شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر علی‌اصغر خندان

معرفی مختصر

  • دكتري / فلسفه تطبيقي / دانشگاه قم مركز تربيت مدرس
  • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق عليه‌السلام
  • تخصص: اندیشه شهید مطهری و فلسفه اسلامی
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب: درآمدي بر علوم انساني اسلامي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1388
    • کتاب: ادراکات فطري در آثار شهيد مطهري، ابن سينا، دکارت، لاک و چامسکي، قم: کتاب طه، فروردين 1383
    • مقاله: . بررسي و نقد خط‌مشي آموزش عالي در قبال استعدادهاي درخشان: بهره‌اي از تعاليم رشد در اسلام، مديريت در دانشگاه اسلامي، پائيز و زمستان 1392، شماره 2 (با همکاري آقايان مهدي ثنايي و دکترسيد مجتبي امامي).

 

 

معرفی تفصیلی

سوابق تحصيلي

. كارشناسي ارشد / فلسفه و كلام اسلامي / دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

عنوان پايان نامه: منطق كاربردي

دكتري / فلسفه تطبيقي / دانشگاه قم مركز تربيت مدرس

عنوان پايان نامه: بررسي فلسفي تطبيقي نظريه فطريات از نظر استاد مطهري، ابن‌سينا، دکارت و جان لاك

 

تاليف کتاب

. كتاب قرآن سال اول راهنمايي – بخش نكته‌اي از آيات درس

. كتاب قرآن سال دوم راهنمايي – بخش نكته‌اي از آيات درس

. كتاب قرآن سال سوم راهنمايي – بخش نكته‌اي از آيات درس

. منطق كاربردي، تهران، انتشارات سمت، 1379

. آسيب شناسي ديني از ديدگاه استاد شهيد مرتضي مطهري، مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1380

. صد گفتار – دفتر اول از خلاصه آثار استاد مطهري تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1379

. سيري در سيره معصومين عليهم السلام- دفتر دوم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1379

. انسان بر آستان دين- دفتر سوم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1380

. مقام زن – دفتر چهارم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1380

. آشنائي با قرآن- دفتر پنجم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1380

. دين و دوران – دفتر ششم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1381

. سرشت و سرنوشت – دفتر هفتم از خلاصه آثار استاد مطهري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1384

. مغالطات، قم: بوستان کتاب، 1380

. ادراکات فطري در آثار شهيد مطهري، ابن سينا، دکارت، لاک و چامسکي، قم: کتاب طه، فروردين 1383

. درآمدي بر علوم انساني اسلامي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1388

. خوارج و داعش، بررسي تطبيقي برمبناي انديشه‌هاي استاد مطهري، تهران: بنياد شهيد مطهري، 1394

 

مشارکت در تأليف کتاب

. الگوي برنامه‌ريزي در دانشگاه اسلامي، در کتاب «ارزش و دانش»، به اهتمام دکتر اصغر افتخاري، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق عليه السلام، 1387

. حجاب افراد غيرمسلمان در جامعه‌ي اسلامي، در «گفتارهايي درباب حجاب»، به اهتمام محمد جواد جاويد و محمد مهدي شجاعي باغيني، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1388

 (يادآوري مهم: مقاله‌ي مذکور حاصل يک سخنراني است درباب شبهات ناظر به عدم ضرورت رعايت حجاب توسط زنان غيرمسلمان در جامعه‌ي اسلامي که قرار بود در جلسه‌ي دوم به پاسخ شبهات پرداخته شود که اين جلسه تشکيل نشد و بدون اطلاع به اين‌جانب بخش اول آن سخنراني به چاپ رسيد. اين‌جانب مراتب اعتراض خود را به رييس محترم پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي اعلام نموده‌ام و اشاره به کتاب مذکور بهانه‌اي بود براي تذکر اين مطلب.)

