اسلامی-انقلابی بر رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای (دوره خاتمی و احمدی نژاد)، علوم سیاسی، 15، 59، 1391/09/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن، مطالعات راهبردی، 11، 4، 1391/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذبیحی رضا، انقلاب اسلامی و عدم مطلوبیت نظم بین المللی موجور، مطالعات انقلاب اسلامی، 9، 31، 1391/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، روش و نظریه در مطالعات امنیتی کردن، مطالعات راهبردی، 15، 4، 1391/11/21

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران، امنیت پژوهی، 12، 41، 1392/01/15

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تحلیل راهبردی تحقق آرمان فلسطین در پرتو بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، 2، 1، 1392/03/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه ی سیاسی امام خمینی(ره)، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 2، 7، 1392/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سروش علی، سطوح و انواع دیپلماسی عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 2، 7، 1392/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سیاست جدید رژیم صهیونیستی در قبال بحران سوریه، فصلنامه مطالعات فلسطین، 13، 21، 1392/06/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مقایسه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و مصر، رهیافت انقلاب اسلامی، 7، 24، 1392/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق، تحقیقات سیاسی بین المللی، 5، 16، 1392/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، قنبری مزیدی مقداد قنبری مزیدی، سیر تحول مطالعات نظری روابط بین الملل در ایران، پژوهش های سیاست اسلامی، 1، 4، 1392/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی، گفتمان هسته ای دولت یازدهم، مطالعات راهبردی، 17، 1، 1393/01/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی، 28، 1، 1393/03/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رفتارهای حمایتگرانه و امنیت انسانی، سیاست جهانی، 3، 2، 1393/04/01

طاهری سید مهدی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، تاثیر بیداری اسلامی بر موفقت آمریکا در خاورمیانه، مطالعات انقلاب اسلامی، 11، 37، 1393/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ابعاد معنایی و نهادی تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش سیاست نظری، 16، 16، 1393/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بغیری علی، شناسایی عوامل کلیدی جنگ داخلی در خاورمیانه عربی با استفاده از روش دلفی فازی، آفاق امنیت، 7، 24، 1393/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظامیان و گذر به دموکراسی در کشورهای عرب: مطالعه موردی نقش نظامیان در تحولات سیاسی-اجتماعی مصر (2015-2011)، پژوهش های روابط بین الملل، 4، 14، 1393/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ذوالفقاری مهدی، تحلیل قدرت نرم بریتانیا، مطالعات قدرت نرم، 4، 11، 1393/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بررسی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 20، 88، 1393/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران-فراسیون روسیه، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 21، 89، 1394/01/20

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت یازدهم، سیاست خارجی، 29، 1، 1394/03/30

بیات جلیل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بررسی نگرش های موجود در دو جامعه ایران و آمریکا در باره موضوع هسته ای، تحقیقات سیاسی بین المللی، 7، 22، 1394/03/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، زوارزاده غلامعلی، سیاست خارجی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای آلبا و امنیت جمهوری اسلامی ایران(1392-1384، آفاق امنیت، 8، 27، 1394/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رستگار یزدی محمدحسین، معادله ساختاری دیپلماسی فرهنگی مطلوب در افزایش قدرت نرم ج ا ایران، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 5، 20، 1394/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، یوسفی جویباری محمد، تبیین تطبیقی الگوی روابط خارجی ایران در دولت بازرگان و هاشمی رفسنجانی، سیاست جهانی، 4، 3، 1394/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، خرمشاد محمدباقر، مولفه های کلیدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، رهیافت انقلاب اسلامی، 9، 32، 1394/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، عطایی مهدی، تحلیل گفتمانی سیاست هسته ای دولت احمدی نژاد از هژمونی تا افول، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، 4، 1، 1394/12/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علوی محمدعلی، روند امنیتی سازی فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی ایران توسط لابی اسرائیل در آمریکا از منظر مکتب کپنهاک، پژوهش های راهبردی سیاست، سال 5، شماره 17، 1395/04/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرادی منوچهر، تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین، روابط خارجی، 8، 2، 1395/04/02

