شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر جمیله علم‌الهدی

معرفی اجمالی

  • دكترا, فلسفه تعليم و تربيت, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, 1380.
  • دانشیار و عضو هیئت علمی گروه رهبری و توسعه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
  • بعضی از آثار ایشان:
    • کتاب “نظريه اسلامي تعليم و تربيت”, تهران, 1391
    • کتاب “آسيب شناسي نظام آموزشي از ديدگاه جنسيتي”, قم, 1390,
    • کتاب “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده”, تهران, 1391, (دو جلد).

 

معرفی تفصیلی

مشخصات

دانشيار دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي

گروه آموزشی: رهبري و توسعه آموزشي
شماره تماس: 22431717 
رایانشانی: g_alamolhoda@sbu.ac.ir
تارنمای شخصی:

 

تحصیلات دانشگاهی

دكترا, فلسفه تعليم و تربيت, دانشگاه تربيت مدرس, ايران, 1380.

دروس ارائه شده نیمسال جاری
1. مباني نظري مديريت آموزشي (دكتري)
2. تعليم و تربيت اسلامي (كارشناسي ارشد)
3. روش تحقيق (كارشناسي ارشد)
دروس ارائه شده قبلی
1. انسان شناسي در اسلام (دكتري)
2. فلسفه آموزش عالي (دكتري)
3. مكتب هاي فلسفي و آراء تربيتي (دكتري)
4. اصول و فلسفه آموزش و پرورش (كارشناسي)
5. اصول و مباني آموزش و پرورش (كارشناسي)
6. انسان شناسي در اسلام (كارشناسي)
7. تاريخ آموزش و پرورش در اسلام و ايران (كارشناسي)
8. جامعه شناسي آموزش و پرورش (كارشناسي)
9. جامعه شناسي عمومي (كارشناسي)
10. فلسفه آموزش و پرورش (كارشناسي)
11. مديريت اسلامي (كارشناسي)
12. معرفت شناسي (كارشناسي)
13. تربيت در نهج‌البلاغه (كارشناسي ارشد)
14. تعليم و تربيت اسلامي (كارشناسي ارشد)
15. تعليم و تربيت اسلامي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
16. تعليم وتربيت اسلامي پيشرفته (كارشناسي ارشد)
17. جامعه شناسي تغييرونوآوري درآموزش عالي (كارشناسي ارشد)
18. جامعه‌شناسي تعليم و تربيت (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
19. روش‌هاي تحقيق در علوم‌تربيتي (پيشرفته) (كارشناسي ارشد)
20. مباني نظري تعليم وتربيت (كارشناسي ارشد)
21. مكاتب اخلاقي (كارشناسي ارشد)
22. مكتبهاي فلسفي وآراء تربيتي (كارشناسي ارشد)
23. نظريات تربيتي ائمه اطهار (كارشناسي ارشد)
24. نظريات تربيتي و مكاتب فلسفي (كارشناسي ارشد)
25. نظريات تربيتي ومكاتب فلسفي (كارشناسي ارشد)
مقالات علمی چاپ شده در مجلات
1. D. Tahmasebzadeh sheykhlar, J. Alamolhoda, M. Arefi, H. Nadimi, “Explanations of importance of aesthetic education in irans curriculum” , European Academic Research, Vol.2, pp.8339-8363, 2014.
2. ج. علم الهدي, م. مهوش, “بررسي عوامل موثر در شكل گيري سبك هاي فرزندپروري درخانواده هاي شهرستان انديمشك” , علوم تربيتي از ديدگاه اسلام, نسخه 6, صفحات:5-25, 1395.
3. ج. علم الهدي, “نقش علوم انساني در توسعه عرفي گرايي” , راهبرد فرهنگ, صفحات:99-124, 1394.
4. ج. علم الهدي, ز. خاكسار, “بررسي تاثير آموزش فعال بر خودانگيختگي دانش آموزان نسبت به نماز” , تربيت اسلامي, نسخه 10, صفحات:85-109, 1394.
5. س. آقايي, ا. زاهدي, ج. علم الهدي, “شناسايي دلالت هاي شبكه مفهومي زيبايي در قرآن كريم براي حيطه هدف گذاري برنامه ريزي درسي” , تربيت اسلامي, نسخه 9, صفحات:7-29, 1393.