. پله‌پله تا ملاقات خدا، گام اول: ايمان، تهران: نشر شهر، 1390 (مشارکت در تأليف)

. پله‌پله تا ملاقات خدا، گام دوم: حق الناس، تهران: نشر شهر، 1392 (مشارکت در تأليف)

 

مقالات

.  نظريه تجليات در جهان‌بيني عرفاني، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شماره 8

. اسلام و دنياي متجدد با الهام از انديشه هاي استاد مطهري، انديشه صادق، شماره 7و 8

. معرفت عقلي و شناخت فطري نزد ابن سينا، انديشه حوزه، سال نهم، شماره 1 و 2، مرداد تا آبان 82

. مارتين هايدگر و تحليل وجودي وجدان، مجله علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، شماره 24، اسفند 81

. نگاهي به ابعاد نظريه‌ي فطرت و فطري بودن زبان، قبسات، تابستان 1384، شماره 36

. موضوع مابعدالطبيعه نزد ارسطو و علامه طباطبايي، نامه‌ي حکمت، بهار و تابستان 1384، شماره 5

. درآمدي بر نقش فرهنگي دولت ديني معرفت سياسي، بهار و تابستان 1388 شماره 1  (با همکاري آقاي مسلم اميري طيبي)

. وظايف اصلي دولت ديني در عرصه‌ي فرهنگ، معرفت سياسي، پاييز و زمستان 1388، شماره 2  (با همکاري آقاي مسلم اميري طيبي)

. نظام گزاره‌هاي ارزشي در تفکر توحيدي، با تکيه بر انديشه‌هاي استاد مطهري، نامه حکمت، پائيز و زمستان  1392، شماره 22

. تقرير غايت‌گرايانه از علم ديني، با تکيه بر انديشه‌هاي استاد مطهري، ذهن، تابستان 1391، شماره 50

. کارل ياسپرس و نگاه وجودي به عليت، پژوهش‌هاي هستي شناختي، پائيز و زمستان 1391، شماره 2

. بررسي و نقد خط‌مشي آموزش عالي در قبال استعدادهاي درخشان: بهره‌اي از تعاليم رشد در اسلام، مديريت در دانشگاه اسلامي، پائيز و زمستان 1392، شماره 2 (با همکاري آقايان مهدي ثنايي و دکترسيد مجتبي امامي)

. بالندگي اعضاي‌ هيئت علمي در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: اعضاي هيئت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام)، فرهنگ در دانشگاه اسلامي، زمستان 1393، شماره 13، (با همکاري آقايان دکتر علي رضاييان، دکتر اسدالله گنجعلي و حسن مريدان

. عليت ، ترجمه‌ي مقاله‌ي ريچارد تيلور  نامه‌ي حکمت، پاييز و زمستان 1384، شماره 6،

. توحيد و شرک در معرفت و علوم انساني، معرفت کلامي، زمستان 1389،

. Monotheism, System of God’s Names and System of Values (توحيد، نظام اسماء الهي و نظام ارزش‌ها) نشريه‌ي مطالعات شيعي (نيويورک) بهار 1393

 

ترجمه‌ي مقالات

. معرفت پيشين، جاناتان دنسي، نامه‌ي حکمت، بهار و تابستان 1382، شماره 1

. عليت (مدخل عليت از دائرة المعارف فلسفي پل ادواردز)، ريچارد تيلور، نامه‌ي حکمت، پاييز و زمستان 1384، شماره 6

. تغيير و حرکت در فلسفه‌ي غرب، ميليچ چاپک، رهنمون، زمستان 1384 و بهار 1385، شماره 13 و 14

 

شركت در همايش‌هاي ملي و جهاني

. همايش انديشه مطهر

. همايش جهاني حکمت مطهر سال 1383 / عنوان مقاله: اسلام و دنياي متجدد با الهام از انديشه‌هاي استاد مطهري

. همايش جهاني اسلام و غرب، مالزي 1384 / عنوان مقاله: «الاسلام و الحداثه، نموذج للبحث العلمي»

. همايش جهاني حکمت مطهر سال 1386 / عنوان کتاب: آسيب‌شناسي ديني نزد استاد مطهري

. همايش جهاني توسعه، مالزي 1388 / عنوان مقاله: نقش انسان‌شناسان و جامعه‌شناسان در رشد فرهنگي

