شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر روح‌الله ابوجعفری

معرفی اجمالی

 • دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانش‌بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری
 • زمینه‌های مورد علاقه:
  • بررسی نظام تامین مالی مناسب براي اقتصاد کشورهای در حال توسعه
  • بررسی نظام‌های اقتصادی و طراحی نظام مناسب اقتصادی در ايران با توجه به مبانی اسلامی
  • مطالعه در زمینه ارتباط بین حقوق و اقتصاد با تاکید بر مسائل اسلامی
  • مطالعات الگوی اسلامی ايرانی پیشرفت
  • ….
 • برخی از آثار ایشان:
  • مقاله: «بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش های سرمايه گذاری ريسك پذير»،دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، شماره 4 ، بهار و تابستان 1389
  • مقاله: «تامین مالی نوآوری مبتنی بر نظريه تامین مالی مرحله‌ای: مطالعه موردی نظام مالی نوآوری در ايران»، مجله برنامه‌ريزی و بودجه، سال نوزدهم، شماره 4 ، زمستان 1393

رزومه دکتر ابوجعفری

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *