شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر نیکو دیالمه

معرفی اجمالی

 • کارشناسی ارشد: الهیات ومعارف اسلامی (گرایش علوم قرآن وحدیث)

 • دکترای الهیات و معارف اسلامی
 • عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی پردیس خواهران دانشگاه  امام صادق (علیه‌ السلام)
 • زمینه‌های تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تعلیم و تربیت اسلامی
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام / المکتبه العصریه /بیروت 1389
  • مقاله: “مفهوم رشدوتوسعه در دیدگاه اسلام وغرب ”  /دیالمه و برادران حقیر /دوفصلنامه علمی -پژوهشی علم ودین / پائیز وزمستان 89
  • مقاله: پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم / دیالمه ، افضلی / دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام شماره 4 بهار وتابستان 94

 

معرفی تفصیلی

 

مشخصات

پست سازمانی عضو هیئت علمی
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصيلي الهیات و معارف اسلامی
مرتبه استادیار
سال فراغت 1386/10/24
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه الامام الوزاعی(بیروت)
نوع استخدام رسمی آزمایشی
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 7
تاریخ شروع همکاری

ایمیل

1387/12/01

dr.dialameh@isuw.ac.ir

 

سوابق تحصیلی

دکتری:  الهیات ومعارف اسلامی

عنوان پایان نامه:  الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام

کارشناسی ارشد: الهیات ومعارف اسلامی (گرایش علوم قرآن وحدیث)

عنوان پایان نامه: مقایسه اسلوب قرآن وحدیث با علم کلام در طرح عقائد

کارشناسی: زبان وادبیات فارسی

 

شغل

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌ السلام) واحد خواهران، گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی

تاریخ شروع همکاری: 1/12/87

 

سوابق آموزشی

1ـ تدریس در دانشگاه تهران  از سال 1373تا 1381 گروه معارف اسلامی ، دروس  : اندیشه اسلامی  ، تاریخ اسلام

2- تدریس دردانشگاه شهید بهشتی از سا ل 1374 تا 1380 گروه معارف اسلامی ، دروس : اندیشه اسلامی ، تاریخ اسلام

3- تدریس درحوزه علمیه زینب کبری علیها سلام از سال 1372تا 1381دروس : تاریخ تحلیلی صدر اسلام ، تاریخ امامت

4- تدریس در دانشکده اصول الدین از سال 1377تا 1381دروس : عقائد اسلام ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

5- تدریس دردانشکده علوم قرآنی ، سال1383دروس : تحلیل قصص قرآنی ، اسباب النزول، تفسیر قرآن ، علوم قرآنی

6- تدریس در دانشگاه الزهراء، از سال 1383تا 1387دروس : قرائت متون تفسیری ، تعلیم وتربیت اسلامی ، تاریخ اسلام ، مکالمه عربی

7- تدریس در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان( حوزه شهید بهشتی سابق ) وابسته به نهاد رهبری در دانشگاه تهران  از سال 1375تا کنون، دروس : تفسیر قرآن ، تاریخ امامت ، مفاهیم انس با قرآن ، شیعه شناسی،تاریخ اسلام

8- تدریس درحوزه علمیه کوثر ، سال 1387درس : عقائد خاص شیعه

9- تدریس دردانشگاه امام صادق ( مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد) از سال 1383عناوین دروس :

النصوص التفسیریه ، علوم قرآنی ، تاریخ اسلام ، تفسیر قرآن ، تفسیر موضوعی ، متون روایی ونهج البلاغه ، مهدویت وتمدن جهانی ، تعلیم وتربیت اسلامی ، علوم انسانی اسلامی

سوابق پژوهشی

1) کتب وتالیفات

 1-الفکر التربوی الاسلامی عند الامام جعفر الصادق علیه السلام / المکتبه العصریه /بیروت 1389

2-مقایسه اسلوب قرآن وحدیث با علم کلام در طرح عقائد/ برگزیده کتاب سال دانشجویی (دوره هفتم ) ،  نشر پیام آزادی ، تهران 1378

3- تاثیر جهان بینی توحیدی دردانش مدیریت ( تدوین مجموعه مقالات ) ، انتشارات امام صادق(ع) ، 1393

4- تاریخ صدر اسلام با رویکرد اخلاق نبوی ، دانشگاه معارف اسلامی ، دفتر نشر معارف ، اسفند 1396

2) مقالات علمی

 1- مقاله  “مفهوم شناسی سنت توفیق از منظر وحی ”  فصلنامه علمی -پژوهشی کتاب قیم / زمستان 90

