شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر شهلا باقری میاب

معرفی اجمالی

 • دکترای جامعه شناسي سياسي
 • دانشيار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی
 • عضو كارگروه اندیشکده خانواده مركز الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت
 • مسئول کميته اشتغال شوراي فرهنگي- اجتماعي  زنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(اتمام یافته)
 • برخی از آثار ایشان:
  • کتاب: تحلیل جامعه شناختی از مسائل زنان وخانواده
  • “راهبردهای نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت وجامعه شناسی خانواده”،مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1389،سال سیزدهم،شماره 50.
  • طراحی رشته پژوهشگری زنان وخانواده در مقطع کار شناسی ارشد، وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری،1387.

معرفی تفصیلی

تحصیلات

لیسانس: علوم اجتماعي:رتبه اول

فوق لیسانس: جامعه شناسي: رتبه اول

دکترا: جامعه شناسي سياسي: رتبه اول

افتخارات

استاد نمونه دانشگاه خوارزمی 1392

پژوهشگر نمونه دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه خوارزمی 1394.

سوابق شغلي و اجرايي 

 دانشيار پايه 24 دانشگاه خوارزمي (1394)

– عضو کارگروه  علمی جامعه شناسی .وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (1393-….. )

– مدير گروه جامعه شناسي(1391-1393)

– مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده ، دانشگاه الزهرا (س)

– عضو كارگروه اندیشکده خانواده مركز الگوي اسلامي -ايراني پيشرفت (در حال حاضر)

-عضو وابسته دانشگاه تهران

-عضو وابسته دانشگاه الزهرا س

– رييس كميسيون خانواده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي(اتمام یافته)

عضو کميسيون علوم انساني و علوم تربيتي در «شوراي پژوهشهاي علمي کشور»(اتمام یافته)

ـ مدير گروه زنان وخانواده مرکز تحقيقات کاربردي دبير خانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي(اتمام یافته)

 مدير پژوهش مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری(اتمام یافته)

– عضو کميته علمي ازدواج دانشجويي (اتمام یافته)

 مشاور وزير کار و امور اجتماعي در امور بانوان(اتمام یافته)

 –مسئول کميته اشتغال شوراي فرهنگي- اجتماعي  زنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(اتمام یافته)

مقالات علمی –پژوهشی

1- “علوم انسانی –اجتماعی: از بحران تا بومی سازی”،روش شناسی علوم انسانی،بهار 1387،سال 14،شماره 54.

2-“نقد و بررسی سرمشق های نظری مردم شناختی وجامعه شناختی از فرهنگ”، روش شناسی علوم انسانی،بهار1388،سال پانزدهم،شماره 58.

3-” به سوی یک رویکرد فرهنگی از انقلاب اسلامی”،پژوهشنامه متین،تابستان 1384،سال هفتم،شماره 27.

4- “مقایسه نظام ارزشهای دینی منعکس شده در مطبوعات”،پژوهشنامه متین  پاییز و زمستان 1384،سال هفتم،شماره 28-29.

5- “راهبردهای نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت وجامعه شناسی خانواده”،مطالعات راهبردی زنان، زمستان 1389،سال سیزدهم،شماره 50.

6- “اغتشاش مفهومی وگسست تحلیلی  در نظریه جامعه شناسی خانواده ایرانی”،زن در فرهنگ وهنر،دانشگاه تهران،1391

7- ” ارزش افزوده کار  خانه داری زنان و عوامل موثر بر آن ” ، زن در توسعه وسیاست(پژوهش زنان) ،دانشگاه تهران ،پاییز1390

8- ” کار خانگی زنان کرج: ارزش اقتصادی وعوامل مرتبط. زن : حقوق وتوسعه  ،انجمن ایرانی مطالعات زنان،1391،

9-” بررسی عوامل موثر بر نگرش دانشجویان درباب نقش اجتماعی زنان”،مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا.1375

10-” الزامات همسويي نهادهاي سياست گذار و اجرايي در فرايند خط مشي گذاري فرهنگي عفاف و حجاب، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره پنجم، شماره3 پاييز 1391.

