شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر یحیی بوذری‌نژاد

معرفی اجمالی

  • عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی اسلامی دانشگاه تهران
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب:  “روش شناسی حکمت عملی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
    • کتاب: “انسان شناسی در اسلام (انسان شناسی در قرآن و حکمت اسلامی).” : انتشارات بعثت، 1390.
    • مقاله: “نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی – سیاسی جامعه”.بوذری نژاد و مرندی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 45، 1 (1394)
    • مشاور پایان‌نامه: مبانی انسان‌شناختی فلسفه علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری و کانت، نویسنده: حمیده السادات حسینی روحانی، دانشگاه تهران، 1393.

 

معرفی تفصیلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی    :               یحیی بوذری نژاد

پست الکترونیک       :       y_bouzarinejad@ut.ac.ir

مرتبه علمی                :               دانشیار

آدرس محل کار       :               —

دانشکده/گروه           :               گروه علوم اجتماعی اسلامی

تلفن محل کار           :               02161117801

 

راهنمایی پایان نامه

بررسی مواجهه اخوان المسلمین با تجدد، مهدی شیردل، دانشگاه تهران، 1396/06/28

خاستگاه های فکری و اجتماعی جنبش های تکفیری و سلفی در خاورمیانه از آغاز دهه 1970، شاهین زرع پیما، دانشگاه تهران، 1396/06/20

مبانی اندیشه اجتماعی ملاصدرا، سیدابوالقاسم میرزابابایی مزرعه ا، دانشگاه تهران، 1395/12/09

روشن شناسی روشنفکران دینی در تفسیر متون اسلامی (با تاکید بر آثار بازرگان، شریعتی و شبستری)، مریم توانای نامی، دانشگاه تهران، 1395/12/02

مقایسه مولفه های اسلام ناب از دیدگاه اندیشه اجتماعی امام خمینی و سید قطب، فاطمه حسن زاده، دانشگاه تهران، 1395/11/30

ضرورت عقلی وجود خلیفه الله در زمین، چمران بهارلویی، دانشگاه تهران، 1389/09/30

 

مشاوره پایان‌نامه

انسان اجتماعی از دیدگاه شهید مطهری (ره)، محمدرضا مهدوی، دانشگاه تهران، 1394/06/31

بررسی و تبیین عقلانیت و واقعیت در آراء پیتر وینچ، حامد علی زاده، دانشگاه تهران، 1394/06/29

تبیین و بررسی مبانی معرفتی میشل فوکو، منیره زین العابدینی رنانی، دانشگاه تهران، 1393/12/20

مبانی انسان‌شناختی فلسفه علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری و کانت، حمیده السادات حسینی روحانی، دانشگاه تهران، 1393/12/20

تاثیر فلسفه اصالت وجود بر دوگانه فرد-جامعه و امکان طرح نظریه انتقادی در علوم اجتماعی، میثم ملکشاه، دانشگاه تهران، 1393/12/18

بررسی تطبیقی دوگانه انگاری در انسان شناسی از دیدگاه ملاصدرا وسوینبرن، بیژن منصوری، دانشگاه تهران، 1392/08/26

بررسی تطبیقی نظریه معرفت الله نزد مولوی و ملاصدرا، زهرا کامکار، دانشگاه تهران، 1390/04/14

 

کتاب‌های تالیفی

بوذری نژاد، یحیی. “زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر کریم مجتهدی (مجتهدی نامه ).” تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1396.

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی حکمت عملی.” تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

بوذری نژاد، یحیی، ابوالقاسم میرزابابایی، طاهری حیدری و الهه مرندی. “مبانی انسان شناختی پیشرفت در حکمت متعالیه.” تهران: نشر الگوی پیشرفت، 1395.

بوذری نژاد، یحیی. “انسان شناسی در اسلام (انسان شناسی در قرآن و حکمت اسلامی).” : انتشارات بعثت، 1390.

 

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

Boozari nejad, yahya, Shahin Zarpeyma, and elaheh marandi. “Sayyid Qutb and Political Islam: Islamic Government from the Perspective of Sayyid Qutb.” Journal of History Culture and Art Research 5, no. 4 (2016): 92.

 

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تاویلی باطنیه.” زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر کریم مجتهدی …، …. (1396): 331-359.

سلطان مرادی، محمد علی و یحیی بوذری نژاد. “مقایسه زیبایی شناختی مراتب هستی در فلسفه فلوطین و سهروردی.” حکمت اسرا 7، 4 (1396): 113-138.