 2- مقاله “خردورزی در هندسه معرفتی سوره حجرات  “فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات تفسیری /تابستان  92

3-مقاله “حکمت چند همسری در حیات رسولخدا ص” فصلنامه علمی -پژوهشی تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام /پائیز 90

4-مقاله “مفهوم رشدوتوسعه در دیدگاه اسلام وغرب ”  /دیالمه و برادران حقیر /دوفصلنامه علمی -پژوهشی علم ودین / پائیز وزمستان 89

5-مقاله “مولفه های توانمندی معلمان از منظر اسلام ودانش مدیریت ” /دیالمه و رحمانی /فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم وتربیت / پائیز وزمستان 90

6-مقاله “بازگشت به اسلوب وحی ” فصلنامه علمی- تخصصی  بینات / پائیز85

7-مقاله “نعمت در پس پرده غیبت ” فصلنامه علمی- تخصصی انتظار /بهار وتابستان 83

8- مقاله “غیبتی در حضور ” فصلنامه علمی – تخصصی  انتظار / زمستان 81

9- مقاله “بررسی چند دیدگاه در باره نسخ ” فصلنامه علمی – تخصصی بینات / پائیز 79

10- شناسایی عوامل سازمانی موثر بر توانمندسازی معلمان ازمنظر اسلام /  دیالمه ، رحمانی / دوفصلنامه مطالعات معارف اسلامی وعلوم تربیتی بهار وتابستان 92

11-مولفه های گفتگوی صحیح مبتنی بر گفتگوهای قرآنی / دیا لمه ، صالحی متعهد / دوفصلنامه علمی -پژوهشی تربیت اسلامی شماره 19 پاییز وزمستان 93

12- پیشایندهای بستر آفرین رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی از منظر قرآن کریم / دیالمه ، افضلی / دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام شماره 4 بهار وتابستان 94

13-مولفه های منجر به توسعه انسانی در آموزه های اسلامی / فصلنامه علوم انسانی اسلامی /  دیالمه ، برادران ، شماره 4 مهر   1394

14 – شناسایی مولفه های اعتماد د رسازمان های آموزشی  با تاکید برآموزه های اسلامی / دیالمه ، عزتی ، کریمیان / فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی /  شماره 2 تابستان95

15-بررسی سنت اجتماعی مداوله واهداف آن در قرآن کریم / فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات تفسیری ، شماره 26 سال هفتم تابستان  95

16- مولفه های رفتار فرانقشی در سازمانهای آموزشی از دیدگاه اسلام / دیالمه ، افضلی ، فصلنامه علمی -پژوهشی ، مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 12 زمستان  95

17- شاخصه ها وبایسته های رفتار فرانقشی در سازمان از دیدگاه اسلام / فصلنامه علمی _ پژوهشی  پژوهش های اخلاقی ،  سال 7 شماره 2  زمستان 95

18- اعتماد در سازمانهای آموزشی از پنداره تا واقعیت با تاکید بررهنمودهای اسلامی ، دیالمه ، کریمیان ، تجلی ، دوفصلنامه علمی -ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام ، شماره 7 ،پاییز  95

19 -رویکرد تربیتی به کارکردهای  پرسش از منظر قرآن کریم / دیالمه ، دکتر سجادیه ، سارا طوسیان / دوفصلنامه علمی _ پژوهشی کتاب قیم شماره 16 پاییز 96

20-انذار از روش تا اصل تربیتی / دیالمه ، محمد یونسی / فصلنامه پژوهش های قرآنی ، پاییز 96

3) مقالات کنفرانس ها وهمایش ها 

1-واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید برسیره رضوی / جشنواره بین المللی امام رضا (ع) /ارائه مقاله در نشست تخصصی /اردیبهشت  93

2-  تبیین آموزش حیا در مدارس / دیالمه ، کاووسی /  کنفرانس ملی آموزش ، یادگیری ، اشتغال و توسعه پایدار 1393

3- علم نافع ، مولفه های مناسب انتخاب محتوای آموزشی وتاثیر آن در سبک زندگی علمی / دیالمه ، برادارن ، دکتر صالحی / همایش ملی علمی -پژوهشی سبک زندگی ودانشجوی ایرانی ( آسیب ها ، راهبردها وراهکارها ) /خرداد 1394

4-مولفه های منجر به توسعه انسانی بر اساس آموزه های اسلام /  دیالمه ، برداران / همایش ملی علوم انسانی اسلامی /شهریور 1394