11- “تدوين سيستم خط مشي گذاري فرهنگي آينده نگر با استفاده از هم افزائي مدل ها”، فصلنامه راهبرد فرهنگ،سال ششم،شماره 22، تابستان 1392

12- “مقایسه رئالیسم اسلامی و رئالیسم انتقادی از منظر جامعه شناختی”، درجه علمی پژوهشی ،کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1392.

13- “رهاورد جامعه شناس مسلمان در تنقیح دوگانه ساختار و عاملیت: بررسی موردی سه نظریه”، درجه علمی پژوهشی ،کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی 1392.

14- ” بررسی جریان های فکری فرهنگی موثر بر مطالبات حقوقی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی”، مجله پژوهش زنان :زن در فرهنگ وهنر: دانشگاه تهران، پاییز 1393.

15-Foucault: From Structuralism to De structuralism (An Investigation about Mischel Foucault’s Method logical and Theoretical Evolutions Trend:  gmp review, may 2015.

16- ملاحظات روش شناسی در دانش اجتماعی مسلمین :با تاکید بر رویکردهای علم شناسی ابن خلدون.سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.ابانماه 1394.

17- فرهنگ از دیدگاه نظریه پردازان مکتب فرانکفورت (تحلیلی بر مبنای هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی).اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم رفتاری 30 بهمن 1393.

18 – Investigation of philosophical origin of cultural study field, International conference on research in science and technology, 21 July 2015:turkey.

19- “بررسی تطبیقی وضعیت سقط جنین در ایران وجهان،” بانوان شیعه،زمستان 1388،سال ششم ،شماره 22.

20-“نظام آموزش رسمی وغیر رسمی”،رشد علوم اجتماعی،پاییز 1387،دوره ی12،شماره 1.

21- “مدیریت خانواده:الگوها ومقتضیات”بانوان شیعه،تابستان 1388،سال 6.

22- “خانواده و راهبردهای کاربردی: رهنمودی برای دستگاه های فرهنگی”،بانوان شیعه ،پاییز 1388،سال6.

23- “تولید دانش فرهنگی :چالشها وراهبردها”،برگ فرهنگ(دانشگاه تهران)،1390.

24-” نقد وبررسی کتاب جامعه شناسی زنان،پاملا آبوت.” کتاب ماه علوم اجتماعی،1389.

25- ” جامعه مطلوب امیر المومنین(ع)”، مجله شیعه شناسی،1382.

26-” بررسی  جامعه شناختی نقش تربیتی زن از دیدگاه امام خمینی ، کنگره جایگاه و نقش زن از دیدگاه امام خمینی (ره)،1378.

مقاله در همایش های داخلی و بین المللی

27- “رابطه انسان با خدا در نظام ارزشی جامعه ایران براساس مدل طراحی شده از نهج البلاغه” ،سومین جشنواره نهج البلاغه دانشگاهیان سراسر کشور،1384اردیبهشت.

28- “ارائه مدلی برای مهندسی تغییرات جهت گیری های دینی در ایران”نخستین همایش ملی مهندسی فرهنگی،1386.جلد دوم مجموعه مقالات همایش .دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.

29- “بررسی ومقایسه نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”،همایش درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران،1387اسفند.

30-” بررسی جامعه شناختی نقش زن در خانواده از دیدگاه تربیتی امام خمینی(ره)”،کنگره جهانی جایگاه ونقش زن از دیدگاه امام خمینی،1378.

31- “ارائه نظریه تحلیلی برای اسیب شناسی نقش های خانوادگی در دوران معاصر”همایش بین المللی زنان اندیشمند مسلمان،1388.

32- ” فرد و جامعه در اندیشه متفکرین اجتماعی “، نشست علمی در دانشگاه شیراز ،ابان 1392.

33- “علوم اجتماعی: اسلام وانقلاب اسلامی در ایران” ، همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی در خاورمیانه معاصر1392.

34- “مسائل فرهنگی و سبک زندگی در سالمندان” همایش کشوری پیشگیری و توانمند سازی در سالمندان، 14-15 اسفند 1391.

35-“عوامل مرتبط با سلامت خانواده” کنگره ملی سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تهران 1391.

36- “راهبرد نظریه پردازی در جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی خانواده”، هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ، شورای عالی انقلاب فرهنگی،1388.