6. س. ضرغامي, ج. علم الهدي, “امكان سنجي نظري براي آموزش جهاني” , پژوهش در مسائل تعليم و تربيت, نسخه 2, صفحات:249-271, 1392.
7. ج. علم الهدي, “تجارب دانشجويان دكتري رياضي از تاثير تربيتي استاد راهنما در توسعه دانش تدريس” , پژوهش در برنامه ريزي درسي, نسخه 2, صفحات:1-15, 1391.
8. ج. علم الهدي, “ضرورت باز تعريف نقش عقل براي تحول در نظام آموزشي” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه 5, صفحات:205-242, 1391.
9. ج. علم الهدي, “ضرورت باز تعريف نقش عقل در نظام آموزشي” , فصلنامه راهبرد فرهنگ, نسخه 1390, صفحات:0-0, 1391.
10. م. جيريايي شراهي, ج. علم الهدي, “ملاحظات جنسيتي در برنامه ريزي آموزشي با تاكيد برآموزه هاي قرآني با محوريت تفسير الميزان” , تربيت اسلامي, صفحات:51-76, 1391.
11. ع. خاكباز , ج. علم الهدي, ن. موسي پور , ا. بابليان, “كالبد شكافي دانش محتوايي – تربيتي به عنوان نوعي دانش ميان رشته اي براي تدريس دانشگاهي” , مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني, نسخه 4, صفحات:129-160, 1390.
12. ج. علم الهدي, “تقليل عقل و ضرورت تعقل همراه با تزكيه” , ماهنامه فرهنگي تحليلي سوره انديشه, صفحات:143-143, 1390.
13. ج. علم الهدي, “جنسيت با نگاه به برنامه هاي درسي پنهان در آموزش هاي مجازي ايران جنسيت به عنوان عامل فرهنگي – اجتماعي” , مطالعات برنامه درسي آموزش عالي, نسخه 1, صفحات:134-152, 1389.
14. ج. علم الهدي, “مناسبات تربيتي خانواده و دولت” , فصلنامه خانواده پژوهي, نسخه 5, 1388.
15. ج. علم الهدي, ب. صالح صديق پور, ف. بلاش, م. عارفي, “بررسي تاثير به كارگيري فاوا بر نگرش اخلاقي دانش آموزان دوره راهنمايي” , فصلنامه مطالعات برنامه درسي, نسخه 3, 1388.
16. ج. علم الهدي, “عشق به عنوان برنامه درسي پوچ” , فصلنامه مطالعات برنامه درسي, نسخه 3, 1387.
17. ج. علم الهدي, “چرخش از عالم دوقطبي به جهان سه درجه اي” , نوآوريهاي آموزشي – وزارت آموزش و پرورش, نسخه 6, صفحات:149-176, 1386.
18. ج. علم الهدي, “چرخش از علم دو قطبي به جهان سه درجه اي” , مجله نوآوري هاي آموزشي, 1386.
19. ج. علم الهدي, “درآمدي به مباني اسلامي روش تحقيق” , نوآوريهاي آموزشي – وزارت آموزش و پرورش, نسخه 6, صفحات:173-274, 1386.
20. ج. علم الهدي, “چيستي هويت” , فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسلامي(دانشگاه امام حسين (ع), نسخه 25-24, صفحات:33-66, 1385.
21. ج. علم الهدي, “كاركرد تعليم و تربيت در گسترش تجددگرايي در ايران” , نسخه -, صفحات:29-57, 1384.
22. ج. علم الهدي, “مباني تلفيق برنامه درسي در فلسفه صدرالمتالهين” , 1384.
23. ج. علم الهدي, “مبناي نظري تلفيق برنامه درسي بر اساس حكمت متعاليه” , بوستان ادب(مجله علوم اجتماعي و انساني ) دانشگاه شيراز, نسخه 22, 1384.
24. ج. علم الهدي, “جريان شناسي تربيتي ايران” , 1382.
25. ج. علم الهدي, “جريان هاي فكري تاثيرگذار در تعليم و تربيت معاصر ايران” , صفحات:109-132, 1381.
26. ج. علم الهدي, “ضرورت تبيين ماهيت تربيت ديني” , فصلنام حوزه و دانشگاه, 1381.
27. ج. علم الهدي, “تاثير مسيحيت بر تعليم و تربيت در غرب” , كيهان فرهنگي, 1378.
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
1. J. Alamolhoda, “World conference on learning teaching and educational leader ship” , In Worlld conference on lerning teaching and educational leadership, 2012.