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اسماعیلی مازگر علیرضا، انقلاب اسلامی و صورتبندی های قدرت در نظام بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، 13، 46، 1395/07/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دامن پاک مرتضی، دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 22، 96، 1395/10/01

دلاورپور اقدم مرتضی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، کاستی ها و راهکارهای توانمندسازی دیپلماسی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران، مجلس و راهبرد، 23، 88، 1395/10/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، مرتضوی شریف علی، الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های آیت الله خامنه ای، رهیافت انقلاب اسلامی، یازدهم، 38، 1396/01/01

دلاورپور مصطفی، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران )2016 ـ 2009، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، 7، 1، 1396/03/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، بهرامی سمیه، ارزیابی تاثیرات کنش های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایزان، پژوهشنامه علوم سیاسی، 12، 4، 1396/09/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، منادی زاده محمد حسین، دیپلماسی هند در قبال سازمان تجارت جهانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، 10، 39، 1396/09/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه، مدل و تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، 13، 3، 1396/09/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پوراسماعیلی نجمه، مدل تحلیل نظری رابطه نظام منطقه ای و سیاست خارجی، ژئوپلیتیک، 13، 3، 1396/09/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر؛ جرم و مجازات در کره شمالی، مطالعات پیشگیری از جرم، 19

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر آسیب شناسی سیاستگذاری جنایی ناظر به پیشگیری از…، آموزه های حقوق کیفری

همایش‌های بین المللی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، مدیریت راهبردی تحولات دوره گذار در جهت نیل به تمدن نوین اسلامی، 1392/12/20، 1392/12/21

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، سومین کنفرانس علوم انسانی اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نظریه اسلامی تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1394/08/10، 1394/08/10

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، علیزاده فر زهرا، همایش بین المللی مدیریت، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، ماتریس سبک های ارتباطی مدیر در مدیریت بحران

همایش‌های داخلی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، حمایت از انتفاضه، تاثیر انتفاضه بر راهبرد امنیت ملی اسرائیل، 1382/05/28، 1382/05/30

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، پنجمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل صلح و روابط بین الملل رویکرد ایرانی اسلامی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، سه گانه صلح، نظم و عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل، 1391/10/11، 1391/10/11

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش تبیین مفهوم اعتدال، انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1392/06/05، 1392/06/06

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین نشست اندیشه های راهبردی: آزادی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، 1392/09/01، 1392/09/01

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، اولین همایش نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، نظریه های روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه در هزاره سوم، 1392/09/20، 1392/09/20

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، ششمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین الملل، سیاست خارجی اعتدال گرا، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، گفتمان اعتدال گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، 1392/10/15، 1392/10/15

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، امنیت انسانی و رفتارهای حمایتگرانه، 1393/08/27، 1393/08/27

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: پیشرفت ایران‎ گذشته حال آینده، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، نظام بین الملل آینده و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 1394/02/30، 1394/02/31

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش حفاظت سپاه؛ اقتدار و امنیت ملی، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مطالعات حفاظت، 1394/10/05، 1394/10/05

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، کنفرانس ملی سیاست خارجی توسعه گرا- پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، ضرورت ها وکارکرد دیپلماسی در سیاست خارجی توسعه گرا

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای، مقاله خلاصه، آسیب شناسی سیاست چندجانبه گرایی منطقه ای ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی به دانش سیاسی، نظریه اسلامی سیاسی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، درآمدی بر کارنامه نظام، مقاله کامل، حرفه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، استعمار فرا نو، استعمارفرانو: عناصر، انگاره ها و فن آوری های سلطه

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش خبرگزاری، رویکرد نظری به نقش خبرگزاریها در صلح…