37- ” نظریه فرهنگ  وتولید دانش  علمی”، همایش نظریه پژوهی، پژوهشکده فرهنگ اسلام وایران ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، 1389

38- ارزیابی برنامه پنجم توسعه و راهبردهایی برای بهبود فرایند نظام سازی در حوزه زنان وخانواده، مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه های راهبردی ،1390.

39-The Public Diplomacy of United States of America and the Strategic Role of the Women from Islamic world. International Conference on women and Islamic Awakening full text papers. July 10-11, 2012.

40-Family lifestyle Expressed in Popular TV Series in the Recent Decade and its Accordance with the Islamic- Iranian Lifestyle.  International congress on “Family and Globalization “.May 12-13, 2012, Shahid Beheshti University, I.R.IRAN.

41“Prometheus myth in European literature “Annual International Conference on Literature, 8-11 July 2013, Athens, Greece.

کتاب‌های تالیفی و ترجمه

1- تحلیل جامعه شناختی از مسائل زنان وخانواده:زن ،دین،جامعه.تهران: انتشارات پیام محراب،تابستان 1386.

2- اشتغال زنان در ایران،درآمدی بر عوامل موثر بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته.تهران:شورای فرهنگی – اجتماعی زنان.1382زمستان

3-درآمدی بر برنامه ریزی راهبردی توسعه فرهنگی(مبانی ومستندات مهندسی فرهنگی وتدوین برنامه های توسعه فرهنگی کشور).تهران:انتشارات امید مجد ودبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی،پاییز 1386(همکار).

4- خانواده و برنامه ریزی فرهنگی واجتماعی ،تهران:عصر کتاب،بهار1389.

5- کار خانه داری زنان،تهران:عصر کتاب وشورای عالی انقلاب فرهنگی،1391.

6- جامعه شناسی کار افرینی ، ریچاردسوئد برگ ، مترجم دکتر شهلا باقری وسیده اطهر میر عابدینی، تهران: بهمن برنا، 1393.

7- “خانواده در قرن بیست ویکم”، محمد مهدی لبیبی ،(معرفی دیدگاهها ونظرات علمی دکتر شهلا باقری و سایر جامعه شناسان ایرانی وخارجی)، 1393.

طرح‌های پژوهشی انجام یافته

1- طراحی رشته پژوهشگری زنان وخانواده در مقطع کار شناسی ارشد، وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری،1387.

2- ارزش  اقتصادی – اجتماعی کار خانه داری زنان تهرانی ،وزارت کار وامور اجتماعی،1389.

3- محاسبه ارزش افزوده  کار خانه داری زنان شهر کرج  ،دانشگاه تربیت معلم ،1390.

4- خشونت علیه زنان وبازتاب آن در مطبوعات،شورای فرهنگی اجتماعی زنان(شورای عالی انقلاب فرهنگی)،1384

5- ارزیابی وضعیت روابط دختر و پسر در دانشگاه های ایران براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.1385.

6- طراحی دانشکده علوم انسانی بانوان(ساختار ، رشته های تحصیلی وسرفصل های درسی)،کمیسیون خانواده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.1388.

 7- بررسی هنجار های دینی واجتماعی استان تهران، سازمان بسیج مستضعفان .

8- تحلیل محتوی و بررسی مقایسه ای نقش های اجتماعی زنان ومردان در کتابهای درسی نظام جدید متوسطه،شورای فرهنگی –اجتماعی زنان.1378.

9- تحلیل محتوی وبررسی مقایسه ای نقش های اجتماعی زنان ومردان در مجلات ویژه بانوان،شورای فرهنگی –اجتماعی زنان.1374.

10- شاخصه های هویت ملی- دینی،مرکز تحقیقات اسلامی صدا وسیمای جمهوری اسلامی..1379

11- بررسی ومعرفی نظر سنجی های وافکار سنجی های قبل وبعد از انقلاب اسلامی(تهیه لوح فشرده)،دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.1383.

12- تحلیل فرهنگی اجتماعی فقر:علل ،سیاستهای فرهنگی وراهبردها.تهران:عصر کتاب، بهار 1389.

13-بررسی نحوه تعامل مسئولیت های خانوادگی اساتید زن  با ماموریت های دانشگاهی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ، 1394.

منبع: سایت دانشگاه خوارزمی http://khu.ac.ir/cv/463/

Comments are closed.