شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مجید محمدشفیعی

معرفی اجمالی

  • دکتری مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی از دانشگاه اصفهان
  • عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
  • دانشجوی نمونه کشوری در دوره دکتری و دریافت لوح تقدیر از رئیس جمهور
  • برخی از آثار ایشان:
    • مقاله : جهانی‌شدن و نقش ایران در الگوسازی پیشرفت در تمدن اسلامی با تمرکز بر رویکرد مدیریت فرهنگی، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1394.
    • مقاله: حاکمیت مؤلفه‌های تعالی سازمانی، مجله علمی پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، ش2، 1390.

 

رزومه دکتر محمدشفیعی

Comments are closed.