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش دانشکده حقوق، نظریه های منازعه و همکاری دوجانبه روشنفکران آمریکایی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، همایش دانشگاه تربیت مدرس، گفتمان های سیاست خارجی ایران و مسئله فلسطین

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نقش فرهنگ در روابط بین الملل

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، رویکرد ایرانی، سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی در آسیای مرکزی

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، معناگرایی، مقاله خلاصه، انگاره عدالت در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظام بین الملل موجود و مطلوب، مسئله نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

داوری‌های انجام شده

فارابی، ایران، 1392/03/01

جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند: طرح, مقاله و…)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بین المللی، فارابی، 1393/11/01

پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد)

Causes of the War between Russia and Georgia, Masood Dehghani, Allame Tabataba’i University, 2009/02/01

Russian Foreign Policy Objectives in Central Asia, Mohsen Hamidi, Allame Tabataba’i University, 2010/06/22

تحول مفهوم قدرت در نظریات روابط بین الملل، فیروزی، 1379/11/12

جهانی شدن و امنیت جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1380/11/30

اهداف سیاسی و نظامی- امنیتی آمریکا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/02/08

رویکرد جمهوری اسلامی به معاهدات…، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/04/11

بررسی همکاری های دوجانبه و چند جانبه جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر، چمنی، 1381/06/26

بررسی طرح دفاع مشترک اروپایی(دهه نود)، سجادی، 1381/06/26

بررسی سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/06/31

بررسی مقایسه ای سیاست خارجی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1381/06/31

تأثیر جنگ اطلاعات بر استراتژی ایالات متحده آمریکا، راستکار، 1382/08/28

موانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/11/20

مدیریت بحران اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1382/11/25

تاثیر ایدئولوژی بر سیاست خارجی ایران، 1383/11/07

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر گفتگوی فرهنگ ها، انصاریان، 1383/11/07

سیاست خارجی فرانسه، 1383/12/10

نقش حقوق بشر در سیاست خارجی امریکا، حسینعلی عنایت، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/04/11

نقش حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا(2004-1991)، عنایت مهری، 1386/04/11

عوامل موثر بر شکل گیری …، 1386/06/11

عوامل موثر در ایده شکل گیری نیروی نظامی مستقل اروپایی، احمد فریدونی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/11

عوامل عدم تصویب قانون اساسی اروپا، اسماعیل نعیمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/06/17

نگرش روسیه به گسترش ناتو به شرق در دوران ریاست جمهوری پوتین، حمید احمدی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/02

نقش آلمان در اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/26

سیاست های ایالات متحده در فرایند دولت سازی کشورهای تحت اشغال، ناهید کیانی، 1386/10/26

نقش آلمان در توسعه اتحادیه اروپا پس از پیمان ماستریخت، فرزانه صفری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/10/29

تاثیر اندیشه و ویژگی های جرج دبلیو بوش بر سیاست خارجی امریکا، سمیه نصراله زاده، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/11/30

تاثیر سیاست خارجی امریکا بر فرآیند دولت سازی در خاورمیانه با تاکید بر دموکراسی سازی، پریسا کریمی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1386/11/30

تاثیر بازدارندگی هسته ای بر امنیت جمهوری اسلامی ایران، حسن نژاد، 1387/06/31

روسیه و امنیت انرژی اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/08/25

تاثیر فروپاشی شوروی بر KG، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/11/29

روابط سیاسی-امنیتی آمریکا و چین، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/11/30

تاثیر بنیادگرایی اسلامی در محیط منطقه ای ایران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، امین آبادی، 1388/03/04

تاثیر فرایند همگرایی کشورهای اروپایی بر مسئله حاکمیت ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخشنده، 1388/04/13

تاثیر فرایند همگرایی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/04/13

تاثیر گروههای اسلامی برامنیت کشورهای اروپایی با تاکید بر فرانسه و انگلیس، چیت سازیان، 1388/06/24