5- تکنیک های بازدارنده از تعارضات ضد کارکرد د رسازمان ها با تاکید برآموزه های اسلام / دیالمه ، حسینی / کنفرانس بین المللی علوم انسانی اسلامی / آبان ماه 94

6-سوال ونقش آن در فرآیند آموزش ازمنظر قرآن کریم / دیا لمه ، دکتر سجادیه ، صالحی متعهد، سارا طوسیان / کنفرانس بین المللی آموزش / کشور پرتغال 1393

7- تبیین ویژگیهای عملکردی رهبری معنوی در سازمان های مبتنی بر سیره انبیاء در قرآن کریم /  دیالمه ، زینب  اثنی عشری /کنفرانس بین املللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی / آبان ماه 1394

8-ارتقاء شادکامی در مدارس با تکیه بر برنامه درسی شاد / دیالمه ، دکتر دهقانی ، خوش صفت / دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی / ارائه سخنرانی / 1396

9- تبیین مولفه نفوذ در رهبری فرانوگرا ورهبری اسلامی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه / دیالمه ، عباسی ، کاوسی / همایش علمی پژوهشی ” راهبردهاوراهکارهای ارتقاء کیفیت در آموزش و پرورش / ارائه سخنرانی /مهر 1396

4) طرح های پژوهشی و برکزاری کارگاه ها

1- مدیریت طرح تعمیق وغنی سازی علوم انسانی اسلامی از سال 1390

2- تدوین پژوهشنامه علم دینی ( نسخه الکترونیکی) 1392

3- مدیرطرح پژوهشی ” تاثیر جهان بینی توحیدی در دانش مدیریت ” -1391-1392

4- تدوین سرفصل دروس علوم انسانی اسلامی 1390

5- برگزاری کار گاه مهدویت در سطح دانشجویان 1389

6- برگزاری کارگاه   “اندیشه تربیتی امام صادق “1390

7- برگزاری کارگاه ” آنچه شیعه باید بداند” ویژه دانشجویان 1392

8- برگزاری نشست علمی  ” تربیت دینی ماهیت وویژگی ها” ویژه اعضا هیات علمی 1388

9- برگزاری نشست علمی ” مولفه های شایستگی اساتید برتردراسلام ” ویژه اعضا هیات علمی 1390

10- مدیریت وبرگزاری نشست  “علوم انسانی اسلامی با رویکرد مختار ” با همکاری اعضا هیات علمی 1391

11- برگزاری کارگاه آموزش روش تفسیر موضوعی قران کریم ویژه اساتید،     1378

12- برگزاری کارگاه تفسیر قران کریم ویژه کارکنان دانشگاه ،    1391

13- برگزاری کارگاه ” آشنایی با اندیشه ها واهداف وهابیت ” ویژه دانشجویان  طرح هجرت ،  1393

14- برگزاری کارگاه ” سیره تبلیغی اهل بیت علهیم السلام ”  ویژه دانشجویان طرح جهادی ،   1393

15- برگزاری نشست تخصصی « نقش تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی » ویژه اساتید ، آذر ماه  1393

16-برگزاری نشست تخصصی تفسیر ” هندسه معرفتی سوره بقره با تاکید بر 10 آیه اولیه سوره بقره ” ویژه اساتید بهمن  1393

17-برگزاری نشست اخلاق عملی با محوریت ” سخن چینی وپیامدهای آن ” ویژه اساتید مهرماه  1393

18-کارگاه تفسیر قرآن به زبان عربی ویژه دانشجویان / شهریور 94

19- کارگاه بررسی سیره تبلیغی امام سجاد علیه السلام /آبان 94

20 – کارگاه  ” روش کاربرد مفاهیم علوم اسالمی در علوم انسانی موثر در توسعه شرکت های دانش بنیان ”  آبان 94 / طراحی محتوا

21- کارگاه آشنایی با دانش های حدیث ، ویژه اساتید ، اسفند 96

5 ) راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا 

 1- منبع کنترل در مدیریت آموزشی با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع) ، مهدیه قدسی ،1387/  پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب 1390)

2- مولفه های رهبر بصیر آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، مریم حق وردی، 1389/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب 1391)

3- مولفه های آموزشی توسعه انسانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، مریم برادران حقیر،1389/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب 1390)

4- عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان با تاکید بر آموزه های اسلامی ، نیره رحمانی ، 1390/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب 1392)

