شبکه پژوهشگران و محققان علوم انسانی اسلامی

Menu

دکتر مالک شجاعی

معرفی اجمالی

 •  دکتری فلسفه معاصر دانشگاه تهران، 1393
 • عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • دبیر فلسفه سرای اهل قلم
 • کارشناس و مجری کارشناس گروه فرهنگ و اندیشه دینی شبکه 4 سیما
 • برخی از آثار ایشان:
  • رساله دکتری: “تطبیق بنیادهای فلسفی علوم انسانی در فلسفه اسلامی متاخر و ویلهلم دیلتای”، 1393
  • کتاب: “در آمدی فلسفی تاريخی به روشنگری”، نشر علم ، 1391
  • مقاله: “دیلتای و بنیادگذاری علوم انسانی”، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، ش77، زمستان 1392

 

رزومه دکتر مالک شجاعی

Comments are closed.