. همايش گفتمان عدالت و پيشرفت در دولت ديني / عنوان مقاله: درآمدي بر نقش فرهنگي دولت ديني (با همکاري آقاي مسلم اميري طيبي)

. همايش جهاني علوم انساني در ايران، تهران 1389 / مباني ديني و غيرديني علوم انساني

. همايش مباني فلسفي علوم انساني، قم، اسفند 1389 / توحيد و شرک در معرفت و علوم انساني

. همايش جهاني آموزش عالي، استانبول، خرداد 1390 / چهارچوب فلسفي براي برنامه ريزي درسي با رويکرد اسلامي (با همکاري آقاي مهدي ثنايي)

. همايش جهاني علوم انساني اسلامي، تهران،‌ ارديبهشت 1391 / تقرير غايت‌گرايانه از علم ديني (و علوم انساني اسلامي) با تکيه بر انديشه‌هاي استاد مطهري

. همايش اخلاق تصميم (Decision Ethics) نيويورک، تصميم اخلاقي در جهان‌بيني توحيدي (Ethical Decision in Monotheistic Worldview)

. سومين کنگره‌ي بين المللي علوم انساني اسلامي، تهران و قم، 10 و 11 آبان 1394، عنوان مقاله: «طراحي ارکان و شاخص‌هاي کمّي براي علوم انساني اسلامي مبتني بر تقرير غايت‌گرايانه‌ي استاد مطهري از علم ديني و بررسي تأثير آن در تحول علوم انساني»

. اولين همايش بين‌المللي و دومين همايش ملي اسلام و ارزش‌هاي متعالي با تأکيد بر فرهنگ، تهران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، 27 ارديبهشت 1395، عنوان مقاله: «نظام ارزش‌هاي توحيدي ولوازم فرهنگي آن در انديشه‌ي استاد مطهري»

. همايش بين المللي شرق شناسي – تاريخ و ادبيات فارسي، ارمنستان، ايروان، دانشگاه دولتي ايروان،  6 خرداد ماه 1395، عنوان مقاله: «بازتعريف مفهوم «شرک» و تأثير آن در تعريف علم ديني از منظر استاد مطهري»

 

راهنمايي و مشاوره و داوري پايان‌نامه‌‌هاي تحصيلي

. مشاور پايان‌نامه: همکنش زبان و معماري/ دانشجو: داود نوربخش/ کارشناسي ارشد رشته معماري / دانشگاه آزاد اسلامي، دانشکده معماري واحد همدان / مهر 1384

. راهنماي پايان‌نامه: بررسي مقايسه‌اي صفحه‌ي انديشه روزنامه کيهان و شرق در سال 1384/ دانشجو: احسان مقدم/ کارشناسي رشته خبرنگاري / دانشگاه جامع علمي کاربردي، دانشکده خبر / تابستان 1385

. مشاور پايان‌نامه: طراحي فرايند مديريت فعاليت‌هاي جهادي/ دانشجو: محسن لب‌خندق/ کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت / دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1388

. راهنماي پايان‌نامه: بررسي تطبيقي ديدگاه علامه اقبال لاهوري و استاد مرتضي مطهري درباره احياء تفکر ديني / دانشجو: بشير احمد بت / کارشناسي ارشد رشته فلسفه اسلامي / جامعه المصطفي (ص) العالميه، مدرسه عالي امام خميني (ره) / مهر 1387

. راهنماي پايان‌نامه: بررسي شخصيت‌شناسي مرجع علمي (مورد مطالعه: رشته معارف اسلامي و مديريت)/ دانشجو: رضا باقريان / کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت / دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1388

. راهنماي پايان‌نامه: تدوين الگوي برنامه‌ريزي مالي شخصي با توجه به تعاليم اسلامي راهنمايي مشترک با آقاي دکتر غلامرضا اسلامي بيدگلي/ دانشجو: سيد اميرحسن اسلامي/ کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت / دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1387