5- شناسایی مفروضات بنیادین فرهنگ سازمانی در محیط های آموزشی از دیدگاه اسلام ، منصوره صالحی ، 1390/ پایان نامه برگزیده ( چاپ کتاب 1392)

6- ابعاد تعهد سازمانی در مدیریت آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ( استاد مشاور ) ، زینب صفوی، 1390

7- شناسایی مولفه های رضایتمندی دانشجویان در سازمان های آموزشی با تاکید بر اسلام ، مریم اسبقی ، 1391

8- کشف روابط ریشه واژگان قرآنی با رویکرد داده کاوی،( استاد مشاور )  مریم خرازی ، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، 1390

9- تبیین جایگاه صلح وآموزش آن با تاکید بر سیره نبوی / زهرا نورانی / دانشگاه امام صادق /1392

۱۰- شناسایی عوامل اعتماد سازی درسازمانهای آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلام / ندا کریمیان /1392

۱۱- رهبری معنوی در سازمانهای اموزشی  براساس ارزشهای  اسلامی / زینب اثنی عشری /1392

12- معنا شناسی گناه در آیات قرآن کریم وراهکارهای آموزش آن به کودکان  / فاطمه ریخته گر زاده / دانشگاه شهید بهشتی / 1394

13- تبیین برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی / سکینه خوش صفت

14 – مولفه های رفتار فرانقشی در سازمان های آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی / منا افضلی قادی / 1394

15-تبیین مولفه های رهبری د رنگاه فرانوگرا وتحلیل و بررسی آن بر اساس دیدگاه امام علی (ع) درنهج البلاغه / ثریا کاووسی

16- تبیین مولفه های چابکی سازمان های اموزشی با تاکید بر آموزه های اسلام

17- تبیین عوامل موثر بر مسوولیت پذیری دانش آموزان بام تاکید بر رساله حقوقیه امام سجاد (ع) / احمدی زمانی/در حال تدوین

18- مولفه های هوش سیاسی مدیران آموزشی با تاکید بر سیره رضوی / بادرستان /د رحال تدوین

19-طراحی الگوی رهبری حکمت محور در سازمان های آموزشی از منظر آموزه های اسلامی / نیره رحمانی / پایان نامه دکترا / د رحال تدوین

20- فرایند خردورزی در مدیران با نگاه اسلامی / بختیاری / درحال تدوین

6) راهنمایی پایان نامه های کارشناسی

1- اخلاقیات در آیات فقهی _ اقتصادی قرآن کریم ،( شیما رستمی و…) 1388

2-مفهوم  پرسش  وجایگاه آن در فرایند تربیت با تاکید بر آموزه های دینی ،( سارا طوسیان و…).1389

3-مولفه های گفتگوی صحیح با نگاه به گفتگوهای قرآنی ،( زهرا صالحی و….)   1388

4 – مولفه های سلامت روان از منظر دعای مکارم الاخلاق،( فهیمه جعفری و….) ، 1388

5- پیش بینی سطح خود کارآمدی بر اساس سطح تمایز یا فتگی من ، با تاکید بر دیدگاه اسلام ، (عاطفه آب انباری و…..، )1390

6-صحابه در قرآن ، (مریم صفری نیا )، دانشگاه علوم قرآنی ، 1382

7- غفلت در قرآن ، (زهرا عرب )، دانشگاه علوم قرآنی 1383

8- ساز واری ها وناسازواری های روش عادت ، تلقین وتحمیل در تربیت اسلامی ،( فاطمه ابدالی و…)1392( پایان نامه برگزیده )

9- راهکارهای تربیت جنسی در کودکی ونوجوانی از منظر  اسلام و راوانشناسی ، (ملیحه احتشام و….  )1393

10- مقایسه سرمایه های روانشناختی در زنان شاغل وغیر شاغل ،( نجمه پناهی و…)1394

11- رابطه  امید وارتباط فرافردی ، ( امانی و …) 1395

12_ پیش بینی تجربه سوگ وسبک زندگی اسلامی ( زارع و….) 1395

13- پیش بینی مهارت جرأت ورزی دانش آموزان بر اساس مهارت تنظیم شناختی هیجان آنها . ( مریم شالچی و …) 1396

7) داوری پایان نامه های کارشناسی ارشد

1- شناسایی مولفه های تربیت زیبایی شناختی در برنامه های درسی بر مبنای آموزه های اسلامی ،دانشگاه امام صادق،  سیده الهام آقایی، 1392