بررسی تطبیقی قانون اساسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/31

روابط سیاسی ایران و فرانسه 2004-1988، کمالی، 1388/06/31

چالش های فدرالیسم عراق، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/31

تاثیر محیط امنیتی بر سیاست خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/06/31

نقش اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/09/30

واکنش روسیه به استقرار سپر دفاعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/11/12

نگرش سنجی نخبگان ایران از تاثیر صهیونیزم بر تحولات سیاسی اروپا، ربانی، 1388/11/27

تاثیر ساختارهای هنجاری داخلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیفی کولایی، 1388/11/28

اقتصاد سیاسی نظام اقتصاد بازار و رفتار کشورها در حوزه انرژی هسته ای، میر نظامی، 1388/11/28

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال …، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/12/08

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین، موسوی، 1388/12/08

روابط ایران و اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/03/04

رویکرد عربستان به سیاست آمریکا در غراق، 1389/03/17

مسلمانان و حقوق شهروندی در اروپا، پریزاد طاسرانی، 1389/04/09

تأثیرجهانی شدن درحوزه اقتصاد بر قدرت اوپک، فرصت ها وچالش ها، موسوی، 1389/04/22

حضور ناتو در محیط پیرامونی ایران و امنیت جمهوری اسلامی ایران، احمدی نژاد، 1389/06/29

مطالعه تطبیقی سازمان دفاعی- امنیتی اروپایی(ESDP) وناتو، پور اسمعیلی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1389/06/31

روابط آمریکا و اسرائیل در دوران بوش، 1389/11/12

عوامل موثر در پیدایی انتفاضه فلسطین، منصوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/28

تاثیرساختارهای ذهنی برمذاکرات پرونده هسته ای ایران، بیات، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/28

تأملی در عناصر تمدنی اندیشه ولایی شیعی وروند تأثیر گذاری آن برسیاست بین الملل، حسین زاده دیلمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/06/30

مقایسه سیاست خارجی فرانسه در دوره دوگل وسارکوزی، محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/10/26

مولفه های شکل دهنده روابط چین و آمریکا در آسیای مرکزی 2001-2004، مریم برازجانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/10

منطق دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران دردوران اصلاحات واصول گرایی، محمد ملکوتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/26

تأثیر تحریم های بین المللی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از نگاه مردم تهران، کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/30

بررسی مقایسه ای رویکرد سیاست خارجی آمریکا در قبال انقلابهای رنگی و تحولات اخیر خاورمیانه (2010-2012)، رحیم هاتفی عین الدین، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/11/30

تاثیر و جایگاه چین در پرونده هسته ای ایران، سمیرا نیک نژاد، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/03/22

تاثیر هویت های اسلامی –انقلابی بر رفتار سیاست خارجی ایران (دوران خاتمی و احمدی نژاد)، ذبیحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/05/09

روابط سیاسی آمریکا و انگلیس از 2000-2010، منتی کمره، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29

موانع تاریخی- فرهنگی وحدت اروپا، امینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/06/29

تاثیر نظام بین الملل بر اسلام گرایی بعد از 11 سپتامبر، سید مهدی حبیبی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/08/08

مبانی نظری تاثیرگذار بر گرایش نظریه های روابط بین الملل به فرهنگ گرایی، مریم سلیمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/02

منطق درونی نظریه انتقادی روابط بین الملل، علی اسماعیلی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/21

تحریم های نفتی ایران با تاکید بر تحریم های نفتی اتحادیه اروپا، زهرا مبینی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/20

چالشها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای ج ا ایران، سیدقوام الدین فامیل زوار جلالی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/24

تاثیر ژئوپلیتیک ترکیه بر روابط آن با آمریکا 2000 تا 2001، رامز محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/25

تاثیر ژئوپولیتیک ترکیه بر روابط آن با آمریکا، رامز محمودی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/25

مبانی انسان شناسی نظریه های روابط بین الملل، علیرضا فروزی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30

تاثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا نسبت به عراق و ترکیه بعد از سقوط صدام، خضر خدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30

تاثیر ژئوپولیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا، خضر خدیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/30

مطالعه مقایسه ای تأثیر نظام معنایی بر سیاست خارجی ایران و ترکیه از 2002 تا 2012، نعمتی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/10/01

چالشها و فرصت ها بین ج ا ایران و ش.رای همکاری خلیج فارس، مهدی جعفری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/18

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران های آسیای مرکزی، علی حاجی نصیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/27

مطالعه تطبیقی سیاست های هسته ای ایران در دوران اصلاحات و اصولگرایی، میلاد توپچی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/27

تاثیر انرژی دریای مازندران بر امنیت ملی ایران، ابوذر نظریان، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/29

بررسی روابط ج ا ایران و جمهوری آذربایجان، جلیل حبیب پاشا، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/11/30

سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال اتحادیه اروپا 1384-1392، سیدعلی صادقی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/01

روابط بین الملل از منظر ایرانیان، شکوهی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/29

دیپلماسی انرژی ج ا ایران در آسیای مرکزی، سعید عسکری واجدی روشن، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31

تاثیر نفوذ چین در خلیج فارس بر هژمونی منطقه ای آمریکا، عباس عباس نتاج عمرانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/01

رقابت چین و آمریکا در خلیج فارس، عباس عباس نتاج، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/15

مقایسه راهبرد امنیتی بوش و اوباما در خلیج فارس، محمد غفوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31

مقایسه راهبرد امنیتی بوش و اوباما در خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، محمد غفوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/13

مقایسه سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی، حسین نوروزی امیری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/07/13

مفهوم آنارشی در نظریه های روابط بین الملل، لیلا مروتی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و خلاء متحد استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

گسترش اتحادیه اروپایی و تاثیر آن برنظام بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر جهانی شدن فرهنگ بر گفتگوی فرهنگها: بررسی نخبگان ایرانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی عوامل توسعه روابط ایران و روسیه در دهه 90، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی فرانسه بعد از جنگ سرد در خاور میانه و خلاء متحد استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر انرژی دریای مازندران بر امنیت ملی ایران، ابوذر نظریان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران، الهام کشاورز، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

ارتباطات و روند همگرایی در خلیج فارس، غیر از دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی در کشورهای منطقه خلیج فارس، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی عمل اصلح اروق با اسرائیل، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

موانع همگرایی اقتصادی در اکو، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

عملکرد شورای امنیت در بحران بالکان، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر اقتصاد سیاسی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر سازمان همکاری شانگ های پر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

رویکرد های نظری تاثیر گذار بر جهت گیری سیاست خارجی اوکراین، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چالش ها و فرصت های تحولات خاورمیانه برای جمهوری اسلامی ایران 2010 تا 2012، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

بررسی نقش حقوق بشر در روابط ایران و اتحادیه اروپا، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

جایگاه خطوط لوله اصلی نفت و گاز در آسیای مرکزی و قفقاز از منظر سیاسی، امنیتی و اقتصادی، محمدرضا بهادرخانی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

نقش آمریکا، انگلیس و اسرائیل در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، رضا کشاورز، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر متقابل جایگاه ایران و عربستان در نظام بین الملل و در حوزه انرژی، حجت الله کاظمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

تاثیر ایدئوموژی بر سیاست خارجی مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

پایان نامه/رساله (PhD)

بررسی تحول در نگرش به مفهوم قدرت در دیدگاه‌های جدید غرب دهه‌ی1980-1950، هراتی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1378/01/16

نقش و تأثیر ادبیان بر جریانات عمده سیاسی ایران ( 1332- 1320 )، برآغوشی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1378/12/04