. مشاور پايان‌نامه: جهان‌بيني اسلامي از ديدگاه شهيد مطهري و چگونگي تأثير آن بر فرد و اجتماع  / دانشجو: جمال يزداني/ کارشناسي ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامي / دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1388

. مشاور پايان‌نامه: جايگاه اخلاق و ايمان در فرآيند تربيت از منظر قرآن / دانشجو: علي امينيان / کارشناسي ارشد رشته‌ي تاريخ و فلسفه‌ي آموزش و پرورش / دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران / مهر 1389

. مشاور پايان‌نامه: تبيين عوامل ايجاد‌کننده‌ي تفکر نقاد در دانشکده‌ي مرجع / دانشجو: محسن شيري / کارشناسي ارشد رشته‌ي معارف اسلامي و مديريت/ دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1390

. مشاور پايان‌نامه: الزامات توسعه منابع انساني در دانشگاهها (مورد مطالعه: اعضاي هيأت علمي دانشگاه امام صادق عليه السلام) / دانشجو: حسن مريديان / کارشناسي ارشد رشته‌ي معارف اسلامي و مديريت/ دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1391

. راهنماي پايان‌نامه: طراحي چارچوب مفهومي خط‏مشي‏گذاري عمومي مبتني بر آموزه‏هاي اسلامي (با تأکيد بر خط‏مشي‏‏هاي آموزش عالي) / دانشجو: مهدي ثنايي / کارشناسي ارشد رشته‌ي معارف اسلامي و مديريت/ دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1391

. مشاور پايان‌نامه: علم نافع از منظر قرآن كريم و حديث / دانشجو: محمدجواد نيک روش / کارشناسي ارشد رشته‌ي علوم قرآن و حدیث / دانشگاه امام صادق عليه السلام / تابستان 1391

. راهنماي پايان‌نامه: طراحي الگوي مولفه‌هاي فطري مشتري‌مداري بر اساس انسان‌شناسي اسلامي، راهنمايي مشترک با آقاي دکتر مصباح‌الهدي باقري کني/ دانشجو: مرتضي عبداللهي/ کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و مديريت / دانشگاه امام صادق عليه السلام / زمستان 1391

 

عناوين و موضوعات کلاس‌هاي درسي

. اصول عقايد 1 (غير طرح) / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. منطق  1/ كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. منطق2 / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. اصول عقايد 1(طرح شهيد مطهري) / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. اصول عقايد 2(طرح شهيد مطهري) / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. اصول عقايد 3(طرح شهيد مطهري) / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. اصول عقايد 4 (طرح شهيد مطهري) / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. منطق كاربردي/ كارشناسي / دانشكده صدا و سيما

. شرح مثنوي/ كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. مهارتهاي تحصيلي/ كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. جريانشناسي فکري و فرهنگي/ كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. کلام جديد/ كارشناسي ارشد/ دانشكده علوم و حديث

. تفکر نقدي/ كارشناسي ارشد / دانشكده علوم و حديث

. منطق جديد/ دوره دانش‌افزايي دبيران منطق استان کرمان

. متون روايي و نهج البلاغه / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. روش‌شناسي شهيد مطهري / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. معرفت نفس 1 و 2و 3/ كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. اخلاق عملي 1 و 2 / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

. تدبر و تفسير قرآن حکيم 1 / كارشناسي / دانشگاه امام صادق عليه السلام

 

سنوات مديريت

. مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات علوم انساني مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق عليه السلام

. مدير گروه دروس عمومي و معارف اسلامي از سال 1380 تا 1388

 

شركت در كميته‌ها و شوراهاي دانشگاهي

. گروه مطالعات اسلامي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات

. گروه فلسفه و منطق (تدوين كتب درسي وزارت آموزش و پرورش)

. شوراي دانشکده الهيات و معارفاسلامي

. شوراي آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه امام صادق عليه السلام

 

گزارش از سفرهاي علمي و فرهنگي

. گزارش سفر به مالزي و شرکت در همايش اسلام و تجدد (تابستان 1384)