2- واکاوی اصول حاکم بر گفتگوی تربیتی بر اساس تحلیل گفتگوی قرآنی در مقایسه با دیالکتیک افلاطونی ، زهرا صالحی ، دانشگاه تربیت مدرس ، 1392

3-مولفه های رهبری اثر بخش مبنی بر دیدگاه امام خمینی ، زهرا عباس زاده ، دانشگاه امام صادق ،1388

4- ملاحظات جنسیتی در برنامه های آموزشی با تاکید بر آموزه های قرآنی ،معصومه جیریایی ، دانشگاه امام صادق ، 1390

5- عدالت سازمانی در محیطهای  آموزشی با تاکید بر آموزه های اسلامی ، زهرا قجاوند ، دانشگاه امام صادق ،1389

6-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در نظامهای آموزش عالی از منظر اسلام ، سمیه سلمانی ، دانشگاه امام صادق،1389

7- ذهنیت فلسفی در مدیریت آموزشی با تاکید بر سیره نبوی ، حمیده محمدی ، دانشگاه امام صادق، 1389

8- ارئه مولفه های شاخص عملکردی پیامد در نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران ، مرضیه تاج الدین ، 1388

 

سوابق اجرایی

1- عضوهیآت علمی دانشگاه امام صادق ، گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی از سال 1387

2-مدیر مسوول وجانشین سردبیر دوفصلنامه ” مطالعات در معارف اسلامی وعلوم تربیتی”  صاحب امتیاز : دانشگاه امام صادق

3-کارشناس پژوهشی وعضو کمیته رسالات گروه معارف اسلامی وعلوم تربیتی

4-دبیر علمی یازدهمین چشنواره پژوهش برتر ، دانشگاه امام صادق ، 1388

5-موسس ورئیس هیات مدیره “موسسه فرهنگی احیاء ثقلین ”  با مجوز رسمی وزارت فرهنک وارشاد اسلامی از سال 1383 /   www.ehy-e-saghalain.ir

6-مدیر مرکز نشر آثار واندیشه های شهید دکتر دیالمه از سال 1384

7-عضوارشد روابط بین الملل بعثه مقام معظم رهبری سازمان حج واوقاف (حوزه خاورمیانه عربی ) از سال 1377

8عضوهیات امنای حوزه علمیه زینب کبری علیها السلام از سال 1373

9-داور پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکترا با موضوع اهل بیت ،ویژه دانشجویان خارجی ، مجمع جهانی اهل البیت از سال 1386

10- مدیر مسوول دو فصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام از سال1392

11- عضو کمیته علمی همایش ملی جایگاه کاربردی علوم انسانی وحوزه های میان رشته ای در توسعه شرکت های دانش بنیان / آیان 1394

 

جوایز و مدارک افتخاری

مدرس وپژوهشگر ممتاز معارف قرآنی ، همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه  1385

تقدیر نامه همایش قرآنی مفاهیم کاربردی سوروانسان امروز ، دانشگاه امام صادق ، 1388 به مناسبت مقاله برتر مقطع دکترا   با عنوان “خردورزی درهندسه معرفتی سوره حجرات “

تقدیر نامه هفتمین دوره کتاب سال دانشجویی، رشته دین وولایت ، به مناسبت کتاب : مقایسه اسلوب قران وحدیث با علم کلام در طرح عقائد ، 1379

لوح تقدیر جشنواره بین المللی رضوی ( هم اندیشی تعاملات اجتماعی در سیره رضوی ) به مناسبت تالیف وارائه مقاله : واکاوی اصول حاکم بر مناظره وگفتگوی اثر بخش با تاکید بر سیره رضوی ،۱۳۹۳

لوح تقدیر پانزدهمین جشنواره پژوهشی داشنگاه امام صادق (ع) به مناسبت : ارزیاب برگزیده  1393

لوح تقدیر برگزاری نشست تخصصی اساتید گروه علوم تربیتی با ارائه بحث : رابطه تعلیم وتربیت اسلامی در صیانت فرهنگی1393

لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان : ارزیاب برگزیده 1394

لوح تقدیر شانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ( کمیته بانوان ، بخش دانشگاهی ) به مناسبت راهنمایی پایان نامه منتخب با عنوان :  مقایسه سرمایه روانشناختی در زنان شاغل و غیر شاغل ، فروردین 1396

تقدیر به عنوان استاد برتر پردیس خواهران ، چهارمین جشنواره اساتید برتر دانشگاه امام صادق (ع) ، اسفندماه 1396

منبع: سایت دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران http://dialameh.isuw.ac.ir/faculty/fa

Comments are closed.