شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مهدی نادری

معرفی مختصر:

  • دکترای اندیشه سیاسی از دانشگاه امام صادق (ع)
  • هیئت علمی گروه علوم سیاسی و انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران
  • تخصص در حوزه اندیشه سیاسی اسلام
  • برخی از آثار ایشان:
    • قرآن و سیاست با تأکید بر تفسیر نور، تحت نظر حجۀ الاسلام قرائتی، تهران: مرکز درس‌هایی از قرآن.
    • مقاله: رهیافت نظری انقلاب اسلامی در مواجه با «مدرنیته غربی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 28، پاییز 1393.
    • مقاله: آزادی در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی ایران، نشریه جستارهای سیاسی معاصر، شماره 8، تابستان 1392.

 

دریافت رزومه:دکتر نادری

Comments are closed.