شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مهدی شاملی حاجی‌آبادی

معرفی اجمالی

  • دکتری مديريت صنعتی- گرايش مديريت توليد و عمليات- دانشگاه مازندران
  • عضو هيأت مؤسس و رئيس پژوهشکده سياست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت (از خرداد 96 تا کنون)
  • برخی از آثار ایشان:
    • رساله دکتری: ارائه الگوی بومی نظام پايش صنايع خلاق در جمهوری اسلامی ايران
    • مقاله: کاربست رويکرد مدل سازي ساختاري تفسيري در ارائه‌ي مدل مفهومي مباني اخلاق در مديريت استراتژيک توليد از ديدگاه اسلام، تهران، فصلنامه علمي پژوهشي مديريت در دانشگاه اسلامي اسلامي، شماره 10، پاييز و زمستان 1394
    • کارشناس ارشد و عضو تيم راهبردي پروژه “برنامه‌ريزي تحول راهبردي نظام علم و فناوري کشور، وزارت علوم تحقيقات و فناوري” سال 1387.

 

رزومه دکتر مهدی شاملی

Comments are closed.