. گزارش سفر به مالزي و شرکت در همايش توسعه (تابستان 1388)

. گزارش سفر به تانزانيا و جزيره‌ي زنگبار (تابستان 1389)

. گزارش سفر به کربلاي معلي و عتبات عاليات (تابستان 1389)

 

پروژه‌هاي تحقيقاتي انجام شده

. تدوين موضوعات تحقيقاتي دفتر مطالعات و تحقيقات علوم اسلامي، کارفرما: مرکز تحقيقات دانشگاه

. طراحي دروس معارف اسلامي براي رشته هاي غير الهيات، کارفرما: دانشگاه امام صادق (ع)

. ارزيابي دروني گروه معارف اسلامي، کارفرما: دانشگاه امام صادق (ع)

. طراحي دوره تربيت مبلغ براي خوجه‌ها (به زبان انگليسي)، کارفرما: کنفدراسيون خوج‌هاي اثني عشري

. طراحي، اعتبارسنجي و اجراي آزمايشي دوره مديريت تربيتي-فرهنگي، کارفرما: نيروي مقاومت بسيح

. تدوين و اعتباربخشي بيانيه‌ي مأموريت گروه معارف اسلامي، کارفرما: دانشگاه امام صادق (ع)

. طرح پرواز، طرحي نوين در آموزش زبان انگليسي، کارفرما: معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)

. ارزيابي طرح تدوين نظام‌نامه‌ي جامع تربيتي و برنامه‌ريزي درسي دانشگاه امام صادق عليه السلام، کارفرما: معاونت آموزشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، آبان ماه 1394

. استاد مطهري و آسيب‌شناسي ديني، کارفرما: معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبليغات اسلامي، خرداد 1395

. استاد مطهري و آسيب‌شناسي دين‌داري، کارفرما: معاونت پژوهش و آموزش سازمان تبليغات اسلامي، خرداد 1395

 

تشويق‌ها و جوايز علمي

. کتاب برگزيده دانشجويي کشور سال 1381، مغالطات، قم، بوستان کتاب، 1380

. کتاب برگزيده دانشگاه امام صادق (ع) سال 1381، مغالطات ، قم، بوستان کتاب، 1380

. کتاب شايسته تشويق دانشگاه 1381، منطق کاربردي، سمت، 1379

. مقاله برگزيده در همايش جهاني حکمت مطهر، (ارديبهشت ماه 1383): الگوي پژوهش در موضوع اسلام و دنياي متجدد

. کتاب برگزيده در همايش جهاني حکمت مطهر، (ارديبهشت ماه 1386): آسيب‌شناسي ديني نزد استاد مطهري

. دريافت جايزه مطهر از رياست جمهور، آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد (ارديبهشت ماه 1386)

 

ابتکارهاي آموزشي 

. طرح مطالعاتي شهيد مطهري (طراحي متن درسي، نظام آموزشي مطالعه، مباحثه کلاس و امتحان و…)

. تعريف درس منطق کاربردي با نظام جديد بجاي درس منطق نظري

. تعريف درس مغالطات بجاي منطق (2)

. تعريف درس تفکر نقدي بجاي منطق (3)

. طراحي و اجراي درس مهارت‌هاي تحصيلي

. طراحي و اجراي درس اخلاق عملي

. طراحي روشي نوين در آموزش زبان‌هاي خارجي (طرح پرواز: پيوند رشد و آموزش زبان)

 

شرکت در دوره‌هاي آموزشي

. شرکت در کارگاه آموزشي «مباني پژوهشهاي کيفي» / يک روز 8 ساعت

. شرکت در کارگاه آموزشي «بانک اطلاعاتي  Proqurst 5000» / يک روز 8 ساعت /

. شرکت در دوره آموزش مديريت استراتژيک / 16 ساعت /

. شرکت در کارگاه نگرش سيستمي به دين /  16 ساعت

. شرکت در کارگاه روش تدريس /  18 ساعت – 13/11/94  تا 15/11/94

 

 

 

 

 

Comments are closed.