2. ج. علم الهدي, “الگوي نظم اجتماعي در شهر مدرن و اسلامي” همايش ملي فرهنگ و تكنولوزي, 1392.
3. ج. علم الهدي, “بازنگري در مفهوم تبعيض جنسيتي” چهارمين همايش نو انديشي ديني, 1390.
4. ج. علم الهدي, “جهت گيري كلي آموزش علم و فن آوري” همايش بين المللي آموزش علوم و فناوري با تاكير بر جهان اسلام, 1390.
5. ج. علم الهدي, “گفتارهايي پيرامون رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش” گفتارهايي پيرامون رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش, 1389.
6. ج. علم الهدي, خ. اكبري, “بررسي رابطه باورهاي ديني مديران مدارس اسلامي” همايش معتبر ملي رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش نوآوري و تجربه هاي موفق مديران مدارس, 1389.
7. س. فودازي, ج. علم الهدي, “تعريف و جايگاه رهبري آموزشي از منظر اسلام” همايش معتبر ملي رويكرد اسلامي در مديريت آموزش و پرورش نوآوري و تجربه هاي موفق مديران مدارس, 1389.
8. ج. علم الهدي, “هنر، درمان ياعامل روان رنجوري” دومين كنگره سراسري هنر درماني در ايران, 1388.
9. ج. علم الهدي, “بررسي مضمون عشق و منابع كسب آن به عنوان برنامه درسي پوچ از ديد دانش آموزان متوسطه شهر تهران” هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, 1387.
10. ج. علم الهدي, د. طهماسب زاده شيخلار, “بررسي مضمون عشق و منابع كسب آنبه عنوان برنامه درسي پوچ از ديد دانش آموزان دوره راهنمايي در شهر تهران” هفتمين همايش انجمن مطالعات برنامه درسي ايران, 1387.
11. ج. علم الهدي, “دلالتهاي يره نبوي براي برنامه درسي” نخستين همايش بين المللي سيماي پيامبر اعظم(ص) و برنامه هاي درسي, 1386.
12. م. عشوري, م. خوشناموند, ر. محمدي چابكي, ج. علم الهدي, “راه هاي دستيابي به هويت انسان از منظر محمد اقبالي لاهوري” اولين سمينار پژوهشي پوست ، چرم و الياف دامي كشور, 1379.
13. ج. علم الهدي, “تببين فلسفي كاركردهاي پنهان فناوري اطلاعات” .
کتاب‌های تالیفی و تصنیفی
1. “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده جلد دوم”, تهران, 1391, شابک:9789641522379.
2. “انديشه هاي راهبردي زن و خانواده”, تهران, 1391, شابک:978964152236-2.
3. “نظريه اسلامي تعليم و تربيت”, تهران, 1391, شابک:9789647746892.
4. “آسيب شناسي نظام آموزشي از ديدگاه جنسيتي”, قم, 1390, شابک:978964411669-8.
5. “آموزه كتاب يازدهم :تشيع و مدرنيته در ايران معاصر”, موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني, تهران, 1387, شابک:978-964-411-351.
6. “بررسي مباني نظري آموزش جهاني”, تهران, 1386.
7. “مطالعه تطبيقي ديدگاه مولانا و ياسپرس”, عابد, تهران, 1386.
8. “نقش جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي”, تهران, 1386.
9. “تاثير جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي ايران”, پژوهشگاه انديشه معاصر, تهران, 1385.
10. “مباني فلسفي نهضت تربيتي امام خميني (طردسوبژكتيويسم و دواليسم)”, بنياد حفظ و نشر آثار امام خميني, تهران, 1385.
11. “مباني تربيت اسلامي و برنامه ريزي درسي”, تهران, 1384.
12. “مباني فلسفي نهضت تربيتي امام خميني (طردسوبژكتيويسم و دواليسم)”, نشر آثار امام خميني, تهران, 1382.
13. “تاثير جريان روشنفكري در سكولاريسم تربيتي ايران”, پژوهشگاه انديشه معاصر, تهران, 1381.

منبع: سایت دانشگاه شهید بهشتی http://l1l.ir/4vmn

Comments are closed.