شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر سید محمدتقی موحد ابطحی

معرفی اجمالی

  • دکتری فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگی
  • پژوهشگر حوزه فلسفه علوم انسانی اسلامی
  • مدرس نظريه‌های علم ديني، دوره آموزشي طرح گفتمان (دفتر تبليغات اسلامي) و مدرسه علوم انساني اسلامي صدرا
  • برخی از آثار ایشان:
    • کتاب: تحليلي بر انديشه‌های علم ديني در جهان اسلام (بررسي ادله امكان، ضرورت، مطلوبيت و اخلاقي بودن علم ديني از منظر مخالفان و موافقان علم ديني)، پژوهشگاه بين المللي المصطفي(ص)
    • مجری طرح: جريان شناسي تحول خواهان علوم انساني؛ با تاکيد بر ايران و معرفي و نقد مباني فلسفي و زمينه‌های اجتماعي آنها؛ طرح ملي اعتلاء علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(در دست انجام)
    • مجری طرح دايره المعارف فلسفه علم، پژوهشكده باقرالعلوم (ع) با مشارکت 1۷ دانشجوی دکتری فلسفه علم و تاليف ۲1 مدخل از 1۵0 مدخل آن.

 

رزومه دکتر موحد ابطحی

Comments are closed.