طاهری کل کشوندی، مسلم و یحیی بوذری نژاد. “بررسی و نقد کتاب « ما و میراث فلسفی مان ».” پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 17، 2 (1396): 55-74.

بوذری نژاد، یحیی و حمید ریحانی. “مبانی انسان شناسی هرمنوتیک هایدگر و مقایسه تحلیلی آن با انسان شناسی اسلامی.” مطالعات تحول در علوم انسانی سال سوم، شماره پنج (1396): 114-140.

بوذری نژاد، یحیی، شاهین زرع پیما و حسین طاهری. “بررسی تطبیقی ویژگی حکومت اسلامی از منظر امام خمینی و سید قطب.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان 5، 1 (1395): 105-137.

بوذری نژاد، یحیی و مسلم طاهری کل کشوندی. “بررسی رویکرد تاویلی نصر حامد ابوزید در خوانش متون دینی.” مطالعات اندیشه معاصر مسلمین سال دوم، سوم (1395): 131-147.

بوذری نژاد، یحیی و قاسم خسروي نسب. “جایگاه دانش های شرعی در طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی ، غزالی و خواجه نصیر طوسی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال چهارم، اول (1394): 161-183.

بوذری نژاد، یحیی و الهه مرندی. “نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی – سیاسی جامعه.” فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 45، 1 (1394): 107-122.

بوذری نژاد، یحیی. “امام خمینی و تجدد.” فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 44، 1 (1393): 3-18.

بوذری نژاد، یحیی. “منشاء حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی.” نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان سال دوم، شماره دوم (1393): 49.

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تاویلی (هرمنوتیک ) ملاصدرا.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق 20، 2 (1392): 111.

بوذری نژاد، یحیی. “جایگاه هنرمند از دیدگاه افلوطین.” سالک فکرت ارج نامه استاد دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی 1، 1 (1392): 483.

بوذری نژاد، یحیی. “روش شناسی تفسیری هایدیگر.” جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق 19، 2 (1391): 23.

بوذری نژاد، یحیی. “آسیب شناسی وضعیت سیاسی – اجتماعی عصر صفوی از دیدگاه ملاصدرا.” پژوهش های ایرانشناسی 2، 1 (1391): 39.

بوذری نژاد، یحیی. “ملاصدرا و استمرار ولایت در زمین.” پژوهشهای اخلاقی 4، 14 (1391): 57-78.

بوذری نژاد، یحیی. “تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی.” اینه معرفت 9، 29 (1390): 87-113.

بوذری نژاد، یحیی. “تعریف هنر و زیبایی نزد قاضی سعید قمی.” فلسفه و کلام اسلامی 44، 1 (1390): 29-42.

بوذری نژاد، یحیی. “بررسی تحولات حقوق مالی در عصر صفوی.” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان 5، 23 (1390): -.

بوذری نژاد، یحیی. “دموکراسی از منظر افلاطون و پوپر ( بررسی انتقادات پوپر به دموکراسی افلاطون ).” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان 5، 24 (1390): -.

بوذری نژاد، یحیی. “جایگاه انسان نزد ملاصدرا.” اندیشه نوین دینی -، 23 (1389): -.

بوذری نژاد، یحیی و الهه مرندی . “منشا حاکمیت نزد هابز.” فصلنامه پژوهشهای علوم انسانی نقش جهان 4، 22 (1389): 1-23.

بوذری نژاد، یحیی. “معاد جسمانی نزد ملاصدرا.” الهیات وحقوق – دانشکده علوم اسلامی رضوی -، 29 (1387): 27-48.

بوذری نژاد، یحیی، سعید بینای مطلق   و علیرضا غفاری . “هنر و معرفت نزد افلوطین.” نامه حکمت 6، 11 (1387): 35-51.

بوذری نژاد، یحیی. “تبیین فلسفی وحی از دیدگاه ملاصدرا.” اندیشه نوین دینی 3، 11 (1386): 49-70.

 

همایش‌های داخلی

بوذری نژاد، یحیی. “آثار و اندیشه های شمس الدین محمد کیشی.” سومین همایش دوسالانه بین المللی خلیج فارس، تهران.

بوذری نژاد، یحیی. “مراتب هستی در فلسفه بوعلی سینا.” همایش بین المللی ابن سینا، همدان.

منبع: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/y_bouzarinejad

Comments are closed.