تغییر و تداوم در اندیشه‌ی سیاسی امام (ره)، حسن عزتی قشلاقی، 1378/12/25

بررسی وتبیین انقلاب اسلامی از دیدگاه میشل فوکو، خوشرو زاده، 1379/06/26

بررسی عوامل مؤثر برتحدید حاکمیت دولت‌ها در نظام بین الملل، زارع، 1379/08/30

جهانی شدن و امنیت جمهوری اسلامی ایران (فرصت‌ها وتهدیدات)، عسگری، 1380/11/30

بررسی رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به معاهدات خلع سلاح با تأیید بر خلع سلاح اتمی به خصوص معاهده‌ی ctbt، حقیقی، 1381/04/11

الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران، موسوی نیا، 1388/04/09

گسترش فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تحول پدیده امنیت، نورمحمدی، 1388/09/10

نقش نخبگان در سیاست خارجی روسیه در قبال گسترش ناتو به شرق، میر فخرایی، 1388/09/21

عدم اشاعه سلاحهای هسته ای، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1388/09/28

اثرات پیشرفت های تکنولوژی بر سیستم راستی آزمایی رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای با تاکید بر پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، دریایی، 1388/09/28

الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا وپیامدهای سیاسی امنیتی آن برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، احمدی فشارکی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/03/09

روندهای امنیت جهان آینده تا سال 2025، فرصت ها و چالش های جمهوری اسلامی، فرزاد رستمی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1390/12/06

امکان ارائه تئوری دینی و روابط بین الملل از منظر شیعه، مجتبی عبدخدایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/09

جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ج ا ایران، مختار صالحی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1391/11/14

تاثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی ج ا ایران، سیدیوسف قرشی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1392/06/24

علل تداوم قدرت در رژیم استبدادی خاورمیانه (مطالعه موردی عربستان سعودی)، سید مهدی طاهری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/06/31

بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه، هادی تاجیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/01

بیداری اسلامی و ترتیبات امنیتی خاورمیانه، هادی تاجیک، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/01

مدلی برای تحلیل تحولات خاورمیانه، علی بغیری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/10/27

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه آمریکای لاتین باتاکیدبرکشورهای آلبا(1392-1384(، غلامعلی زوازاده، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/20

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتی با تاکید بر کشورهای آلبا (1392-1384)، غلامعلی زوار زاده، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/20

ماهیت دولت وامنیت منطقه ای درخاورمیانه، طهمورث غلامی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/27

تحلیل گفتمانی سیاست خارجی جا ایران با تاکید بر موضوع هستهای، مهدی عطایی، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/11/29

نقش دیپلماسی شهری درروابط بین الملل(مطالعه موردی: اصفهان)، پارسائی، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/05

نقش قدرت نرم در سیاست خارجی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت نهم و دهم، ذوالفقاری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1393/12/25

جایگاه فراملی گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفتارهای حمایت گرانه، بهنام سرخیل، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/14

جایگاه فراملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر رفتارهای حمایت گرانه، بهنام سرخیل، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/14

تغییرات ژئوپولیتیکی قفقاز و تاثیر آن بر امنیت ملی ج ا ایران، حمید حکیم، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/25

منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وحید نوری، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31

منزلت طلبی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، وحید نوری، درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1394/06/31

کرسی نقد و نظریه پردازی

فرانظریه اسلامی روابط بین الملل، دهقانی فیروزآبادی سیدجلال، نظریه پردازی، 1393/09/09

همکاری در نشریات

عضو شورای علمی مجله پژوهش حقوق سیاست، 1385/10/05

عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده، 1385/10/05، 18/4559

عضو شورای علمی مجله پژوهش حقوق سیاست، 18/1563

دانش سیاسی

فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی

روابط خارجی

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی

پیشگیری از جرم، علمی ترویجی

آموزه های حقوق کیفری، علمی پژوهشی

فصلنامه پژوهش روابط بین الملل، علمی پژوهشی

فصلنامه آفاق امنیت

Comments are closed.